Завдання мисленнєво-творчого та тренувального характеру1. Підготуйтеся до висвітлення контрольних питань.

2. Поясніть, як ви розумієте вислів читати з олівцем у руках.

3. Замініть запропоновані складні синтаксичні конструкції простими, переклавши їх українською: Зразок: работник банка – банківець; владелец банка – банкір.

Книжный магазин, железная дорога, прежде всего, с тех пор, что есть силы, до сих пор, (свести) на нет, ни один, самый хороший, слишком велико, делать невозможным (сотрудничество), сделать достоянием гласности, обеспечивать безопасность.

4.Складіть план (простий або складний) до теми, обраної самостійно.

5.Доберіть і запишіть 3 – 4 аргументи, щоб підтвердити чи спростувати такі висловлювання:

1. Світ належить тим, хто вміє хотіти (Д. Донцов).

2. Честь не можна відібрати, її можна втратити (А. Чехов).

3. Поганий учитель подає чтину, хороший навчає її знаходити (А. Дістервег).

4. Навчання, виливаючи на розум, почуття і волю, гармонійно виховує цілісну людину (А. Дістервег).

 

Література

1. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь : ВТФ „Перун”, 2003. – 896.

2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К.: Ірпінь : ВТФ „Перун”, 2005. – 1728 с.

3. Глущик С. В. Сучасні ділові папери : навч. посіб. для вищ. серед. учб. закл. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – К. : А.С.К., 2003. – 400 с.

4. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова : підруч. для вищ. та серед. спец. навч. закл. / М. Г. Зубков. – 4-те вид. – Х. : Торсінг, 2003. – 448 с.

5. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики : Словники XXI століття / С. Караванський. – К. : Вид. центр „Академія”, 1998.

6. Кацавець Г. М. Мова ділових паперів : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Г. М. Кацавець, Л. М. Паламар. – 3-тє вид., переробл. і доп. – К. : Алерта, 2006. – 327 с.

7. Кисельова О. О. Російсько-український словник географічних
термінів / О. О. Кисельова. – Луганськ, 1998.

8. Мозговий В. І. Українська мова у професійному спілкуванні : модульний курс / В. І. Мозговий. – 2-ге вид., переробл. і доп. – К. : ЦНЛ, 2006. – 592 с.

9. Російсько-український словник наукової термінології. Біологія. Хімія. Медицина. – К. : Наук. думка, 1996. – 694 с.

10. Скрипник Л. Г. Власні імена людей : словник-довідник / Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківська. – К. : Наук. думка, 1996. – 336 с.

11. Словник іншомовних слів / уклад. С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. –
К. : Наук. думка, 2000. – 267 с.

12. Українська мова. Енциклопедія / редкол. В. М. Русанівський, О. О. Тараненко (співавтори), М. П. Зяблюк та ін. – К. : „Укр. енцикл.”, 2000. – 752 с.

13. Фразеологічний словник української мови : у 2 кн. / В. М. Білоноженко, В. О. Винник, І. С. Гнатюк, В. Й. Горобець та ін. – К. : Наук. думка, 1999. – Кн. 1. – 528 с.; Кн. 2. – 1999. – 981 с.

14. Шевчук С. В. Російсько-український словник ділового мовлення / С. В. Шевчук. – К. : Вища шк., 2001.

Заняття 23

Наукова література як основне джерело фахових знань

Контрольні питання

1.Укладання анотації, добір ключових слів.

2.Реферат як жанр академічного письма. Складники реферату.

3.Загальні правила цитування та покликання на використані джерела.

4.Правила бібліографічного опису.

Завдання мисленнєво-творчого та тренувального характеру

1. Підготуйтеся до висвітлення контрольних питань.

2. Складіть анотацію прочитаної науково-методичної статті, використовуючи (за вибором) такий лексико-граматичний матеріал:

1) Науково-методична стаття присвячена питанню...; у статті йдеться про...; поставлене питання про...; мова йде про...; розглянуто питання...;

2) автор підкреслює роль...; зупиняється на...; знайомить, висвітлює, аналізує, розкриває...; дає характеристику...; приходить до висновку;

3)  стаття викликає інтерес; може бути використана (ким? де?).

3. Дотримуючись правил оформлення бібліографії, складіть список джерел до курсової роботи зі спеціальності (7 – 10 джерел).

4. Виконайте тестові завдання*

1. Слово або словосполучення, що виражає чітко окреслене поняття з певної галузі науки, техніки, мистецтва тощо:

а) термін;

б) професіоналізм;

в) номенклатура.

2. Слова закон, метод, аргумент, аналіз – це:

а) міжгалузеві терміни;

б) загальнонаукові терміни;

в) вузькоспеціальні терміни.

3. Доберіть український відповідник до іншомовного слова консенсус:

а) згода, одностайність;

б) рівнозначність, однаковість;

в) міркування, тлумачення.

4. Слова трейдер, дефолт, дистриб’ютор походять із:

а) французької мови;

б) латинської мови;

в) англійської мови.

5. Яким способом утворені слова контр-адмірал, контрреволюція?

а) основоскладання;

б) словоскладання;

в) префіксальний спосіб творення.

6. Позначте слово іншомовного походження, що відповідає визначенню: переказ іноземної валюти з однієї країни в іншу:

а) трейдер;

б) трансфер;

в) депозит.

7. Який префікс іншомовного походження передає значення „перебування між чим-небудь у просторі або часі”?

а) інтер-;

б) гіпо-;

в) архі-.

8. Позначте варіант, у якому допущені помилки в оформленні бібліографії:

а) Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підруч. / Ф. С. Бацевич. – К. : Академія, 2004. – 344 с.;

б) Дзвінчук Д. Психолінгвістичні основи ефективного управління / Д. Дзвінчук. – К. : Наук. думка, 2000. – 211 с.;

в) Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера. – К. : Знання, 2005. – 442 с.;

г) Загальна психологія : підруч. / за заг. ред. С. Д. Максименка. – К. : Наук. думка, 2000. – 350 с.

9. Пошукова, комунікативна, оцінна – це:

а) функції реферату;

б) функції анотації;

в) функції конспекту.

10. У якому рядку правильно скорочені всі слова, які можуть використовуватись у бібліографії:

а) підручн., посіб., за редакц.;

б) підруч., посіб., за ред.;

в) підручн., посібн., за редакцією.

*Примітка: правильні, на ваш погляд, відповіді виділяти зеленим кольором.


Література

1. Анніна І. О. Російсько-український словник / І. О. Анніна, Г. Н. Горюшина, І. С. Гнатюк. – К. : Абрис, 2003. – 1424 с.

2. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь : ВТФ „Перун”, 2003. – 896 с.

3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К.: Ірпінь : ВТФ „Перун”, 2005. – 1728 с.

4. Глущик С. В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. для вищ. серед. учб. закл. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – К. : А.С.К., 2003. – 400 с.

5. Єрмоленко С. Я. Українська мова : короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, О. Г. Тодор : за ред. С. Я. Єрмоленко. – К. : Либідь, 2001. – 222 с.

6. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова : підруч. для вищ. та серед. спец. навч. закл. / М. Г. Зубков. – 4-те вид. – Х. : Торсінг, 2003. – 448 с.

7. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики : Словники XXI століття / С. Караванський. – К. : Вид. центр „Академія”, 1998.

8. Кацавець Г. М. Мова ділових паперів : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Г. М. Кацавець, Л. М. Паламар. – 3-тє вид., переробл. і доп. – К. : Алерта, 2006. – 327 с.

9. Кисельова О. О. Російсько-український словник географічних
термінів / О. О. Кисельова. – Луганськ, 1998.

10. Мозговий В. І. Українська мова у професійному спілкуванні : модульний курс / В. І. Мозговий. – 2-ге вид., переробл. і доп. – К. : ЦНЛ, 2006. – 592 с.

11. Російсько-український словник наукової термінології. Біологія. Хімія. Медицина. – К. : Наук. думка, 1996. – 694 с.

12. Скрипник Л. Г. Власні імена людей : словник-довідник / Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківська. – К. : Наук. думка, 1996. – 336 с.

13. Словник іншомовних слів / уклад. С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. – К. : Наук. думка, 2000. – 267 с.

14. Словник синонімів української мови : в 2 т. / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін. – К. : Наук. думка, 2001. – Т. 1. – 1027 с.; Т. 2. – 960 с.

15. Українська мова. Енциклопедія / редкол. В. М. Русанівський, О. О. Тараненко (співавтори), М. П. Зяблюк та ін. – К. : „Укр. енцикл.”, 2000. – 752 с.

16. Шевчук С. В. Російсько-український словник ділового мовлення / С. В. Шевчук. – К. : Вища шк., 2001.

Заняття 24


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 553;