Перспективи новітніх релігійних течійВ світовому поліконфесійному середовищі доля нових релігійних течій і рухів незначна. За,даними статистики, неовіруючих в світі десь біля 120 jvmh. осіб, більша частина з яких (118, 6 млн.) проживає в Азії.2 Неовіруючі складають десь 3,5 % серед усіх віруючих. В Україні цей показник ще менший - не більше 1 %. За даними Державного Комітету України у справах релігії станом на 1 січня 2000 року в Україні зареєстровано біля 700 неохристиянських громад (серед них 345 громад Церкви Повного Євангелія, 145 громад харизматичного напрямку, 55 новоапостольських громад, 57 громад Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів). В Україні офіційно діють 105 громад орієнталістського спрямування (зокрема, крішнаїтських - 40, буддистських - 35), біля 60 громад неоязичників. Серед загальної кількості українських релігійних громад всіх конфесій (23 543) громади новітніх рухів складають біля 2,5 відсотка.3

Представлена панорама нетрадиційної релігійності і проведений аналіз останньої дозволяє спрогнозувати можливі явища і процеси в цьому середовищі на найближчу перспективу. Тенденція до розширення кордонів поліконфесійності на релігійній карті світу, в т.ч. й України, має незворотній характер. Протягом ближчих років релігійний інноваційний процес (релігієтворення) буде продовжуватися з різною мірою інтенсивності.

З боку модернових релігійних утворень можна чекати активного пошуку форм взаємовідносин з суспільством, державами, громадськістю, традиційними Церквами з метою подолання наявного ще загального негативного настрою

1 Там само. - С.62-63.

2Див.: Major Religions of the World Ranked by Number of  Adherents //

www.Adherents.com/Religions ByAdherents.html (остання модифікація 12.06.2000);

Worldwide adherents of all Religions by six Continental . Areas//

www.zpub.com/un/pope/relig.html.

3 Див: Релігійна панорама. - К., 2000. - С.50-59.


Тема 28. Новітні релігійні течії                                                                         795

щодо НРТ. Більшість неорелігій, щоб зберегтися і функціонувати за сучасних умов, змушені будуть вписуватися в конкретну соціально-економічну, політичну та ідеологічну ситуацію, пристосовуватися до вимог часу.

Якими б часом екзотичними не здавалися окремі релігійні напрями, необхідно всім їм надати рівні права, якщо вони не шкодять здоров'ю людини, громадському порядку, моралі та інтересам гуманного суспільства. Не директивно, а природно має визначитися те, чи продовжить своє існування той чи інший релігійний новотвір, чи приживеться він, як буде контактувати з традиціями і ментальністю певного народу, чи стане складовою його духовного життя.

В інтересах самих релігійних громад важливим є врахування наслідків діяльності екстремістських угруповань, коригування припливу до них людей випадкових, психічно хворих, прагматичних, по суті безрелігійних, щоб уникнути в майбутньому проявів релігійного фанатизму, екстремізму, зменшити зовнішню конфліктність і внутрішні протиріччя.

Певно що в наступному буде поляризуватися ставлення традиційних церков до неорелігій. Прихильники ортодоксії - традиціоналісти і надалі вважатимуть все новітнє в сфері релігії диявольськими підступами, поганством. Ліберальні модерністи при однозначному визнанні істинності свого віровчення можуть погодитися з правом неорелігій на існування як одним з напрямів духовних пошуків людини.

Будучи по суті своїй наднаціональними, позадержавними, більшість модернових релігійних рухів спробують поєднати універсальність своїх віровчень з включенням у етнокультурні ідентифікаційні процеси окремих країн, а це викличе до життя нові феномени суспільно-релігійних стосунків, які ще мають бути вивчені.


796


Розділ V. Релігія і сучасність


Контрольні завдання і запитання

1. Визначте, що таке НРТ, нетрадиційна релігія, неорелігія, релігії "Нового віку", секта, культ.

2. З'ясуйте, чому з'являються нові релігійні течії і які складнощі супроводжують цей процес.

3. Дайте класифікацію НРТ.

4. Охарактеризуйте окремі НРТ.

5. Які існують прогнози щодо майбутнього нових релігій?

Тематика рефератів

1. Умови і причини виникнення нових релігій.

2. Характерні особливості нових релігійних течій.

3. Роль неорелігійних рухів у діалозі "Схід-Захід".

4. Сучасні тенденції в неоязичництві.

5. Зміст і форми християнської нетрадиційності.

6. Особливості східного релігійного світогляду.

7. Неоорієнталістські течії.

Рекомендована література

1.Балагушкин Е.Г. Критика современных нетрадиционных религий. - М, 1984.

2. Баркер А. Новые религиозные движения. - СПб., 1997.

3. Берри Гарольд. Во что они верят. - М., 1994.

4. Боа Кеннет. Лабиринты веры. - М, 1992.

5. Дудуар Н., Филипович Л. НРТ: український контекст. - К., 2000.

6. Історія релігії в Україні (за ред. А.Колодного і П.Яроцького). - К., 1999. - Розділ VII.

7. Історія релігії в Україні. - Т.8: Нові релігії України. - К., 2000.

8. Мартин Уолтер. Царство культов. - СПб., 1992.

9. Ткачева А.А. "Новые религии" Востока. - М., 1991.

10. New Religious Phenomena in Central and Eastern Europe. - Krakow, 1997.

11. Texe Mars. New Age Cults and Religions.- 1990.


ТЕМА XXIX


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 497; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!