Бір фашист бар фашистей ардан безген,Ќ±ндаќпен басын жарып анасыныњ

Ж±лѓандай µкпе-баурын суыќ ќолмен,

Алып кетті бµбегін - ќарашыѓын,-деген жолдары бар Т.Ахтановтыњ µлењі

 1. «Кек»

 2. «¤зім туралы»

 3. «Елім»

 4. «Бµбек» +

 5. «М...ѓа»

 

 248. Т.Ахтановтыњ «Боран» романындаѓы Ќоспанныњ с‰йген жары

 1. С±лушаш

 2. Жањыл +

 3. Нєзира

 4. Лєззат

 5. Баѓила

 

 249. Т.Ахтановтыњ «Боран» романындаѓы Ќоспан мен Жањылдыњ асыранды ±лы

 1. Ќалам±ш +

 2. Ѓалымжан

 3. Ќасымбек

 4. Наѓашыбай

 5. Сейіт

 

 250. Т.Ахтановтыњ «Шыраѓыњ сµнбесін» романындаѓы Ќасымбек пен Назираныњ кµршісі

 1. Николай, Света +

 2. Максим, Наташа

 3. Ж±маш, Ќамќа

 4. Абат, Айжан

 5. Вася, Кристина

 

 251. Т.Ахтановтыњ «Боран» романындаѓы Ќоспанныњ ењ жаќын досы

 1. Иван

 2. Ѓалымжан

 3. Ќасымбек

 4. Наѓашыбай

 5. Гусев +

 

 252. Т.Ахтановтыњ «Боран» романындаѓы Ќалам±штыњ туѓан єкесініњ есімі

 1. Мінайдар +

 2. Ж±маш

 3. Ќоспан

 4. Наѓашыбай

 5. Сейіт

 

 253. Т.Ахтановтыњ «Шыраѓыњ сµнбесін» романы жарыќ кµрген жыл

 1. 1966 ж

 2. 1973ж +

 3. 1963 ж

 4. 1976 ж

 5.  1967 ж

 

 254. Т.Ахтановтыњ туѓан жылы

 1. 1965

 2. 1956

 3. 1931

 4. 1936

 5.  1923 +

 

 255. Т.Ахтановтыњ «Шыраѓын сµнбесін» романында Назира Ќасымбек µлген соњ, бірге µмір с‰ре тін кейіпкер

 1. Абанмен +

 2. Мырзамен

 3. Ж±машпен

 4. Абатпен

 5. Иванмен

 

 256. «Шыраѓын сµнбесін» (Т.Ахтанов романы) деген сµзді айтќан кейіпкер

 1. Ќамќа єженіњ немересі Назираѓа айтќан сµзі +

 2. Ќасымбектіњ Алмаѓа айтќан сµзі

 3. Назираныњ інісіне тілегі

 4. Соѓыс тауќыметіне байланысты айтылѓан сµз

 5. Светаныњ Нєзираѓа айтќан сµзі

 

 257. Т.Ахтановтыњ А.С.Пушкиннен аударѓан ењбегі

 1. «Алтын єтеш туралы ертегісін» +

 2.  «Азапты сапарда»

 3. «Алтын ж±лдызды жігіт»

 4. «Махаббат м±њы»

 5.  «Боран»

 

 258. Т.Ахтанов д‰ниеден озѓан жыл

 1.  1993 ж

 2. 1994ж +

 3. 1991 ж

 4.  1987 ж

 5. 1997 ж

 

 259. Ќасымныњ м±раѓатындаѓы µлењ-к‰нделіктіњ бірінші бетіндегі жырдыњ таќырыбы

 1. баспана туралы +

 2. отан туралы

 3. ата-ана туралы

 4. ќ±стар туралы

 5. µзі туралы

 

 260. «Ќасым ешбір адамды сыртынан жамандамаушы еді. Оныњ есесіне кімге де болса, µз пікірін тура айтатын. Жанын т‰сінбеген адамѓа ќатал, дархан досќа адал болатын» деген пікірдіњ иесі

 1. Є.Тєжібаев

 2. Ѓ.Сланов

 3. Т.Єлімќ±лов +

 4. Т.Жароков

 5. Ж.Саин

 

 261. «Ќ.Аманжоловтыњ адал, шыншыл мінезі µзімен бірге µлген жоќ, тамаша µлењдерінде ж‰р» деген пікірдіњ авторы

 1. Т.Ахтанов +

 2. Є.Тєжібаев

 3. Т.Жароков

 4. Ж.Саин

 5. Т.Єлімќ±лов

 

 262. «Сеніњ ойыњдаѓы с±мдыѓыњды білмей т±рмын ба? Аулаќ ж‰р! Мен сеніњ ќылатын кісіњ емеспін!», - деп Ќалтайѓа ашуланатын кейіпкер:

 1. Ѓазиза

 2. Аќан

 3. Ќамќа

 4. Абат

 5. Кристина

 263. Ќ.Аманжоловтыњ µмір с‰рген жылдары

 1. 1911-1957

 2. 1911-1960

 3. 1909-1955

 4. 1911-1955 +

 5. 1910-1945

 

 264. Ќ.Аманжолов шыѓармасы

 1. «Дариѓа,сол ќыз» +

 2. «Аќтан жас»

 3. «Ќ±лагер»

 4. «Сырдария»

 5. «Толаѓай»

 

 265. Ќ.Аманжоловтыњ т±њѓыш µлењі басылѓан Оралдыњ газеті

 1. «Ќазаќстан пионері»

 2. «Жас Алаш»

 3. «Екпінді ќ±рылыс» +

 4. «Дала дидары»

 5. «С±хбат»

 

 266. Ќ.Аманжоловтыњ т±њѓыш жинаѓы «¤мір сыры» жарыќ кµрген жыл

 1. 1930

 2. 1932

 3. 1935 +

 4. 1931

 5. 1938

 

 267. Ќ.Аманжолов майданнан оралѓан соњ поэзия бµлімініњ мењгерушісі болѓан журнал

 1. «Жас алаш»

 2. «Ж±лдыз»

 3. «Єдебиет жєне µнер» +

 4. «С±хбат»

 5. «Жалын»

 

 268. Ќазаќ єдебиетінде аударма жанрыныњ дамуына зор ‰лес ќосќан Ќ.Аманжоловтыњ А.С.Пушкиннен аударѓан шыѓармасы

 1. «Полтава» +

 2. «Маскарад»

 3.  «Василий Теркин»

 4.  «Полет»

 5. «Осень»

 

 

 269. Ќ.Аманжоловтыњ туындысы

 1. «Бастау»

 2. «Аќ Отау»

 3. «Кеш»

 4. «Домбыра»

 5. «Жолдас маршал» +

 

 270. « ¤зге емес µзім айтам µз жайымды » деп басталатын µлењ авторы

 1. Є.Тєжібаев

 2. Ѓ.Сланов

 3. Ќ.Аманжолов +

 4. Т.Жароков

 5. Ж.Саин

 

 

 271. Ќ.Аманжолов тєрбиеленген балалар ‰йі орналасќан ќала

 1. Ќараѓанды

 2. Семей +

 3. Алматы

 4. Кµкшетау

 5. Ќызылорда

 

 272. Ќ.Аманжоловтыњ аѓасыныњ есімі

 1. Сєбит

 2. Асќар

 3. С±лтан

 4. Аќметжан +

 5. Ќасен

 

 273. Ќ.Аманжоловтыњ аѓасы Аќметжанмен кездесіп, жењгесі Айѓаншамен кењесіп творчестволыќ µмірбаянын жазѓан жазушы

 1. Е.Смаилов +

 2. Ѓ.М‰сірепов

 3. С.М±ќанов

 4. Б.Майлин

 5. Ж.Жабаев

 

 274. Ќ.Аманжоловтыњ 3 томдыќ жинаѓындаѓы кіріспе маќаланыњ авторы

 1. Е.Смаилов

 2. Ѓ.М‰сірепов

 3. Є.Тєжібаев

 4. Т.Єлімќ±лов +

 5. М.Базарбаев

 

 275. Ќ.Аманжоловтыњ ¦лы Отан соѓысы кезінде жазѓан µлењі

 1. «Ќазаќ кегі»

 2. «Зілді кек» +

 3. «Майдан»

 4. «Жастар ±раны»

 5. «Дауыл»

 

 276. «¤зге емес, µзім айтам µз жайымда, ж‰регім, жалын атќан сµз дайында» деген жолдардыњ авторы

 1. Ѓ.М‰сірепов

 2. Є.Тєжібаев

 3. Б.Б±лќышев

 4. С.М±ќанов

 5. Ќ.Аманжолов +

 

 277. Ж±бан Молдаѓалиев туѓан µлке

 1.  Атырау облысы, Гурьев

 2. Орал облысы, Тайпаќ ауданы +

 3.  Жангелдин ауданы

 4. Ќостанай облысы, Ќараменді ауданы

 5.  Оњт‰стік Ќазаќстан облысы, Жетісай

 

 278. Ж.Молдаѓалиевтіњ алѓашќы µлењі басылѓан газет

 1. «Орал» 1939ж +

 2.  «Жас алаш» 1902 ж

 3. «Лениншіл жас» 1941ж

 4. «Отан ‰шін» 1943ж

 5.  «Ќазаќ» 1940ж

 

 279. Ж.Молдаѓалиевтіњ ењ танымал, єрі атаќты шыѓармасы

 1. «Мен Ќазаќпын» +

 2. «Жыр туралы»

 3. «Жесір таѓдыры»

 4. «Айттым сєлем»

 5. «Кісен ашќан»

 

 280. Аќын Ж.Молдаѓалиев 1940 жылы....

 1. армия ќатарына шаќырылды +

 2. µлењ жаза бастады

 3.  ењ алѓаш кітабы шыќты

 4. газетке тілші болды

 5. алѓашќы µлењ жазды

 

 281. Абайды ¦лы ±стаз т±тып, µз шыѓармаларында аќын бейнесін шебер µрнектеген аќын

 1. Т.Молдаѓалиев

 2. М. Єуезов

 3. Ж.Молдаѓалиев +

 4. Є.Сєрсенбаев

 5. И.Байзаќов

 

 282. Ж.Молдаѓалиевтіњ алѓашќы жинаѓы

 1.  «Ќазаќ» 1943ж

 2. «Махаббатты тањдасам» 1945ж

 3. «Отан» 1950ж

 4. «Туѓан елге» 1944ж

 5.  «Жењіс жырлары» 1949ж +

 

 283. Ж.Молдаѓалиевтіњ «Ќазаќ» µлењі жарыќќа шыќќан жыл

 1. 1938ж

 2. 1943ж +

 3. 1941ж

 4. 1942ж

 5. 1950ж

 

 284. «Соѓыс тудырѓан, соѓыстан туѓан аќын»

 1. М.Маќатаев

 2. Є.Тєжібаев

 3. Ф.Оњѓарсынова

 4. Ж.Молдаѓалиев +

 5. Б.Момыш±лы

 

 285. «Ол - солдат, ол - советтіњ асыл ері,

  Азаттыќ ардагері, ѓасыр ері» деген ‰зінді алынѓан Ж.Молдаѓалиевтіњ µлењі

 1.  «Белгісіз солдат» +

 2.  Махаббатты тањдасам»

 3. «Отан»

 4. «Жењіс жырлары

 5.  «Жењімпаздар сєлемі»

 

 286. Ж.Молдаѓалиевтіњ соѓыс пен бейбітшілік туралы жазѓан поэмасы

 1. «Отан»

 2. «Жыр туралы жыр» +

 3.  «Махаббатты тањдасам»

 4. «Жењіс жырлары

 5.  «Жењімпаздар сєлемі»

 

 287. Ж.Молда ѓа лиевтіњ жастыќ шаќќа арналѓан µлењдерініњ бірі

 1.  «Белгісіз солдат»

 2. «Ќоштасу» +

 3. «Отан»

 4.  «Жењіс жырлары

 5.  «Жењімпаздар сєлемі»

 

 288. Ж.Молдаѓалиевтіњ философиялыќ µлењі

 1. «Белгісіз солдат»

 2.  «Махаббатты тањдасам»

 3.  «Отан»

 4. «Уаќыт» +

 5.  «Жењімпаздар сєлемі»

 

 289. Ж.Молдаѓалиев жетінші сыныпты бітіргесін т‰скен оќу орны

 1. Ќаз¦У

 2. АГУ

 3. Оралдаѓы ауыл шарашылыќ техникумы +

 4. ¤лењ жазумен айналысады

 5.  Мектепте оќуын жалѓастырады

 

 290. «Кейбіреуі кішімін деп босќа нала д ,

Жоќ па µзін танытудыњ басќа амалы


Дата добавления: 2018-10-25; просмотров: 43; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ