Тема X. Релігія як історичне явище1. Історична природа релігії                                          с 295

2. Проблема періодизації історії релігії і її

типологізація                                                            с 295

3. Загальні закономірності еволюції релігії                      с 302

4. Роль особи в релігійному житті                                  с 309

5. Закономірності релігійного процесу в Україні            с 321 1

Тема XI. Первісні релігійні вірування                                             с 325

1. Час та умови виникнення вірувань                            с 326

2. Чуттєво-надчуттєві вірування                                    с 329

3. Демоністичні вірування                                            с 333

4. Первісна магія                                                          с 336

5. Первісні вірування, міфологія, світогляд                     с 338

Тема XII. Етнічні релігії                                                                     с 343

1. Історичне підґрунтя виникнення етнічних релігій      с 343

2. Народні релігії                                                          с 344

3. Національні або етнодержавні релігії                          с 347

4. Різновиди етнічних релігій                                        с 351

5. Іудаїзм як національна релігія                                    с 359

Тема XIII. Світові релігії                                                                    с 366

1. Особливості світових релігій                                     с 366

2. Буддизм                                                                    с 368

3. Християнство                                                           с 372

4. Іслам                                                                        с 379

Тема XIV. Основний зміст християнського віровчення і культу   с386

1. Біблія як священна книга християнства                      с 386

2. Засади християнського віровчення                             с 395

3. Християнська моральна доктрина                              с 399

4. Культ в системі християнської релігії                          с 405

Тема XV. Конфесійна філософська теологія                                            с 412

1. Особливості і метатеологічні функції філософської теології с 412

2. Буддійська філософія і її основні школи                       с 415


3. Християнська філософія                                             с. 421

А). Філософія православ'я                                     с421

Б). Католицька філософія                                      с425
В). Протестантська філософія в контексті

теологічних концепцій                                    с 432

4. Мусульманська філософія                                          с 436

Тема XVI. Релігія в контексті історії України                                       с441

1. Дохристиянські вірування на українських теренах      с 441

2. Українське язичництво                                              с 446

3. Прийняття і поширення християнства в Україні         с 452

4. Українське християнство: особливості, віхи історії      с 455

5. Релігія і Церква в тоталітарну добу                             с 461

6. Багатоконфесійність України. Міжконфесійні

колізії трагедія українського народу                            с 470

7. Секулярні процеси в Україні і формування "нової
релігійності"                                                              с 474

РОЗДІЛ IV. СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧЕ ВИТЛУМАЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ РЕЛІГІЇ

Тема XVII. Релігія як суспільний феномен                                           с479

1. Релігія і суспільство.                                                   с 479

2. Форми соціально-функціональних виявів релігії         с 483

3. Інституалізація релігії. Типологія релігійних

інституцій                                                                 с 485

4. Аксіологічний статус релігії                                       с 490

5. Природа і особливості світських релігій                      с 494

Тема XVIII. Релігія як соціально-психологічне явище                       с501

1. Психологічні корені релігії і релігійності. Релігійні переживання  с 501

2. Релігійний досвід і його типи                                     с 506

3. Релігійна віра: природа, вияви, структура                    с 510

4. Психологічні функції релігії. Релігія і духовне

здоров'я особи й народу                                             с 513


Тема XIX. Релігійність - форма буття релігії                                               с. 520

1. Співвідношення понять "релігія" і "релігійність"             с 520

2. Компоненти релігійності                                              с 522

3. Релігійність особи: мотиви і вияви                                с 528

4. Показники та критерії релігійності                                с 532

5. Релігійна духовність                                                     с 534

6. Релігійне життя як релігійне діяння                               с 543

7. Релігійна громада - первинний осередок життя віруючих с 548

Тема XX. Функціональність релігії                                                      с 554

1. Функціональність як сутнісна характеристика

релігії                                                                         с 554

2. Поліфункціональність релігії: вияви функціональності релігійного комплексу с 557

3. Рівні вияву функціональності релігії                              с 562

4. Сакралізація і секуляризація як вияв суспільного статусу релігії    с 563

5. Релігія і культуротворення                                            с 565

6. Релігія в мистецтві і мистецтво в релігії                         с 570

Тема XXI. Політологія релігії                                                                с 581

1. Структурний рівень взаємовпливу релігії і політики      с 582

2. Функціональний рівень взаємовпливу релігії і

політики                                                                      с 584

3. Еволюція теократичної ідеї походження влади              с 589

4. Сучасні богословські концепції поєднання релігії

та політики                                                                  с 593

5. Держава і церква: основні моделі взаємодії                    с 598

6. Державно-церковні відносини в Україні                       с 603

Тема XXII. Етнологія релігії                                                                  с 616

1. Релігія як етнічна ознака народу                                    с 616

2. Космополітизм та етнічність релігії                                с 618

3. Історичні етапи та закономірності етнорелігієгенезу       с 622

4. Функції і роль релігії в етнічних процесах людства         с 624

5. Релігія в національному бутті українського народу         с 628


Тема XXIII. Релігія як моральне явище                                     с632

1. Особливості релігії як морального чинника. Етичні виміри релігії с632

2. Смисложиттєві проблеми в контексті їх релігійного розуміння     с 641

3. Особливості моральних концепцій різних типів

релігії                                                                      с 646

4. Оновлення морально-етичного вчення сучасних '

релігій                                                                       с 650

5. Бізнес і релігійна мораль                                             с 653

Тема XXIV. Свобода буття релігії в суспільстві                                   с665

1.Свобода совісті: зміст і структура                                с 665

2. Свобода релігії, свобода віросповідання, свобода церкви, свобода в релігії  с 669

3. Свобода совісті й толерантність                                  с 671

4. Державні гарантії свободи совісті                               с 676

5. Основні пріоритети державної політики щодо релігії та церкви с 677


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 523;