Пешкадан шах та, мат та жараладСолдаттан маршал жолы басталады» деген жолдардыњ авторы

 1. М.Маќатаев

 2. Є.Тєжібаев

 3. Ф.Оњѓарсынова

 4.  Ж.Молдаѓалиев +

 5.  Б.Момыш±лы

 

 291. Ж.Молдаѓалиевтіњ кµлемі жаѓынан ењ ‰лкен поэмасы

 1. «Ќазаќ»

 2. «Жесір таѓдыры»  +

 3. «Отан»

 4. «Ќызыл галстук»

 5. «Жењімпаздар сєлемі»

 

 292. Ж.Молда ѓалиевтіњ ењ алѓашќы поэмасы

 1. «Ќазаќ»

 2. «Жесір таѓдыры»

 3. «Отан»

 4. «Ќызыл галстук» +

 5. «Жењімпаздар сєлемі»

 

 293. «Байќоњыр» дастаныныњ авторы

 1. М.Маќатаев

 2. Є.Тєжібаев

 3. Ф.Оњѓарсынова

 4. Ж.Молдаѓалиев +

 5. Б.Момыш±лы

 

 294. Ж.Молдаѓалиевті њ публицистикалыќ шыѓармасы

 1. «Ќазаќ»

 2. «Жесір таѓдыры»

 3. «Отан»

 4. «Ќыран дала»

 5. «Мен ќазаќпын» +

 

 295. Тайыр Жароковтыњ «Тасќын» поэмасы мен ‰ндес, сарындас шыѓармасы

 1. «Тасќынѓа тосќын» +

 2. «Жесір таѓдыры»

 3. «Отан»

 4. «Ќыран дала»

 5. «Жењімпаздар сєлемі»

 

 296. Алматы ќаласында 1963 жылѓы Есік кµлін жойып жіберген топаннан кейін жарыќ кµрген Ж.Молдаѓалиевтіњ поэмасы

 1. «Сел» +

 2. «Жесір таѓдыры»

 3. «Отан»

 4. «Ќыран дала»

 5. «Жењімпаздар сєлемі»

 

 297. Ќазаќтыњ аќиыќ аќыны М±ќаѓали Маќатаевтыњ туѓан жылы

 1. 1931 ж. 9 аќпан +

 2. 1935 жыл

 3. 1932 ж. 28 ќырк‰йек

 4. 1934 ж. 11 аќпан

 5. 1933 жыл

 

 298. 1976 жылы жарыќ кµрген «¤мір - дастан» атты тањдамалы µлењдер мен поэмалар жинаѓыныњ авторы

 1. Ж.Молдаѓалиев

 2. Ќ.Мырза Єлі

 3. М.Маќатаев +

 4. Т.Молдаѓалиев

 5. Ѓ.Ќайырбеков

 

 299. У.Уитменніњ «Шµп жапыраќтарын», В.Шекспирдіњ «Сонеттерін», Дантеніњ «Ќ±діретті комедиясы», «Там±ќ» шыѓармаларын ќазаќ тіліне аударып жаз ѓан аќын

 1. Ќ.Мырза Єлі

 2. Г.Ќайырбеков

 3. Ж.Молдаѓалиев

 4. М.Маќатаев +

 5. Т.Молдаѓалиев

 

 300. Ќазаќ поэзиясында µзіндік белесті із ќалдырып, µз оќырмандарын «Аќќулар ±йыќтаѓанда» атты шыѓармасымен тєнті еткен аќын

 1. Т.Молдаѓалиев

 2. М.Маќатаев +

 3. Ѓ.Ќайырбеков

 4. Ж.Молдаѓалив

 5. Ќ.Мырза Єлі

 

 301. М.Маќатаевты њ алѓашќы жырлары жарияланѓан баспас µ з:

 1. «Советтік шекара» газеті +

 2. «Ж±лдыз» журналы

 3. «Балдырѓан» журналы

 4. «Ењбекші ќазаќ» газеті

 5. «Жас алаш» газеті

 

 

 302. М.Маќатаевтыњ Отанѓа, туѓан ел, µскен жерге деген ыстыќ махаббаты кµрінетін жинаѓы

 1. «Шолпан»

 2.  «¤мір - µзен» +

 3. «Армысыњдар, достарым!»

 4. «Шуаѓым меніњ»

 5. «Мавр»

 

 303. «Аќќулар ± йыќтаѓанда» поэмасы жарияланѓан уаќыт

 1. 1976 жыл

 2. 1975 жыл

 3. 1973 жыл+

 4. 1974 жыл

 5. 1972 жыл

 

 304. Араздасып аѓайын кетер еді Бір кария болмаса бір ауылда...М±ќаѓалидыњ ќай µлењінен алынѓан ‰зінді...

 1. «Жазѓырма мені, жан аѓа...»

 2. .«‡ш баќытым...»

 3. «Бармысыњдар, бауырлар, ќырыќтаѓы»

 4. «Кариялар азайып бара жатыр»+

 5. «Сеніњ кµзіњ...»

 

 305. М ± ќаѓалиды њ поэмасын к µ рсеті њ із

 1. «Кариялар азайып бара жатыр»

 2. «‡ш баќытым...»

 3. «Райымбек, Райымбек» +

 4. «Бармысыњдар, бауырлар, ќырыќтаѓы»

 5. «Сеніњ кµзіњ...»

 

 306. М ± ќаѓалиды њ поэмасын к µ рсеті њ із:

 1. «Аќќулар ±йыќтаѓанда» +

 2. «Отаным, саѓан айтам!»

 3. «Кµретін к‰нім алдымда»

 4. «Жазѓырма мені, жан аѓа...»

 5. «Байќалмай µткен махаббат»

 

 307. «Фариза, Фариза жан, Фариза ќыз...» деп, є йел-аќынѓа м ±њ ын айтќан аќын:

 1. Т.Молдаѓалиев

 2. М.Маќатаев+

 3. Ќ.Мырза Єлі

 4. Ѓ.Ќайырбеков

 5. Ж.Молдаѓалиев

 

 308. «Ќош, махаббат!» пьесасыныњ авторы...

 1. Ш.М±ртаза

 2. С.Ж‰нісов

 3. М.Маќатаев+

 4. Ќ.Ысќаќов

 5. Є.Кекілбаев

 

 309. М ± ќаѓалидыњ повестерін кµрсетіњіз:

 1. «Ќош, махаббат!»

 2. «Ќос ќарлыѓаш», «Жыл ќ±стары» +

 3. «Жазда жауѓан ќар»

 4. «Т‰с», «¤ініш»

 5. «Сезім найзаѓайы»

 

 310. «Поэзия!

Менімен егіз бе еді њ ?

Сен мені сезесіњ бе, неге іздедедім?» - деп поэзиямен сырласќан аќын

 1. Ж.Молдаѓалиев

 2. Т.Молдаѓалиев

 3. М.Маќатаев +  

 4. Ѓ.Ќайырбеков

 5. Ќ.Мырза Єлі

 

 311. М±ќаѓали аќынныњ 1984 жылы жарыќ кµрген шыѓармалар жинаѓы

 1. «Шолпан»+

 2. «Ильич»

 3. «Армысыњдар, достарым!»

 4. «Ќарлыѓашым, келдіњ бе?»

 5. «Бєсіре»

 

 312. «Бармысыњдар, бауырлар, ќырыќтаѓы», «Ќариялар азайып бара жатыр» µлењдерініњ авторы

 1. Т.Жарков

 2. Ж.Молдаѓалиев

 3. Т.Молдаѓалиев

 4. М.Маќатаев+   

 5. Ѓ.Ќайырбеков

 

 313. М.Маќатаевтыњ маќалалары

 1. «‡зік жазбалар»

 2. «¤тініш»

 3. «Жазда жауѓан ќар»

 4. «Ќазаќ жырыныњ бір жылы» +

 5. «Т‰с»

 

 314. М±ќаѓалидыњ «Т‰с», «¤тініш», «Єбдіќайым бауырым» ењбектерініњ жазылу т‰рі

 1. К‰нделік+

 2. Єњгімелер

 3. Повестер

 4. Маќалалар

 5. Пьеса

 

 315. «Жетім кµлдіњ» т±ныќ суреті, мµлдір с±лулыѓы мµлдірете жырланатын М±ќаѓали поэмасы

 1. «Аќќулар ±йыќтаѓанда»+

 2. «Отаным, саѓан айтам!»

 3. «Кµретін к‰нім алдымда»

 4. «Жазѓырма мені, жан аѓа...»

 5. «Байќалмай µткен махаббат»

 

 316. М±ќаѓалидыњ Файзолла Ансариден аударѓан аудармасы

 1. «Сократ»

 2. «К‰дік» +

 3. «Революция»

 4. «Кµктµбе»

 5. «¤згермегін»

 

 317. «1969 жылѓы ќазаќ поэзиясы» деген маќаланыњ авторы

 1. Ж.Молдаѓалиев

 2. Т.Молдаѓалиев

 3. М.Маќатаев +   

 4. Ѓ.Ќайырбеков

 5. Ќ.Мырза Єлі

 

 318. Алматы облысыныњ б±рынѓы Нарынќол ауданындаѓы Ќарасаз топыраѓында д‰ниеге келген аќиыќ аќын:

 1. Т.Молдаѓалиев

 2. М.Маќатаев +

 3. Ќ.Мырза Єлі

 4. Ѓ.Ќайырбеков

 5. Ж.Молдаѓалиев

 

 319. М±ќаѓалидыњ µлењдерін алѓаш рет «Ќазаќ єдебиеті» газетінде жариялануына кµмек кµрсетіп, єдеби µмірге араласуына жол ашќан ќазаќ поэзиясыныњ µкілі

 1. Є.Тєжібаев+

 2. М.Маѓауин

 3. І.Есенберлин

 4. Є.Кекілбаев

 5. Т.Ахтанов

 

 320. «Дариѓа ж ‰ рек», «Арман», «Досыма хат», «Ару ана» поэмаларыны њ авторы

 1. Ж.Молдаѓалиев

 2. Ќ.Мырза Єлі

 3. М.Маќатаев +

 4. Т.Молдаѓалиев

 5. Ѓ.Ќайырбеков

 

 321. М ± ќаѓалидыњ к µ ркемдік шеберлігімен ќатар, ќазаќ тарихыны њ ќатпарлы тарихына батыл баруымен, тарихи аса ірі т ± лѓаныњ є деби-к µ ркем бейнесін ал ѓ аш рет даралап сомдауымен дараланѓан поэмасы

 1. «Кариялар азайып бара жатыр»

 2. «‡ш баќытым...»

 3. «Райымбек, Райымбек» +

 4. «Бармысыњдар, бауырлар, ќырыќтаѓы»

 5. «Сеніњ кµзіњ...»

 

 322. «Сократ», «Отар мен баќташы бала», «Туѓан жерді њ т ‰ тіні» µ ле њ дерін М ± ќаѓали аударѓан

 1. У.Шекспир

 2. А.Акопян

 3. Н.Тихонов

 4. Р.Бернс

 5. А.Исаакян +

 

 323. М.Маќатаевты њ маќалалары

 1. «‡зік жазбалар»

 2. «¤тініш»

 3. «Жазда жауѓан ќар»

 4. «Рух жєне сезім» +

 5. «Т‰с»

 

 324. 1967 жылдыњ ќ арашасында Ленин к о мсомолынныњ б ‰ кіл одаќты ќ сыйлы ѓ ын игергендерді њ ішінде Ке њ ес аќындарынан бірінші лайыќ бол ѓ ан ќ аза ќ аќыны

 1. Олжас С‰лейменов +

 2. Ѓабит М‰сірепов

 3. Ѓабиден М±стафин

 4. Сєбит М±ќанов

 5. М±хтар Єуезов

 

 325. Вавилон ѓ ибадатханасында ѓ ы абыз є йелді њ µ мірін суреттеген а ќ ын

 1. Єбілдє Тєжібаев

 2. Олжас С‰лейменов +

 3. Ануар Єлімжанов

 4. Ќадыр Мырза Али

 5. Мќхтар Шаханов

 

 326. 1978 жылы Ташкентте Азия ж є не Африка елдері жазушыларыны њ халы ќ аралыќ

кездесуі µтті. Оѓан ќатысќан ќазаќ аќындары кімдер болды

 1. Ануар Єлімжанов пен Олжас С‰лейменов +

 2. М±хтар Шаханов пен М±ќаѓали Маќатаев

 3. Ќадыр Мырзалиев пен Єбілда Тєжібаева

 4. Фариза Оњѓарсынова мен Єбіш Кекілбаев

 5. М±хтар Маѓауин мен М±зафар Єлімбаев

 

 327. Орыс тілінде жазатын ќ аза ќ а ќ ыны

 1. Ќ. Мырзалиев

 2. Є. Тєжібаев

 3. О. С‰лейменов+

 4. М. Єлімбаев

 5. М. Маќатаев

 

 

 328. «Игорь полкі туралы а њ ыз» дастанны њ авторы

 1. Ж±маѓали Саин

 2. О.С‰лейменов +

 3. Ф.Оњѓарсынова

 4. Є.Кекілбаев

 5. Б.Момыш±лы

 

 329. «Олжас - µ з халќыны њ ќай ѓ ысына бірге ќа й ѓырып, ќ уанышына бірге ќуанатын оны њ тарихын жа ќ сы біліп, халќыны њ ба ќ ыт ќ а тарихи жолыны њ алыстан а њѓ аратын адал ± лы» де п пікір айтќан

 1. З.Ахмет

 2. З.Ќабдолов

 3. М.Ќаратаев +

 4. С.Ќирабаев

 5. Ќ.Мырзалиев

 

 330. Махамбет т±лѓасын с ± рќайы, оњѓ аќ бояулармен сала салмай, образды њ бір тал шашын жыќпастан. Ешќандай жасанды жалѓан бояу ќоспастан µ ткірліктен ќорыќпастан, мейлінше реалистік т ± рѓыдан бейнелеген ќазаќ аќыны

 1. О.С‰лейменов +

 2. М.Маќатаев

 3. М.Шаханов

 4. Ќ.Мырзалиев

 5. Є.Кекілбаев

 

 331.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        «С ‰ лейменов - кере ѓ ар ќ ± былыстарды тез а њѓ ар ѓ ыш, µл е њ ні њ бір жолына асќаќ сезім мен байыр ѓ ы жайларды ќабат сый ѓ ызып ‰ лкен єс ер ту ѓ ызу ѓ а шебер» деген ѓалым -

 1. З.Ахмет

 2. З.Ќабдолов

 3. М.Ќаратаев +

 4. С.Ќирабаев

 5. Ќ.Мырзалиев

 

 332. О.С ‰ лейменов тіњ туѓан жылы мен жері

 1. 18.05.1936; Алматы +

 2. 24.01.1935; Орынбор

 3. 13.08.1936; Ќараѓанды

 4. 14.04.1941; БЌО

 5. 09.05.1930; Ќарасаз

 

 333. 1992 жылы О.С ‰ лейменовке беріл ген атаќ

 1. Ленин комсомол сыйлыѓы

 2. «Тарлан» сыйлыѓы

 3. «Дарын» сыйлыѓы

 4. Ќазаќстан халыќ жазушысы +

 5. Ќазаќстанныњ ењбек сіњірген ќоѓам ќайраткері

 

 

 334. 1962-1984 жылдар аралыѓында аќын Олжас С‰лейменов бµлім мењгеруші ќызметін атќарѓан журнал

 1. «Абай»

 2. «Ж±лдыз»

 3. «Ќазаќ тілі мен єдебиеті»

 4. «Простор» +

 5. «Ќазаќстан мектебі»

 

 335. «Олжас С‰лейменовтіњ поэзиясы µзіндік дара ќасиеті бар, маќсаты айќын, кµз алдымызда кµктей µсіп, ж‰регімізді ќуанышќа бµлеп, жігерімізге жігер ќосуѓа ±мтылѓан µскелењ поэзия» деп пікір ќалдырѓан

 1. З.Ахмет

 2. З.Ќабдолов

 3. М.Ќаратаев +

 4. С.Ќирабаев

 5. Ќ.Мырзалиев

 

 336. 1972 жылдан бастап Азия мен Африка елдері жазушылары мен байланыс жµніндегі комитетте ж ± мыс істеген орыс тілді ќ аза ќ а ќ ыны

 1. О.С‰лейменов +

 2. М.Маќатаев

 3. М.Шаханов

 4. Ќ.Мырзалиев

 5. Є.Кекілбаев

 

 337. О.С ‰ лейменов Ќазаќстанны њ Венгрияда ѓ ы, кейін Италиядаѓы т µ тенше ж є не µ кілетті елшісіні њ ќ ызметін атќар ып бастаѓан жылы

 1. 1993ж

 2. 1992ж

 3. 1995ж+

 4. 1994ж

 5. 1997ж

 

 338. О.С ‰ лейменовтыњ т ± њѓыш µ ле њ дер жина ѓ ы

 1. «Шапаѓатты шаќ» (1964)

 2. «Балалар жері» (1967)

 3. «Арѓымаќтар» (1961) +

 4. «Аз и Я»(1975)

 5. «Талма бір т‰сте таѓы бір ќайталап» (1973)

 

 339. 1961 жылы жариялан ѓ ан «Адам ѓ а табын, жер, енді» поэмасыны њ авторы

 1. О.С‰лейменов+

 2. М.Маќатаев

 3. М.Шаханов

 4. Ќ.Мырзалиев

 5. Є.Кекілбаев

 

 340. О. С ‰ лейменовты њ «Ќыш кітап», «Кактус», « ¤ лмеген ќ ± мырсќа» поэмаларыны њ жары ќ к µ рген жылы

 1. 1969 +

 2. 1970

 3. 1971

 4. 1972

 5. 1973

 

 341. О.С ‰ лейменовтыњ «Аз и Я» е њ бегіні њ шыќќан жылы

 1. 1973ж

 2. 1974ж

 3. 1975ж+

 4. 1976ж

 5. 1977ж

 

 342. О.С ‰ лейменовт іњ ќазаќ тілінде жариялан ѓ ан кітабы

 1. «Єр к‰н - арайлы тањ» +

 2. «Кемер»

 3. «Жалынныњ шалќуы»

 4. «Шапаѓатты шаќ»

 5. «Аз и Я»

 

 343. О.С ‰ лейменовті ќазаќ тіліне аударушы

 1. Ќ.Мырзалиев +

 2. М.Маќатаев

 3. Є.Кекілбаев

 4. М.Шаханов

 5. Ф.Оњѓарсынова

 

 344. «О.С ‰ лейменов - аќынды ѓ ымен ќоса, ќ о ѓ ам µ міріне де белсене араласып,

  ќайраткерлік дєрежеге кµтеріле білген азамат» деген ѓалым

 1. З.Ахмет

 2. З.Ќабдолов

 3. Р.Н±рѓали

 4. С.Ќирабаев

 5. Ќ.Мырзалиев+

 

 345. «Єрі оќып, єрі аудара ж‰ріп, ширек ѓасыр ішінде байќаѓан бір нєрсем - Олжас µлењдеріндегі астарлы мысќыл. Єзіл емес, кісі µлтіретін кєдімгі ащы кекесін деп пікір білдіруші

 1. Ќ.Мырзалиев +

 2. З.Ќабдолов

 3. М.Ќаратаев

 4. С.Ќирабаев

 5. З. Ахмет

 

 346. «Рас, Олжас тілге ѓ ана емес, к µњ ілді њ µ зіне є дегеннен ќ она кетпейтін ѓ ылыми-техникалыќ атауларды жетіскеннен пайдаланбайды, ќ ажеттіліктен, кейде тіпті м ± ќтаждыќтан пайдаланады» - деп ба ѓ а берген аќын

 1. Ќ.Мырзалиев +

 2. З.Ќабдолов

 3. М.Ќаратаев

 4. С.Ќирабаев

 5. З. Ахмет

 

 347. Ќаза ќ а ќ ындарыныњ ішінде ќо ѓ амдыќ ж ± мыстарѓа к µ бірек араласатын а ќ ын

 1. О.С‰лейменов +

 2. М±ќаѓали Маќатаев

 3. Фариза Оњѓарсынова

 4. Єбіш Кекілбаев

 5. Ќ. Мырзалиев

 

 348. Саин Ж ± маѓалидыњ µ мір с ‰ рген жылдары

 1. 1912-1961 ж.ж. +

 2. 1915-1965 ж.ж.

 3. 1914-1978 ж.ж.

 4. 1913-1988 ж.ж.

 5. 1900-1961 ж.ж.

 

 349. Ж ± маѓали Саинны њ ту ѓ ан жері

 1. Ќызылорда

 2. Кµкшетау +

 3. Арќалыќ

 4. Алматы

 5. Семей

 

 350. Жастайынан жетім ќ ал ѓ ан Ж.Саин жеті жылды ќ мектепті бітіргеннен кейін ауылда ш ±ѓ ылдан ѓан ж±мысы

 1. балаларѓа сабаќ ‰йретті

 2. оќуын жалѓастырды

 3. ‰йленді

 4. сауатсыздыќты жою ісіне араласты+

 5. егін екті

 

 351. 1930 жылы Ж.Саин білім ал ѓан оќу орны

 1. Алматыдаѓы Абай атындаѓы педагогикалыќ институтында

 2. Ќызылжардаѓы педагогикалыќ институтта

 3. Ќызылордадаѓы м±ѓалімдер даярлайтын училищеде

 4. Алматыдаѓы ж±мысшы факультетінде

 5. Москвадаѓы «Цветметзолото» институтында  +

 

 352. Ж.Саин є дебиет ж є не µ нер б µ лімін басќар ѓан газет

 1. «Ќазаќ»

 2. «Лениншіл жас»+

 3. «Айќап»

 4. «Ењбекшіл ќазаќ»

 5. «¦шќын»

 

Жылдар арасында Ж.Саин

 1. ±лы Отан соѓысы майданында болды +

 2. редакцияда директор болды

 3. ауылда болды

 4. мектепте м±ѓалім болды

 5. газет мењгерушісі болды

 

 354. Со ѓ ыс жылдары Ж.Саин партизандар отрядын бас ќ ар ѓ ан жер

 1. Белоруссияда

 2. Ресейде

 3. Польшада

 4. Украинада +

 5. Москвада

 

 355. Ж.Саин Ќ аза ќ стан жазушылар Ода ѓ ында айналысќан ќ ызмет

 1. Редакцияда директор орынбасары

 2. Жазушылар секциясыныњ мењгерушісі +

 3. ‡йлестіруші маман

 4. Аќпарат жинаушы маман

 5. Бас редактордыњ орынбасары

 

 356. Ж.Саин 1950-1957 жылдары атќарѓан ќызмет

 1.  Ќазаќ мемлекеттік филормониясыныњ  директоры

 2. «Жања µмір» жєне «Єдебиет жєне искусство» журналы редакторы

 3. "Айќап" журналы редакторыныњ орынбасары

 4. «Ќазаќ єдебиеті» газетініњ редакторы +

 5. «Ќазаќ» газетінде аќпарат жинаушы

 

 357. Ж.Саин 1960-1961 жылдары болѓан ќ ыз мет

 1. Ќазаќ мемлекеттік филормониясыныњ директоры

 2. «Жања µмір» журналыныњ редакторы

 3. "Айќап" журналы редакторыныњ орынбасары

 4. «Ќазаќ єдебиеті» газетініњ редакторы +

 5. «Ќазаќ» газетінде аќпарат жинаушы

 

 358. 1930 жылдары Ж. Саин µлењдерініњ негізгі таќырыбы

 1. Махаббат

 2. Соѓыс

 3. Отан

 4. Комсомол µмірі +

 5. Туѓан жер

 

 359. Ж ± ма ѓ али Саин µ ле њ і

 1. «Аќќулар ±йыќтаѓанда»

 2. «К‰з»

 3. «Жігіттер, ойын арзан, к‰лкі ќымбат»

 4. «Жоќ, ±мытуѓа болмайды!»

 5. «Май сипаттары» +

 

 360. Ж ± ма ѓ али Саин µл е њ і

 1. «Майѓа сєлем»

 2. «К‰з»

 3. «Екі т‰н» +

 4. «Жоќ, ±мытуѓа болмайды!»

 5. «Т‰н ќызы»

 

 361. 1944 жылы Ж ± маѓали Саинныњ жарыќ кµрген µлењдер жинаѓы

 1. «Жорыќ жырлары» +

 2. «С‰йемін»

 3. «Тањдамалы» µлењдер жинаѓы

 4. «Ленинградтыќ µренім»

 5. «Мен с‰йемін µмірді»

 

 362. Ж.Саинны њ 1944 жылы жариялан ѓ ан «Жоры ќ жыры» µ ле њ дер жина ѓ ыны њ басты та ќ ырыбы:

 1. махаббат

 2. партизан достарыныњ батырлыќ, ерлік істері +

 3. с‰йген ќыздары туралы

 4. туѓан жері Кµкшетауѓа арнаѓан

 5. анасы мен атасына арнаѓан

 

 363. Ж ± ма ѓ али Саин т є рбиелен ген жер

 1. ‰йінде єжесі тєрбиеледі

 2. балалар ‰йінде +

 3. бай балаларыныњ пансионатында

 4. анасыныњ тєрбиесінде болды

 5. Арыќбалыќ ауданыныњ мектебінде

 

 364. Жамбыл Жабаевты њ пір т ± тќан а ќ ыны

 1. С‰йінбай +

 2. Сарыбай

 3. Майкµт

 4. Баќтыбай

 5. Аќќамберді

 

 365. Жамбылды њ «С є т сайланарда», «Мµњке туралы», «Шалтабай ѓ а» деген µ ле њ дерінде

Бейнеленеді

 1. болыстыњ ‰й-ішін

 2. болыс- билердіњ ерлік істерін

 3. байлардыњ µмірін

 4. болыс-билердіњ єділетсіздігін +

 5. комсомолдар µмірін

 

 

 366. Жамбыл Жабаев шыѓармасындаѓы «ќой ‰стінде боз торѓай ж±мыртќалайтын еркіндік заманды іздеуші, баќыт пен тыныш ќоныс ‰шін к‰ресуші» кейіпкер

 1. С±раншы батыр

 2. К±шікбай батыр

 3. Бµгенбай батыр

 4. Жоламан батыр

 5. ¤теген батыр +

 

Дыбысы жерді жарады

Адамы г‰лдей жайнаѓан,

Ќызыл жалау байлаѓан,

Ел ќуанѓан бір думан,

Шырќатып єнге салады - деген µлењ жолдары Жамбылдыњ ќай µлењінен алынѓан

 1. «¦лы зањ»

 2. «¦лы кµш»+

 3. «Жењіс жыры»

 4. «Одаќтас»

 5. «Алынбас ќамал»

 

 368. Жамбылдыњ 75 жылдыќ аќындыќ ќызметін тойлау к‰ндерінде; «Батыс Альпініњ ж‰регінен ќазаќ халќыныњ жєне жања адам баласыныњ жаршысы, Ќазаќстан даласыныњ ж‰регі Жамбылѓа туысќандыќ сєлем жолдаймын! » - деп телеграмма жіберген француздыњ атаќты жазушысы

 1. Роммен Роллан +

 2. Родригес Рамон

 3. Рабиндрант Тагор

 4. Катарина Сусанна Причард

 5. Мирзо Турсун - Заде

 

 369. Жамбылды њ є деби хатшысы бол ѓ ан жазушы

 1. Зейнолла Ќабдолов

 3. М±хамеджан Ќаратаев

 3. Ѓали Орманов+

 4. Ѓ±мар Ќараш

 5. Садриддин Айни

 

 370. Жамбыл айтыс ќ ан айтыскер а ќ ын ќ ыз

 1. Сара

 2. Айк‰міс +

 3. Дина

 4. Балжан

 5. Ќарашаш

 

 371. Жамбыл аќын ќайтыс бол ѓ аннан кейін о ѓ ан Ќ аза ќ стан ‰ кіметі берген ата ќ

 1. ХХ ѓасырдыњ ењ ‰здік аќыны

 2. ХХ ѓасырдыњ ±лы аќыны

 3. ¦лт аќыны - Жамбыл

 4. ХХ ѓасырдыњ Гомері +

 5. Халыќ аќыны - Жамбыл

 

 372. «Жамбыл мен Ба ќ тыбай а ќ ын» айтысы жариялан ѓ ан жыл

 1. 1934 ж.

 2. 1928 ж.

 3. 1939 ж.

 4. 1942 ж.

 5. 1946 ж.+

 

 373. « ¤ теген батыр», «С ± раншы батыр» дастандарыны њ авторы

 1. Ж. Жабаев+

 2. А. Ќ±нанбаев

 3. С. М±ќанов

 4. Б. Майлин

 5. Ѓ. М‰сірепов

 

 374. Ж.Жабаев тыњ  «Патша є мірі тарылды», «Зілді б ± йрыќ» µ ле њ дер і жазылѓан уаќыт

 1. Ашаршылыќ кезењде

 2. ¦лт-азаттыќ кµтеріліс кезінде +

 3. ХІХ ѓасырдыњ соњында

 4. ХІХ ѓасырдыњ ортасында

 5. ІІ д‰ниеж‰зілік соѓыста

 

 375. Елде ж ‰ рген егейле

Ќалада ќ‰р ‰йілдіњ

¦лыќ кµрсењ ±йлыѓып,

Желді к‰нгі ќамыстай

Жапырылып иілдіњ,-деп жырлаѓан аќын

 1. Ж.Жабаев+

 2. М.Ж±мабаев

 3. М.Шаханов

 4. Ќ.Аманжолов

 5. А.Ќ±нанбаев

 

 376. «Жамбыл халыќ поэзиясыныњ ѓасыр жасаѓан емені, аќындыќ ењбектіњ батыры, туѓан халќыныњ маќтанышы», - деген украина аќыны

 1. А.Малышко +

 2. М.Турсун-Заде

 3. К.Сусанна Причард

 4. Рабиндрант Тагор

 5. Н. Тихонов

 

 377. Ж.Жабаевты њ колхозды ауылды њ µ мірін жырла ѓ ан µ ле њ і

 1. «Жайлау»+

 2. «¦лы зањ»

 3. «Алынбас ќамал»

 4. «Жењіс жыры»

 5. «Мємбетке»

 

 

 378. Ж.Жабаевтыњ 1927 жылы жер б µ ліс кезіндегі жиында айт ќ ан тол ѓ ауы

 1. «Замана аѓымы»+

 2. «Одаќ»

 3. «Аќыѓѓа»

 4. «¤мір жыры»

 5. «Ќайта жасардым»

 

 379. Ж.Жабаев ќ а мемлекеттік сыйлыќ берілген жыл

 1. 1937ж

 2. 1935 ж.

 3. 1941 ж.+

 4. 1950 ж.

 5. 1927 ж.

 

 380. Ж.Жабаевты њ µ ле њ і

 1. «Жаз»

 2. «Одаќ»+

 3. «Ќазаѓым»

 4. «Ќазаќ тілі»

 5. «Аќын µлімі»

 

 381. Ж.Жабаев тыњ ќ айтыс бол ѓан жылы

 1. 1943ж.

 2. 1935 ж.

 3. 1945 ж. +

 4. 1946 ж.

 5. 1936 ж.

 

 382. Т.Жароков д‰ниеге келген жыл

 1. 1908+

 2. 1905

 3. 1909

 4. 1903

 5. 1911

 

 383. Т.Жароков д ‰ ниеге кел ген отбасы

 1. ауќатты

 2. орта шаруа

 3. кедей+

 4. помещик

 5. дворян

 

 384. Т.Жароковты њ ал ѓ ашќы µлењі

 1. «Алтын к‰н келеді» +

 2. «Сталин с±њќарлары »

 3. «Аќындар шашуы»

 4. «Коммунист тањы »

 5. «Аэроплан»

 

 385. Т. Жароков «А ќ ылдан азап» пьесасын аудар ѓан

 1. С.Грибоедовтан +

 2. А.С.Пушкиннен

 3. Ш.Руставелиден

 4.Л.Н.Толстойдан

 5. Л.Лермонтовтан

 

 386. Т.Жароков 1923 - 1927 ж.ж. оќыѓан

 1. Ауыл молдасында+

 2. Орынбор халќќ - аѓарту институтында

 3. Ќазанда

 4. Троицкте

 5. Омбыда кадет корпусында

 

 387. Жароковт ыњ 1928 жылы жарияланѓан µлењі

 1. «Аќындар шашуы»

 2. «Алтын дала»

 3. «Алтын к‰н келеді»

 4. «Жеткіншек»

 5. «Аэроплан» +

 

 388. 1938-1942 жылдар ар а лы ѓ ында Т.Жароков хатшысы болып ќ ызмет ет кен

 1. С.М±ќановтыњ

 2. Ѓ.М‰сіреповтыњ +

 3. М.Єуезовтыњ

 4. Ж.Жабаевтыњ

 5. Ѓ.М±стафинніњ

 

 389. Жароков тыњ Алматы ќ аза ќ педагогикалы ќ институтына т ‰ с кен жылы

 1. 1923

 2. 1935

 3. 1937

 4. 1928+

 5. 1934

 

 390. 1937-1938 жылдары Т.Жароков ќызмет еткен газет

 1. «Ењбекші ќазаќ»

 2. «Ќазаќ єдебиеті» +

 3. «Дала уєлияты»

 4. «Сарыарќа»

 5. «Жас ќазаќ»

 

 391. Жароковты њ 4 томды ќ шы ѓ армалар жина ѓ ы шыќќан жыл

 1. 1975+

 2. 1958

 3. 1946

 4. 1978

 5. 1989

 

 392. Т.Жароковты њ ќ ыс мезгіліне арнап жаз ѓ ан µлењі

 1. «Ќысќы сарын»

 2. «Ќысќы жолда»

 3. «Ќысќы ымыртта» +

 4. «Ќыс»

 5. «Боранды кµште»

 

 393. Жароковты њ махаббат та ќ ырыбында ѓ ы µлењі

 1. «С‰йіктім»

 2. «Сен с±лу»

 3. «Ѓашыќ жырым»

 4. «С‰йгенім» +

 5. «Айс±лу»

 

 394. 1954 жылы Жароковты њ жарияланѓан поэмасы...

 1. «Далада туѓан ќ±рыш»+

 2. «Владимир Ильич Ленин»

 3. «Жолбарыс терісін жамылѓан батыр»

 4. «Зоя»

 5. «К‰н тіл ќатты»

 

 395. Т.Жароковты њ ал ѓ аш ќ ы µ ле њ дер жина ѓ ы

 1. «Жеткіншек»

 2. «Жапанды орман жањѓыртты»

 3. «Жыр ќанаты»

 4. «Ж±лдыз жарыѓы»+

 5. «Тасќын»

 

398. Є. Єлімжановтыњ єл-Фараби м±раларын зерттей келе жазѓан романы

1. «Батыр»

2. «Жаушы»

3. «Махамбеттіњ жебесі»

4. «¦стаздыњ оралуы» +

5. «К‰нге бет алѓан керуен»

 

 397. Жароков «Зоя» атты поэмасын аударѓан

 1. М.Алигерден+

 2. Мачковскийден

 3. Ш.Руставелиден

 4. С.Грибоедовтан

 5. А.С.Пушкиннен

 

 398. Жароков со ѓ ыстан кейінгі жылдары ќозѓаѓан таќырып

 1. Б±ќара халыќќа арнап

 2. Ќазаќ байларына арнап

 3. Халыќаралыќ жаѓдайларѓѓ арнап+

 4. Ќазаќ кедейлеріне арнап

 5. Ќазаќ ж±мысшыларына арнап

 

 399. Т.Жароков тыњ µмір с‰рген жылдары

 1. 1905 - 1970

 2. 1908 – 1965 +

 3. 1900 - 1950

 4. 1913 - 1985

 5. 1927 - 1989

 

400. Мен Атыраудыњ аќ маралы болѓанда, сен ќыраѓы мерген ењ.

Мен – µмірдіњ лєззатын с‰йген балауса нєзік г‰л едім, - деген жолдардыњ авторы:

1. М. Айтќожа

2. Ф. Оњѓарсынова +

3. А. Баќтыгереева

4. К. Ахметова

5. Х. Есенќараќызы

 

401.Фариза Оњѓарсынованыњ:

¤мір-µлім, жаз бен ќыс кµктеміњіз

Тіршіліктен о бастан µткен егіз, - µлењ шумаѓындаѓы ќолданѓан кµріктеу ќ±ралы

1.аллегория

2.тењеу

3.антитеза +

4.гипербола

5.тењеу

402. «¤мір мектебі» мемуарлыќ романыныњ авторы

 1. Б.Майлин

 2. С.Сейфуллин

 3. М.Єуезов

 4. М.Дулатов

 5. С.М±ќанов +

 

403.О. С‰лейменовтыњ «Аз и Я» ењбегініњ шыќќан жылы

1. 1973ж

2. 1974ж

3. 1975ж +

4. 1976ж

5. 1977ж

 

404. «С ±хбат »  µлењ кітабыныњ авторы

 1. К.Ахметова

 2. Ф.Оњѓарсынова +

 3. М.Айтќожина

 4. М.Хакімжанова

 5. А.Баќтыгереева

 

405. ‡зіндіде ќолданылѓан кµркемдік тєсіл

«Балќытып г‰лді деміне,

С‰йді жаз єбден беріле

 Єкетпек еді ±зартып,

 ¤зініњ жылы жеріне... (Є.Тєжібаев)

 1. тењеу

 2. айќындау

 3. ќайталау

 4. арнау

 5. кейіптеу +

 

406. «Шыѓанаќ» романыныњ авторы

 1. С.М±ќанов

 2. М.Єуезов

 3. Ѓ.М±стафин +

 4. Б.Майлин

 5. С.Торайѓыров

 

407. «Шыњырау» повесініњ авторы

 1. С.М±ќанов

 2. М.Єуезов

 3. Є.Кекілбаев +

 4. Б.Майлин

 5. С.Торайѓыров

 

408. «Шоќан Уєлиханов», «Сєкен Сейфуллин» атты драмалыќ шыѓармалар авторы

 1. М.Єуезов

 2. О.С‰лейменов

 3. Ѓ.М±стафин

 4. С.М±ќанов +

 5. Р.Н±рѓали

 

О. С‰лейменовті ќазаќ тіліне аударушы

1. Ќ.Мырзалиев +

2. М.Маќатаев

3. Є.Кекілбаев

4. М.Шаханов

5. Ф.Оњѓарсынова

 

410. Ањыз желісімен жазылѓан «С±лушаш» поэмасыныњ авторы
1. С.М±ќанов +                                                                           

2. Б.Майлин

3. А.Байт±рсынов                                                                         

4.  І.Жанс‰гіров

5. М.Дулатов

 

 

411. С.М±ќановтыњ поэмалары

1. «Жетім ќозы», «С±лушаш», «Ќ±ланныњ ќ±ны» +                                                                                                          

2. «Маржан», «Ќашќан келіншек», «Дала»                                                                                            

3. «Кµкшетау», «К‰й», «К‰йші»

4. «Ќ±лагер», «Аќќудыњ айрылуы», «К‰й»

5. «Дала», «Ертегі», «Батыр Баян»

 

412. М.Єуезов «Аќан-Зайра» пьесасын бірігіп жазѓан жазушы

1. М.Дулатов
2. С.М±ќанов +
3. М.Ж±мабаев 

4. І.Жанс‰гіров

5. Ѓ.М‰сірепов

 

413. Ж.Аймауытовтыњ «Мансапќорлар» пьесасындаѓы мансапќор тілмаш

1. Мейрам

2. Балташ

3. М‰сілім +

4. Жантыќ

5. Бекболат

 

414. С.Сейфуллинніњ Кµкшеніњ єнші аќындарына арналѓан бµлімі бар поэмасы

1. «Аќќудыњ айрылуы»

2. «Тар жол, тайѓаќ кешу»

3. «Кµкшетау» +

4. «Ќызыл ат»

5. «Альбатрос»

 

415. «Меніњ мектептерім» атты мемуарлыќ шыѓарманыњ авторы                         

1. М.Дулатов

2. Б.Майлин

3. С.М±ќанов +

4. М.Єуезов       

5. М.Ж±мабаев

 

416. Оќиѓасы Аќанныњ Орынбайѓа, Алманыњ К‰міске айтќан єњгімесі т‰рінде дамитын О.Бµкейдіњ повесі

А. «Ќар ќызы»

Є. «Біздіњ жаќта ќыс ±заќ»

Б. «Сайтан кµпір»

В. «Бєрі де майдан» +

Г. «Атау кере»

 

417. «¤скен µркен» романыныњ авторы

1. С.Сейфуллин

2. М.Ж±мабаев

3. М.Єуезов+

4. Ѓ.М‰сірепов

5. Є.Кекілбаев

 

418. «Роман – ќазаќ єдебиетіндегі жања ќ±былыс» деген сµздіњ авторы

1. М.Єуезов

2. Ѓ.М‰сірепов+

3. С.Шєріпов

4. Б.Кенжебаев

5. Ѓ.Бейсенов

 

419. М.Єуезов єлем єдебиетінде ерекше ќ±рметтеп, ±стаз т±тќан екі жазушы

1. Оноре де-Бальзак пен Джек Лондон

2. Лев Толстой мен Шекспир +

3. Эрнест Хемингуэй пен Эмиль Золя

4. Руссо Арнольд пен Нильсон

5. Оскар Уайлд пен Ромен Ролла

 

420. «Адамдыќ негізі – єйел» деген маќаланыњ авторы

1. С.Сейфуллин

2. Ѓ.М±стафин

3. С.М±ќанов

4. М.Єуезов+

5. М.Ќаратаев

 

421. М.Шахановтыњ «Танакµз» поэмасындаѓы ќос ѓашыќ:

1. М±рат, Зерк‰л

2. М±хтар, Танакµз

3. М±хтар, Зерк‰л

4. М±рат, Танакµз +

5. Ќоѓамбай, Зерк‰л

 

422. «Адасќандар», «Ж±мбаќ жалау» романдарыныњ авторы

1. С.М±ќанов+

2. М.Єуезов

3. М.Дулатов

4. М.Маѓауин

5. І.Жанс‰гіров

 

 

423. «Жайлау ‰стінде», «Ќ±рдас», «Альбом», «Балбµпе», «Жетім ќыз» поэмаларыныњ авторы

1. М.Єуезов

2. С.Сейфуллин

3. Ѓ.М‰сірепов

4. І.Жанс‰гіров

5. С.М±ќанов+

 

424. «Ілияс Есенберлин – ќазаќ ањыз-шежіресі, фольклор дєст‰рі, мєдениеті мен т±рмыс-салтыныњ тамаша білгірі. Ол µзініњ осы кµл кµсір байлыѓын кµркем шыѓармаларыныњ µн бойына ерекше шеберлікпен сіњіріп жіберген» деп пікір айтќан

1. Є.Марѓ±лан+

2. С.Торайѓыров

3. М.Єуезов

4. М.Ќаратаев

5. Ѓ.М‰сірепов

 

425. «Кµшпенділер» трилогиясыныњ авторы

1. С.Сейфуллин

2. М.Єуезов

3. І.Есенберлин+

4. М.Дулатов

5. Є.Єлімжанов

 

426. «Ѓашыќтар», «Аќќу ќ±стар ќуанышы» романдарыныњ авторы

1. С.М±ќанов

2. Т.Сєукетай

3. Є.Кекілбаев

4. І.Жанс‰гіров

5. І.Есенберлин+

 

427. Ж.Молдаѓалиевтіњ аќындыќ дањќын кµтеріп, оныњ есімін єдебиет єлеміне енгізген шыѓармасы - «Мен – ќазаќпын» поэмасы д‰ниеге келген жыл

1. 1960

2. 1961

3. 1962

4. 1964+

5. 1965

 

428.М.Шахановтыњ Шыњѓыс Айтматовќа арналѓан µлењі:

1. «Достыќ µлкесініњ зањы» 

2. «Жомарт ж‰рек таѓылымы»

3. «Шыњ басындаѓы оќиѓа»

4. «Алтын, к‰міс жєне ќалайы» +

5. «Жанерке»

 

429. «Аманат» романыныњ авторы

1. Б.Майлин

2. М.Маѓауин

3. Є.Кекілбаев

4. І.Есенберлин+

5. С.М±ќанов

 

430. Ж±бан Молдаѓалиевтыњ т±њѓыш жинаѓы

1. «Жыр туралы жыр»

2. «Байќоњыр баспалдаќтары»

3. «Жас ж‰рек»

4. «Жол ‰стіндегі жалындар»

5. «Жењіс жырлары» +

 

431. 1993-2003 жж. Ќазаќстан Республикасыныњ Ќырѓыз Республикасындаѓы Тµтенше жєне ¤кілетті Елшісі ќызметінде болѓан аќын

1. Ф. Оњѓарсынова

2. М. Шаханов +

3. М. Маќатаев

4. Ж.Молдаѓалиев

5. Т.Молдаѓалиев

 

432. Желтоќан оќиѓасын зерттеу жєне дєріптеу мєселесіне тікелей ќатысы бар ќоѓам ќайраткері

1. Ф. Оњѓарсынова

2. Ж.Молдаѓалиев

3. М. Маќатаев

4. М. Шаханов +

5. Т.Молдаѓалиев

 

433.«¦стаздыњ оралуы» атты тарихи роман жазѓан жазушы

1. Є.Єлімжанов +

2. Є.Кекілбаев

3. С.Шаймерденов

4. О.Бµкей

5. Ш.М±ртаза

 

434. М.Шаханов бірге негізін ќалаѓан "Халыќ конгресі" партиясыныњ екінші жетекшісі, аќын

1. Ф. Оњѓарсынова

2. О. С‰лейменов +

3. М. Маќатаев

4. Ж.Молдаѓалиев

5. Т.Молдаѓалиев

 

435. М.Шахановтыњ ЮНЕСКО шењберінде ќаралып, єлемдік дењгейде пікірталас тудырѓан романдары

1. "Соњѓы кµш", "Сел"

2. "¤ркениеттіњ адасуы", "Жазагер жады космоформуласы" +

3. "Ќазаќстан тєуелсіздігі", "Баќыт"

4. "Адамѓа табын, Жер енді!", "Ана"

5. «Танакµз», "¤ркениеттіњ адасуы"

 

436. "Поэзия- єйелдей ж±мбаќ єлем,

Сиќыр-сырын т‰сінер т±лѓа да кем" деген жолдардыњ авторы

1. Т.Молдаѓалиев

2. Ж.Молдаѓалиев

3. М. Маќатаев

4. М. Шаханов

5. Ф. Оњѓарсынова +

 

 

437.О. Бµкейдіњ «Жетім бота» повесіндегі ењ басты кейіпкер:

Тас +

Тасболат 

Болат

Вайра

Досым

 

438. "Ќаћар", "Алмас ќылыш", "Жанталас" атты тарихи романдард ы њ авторы

1. І.Есенберлин +

2. А. С‰лейменов

3. М. Маѓауин

4. М. Єуезов

5. І. Жанс‰гіров

 

439. Аман, Аспан шал, Мєлике атты кейіпкерлері бар О.Бµкей шыѓармасы

1. «Ќар ќызы»

2. «¤ліара»

3. «Атау кере»

4. «Жетім бота»

5. «Сайтан кµпір» +

 

440. "Кµшпенділер" трилогиясы арќылы ќазаќ єдебиеті мен кµркемдік єлеміне алѓаш

рет жањалыќ пен батылдыќ єкелген жазушы

1. С. Сейфуллин

2. А. С‰лейменов

3. М. Маѓауин

4. М. Єуезов

5. І.Есенберлин +

 

441. «Шыраѓыњ сµнбесін» романындаѓы Ќамќа

 1. Зереніњ єжесі

 2. Лашынныњ єжесі

 3. Назираныњ єжесі +

 4. Нариманныњ єжесі

 5. Дінасылдыњ єжесі

 

442. «С±лушаш», «Ќ±ланныњ ќ±ны» поэмаларыныњ авторы

1. С.М±ќанов+

2. Ѓ.М‰сірепов

3. І.Жанс‰гіров

4. Б.Майлин

5. І.Есенберлин

 

443. «К‰й», «К‰йші» поэмаларыныњ авторы

1. М. Ж±мабаев

2. І. Жанс‰гіров +

3. С. Сейфуллин

4. Ќ. Аманжолов

5. А. Ќ±нанбаев

 

444. М.Маќатаевтіњ µлењі

1. «Дауыл»

2. «Мен таулыќпын» +

3. «Кµзімніњ ќарасы»

4. «Ѓылым таппай маќтанба»

5. «Мен-ќазаќпын»

 

445. М.Маќатаевтіњ балалыќ шаѓы µтті

1. Тыњ игеру кезінде

2. ¦лы Отан соѓысы кезінде +

3. Жоњѓар шапќыншылыѓы кезінде

4. ¦лт-азаттыќ кµтеріліс кезінде

5. Ќазан кµтерілісі кезінде

 

446. С.М±ратбековтыњ «Жусан исі» повесіндегі «атаман» баланыњ аты:

1. Асан

2. М±хит

3. Садыќ +

4. Ќали

5. Сєбит

 

447.«Жусан исі» повесіндегі Аянныњ ењ жаќсы ќасиеті:

1. Ешкіммен тµбелесіп, сµзге келмейтіндігі +

2. Аќкµњілдігі

3. ¦ялшаќтыѓы

4. Адалдыѓы

5. Биязылыѓы мен кішіпейілдігі

 

448.«Жусан исі» повесіндегі Аян єжесініњ µлімінен кейін кµшетін ‰й

1. Сабыр

2. Ќасымхан

3. Темірбек

4. Бапай +

5. С±лтан

 

449.С.М±ратбековтыњ «Жусан исі» повесіндегі Аян ертегілерініњ таќырыбы кµбінесе

1. Баќыт туралы

2. Соѓыс туралы

3. Жетім бала туралы +

4. Ќасірет туралы

5. Махаббат туралы

 

450. «Жусан исі» повесіндегі Аян аяѓыныњ тобыѓы тайѓанда салатын сыныќшы

1. Асылбек шал +

2. Бапай

3. Боранбай

4. Жаќ±п

5. Сєлім

  


Дата добавления: 2018-10-25; просмотров: 54; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ