Тема вопроса: Жарнама психологиясы 13 страница Кјсіби дјрежесі.

Тема вопроса: Бас қ ару процесіндегі топты қ динамикалы қ механизмі

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №189

Атракция дегеніміз?

 

 Ґзге адамды ґзіне ќолайлы ќарым-ќатынасќа баєыттау

                                                                                          

 Ґзін-ґзі тану

 Субъектініѕ мінез-ќўлќына интерпретация беру арќылы ќабылдау

 

 Ґзгеніѕ сырт келбетін ќабылдау.                    

 Ґзгеніѕ еркінсіз басќару.

Тема вопроса: Бас қ ару процесіндегі топты қ динамикалы қ механизмі

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №190

Ќарым-ќатынас процесінде сыбайласын баќылау арќылы ќанша мјлімет алынады

 55-65 %

 

 50-55 %

 15-50 %

 35-40 %

 20-30.%

Тема вопроса: Бас қ ару процесіндегі топты қ динамикалы қ механизмі

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №191

Сґздіѕ ритмика, интонациялыќ жаєын дауыс екпінініѕ ќаттылыєын тембірін білдіретін јлеуметтік психологиядаєы вербальды емес ќўралдыѕ тїрі-

 

 Паралингвистикалыќ

 

 Кинесикалыќ

 Экстралингвистикалыќ

 Такесикалыќ

 Параксемикалыќ

Тема вопроса: Іскерлік қ арым- қ атынаста ғ ы қ абылдау

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №192

Іскерлік ќарым-ќатынастыѕ дјрежесін ўсынєан психолог-

 Г.Бройник

 Д.Карнеги

 К.Шеннон

 А.Маслоу

 Ф.Тейлор.

Тема вопроса: Іскерлік қ арым- қ атынаста ғ ы қ абылдау

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №193

Якорь дегеніміз не?

 

 Бір кґѕіл кїйдіѕ негізінде барлыќ кґѕіл кїй туєызу.

 

 Сыбайластыѕ сіздіѕ мимикаѕызды ќайталауы

 

 Ґзгеге комплемент айту.

                                        

 Cґздік ќўрал арќылы ќалыпты жеѕіл шешім жаєдайына ауысуы

  Санаулы уаќыт ішінде жаєдайдыѕ баєасын ќарама-ќарсы баєытќа ґзгету.

 

Тема вопроса: Іскерлік қ арым- қ атынаста ғ ы қ абылдау

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №194

Ќарым-ќатынаста басќарудыѕ јлеуметтік механизмі ретінде јрекетті орындауєа ќажеттілік ќарым-ќатынас ќызметініѕ ќай тїріне жатады-

 

 Инструментальды

 Интегративті

 Аќпараттыќ

 Мјлімет алмасу.

 Јлеуметтік

Тема вопроса: Іскерлік қ арым- қ атынаста ғ ы қ абылдау

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №195

 "Јлеуметтік перцепция" ўєымын енгізген американ психологы-

 

 ДЖ. Брунер         

 А.Бодалев

 Д.Корнеги

 Е. Козлова

 К.Левин

Тема вопроса: Іскерлік қ арым- қ атынаста ғ ы қ абылдау

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №196

Каузальды атрибуция дегеніміз                                     

 Субъектініѕ мінез-ќўлќына интерпретация беру арќылы ќабылдау

 Ќарым-ќатынастаєы ґзін-ґзі тану

 

 Ґзге адамды ґзіѕе ќолайлы ќарым-ќатынасќа баєыттау

 

 . Тўлєаныѕ сырт келбетін ќабылдау.

 

 Ќалыптасќан стериотип бойынша ќабылдау

Тема вопроса: Іскерлік қ арым- қ атынаста ғ ы қ абылдау

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №197

Јртїрлі заттарды сыбайластардыѕ беделді ќолдану арќылы ґзара тїсіністік иллюзиясы ќандай тїсініспестік барьерасында ќалыптасады-

 

  Семантикалыќ 

 

  Стилистикалыќ

 Логикалыќ

 

 Фонетикалыќ

 

 Маєыналылыќ

 

Тема вопроса: Іскерлік қ арым- қ атынаста ғ ы қ абылдау

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №198

Ґзге адамдардыѕ мінез-ќўлќын білімін ќўндылыєын ґзіндік ќарым-ќатынастыѕ белгілі бір јдісінен јсер ету арќылы ґзгерту не деп аталады

 Јлеуметтік ыќпал 

 

 Јлеуметтік ќабылдау

 

 Јлеуметтік интеракция

 Јлеуметтік ќарым-ќатынас

 Перцепция.

                                                                                                                                                        

Тема вопроса: Іскерлік қ арым- қ атынаста ғ ы қ абылдау

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №199

Формальды емес топтар пайда болып топтыќ пікірдіѕ ќалыптасуы ўжым дамуыныѕ ќай кезеѕіндегі даму їрдісі?

 

 Пайда болу

 Ќалыптасу

 Дербестік

 Ґзін-ґзі кґрсету

 

 Таратылу

Тема вопроса: Іскерлік қ арым- қ атынаста ғ ы қ абылдау

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №200

 Ґндірістік сўраќтар мен мјселелерді талќылауда талап етілетін бірігіп ўєыну шешім ќабылдаудаєы ќарым-ќатынастыѕ кґпшілік тїрі-

  Іскерлік жиналыс

  Кеѕес

  Аудитория алдында сґз сґйлеу

  Келушілерді ќабылдау

  

Ќўжаттармен жўмыс

Тема вопроса: Іскерлік қ арым- қ атынаста ғ ы қ абылдау

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №201

Пайда табу маќсаты жоќ тек мемлекеттіѕ экономикадаєы реттеуші ќызметін жїзеге асырушы бюджеттік ўйымдар?

 

 Їкімет

 Мектеп

 Бизнес

 Шаруашылыќ

 Фирма

Тема вопроса: Бизнесті ң негізгі ұғ ымдары

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №202

 Ґзгермелі мјліметтер толтыратын ќўжат

  Трафарет

  Анкета

  Текст-аналог

  Кіріс--шыєыс ќўжаттары

 Арыздар

Тема вопроса: Бас қ ару процесіндегі топты қ динамикалы қ механизмі

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №203

 Кјсіпорынныѕ дјстїрімен, ќарым-ќатынасына, баєалылыќтарына бейімделу беімделудіѕ ќай тїріне жатады-

  Јлеуметтік психологиялыќ

  Психофизиологиялыќ

Психологиялыќ

  Уаќыттыќ

  Мјдениеттік

Тема вопроса: Бас қ ару процесіндегі топты қ динамикалы қ механизмі

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №204

 Адам ґмірінде кездесетін екінші даєдарыс

  Ґзбеттілік-кїдіктену, ўялу

 

  Сенімділік-сенімсіздік

  Инициатива, белсенділік

  Енбекќорлыќ-толымсыздыќ сезімі


Дата добавления: 2018-10-26; просмотров: 102; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!