Наукова комунікація як складник фахової діяльностіЗаняття 21

Українська термінологія в професійному спілкуванні

Контрольні питання

1.Історія й сучасні проблеми української термінології. Термінологія як система.

2.Терміни та їхнє використання в мові професійного спілкування.

3.Способи творення термінів певного фаху.

4.Загальновживана, міжгалузева й вузькоспеціальна термінологія.

5.Українські електронні фахові словники.

Завдання мисленнєво-творчого та тренувального характеру

1. Підготуйтеся до висвітлення контрольних питань.

2.Проаналізуйте терміни за таким планом: 1) дефініція; 2) ступінь спеціалізації (загальновживаний, міжгалузевий, вузькоспеціальний); 3) походження (власнеукраїнський, запозичений (з якої мови).

Примітка: дефініція – стисле логічне визначення, яке містить найістотніші ознаки визначуваного поняття.

Абетка, алгоритм, брукований, гужівка, гуральня, домінування, динаміка, конденсат, оподаткування, осереддя, правопис, розгалуження, часопис.

3.Поясність правопис і зміст слів іншомовного походження. Визначте, до якої групи професійних термінів вони належать. Ноу/хау, ін…авгурація, прес/реліз, па/де/де, мов(е, и)тон, ін…овація, норд/ост, м(е, и)нталітет, ім…ітація, ва/банк, дакт(е, и)лоскопія, ем…іграція, іп…отека, джек/пот, авт(е, и)нтичний, ма…штаб, п(е,и)нтатлон.

4. Ураховуючи фахову специфіку й використовуючи відповідну термінологію, укладіть складники іміджу вчителя, економіста, історика, політолога, соціолога, соціального працівника, журналіста, диктора тощо (не менше 15 пунктів).

Зразок: Складники іміджу працівника органів внутрішніх справ

1. Пам’ятати, що офіцер – обличчя служби, системи, держави.

2. Жити за „Кодексом честі офіцера”.

3. Викликати довіру.

4. Бути відповідальним.

5. Прагнути до чесного кар’єрного зростання.

5. Заповніть таблицю.

Наведіть приклади термінів з префіксами іншомовного походження анти-, гіпер-, дез-, ізо-, ультра-

Зразок:

Префікс Український відповідник Значення префікса Приклади
архі- головний, най- зверхність, верховенство; найвища міра вияву ознаки архієпископ, архімандрит, архіпелаг
діа- через, між, поміж наскрізний, рух, розділення, завершеність діабет, діафільм, діапозитив, діагенез

Література

1. Анніна І. О. Російсько-український словник / І. О. Анніна, Г. Н. Горюшина, І. С. Гнатюк. – К. : Абрис, 2003. – 1424 с.

2. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь : ВТФ „Перун”, 2003. – 896.

3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К.: Ірпінь : ВТФ „Перун”, 2005. – 1728 с.

4. Глущик С. В. Сучасні ділові папери : навч. посіб. для вищ. серед. учб. закл. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – К. : А.С.К., 2003. – 400 с.

5. Єрмоленко С. Я. Українська мова : короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, О. Г. Тодор : за ред. С. Я. Єрмоленко. – К. : Либідь, 2001. – 222 с.

6. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова : підруч. для вищ. та серед. спец. навч. закл. / М. Г. Зубков. – 4-те вид. – Х. : Торсінг, 2003. – 448 с.

7. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики : Словники XXI століття / С. Караванський. – К. : Вид. центр „Академія”, 1998.

8. Кацавець Г. М. Мова ділових паперів : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Г. М. Кацавець, Л. М. Паламар. – 3-тє вид., переробл. і доп. – К. : Алерта, 2006. – 327 с.

9. Кисельова О. О. Російсько-український словник географічних
термінів / О. О. Кисельова. – Луганськ, 1998.

10. Мозговий В. І. Українська мова у професійному спілкуванні : модульний курс / В. І. Мозговий. – 2-ге вид., переробл. і доп. – К. : ЦНЛ, 2006. – 592 с.

11. Російсько-український словник наукової термінології. Біологія. Хімія. Медицина. – К. : Наук. думка, 1996. – 694 с.

12. Скрипник Л. Г. Власні імена людей : словник-довідник / Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківська. – К. : Наук. думка, 1996. – 336 с.

13. Словник іншомовних слів / уклад. С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. – К. : Наук. думка, 2000. – 267 с.

14. Словник синонімів української мови : в 2 т. / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін. – К. : Наук. думка, 2001. – Т. 1. – 1027 с.; Т. 2. – 960 с.

15. Українська мова : енциклопедія / редкол. В. М. Русанівський, О. О. Тараненко (співавтори), М. П. Зяблюк та ін. – К. : „Укр. енцикл.”, 2000. – 752 с.

16. Фразеологічний словник української мови : у 2 кн. / В. М. Білоноженко, В. О. Винник, І. С. Гнатюк, В. Й. Горобець та ін. – К. : Наук. думка, 1999. – Кн. 1. – 528 с., Кн. 2. – 1999. – 981 с.

17. Шевчук С. В. Російсько-український словник ділового мовлення / С. В. Шевчук. – К. : Вища шк., 2001.

 

Заняття 22

Наукова мовна культура – основа професійної діяльності

Контрольні питання

1.Становлення й розвиток наукового стилю української мови.

2.Підстилі наукового стилю та їхні жанрові різновиди.

3.Культура читання наукового тексту.

4.Правила оформлення результатів наукової діяльності: план, тези, конспект.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 343;