Новакки тестісінде ЖСЖ(жїрек соєу жиілігі) тіркелеме? Ќайта ќалпына келу кезеѕінде

424. Минуттыќ тыныс алу к ө лемі дегеніміз не?

 1 минутта дем алатын ауаныѕ көлемі

425. Майлар ќандай кїйде лимфаєа ґтеді?

 Май ќышќылдары жјне глицерин

426. Ж ү рек ќызметіндегі тїйіндердіѕ автоматты рґлін еѕ бірінші тјжірибелермен дјлелдеген кім?

 Станниус

427. Та ң ертеѕгі гигиеналыќ гимнастиканыѕ физиологиялыќ механизмі ќайсысы болып табылады?

Иррадиация

428. Микроцикл тїрлеріне жататындар:

 Жедел, тартылу, ќайта ќалпына келу 

429. «Белсенді тыныєудыѕ» физиологиялыќ механизмі ќайсысына негізделген?

 Теріс индукцияєа 

430. Спортта кґп жылдыќ двайындыќ В.Н.Платонов бойынша неше кезеѕдерге бґлінеді?

 төртінші

431. Спорттыќ жетістіктер деѕгейін кґрсететін, басты фактор ќайсысы болып табылады?

 антропологиялыќ

432. Дене ж ү ктемесі кезінде ќай аймаќта терініѕ ќан аєымы ќарќынды болады?                                                  

 маңдайда

Таулы жер жаєдайында?

 ўлпалармен оттегіні тўтыну жоєарлайды

434. Е ң ү лкен жїктеменіѕ кґлемі минимумныѕ ќанша пайызын ќўрайды?

  70-90

435. Дене шыныќтыру їзілістері, босаѕсуєа енгізілген жаттыєулар жјне жўмысшыларєа арналєан енжар демалу элементтері ќандай?

 Ауыр тїрі 

436. К ү нмен шы ң далу ќай параметрлерді жоєарлатады?

 Терініѕ ќорєаныш ќызметін 

437. Бўлшыќ ет тылшыќтары жиырылу жылдамдыєына байланысты неше топќа бґлінеді?

 екі

438. Еѕ аз жїктеменіѕ кґлемі максимумныѕ ќанша пайызын ќўрайды?

 20-30; 

439. Терлеу нјтижесінде јрбір литр термен ќанша грамм тўз жоєалады?

1,5  

440. Массаждыѕ нерв жїйесіне јсері:

  Әлсіз немесе үстіртін массаж орталыќ нерв жїйесін ќоздырады, ал терең массаж тежейді

441. Д ә лдік пен ќозєалыстыѕ координациясыныѕ бўзылуы?

 Атаксия

Данини-Ашнер сынамасы нені зерттейді?

 Жүрек ќан тамырлар рефлекстерін

443. Ү ш фазадан тўратын сынама?

 Серкин сынамасы

444. Тыныс алу жїйелерініѕ негізгі параклиникалыќ тјсілдері?

 Ґкпе кґлемі мен ґкпе желдетуініѕ зерттеулері

445. Семіздікпен ауыратын адамдарєа спортттыќ сауыќтыру сабаќтарында рўќсат етілмейді?

 Жїгіру

446. Ќўрамында 11 д ә румен (А,Д3, E,C, B1, B2, B6, B12, т.б.) жјне 8 минерал кіреді?

 Дуовит

447. Буындардыѕ дегенеративті дистрофиялыќ аурулары?

 Артроз

448. Алыстан к ө ргіштік?

 Гиперметропия

449. Ө т пен ќуыќта тастардыѕ жиналуы (ќўрылуы)?

 Калькулез

450. Дене белсенділігініѕ азаюы неде?

 белок биосинтезініѕ тґмендеуінде 

451. А.Г. Дембоныѕ тўжырымы бойынша спортшылардыѕ ауру себептерін неше топќа бґлуге болады?

 Екі

452. Суы ққ а шалды ғ у,ауру тудыратын құ рттар, ж ә ндіктер қ ай топ қ а жатады?

 Бірінші

453. Ж ү ктемелерді ң спортшыны ң ж ұ мыс қ абілетіне с ә йкес келмеу қ ай топты ң қ ай т ү ріне жатады?

 Екінші топтың бірінші түріне

454. Жатты ғ у, демалу, тама қ тану, т ә ртіп ережелерін са қ тамау қ ай топты ң қ ай т ү ріне жатады?

 Екінші топтың екінші түріне

455. Ауру қ аупін тудырушы ә серлері неше топ қ а б ө лінеді?

 Үшінші

456. Шамадан тыс жатты ғ у, стресс ә серлер, адамны ң ауру ғ а қ арсы т ұ ру қ абілетіні ң ә лсіреуі:

 Жалпы қатерлер

457. Сулы спорт т ү рлеріне суы ққ а шалды ғ у, атыста-есту ж ү йке талшы ғ ыны ң қ абынуы:

 Арнайы қатерлер

458. Қ ан қ ысымыны ң сынап ба ғ анасы бойынша 100/60 мм-ден т ө мен болса:

 Гипотоникалық жайт

459. Ж ү ректі ң жиырылу ыр ғ а ғ ы реттілігіні ң б ұ зылуын:

 Аритмия

460. Ж ү ректі ң ө здігінен қ озу қ асиеттеріні ң б ұ зылуы қ ай т ү ріне жатады?

 Бірінші

461. Ж ү ректі ң минутына 54-60 реттен сирек жиырылуын:

 Синустық брадикардия

462. Ж ү ректі ң минутына 84-89 реттен жиірек жиырылуын:

 Синустық тахикардия

463. Ж ү ректі ң ө ткізгіштік қ асиетіні ң б ұ зылуына байланысты:

 Екінші түріне

464. Аритмия-спортшылар арасында жай адамдар ғ а қ ара ғ анда неше есе жиі кездеседі?

 2 есе

466. Ая қ ұ йып, ә лсізденіп, жыбырла ғ андай сезім пайда болады:

 Радикулит (құяң)

467. Омыртќааралы қ шеміршекті ң , буындарды ң сі ң ір мен с ү йекті ң ө згерунен болады:

 Остеохондроз

468. Қ ар қ ынды ж ү ктемені кенет то қ тат қ аннан болатын о қ ыс жайт:

 Гравитациялық соққы (шок)

469. Ө кпені ң альвеолалары ар қ ылы қ ан ғ а оттегіні ң ө туіні ң қ иындауы:

 Гипоксемиялық гипоксия

470. Спортшы есінен танып құ лайды, ая қ - қ олдары тартылып, сандыра қ тай бастайды:

 Гипогликемияның үшінші сатысы

471. Дене суынуыны ң (гипотермия) қ анша сатысы бар?

 Үшінші дәрежелі

472. Адамны ң ұ й қ ысы келіп, тілі к ү рмеліп, есе ң гіреп қ имыл- қ оз ғ алыс жаса ғ ысы келмейді, денені ң қ ызуы 31-33 º С ?

 Бірінші (саты)

473. Спортты қ жара қ аттарды ң сырт қ ы тобына жататыны:

 Жаттығу сабақтары мен жарыстарды ұйымдастырудағы қателіктер

474. Ішкі спортты қ жара қ аттарды ң себептері:

 Бұлшық еттер мен тамырларының тартылып, құрысып қалуы

475. Бірнеше са ғ ат, не бірнеше т ә улікке дейін ест ү ссіз қ алуы ы қ тимал, басы қ атты ауырып, ло қ сып, құ сады:

 Ми шайқалуының үшінші дәрежесі

476. Ж ү рек қ ан тамырлар ауруларыны ң белгілері:

 Жүрек тұсында шаншу, сыздап ауру

477. Миниинфаркт болса емдік жатты ғ улар неше т ә уліктен со ң басталады?

 2-3 тәуліктен кейін 

478. Атеросклероз ауруыны ң пайда болу себептері:

 Денедегі май және майлы заттар алмасуының бұзылмауынан

479. Ж ү рек- қ ан тамырлары атеросклероз ғ а шалды ққ анда ғ ы белгілері:

 Стенокардия басталады, жүрек жансызданады

480. Б ү йректі ң к ү ре тамырлары атеросклероз ғ а ұ шыраса:

 Қан қысымының көтерілуі, бүйректің семіп қалуы

481. Жатты ғ улар жасап т ұ р ғ анда қ андай болмасын белгілер білінсе:

 Жаттығуды жәймен аяқтап, міндетті түрде дәрігерге көрінеді

482. Ауруды ң пайда болуына ә сер ететін жайлар:

 Суыққа, ылғалға шалдығу, құнарсыз тамақ

483. Плеврит кезінде берілетін емдік дене жатты ғ улары:

 Жаттығулар екі қабықтың арасы жабысып қалмауын, дұрыс дем алуын қамтамасыз етеді

484. Туберкулез-ж ұқ палы ө кпе ауруы. Ауруды ң таралуы:

 Қоршаған ортаға сілекей, түкірік, қақырық арқылы тарайды

485. Туберкулез ауруыны ң даму себептері:

 Қараңғы, ылғалды, суық үй-жай

486. Туберкулез ауруында қ олданылатын емдік жатты ғ уларды ң ма қ саты:

 Өкпеден көбірек қақырық түсіру, өкпе сиымдылығын арттырып, газ айналымын жақсарту

487. Орташа топ қ а жататын аурулар, олар ғ а берілетін жатты ғ улар:

 Ертеңгілік гимнастика, шаңғы теуіп, суға жүзуге болады, ұзақтығы 30-60 минут

488. Ас қ орыту м ү шелеріні ң ауруыны ң негізгі себептері?

 Уақытында дұрыс тамақтанбау, улану

489. Ас қ орыту м ү шелері ауыр ғ анда берілетін емдік жатты ғ улар:

 Ас қорыту мүшелері ауырғанда берілетін емдік жаттығулар:

490. Ас қ азан с ө лі к ө п аурулар ғ а арнал ғ ан жатты ғ улар:

 Үлкен сақтықпен іштің бұлшық етіне күш түсірмей танымал жаттығулар беріледі, ұзақтығы 30-35 

491. Ас қ азан ғ а жара шы ққ анда, 1-кестеден берілетін емдік жатты ғ улар:

 Жаттығулар қол-аяқ қимылдарымен шектеледі

492. 4-кестеде берілетін емдік жатты ғ улар (жара кезінде):

 Көтеріңкі қуатпен жұмыс істейді, ақырындап іш бұлшық еттерін іске қосады

493. Ішкі а ғ заларды ң т ө мен т ү суі:

 Азып, арықтап кеткен, ауыр жұмыстан қажыған көп бала көтерген аналарда

494. Бауыр ж ә не ө т қ абыны ң қ абынуы?

 Өндірістің зиянды қалдықтары мен улану, дәрілердің әсері

495. Жедел ж ұқ палы сары (Боткин) ауруыны ң белгілері?

 Терінің, көздің ақ қабығының сарғаюы, дененің қышуы

496. Холецистит- ө т қ абыны ң қ абынуы ж ә не емдеу ә дістері:

 Диетада майлы, қуырылған, ащы тағамдарды жиі пайдалану. Жеміс - жидектер мен көкөністің жетіспеуі

497. Зат алмасуды ң б ұ зылу себептері:

 Денедегі май, белок, көмірсулардың өзгеруінен

498. Массажды ң денеге тигізетін ә сері:

 Массаж денедегі барлық сұйық заттардың қозғалысын арттырады

499. Массажды ң теріге тигізетін ә сері:

 Теріні баяу ырғақпен сипағанда нерв жүйесі жайланып, адамның көңілі орнығып кетеді

501. Массажды ң қ ан-лимфа айналымына ә сері:

 Қан мен лимфаның ағыны үдеп, қоректік заттармен қамтамасыз етіледі

502. Массажды ң б ұ лшы қ етке ә сері:

 Шаршаған бұлшық еттің жұмыс істеу қабілеті қалпына келеді

503. Массажды ң буындар ғ а тигізер ә сері:

 Буындағы қан айналымын жақсартып, буын сұйықтығын көбейтеді

504. Массажды ң тыныс алу м ү шелеріне ә сері:

 Өкпедегі газ алмасуын, зат алмасуын үдейтеді

505. Массажды ң жалпы зат алмасуына ә сері:

 Денеде су мен минералды тұздардың алмасуы аса қарқынды өтеді, тотығу процесін реттейді

506. Массаж алатын адамдар ғ а қ ойылатын талаптар:

 Массаждың алдында жақсылап жуыну керек, денені босатып, тек іш киіммен баруға болады

507. Параклиникалы қ т ә сілге жататыны қ айсысы?

 Ультрадыбыс

508. Бетті ң қ ызаруы қ андай ауруды білдіруі м ү мкін?

 Анаболидты стероидтарды қолданса

509. К ө зді ң қ ызаруы қ андай ауруды білдіреді?

 Коньюнктивит

510. К ө зді ң жиі қ ыпылы қ тауы?

 Симпатикалық бөлімнің кернеуінің жоғарлауы

511. К ө зді ң т ө менгі жа ғ ында ғ ы « қ апшы қ тар»?

 Гайморит

512. К ө з астында ғ ы «ше ң берлер»?

 Ағзаның арықтауы

513. Құ р ғ а қ еріндер нені білдіреді?

 Ағзада сұйықтықтың жетіспеуі 

514. Тілді ң сар ғ ыш тартуы?

 Бауыр мен өттің патологиясы 

515. Тілді ң қ о ң ыр қ ай т ү ске боялуы?

 Ішектер патологиясы

517. Дыбыс құ былыстарын тіркейтін графикалы қ т ә сіл?

 Фонокардиография

518. Бір уа қ ытта ЭКГ-ні, ФКГ-ні тіркейтін т ә сіл?

 Поликардиография

519. Ү ш стандартты қ жа ғ дайда электр құ былыстарын тіркейтін графикалы қ т ә сіл?

 Электрокардиография

520. Б ұ лшы қ ет пен нервті ң биоэлектрлік белсенділгін зерттейтін т ә сіл?

 Электронейромиография

521. С ә улемен диагноз қ ою т ә сілі?

 Рентгенмен

522. 1,5-2 метр қ ашы қ ты қ тан рентгенографиямен т ү сіру?

 Телерентгенография

523. Ультрадыбыспен зерттеу т ә сілдеріне?

 Эхокардиография

524. Та ң балан ғ ан изотоп препараттарын сканермен енгізу?

 Радиоизотопты   диагностика

525. Эндоскопты т ә сілдерге жататыны қ айсысы?

 Бронхоскопия

526. Өң еш пен ас қ азанды зерттейтін аспап?

 Гастроскоп

527. То қ ішекті зерттейтін аспап?

 Колоноскоп

528. Қ уы қ ты зерттейтін аспап?

 Цистоскоп

529. Буын қ уысын зерттейтін аспап?

 Артроскоп

530. Сигмат ә різді ж ә не тік ішекті зерттейтін аспап?

 Ректороманоскоп

531. Негізгі ша ғ ымдар ғ а қ айсысы жатады?

 Бас ауруы, бет бұлшық етінің әлсіздігі, көңіл күйдің өзгеруі

532. Зертханалы қ зерттеу т ә сілдеріне?

 Бактериологиялық, вирусологиялық

533. Клиникалы қ сараманда с ө йлеу талдауын, о қ у, жазу ж.б. зерттейді?

 Психикалық дәрежесі

534. Ерікті қ оз ғ алыстарды ң жо ғ алуы?

 Сал

535. Д ә лдік пен қ оз ғ алысты ң координациясыны ң б ұ зылуы?

 Атаксия


Дата добавления: 2018-10-26; просмотров: 227; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!