Тема вопроса: Жарнама психологиясыСложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №257

Маркетингті зерттеу неше кезеѕнен тўрады-                                                                                                                                                                                                           

 5

 6

 4

 7

 3

Тема вопроса: Жарнама психологиясы

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №258

Жиналєан хабарды талдау маркетинг јдісініѕ нешінші кезеѕіне жатады-

                                                                                                                                                                                                                                                                                

 4

 5

 3

 2

 1

Тема вопроса: Жарнама психологиясы

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №259

Тўтынушылардыѕ тауарєа , фирма ќызметіне ќызыєушылыєын арттыру маќсатындаєы їндеу-

 Жарнама

 Мјлімет                                                                             

 Аќпарат

 Танылу                                                   

 Таныстыру

Тема вопроса: Жарнама психологиясы

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №260

Конституциялыќ жарнамаєа-

 

 Банк, саќтандыру компаниялары, коммуналдыќ ќызмет саласы.                                                                                                                                                                                                                                                         

 Тауар сатушылар мен сатып алушылар.

 

 Ел кґлемінде нарыќќа ўсыну.

 Аймаќ кґлемінде нарыќќа ўсыну.

 Ґндірушілерге арналєан.                                                                                                                           

Тема вопроса: Жарнама психологиясы

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №261

Институционалдыќ жарнамаєа-

 Фирманыѕ жекелеген ґнімдік емес , оныѕ тїгелдей имиджіне байланысты.

 Жекелеген тауарларды сатуєа арналєан.

 Белгілі фирманыѕ мїддесіне сай талап ќалыптастыру.

 

 Фирма белгілі жетістікке жеткен уаќыты.

 Жаѕа фирманыѕ ќўрылєан кезінде.

Тема вопроса: Жарнама психологиясы

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №262

Фирма белгілі жетістікке жеткен уаќытында ќолданылатын жарнаманыѕ тїрі -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Ескертушілік                                                                                         

 Аќпараттыќ                                                                                               

 Институциональдыќ                                                                                                       

 Іріктеу

 Таныту                                                   

Тема вопроса: Жарнама психологиясы

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №263

Фирманыѕ жекелеген ґнімдерімен емес, олардыѕ тїгелдей имиджімен байланысты деген теорияны еѕгізген-

 Т.Веблем.

 И.Ревельский.

 Т.Коно.

 Д:Мутон.

 К.Левин.

Тема вопроса: Жарнама психологиясы

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №264

Жарнаманы референттік топќа жас ерекшелігіне сай ўйымдастыру оны сендіру јдісініѕ ќай тїріне жатады-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Белсенді аќпарат кґзініѕ кґмегімен сендіру

 Индентификациялау арќылы сендіру

 Вербальды сугестия арќылы сендіру

 Аќпарат кґздері арќылы сендіру.                                                                                                                                                     

 Ґнімніѕ ќўндылыєы арќылы сендіру.

Тема вопроса: Жарнама психологиясы

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №265

Жарнама психологиясы ќай єасырдан бастап дамыды?                                                                                                                                             

 XIXє. аяєы -XXє. басы                                                                      

 . XXє басы.

                                                                                   

 XIXє ортасы.

 XX є. аяєы                                                                                             

 ХХІє.                                                                                      

Тема вопроса: Жарнама психологиясы

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №266

Фирма дегеніміз-

 Бірыѕєай ґнімдерді ґндіретін бір немесе бірнеше кјсіпорын.                                                                                                                     

 Тауарды сатып алумен айналысатын ґндіріс.

 

 Белгілі бір ґнімді жарнамалайтын кјсіпорын.

 Тауар ґндірумен айналысатын кјсіп орын.

                                                                                  

 Мемлекетке ќызмет ететін кјсіп орын.                                                                                        

Тема вопроса: Фирмаларды бас қ ару процесін ұ йымдастыру

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №267

Кјсіпорындар мен мекемелер ґндіретін тауарлар мен ќызмет кґрсетулер -

 Ґнім                                                                                                                                                                                                                                                      

 Нарыќ

 Жарнама

 Шаруашылыќ тауарлары.                                                                                                                                                                                          

 Аќпарат кґздері.                                                                                                                                                                                          

Тема вопроса: Фирмаларды бас қ ару процесін ұ йымдастыру

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №268

Аќпарат дегеніміз-

 Ќайта ґѕделген мјліметтер.                                                                     

 Жеке тўлєалар мен ўйымдар туралы мјлімет.

 Мјліметпен ќамтамасыз ету.                                                               

 Ґнімді тнаыстыру баєытындаєы мјлімет.

 Жоєарыдан тґменге ќарай келетін мјлімет.

Тема вопроса: Фирмаларды бас қ ару процесін ұ йымдастыру

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №269

Фирманыѕ аќпараттыќ ресурстарына -

 

 Аппаратура, программамен ќамтамасыз ету.                                                                                                                                                          

 . Мјліметпен ќамтамасыз ету.

                                                                                                                                                                                                          

 Белгілі бір ґнімді жарнамалау.                                                                                                                                     

 Мјлімет беру.

                                                                                                                                                                             

 

Жабдыќтармен ќамтамасыз ету.

Тема вопроса: Фирмаларды бас қ ару процесін ұ йымдастыру

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №270

Аќпараттыѕ механикалыќ їзілуі жјне осыдан келіп аќпараттыѕ ґзгертілуі барьердіѕ ќай тїрі-

                                                                                                                                                                                                

 Аќпараттыѕ жетіспеушілік барьері.

                                                                         

 Орын басып ґзгертуші барьер.

                                                   

 Фонетикалыќ тїсінбеушілік.

                                           

 Семантикалыќ барьер.

                                           

 Стилистикалыќ барьер                                                                         

Тема вопроса: Фирмаларды бас қ ару процесін ұ йымдастыру

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №271

. Коммуникатордыѕ сґйлеуініѕ стилі мен ќарым-ќатынасыныѕ ситуацияєа сјйкес келмеуі-

 

 Стилистикалыќ барьер.

 

 Логикалыќ барьер.

 

 Семантикалыќ барьер.

 

 Фонетикалыќ барьер.

                                                                                                                                        

 Аќпараттыѕ жетіспеушілігі.

Тема вопроса: Фирмаларды бас қ ару процесін ұ йымдастыру

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №272

«Шешім ќабылдау, инновацициялыќ саясат адамдарды ынталандыру -аќпаратты ќажет, ал ол болмаєанда аќпараттыќ хаос. Тјртіпсіздік орнап, ўйым жойылу ќаупі бар.» кімніѕ сґзі-

 Р.Качевский.

 

 А.Свинцицкий.

                                                                                     

 Р.Блейка.                                                         

 Д.Мутон.

 К.Юнг.                                                     

Тема вопроса: Фирмаларды бас қ ару процесін ұ йымдастыру

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №273

Фирмада ќолайлы психологиялыќ климат ќалыптастыру кімніѕ ќызметі-                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Психолог

 Басшы                                                                 

 Басшы орынбасары.

 Зангер                                                                         

 Кадрлар бґлімініѕ ќызметкері.                                                                                                                             

Тема вопроса: Фирмаларды бас қ ару процесін ұ йымдастыру

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №274

Аќпарат тасќыныныѕ ќолайлы болуы кімге байланысты-                                                                                                                                                                                                                                  

 Басшы мен жўмысшыєа.                                                                                                  

 Аќпарат кґлеміне.

 Психолог пен басшыєа.

 

 Жўмысшыларєа.

 Басшыныѕ хатшысына.

Тема вопроса: Фирмаларды бас қ ару процесін ұ йымдастыру

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №275

 Тўлєаішілік келіспеушіліктіѕ сипаттамасы-

тўлєаныѕ ґзініѕ ішкі дїниесімен келіспеуі                          

екі немесе бірнеше ўлттар арасындаєы келіспеушіліктер

  тўлєалар арасындаєы ќызыєушылыќтарыныѕ јртїрлілігі

  јртїрлі топтар арасындаєы кикілжіѕ

  ґзара тїсініспеушілік.

Тема вопроса: Жетекшіні ң к ә сіби негізгі сапалары

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №276

.Имидж ќалыптастырудыѕ табиєи сапаларына не жатады-

 Комуникабельділік,эмпатиялыќ, ґзгелерді тїсіне алу ќабілеті.

 Адамныѕ білім алу ќабілеті.

 

 Адамныѕ білім алу мен тјрбие нјтижесі.

                                                                                                                                                                                             

 Адамныѕ ґмірлік жјне кјсіби тўлєалыќ тјжірибесі.                                                                                                                                                                                                         

 Ґзін-ґзі ўстау, тартымдылыќ.                                                                                                                            

Тема вопроса: Имидж қ алыптастыру

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №277

Этикет моделі дегеніміз-                                                                                                                     

 Јрбір маманєа сай кейіп, ќарым-ќатынастыѕ тїрі.                                                                                                                                                                                                                               

 Адамныѕ белгілі маќсатќа жетуі їшін ќажетті жаєдайды ўстауы.                                                                                                                                                                                                                                               

 Міне-ќўлќын басќара білу.                                                                                                                          

 Жаєымды ќарым-ќатынас ќалыптастыра білу.

 

 . Жаєдайєа сай киім їлгісін кию.                                                                                                                                                                    

Тема вопроса: Имидж қ алыптастыру

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №278

Адамныѕ белгілі бір маќсатќа жетуі їшін ґзін ќалай ўстау керек екенін білуі јтикеттіѕ ќай тїріне жатады-

 Стратегиялыќ модель.

 Дипломатиялыќ модель.

                                                                                                                                   

 Сарай јтикеті.

 Кјсіби

 Јтикет модельі

Тема вопроса: Имидж қ алыптастыру

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №279

Кадрларды таѕдау баєытында жїргізілетін психсемантикалыќ анализ бойынша жїргізілетін компьютерлік тестілеу јдісі нені зерттейді-

кадрдыѕ сенімділігі, іс-јрекетін болжау, кедергілерді жеѕе алуы

ќабілетін, жўмысќа орналасу мотивациясын

јлеуметтік ролін, ќарым-ќатынасын

  кјсіби ќабілетін, ісккерлігін

  ґзін-ґзіне сенімділігін, мінез-ќўлќын.

Тема вопроса: Кадрлы қ менеджмент

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №280

Басќарушылыќ этика дегеніміз не?                                                                                                                                                  

 Јкімшілік-шаруашылыќ ќызметтерді орындау                                                                                                                                                                                                  

 Адамдарды басќара білу ќабілеті                                                                                                                                               

 Мінез-ќўлыќ їлгісі                                                                                                                             

 Ќарым-ќатынастыѕ тиімді жолдарын ќарастыру.

 Шешім ќабылдауда ўжыммен санасу.

Тема вопроса: Имидж қ алыптастыру

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №281

Јртїрлі дипломатиялыќ ќабылдау келіссґздерде ќолданылатын мінез-ќўлыќ ережелері ќандай этикет тїріне жатады.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Дипломатиялыќ этикет.

 Јскери этикет.

 Жалпы адамдыќ этикет

 Сарай этикеті.                                                                                           

 Стратегиялыќ этикет.                                                                                                                                         

Тема вопроса: Имидж қ алыптастыру

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №282

Кїн тјртібін ќатал саќтау жјне ќарым-ќатынас формаларын ќатал саќтау јтикеттіѕ ќай тїріне жатады-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Сарай этикеті                                                                                       

 Дипломатиялыќ этикет.                                                                                                                                                           

 Жалпы адамдыќ этикет.                                                                                                               

 Статегиялыќ этикет.                                                                                                           

 Јскери этикет.                                                                                                      

Тема вопроса: Имидж қ алыптастыру

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №283

Басќарушылыќ јдеп дегеніміз не?

 Јкімшілік-шаруашылыќ ќызметтерді орындауда баєыттаєан теориялыќ ќолданбалы білім                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Мінез-ќўлыќтыѕ їлгісі                                                                                                           

 Бизнес пен басќарудаєы наќты мјселерді шешудегі еѕ тиімді тјжірбие їлгісі

 Ґзін-ґзі ўстай алу                                                                                                              

 Ґзгеге їлгі кґрсету

Тема вопроса: Имидж қ алыптастыру

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №284

Іскерлік кеѕес дегеніміз-                                                                                                                           

 Бір адамныѕ екінші бір адамды бір жаєдайды шешу їшін ынталандыру.

 Конфликтілі жаєдайды шешу

 Ґндірістік сўраќтар мен мјселелерді талќылау.

 Топ алдында белгілі бір мјселе бойынша сґйлеу.

 Белгілі бір мјселен ітоп болып шешу.                                                                                                                                                     

Тема вопроса: Іскерлік қ арым- қ атынас формалары

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №285

Кеѕестіѕ басталу јдісініѕ басымдылыќты тїсіру јдісіне сиптаттама бер-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Јѕгемеге жаќын байланыс орнату їшін комплимент айту, жылышырайлы кґзќарас

 Ґткен јѕгімені јѕгімелеуге, салыстыру арќылы тїсіру.

 

 Кеѕесте ќаралатын мјселеге байланысты сўраќтар ќою.

 

 .Ол тікелей іске кірісуді ќарастырады.                                                                                                                                                                                       

 Мјлімет беру арќылы жїзеге асырылады.                                                                                                                                                                                          

Тема вопроса: Іскерлік қ арым- қ атынас формалары

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №286

Ґндірістік сўраќтар мен мјселеледі талќылауда талап етілетін бірігіп ўєыну жјне шешім ќабылдаудаєы ќарым-ќатынастыѕ кґпшілік ќабылдаєан тїрі-

 Іскерлік жиналыс.

                                                                                                

 Кеѕес                                                                         

 Аудиторияныѕ алдында сґз сґйлеу.

 Келушілер мен ќонаќтарды ќабылдау.

 Ќўжаттармен жўмыс жасау.

Тема вопроса: Іскерлік қ арым- қ атынас формалары

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №287

Кеѕестіѕ регламенті-                                                                                                      

 1,5-2саєат.                                                        

 2-3саєат.

 3-4саєат.                                                                              

 15-20минут.                                                          

 45-50минут.

Тема вопроса: Іскерлік қ арым- қ атынас формалары

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №288

Јлеуметтік нормалар дегеніміз не?

 Јлеуметте ќалыптасќан ережелер мен ќўндылыќтар

 Белгілі бір јрекетті жасауєа талап етіп, ал кейбіреулерін тыйым салатын, дўрыс жјне дўрыс емес мінез-ќўлыќ жїйесі

 Ќалыптасып ќалєан пікір

 Ережелердіѕ ќатаѕ саќталуы

 Балалыќ шаќтан їйретіліп келетін мінез-ќўлыќ кґрсеткіші

 

Тема вопроса: Іскерлік қ арым- қ атынаста ғ ы этнопсихологиялы қ ерекшеліктері

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №289

Бір ўєымды јр тїрлі тїсінуге байланысты адамдар арасындаєы ґзара тїсінушілік ќандай ўлттыќ ќорєаныс формасында кґрінеді?

 Психологиялыќ маєыналылыќ барьер.

 

 Фонетикалыќ барьер.

 Психологиялыќ шыєару

 Психологиялыќ маєынасыз барьер

 

 Бір жаќты реакция

Тема вопроса: Іскерлік қ арым- қ атынаста ғ ы этнопсихологиялы қ ерекшеліктері

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №290

Коммуникатордыѕ јрекетіне рецепиенттіѕ реакциясы туралы берілетін аќпарат

 

  Кері байланыс

 

 Коммуникациялыќ кедергі

 

 Коммуникациялыќ ыќпал

 

 Сґздік деѕгей

 

 Аќпарат алмасу.

 

Тема вопроса: Іскерлік қ арым- қ атынас психологиясы

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №291

. Ережелер дегеніміз не?

 

 . Бўл топ мїшелерініѕ кїтілген міндетке сай ґздерін ўстай білуі

 

 Бўл жалпы маќстќа жету жолындаєы топ мїшелереніѕ ґзара јрекеті

 Топ маќсатыныѕ тартымдылыєы

 

 Бір бірін толыќтыратын маќсаттар жйесі

 

 Ќоєам талабына сай мінез-ќўлыќ.

 

Тема вопроса: Іскерлік қ арым- қ атынас психологиясы

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №292

. Ќатынас серіктері арасында дўрыс аќпарат беру жолындаєы психологиялыќ тосќауыл-

 

 Комуникациялыќ кедергі.

 

 . Кері байланыс.

 

 Сґздік бейсґздік байланыс.

 

 Комуникациялыќ кедергі.

 

  Логикалыќ кедергі.

 

Тема вопроса: Іскерлік қ арым- қ атынас психологиясы

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №293

Индивидтіѕ ќарым-ќатынас серігі ґзін ќалай ќабылдайтындыєын ўєынуы-

 

 Аттракция

 Рефлексия

 Перцепция

 Каузальды атребуция.

 

 Идентификация.

 

Тема вопроса: Іскерлік қ арым- қ атынас психологиясы

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №294

Персоналды дистанция -

 

 45-120 см.

 

 45-50.см.

 

 60-50см.

 

 100-120см.

 

 55-65см.

 

Тема вопроса: Іскерлік қ арым- қ атынаста ғ ы этнопсихологиялы қ ерекшеліктері

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №295

.Јлеуметтік дистанция

 . 12-400см.

 

 54-57см

 200-300см.

 100-200см.

 

 60-90см.

 

Тема вопроса: Іскерлік қ арым- қ атынас психологиясы

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №296

Ќоєамдыќ дистанция-

 

 400-750 см.

 

 500-400см.

 

 300-400см.

 

 500-600см.

 

 600-700см

Тема вопроса: Іскерлік қ арым- қ атынас психологиясы

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №297

Классикалыќ этикет елі-  

Англия мен Франция

 Жапония мен Ќытай

 АЌШ

Ресей

Европа

Тема вопроса: Имидж қ алыптастыру

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №298

Кеѕестіѕ негізгі тапсырмаларын естен шыєармай,олармен јѕгімелесушіні таныстырып отыру-

баєыттылыќ

бастама

баєдарлыќ

кіріспе

жоспар бойынша

Тема вопроса: Бас қ ару психологиясыны ң кейбір м ә селелері

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №299

 Гештальт терапияныѕ негізін салушы-

Г.Перлз

К.роджерс

З.Фрейд

Н.Леонова

А.Файоля

Тема вопроса: Ә леуметтену ж ә не бейімделу процесі

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №300

 Психотерапияныѕ арнайы ґнерге негізделген бґлімі-

Арттерапия

 Гештальт терапия

Индивидуалды терапия

Трансактілі талдау

Псиоанализ

Тема вопроса: Ә леуметтену ж ә не бейімделу процесі

Сложность вопроса: 1 (из 10)

 


Дата добавления: 2018-10-26; просмотров: 139; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!