Контрольні запитання і завдання. 1. Назвіть характеристики релігії, які засвідчують її історичну природу.1. Назвіть характеристики релігії, які засвідчують її історичну природу.

2. В чому складність періодизації історії релігії?

3. Які загальні закономірності характеризують релігійний процес?

4. В чому виявляється роль особи в історії релігії?

5. Розкрийте закономірності релігійної історії України.

Тематика рефератів

1. Історична природа релігії.

2. Внутрішні джерела еволюції релігії.

3. Співвідношення об'єктивного і суб'єктивного в релігії.

4. Єдність і множинність історично-релігійного процесу.

5. Причини конфесійної диференціації релігії.

6. Особливості східної релігійної традиції.

7. Історія релігії України як закономірний процес.

Рекомендована література

1. Бебуелл Г. История Церкви. - М., 1996.

2. Липинський В. Релігія і Церква в історії України. - К., 1993.

3. Малерб М. Религии человечества. - Сляб., 1947.

4. Сухов А.Д. Релігія в истории общества. - М, 1976.

5. Тиле К. Основные принципы науки о религии // Классики мирового религиеведения- М, 1996- С. 144-196.

6. Тихомиров Л. Религиозно-философские основы истории. - М., 1998.

7. Шантени де ла Соссе П. Учебник по истории религии // Классики мирового религиеведения. - М., 1996. - С.197-215.

8. Элиаде М. Аспекты мифа. - М., 1995.

9. Элиаде М. Священное и мирское. - М, 1995.


Тема XI ПЕРВІСНІ РЕЛІГІЙНІ ВІРУВАННЯ

Питання про первісні релігійні вірування - важливе і досить складне в історії релігії. Передусім це стосується часу появи найдавніших релігійних уявлень та чаклунства. З цією проблемою пов'язана також низка питань про інтелектуальні, емоційно-почуттєві та вольові здібності людини, з якими, в свою чергу, сполучна проблема формування образів надприродного та віри в нього. Не менш важливим є питання про те, чому і як виникли примітивні форми релігійності. Відомо немало спроб відповісти на ці питання. Складніше на сьогодні стоїть справа із з'ясуванням "механізму" гносеологічної та психологічної можливості релігії.

Особливо великою розбіжністю думок позначене питання про форми ранніх чи первісних релігійних вірувань. Причиною цього є майже повна відсутність прямих свідчень щодо цих вірувань, загалом недостатня наукова опрацьованість проблеми і, зрештою, різна світоглядна орієнтованість дослідників. Зупинимося ближче ще раз на деяких підходах до цього питання.

Так, австрійський етнограф, лінгвіст і богослов В.Шмідт та його послідовники висунули концепцію прамонотеїзму, згідно з якою всі сучасні релігії беруть свої витоки з так званого "первісного монотеїзму". В.Шмідт у праці "Походження ідеї Бога", наводячи численні свідчення про вірування історично відсталих племен і народів, робить спробу довести, що нібито уже в ранніх віруваннях мали місце уявлення про єдиного Бога, а найдавніші фетишизм, тотемізм тощо були "магічними засобами" їхнього виразу.1 Проте ідея первісного єдинобожжя, яка обмежувала релігію виключно іманентними зв'язками, тим самим фактично знімала питання про її еволюцію, а відтак не потребує якогось історико-культурного виправдання. Саме тому вона піддавалася критиці з боку тих релігієзнавців, які вважали, що задовго до появи теїстичних уявлень релігія існувала у формах, які не знали віри в богів, тим більше - в єдиного Бога.

Представники згаданої вище еволюціоністської школи Е.Тейлор, Г.Спенсер та ін. фактично вперше розгорнуто поставили питання про історичність форм релігії, при цьому вважаючи її найдавнішою формою, "мінімумом" релігії анімізм як віру в безплотних сутностей-духів. Але уявлення Е.Тейлора, Г.Спенсера та ін. щодо анімістичного "мінімуму" релігії не сприйняли ті, хто вважав, що вони некоректні, бо анімізм не є її найдавнішою формою, оскільки пов'язаний він з вірою в душу не як духовну сутність, а як чуттєво-надчуттєву істоту.

Відомі, крім зазначених, ще й інші спроби визначити "мінімум" релігії як

Див.: Schmidt W. Der Ursprung der Gottesidee. - Bd. 1-2.- Berlin, 1926; Bd. 3-4. - Berlin, 1933.


326


Розділ III. Історичне витлумачення феномену релігії


вихідний стан її розвитку. Так, французький історик релігії Шарль де Брос вважав найдавнішою формою вірувань фетишизм; Дж.Мак-Ленан, Дж.Фрезер, Е.Дюркгейм та багато інших - тотемізм; чимало хто з дослідників ще й досі переконаний, що анімізм був вихідною формою релігійних вірувань. До речі, Дж.Фрезер вважав, що магія не є релігійним феноменом, що вона історично передувала релігії, яку вчений взагалі розглядав лише як віру в богів.

І все ж було б несправедливим, якби не підкреслити, що сучасне релігієзнавство в аналізі первісних релігійних вірувань спирається на серйозні наукові дослідження вірувань народів світу, представлені працями Е.Тейлора, Дж.Фрезера, Л.Моргана, Б.Малиновського, Шантепі де ля Сосея, Л.Штернберга, І.Огієнка, В.Іорданського, С.Токарєва та багатьох інших вчених. Саме ці праці й склали фактологічну основу наших уявлень про час, причини та передумови виникнення вірувань, про первісні форми релігійності та місце останньої у світосприйманні людини первіснообщинного суспільства.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 254;