Дєркембай, Базаралы, Ерболдар кейіпкерлері болып табылатын туындыАзіргі ќазаќ єдебиеті пєні бойынша тест тапсырмалары (450 с±раќ)  

          

 1. С є бит М ±ќ ановтыњ туѓан жылы                 

 1. 1945

 2. 1900 +

 3. 1973

 4. 1873

 5. 1980

 

 2. C.М±ќановтыњ туѓан жері

 1. Солт‰стік Ќазаќстан облысы Жамбыл ауданы +

 2. Шыѓыс Ќазаќстан облысы Ќатонќараѓай ауданы

 3. Семей облысы ‡ржар ауданы

 4. Орал облысы Орда ауданы

 5. Аќтµбе облысы Шалќар ауданы

 

 3. «Балбµпе» поэмасыныњ авторы

 1. С.М±ќанов +

 2. М.Єуезов

 3. І.Жанс‰гіров

 4. М.Ж±мабаев

 5. М.Дулатов

 

 4. «С±лушаш» поэмасыныњ авторы

 1. І.Жанс‰гіров

 2. М.Єуезов

 3. С.М±ќанов +

 4. М.Ж±мабаев

 5. М.Дулатов

 

 5. «С±лушаш» поэмасындаѓы бас кейіпкерлердіњ бірі

 1. Р‰стем

 2. Хамит

 3. Асќар

 4. Алтай +

 5. Баян

 

 6. Он алтыѓа келгенде ќыздыњ жасы,

Тµгіліп тізесіне т‰сті шашы

Ќаламмен жалѓыз сызыќ тартќандай боп,

Ќиылды ќап-ќара боп ќиѓаш ќасы . ‡зінді алынѓан шыѓарма

 

 1. С.М±ќанов «С±лушаш» +

 2. М.Єуезов «Ењлік - Кебек»

 3. М.Ж±мабаев «Батыр Баян»

 4. А.Ќ±нанбаев «Масѓ±т»

 5. М.Маќатаев «Райымбек»

 

 7. Асќар, Ботакµз, Амантай атты кейіпкерлер бейнеленетін С.М±ќановтыњ шыѓармасы

 1. «С±лушаш»

 2. «Адасќандар»

 3. «Ботакµз» +

 4. «¤мір мектебі»

 5. «Мµлдір махаббат»

 

 8. Ќазаќ єдебиетіне алѓаш партизандар таќырыбын енгізген аќын

 1. Є.Тєжібаев

 2. Ж. Саин +

 3. А.Тоќмаѓамбетов

 4. М.Хакімжанова

 5. С.Мєуленов

 

 9. Отан соѓысы жылдарында єдебиетте кµтерілген басты таќырып

 1. Махаббат таќырыбы

 2. Елді индустрияландыру

 3. Табиѓат таќырыбы

 4. Халыќты жауѓа ќарсы к‰реске шаќыру +

 5. Коллективтендіру

 

 10. Соѓыс жылдарында жауынгерлік жырларымен танылѓан жас аќындар

 1. С.Мєуленов, Х.Ерѓалиев, Ж.Молдаѓалиев +

 2. М.Ж±мабаев, М.Дулатов, А.Байт±рсынов

 3. М.Маќатаев, О.С‰лейменов

 4. С.Сейфуллин, І.Жанс‰гіров

 5. Ш.Бµкеев, Ф.Оњѓарсынова

 

 11. Соѓыс жылдарындаѓы халыќ поэзиясыныњ µкілдері

 1. Ш.Бµкеев, Ф.Оњѓарсынова

 2. М.Маќатаев, О.С‰лейменов

 3. Ж.Жабаев, Н.Байѓанин, К.Єзірбаев +

 4. С.Сейфуллин, І.Жанс‰гіров

 5. М.Ж±мабаев, М.Дулатов, А.Байт±рсынов

 

 12. ¦лы Отан соѓысы жылдарында жарыќ кµрген кµлемді ќазаќ романы

 1. «Абай жолы» +

 2. «Ерлі-зайыптылар»

 3. «Ж±мбаќ жалау»

 4. «Адасќандар»

 5. «¤ркениеттіњ адасуы»

 

 13. Соѓыс жылдарындаѓы тылдаѓы ењбеккерлердіњ жанќиярлыќ ењбегі суреттелетін шыѓарма

 1. Ѓ.М‰сірепов «Ќазаќ батыры»

 2. Ѓ.М±стафин «Шыѓанаќ» +

 3. М.Єуезов «Абай жолы»

 4. Ѓ.М‰сірепов «¦лпан»

 5. М.Дулатов «Баќытсыз Жамал»

 

 14. С.М±ќановтыњ соѓыстан кейінгі кезењді ќамтитын шыѓармасы

 1. «Меніњ мектептерім»

 2. «Ботакµз»

 3. «Сырдария» +

 4. «Аќ аю»

 5. «С±лушаш»

 

 15. Ж.Жабаев «¤теген батыр» мен «С±раншы батыр» дастандарыныњ негізгі желісін кімнен алѓан

 1. Ќ±лмамбет

 2. С.Арон±лы +

 3. Шашубай

 4. И.Байзаќов

 5. Ќалќа аќын

 

 16. Ѓ.М‰сіреповтіњ алѓашќы ±стазы

 1. Б.¤тетілеуов +

 2. Ѓ.М±стафин

 3. С.Кµбеев

 4. Б.Майлин

 5. Ы.Алтынсарин

 

 17. М.Маѓауинніњ «Аласапыран» романыныњ басты кейіпкері

 1. Дєуренбек 

 2. Ахмет

 3. Нартай

 4. Ораз М±хаммед +

 5. Ертай

 

 18. С.М±ќановтыњ «Адас ќ андар» романындаѓы басты кейіпкерлер

 1. Алтай, С±лушаш

 2. Асќар, Ботагµз

 3. Еркін, Шоќпыт

 4. Б‰ркіт, Бєтес +

 5. Итбай, Кулаков

 

 19. О.Бµкейдіњ «Тортай мінер аќ боз ат» єњгімесініњ негізгі кейіпкері

 1. Тортай +

 2. Ораш

 3. Дос бала

 4. АЌ боз ат

 5. Кµк µгіз

 

 20. «¦лпан» кімніњ туындысы

 1. С.Кµбеев

 2. Ѓ.М‰сірепов+

 3. М.Єуезов

 4. М.Дулатов

 5. И.БайзаЌов

 

 21. «Бір тойым болатыны сµзсіз меніњ» деп жырлаѓан дарынды ќазаќ аќыны

 1. Т.Айбергенов+

 2. С.Торайѓыров

 3. С.Дµнентаев

 4. Ж.Нєжімеденов

 5. М.Маќатаев

 

 22. С.М±ќановтыњ «Ботагµз» романындаѓы азаттыќ жолындаѓы к‰реске ќарсы типтер

 1. Асќар, Амантай

 2. Итбай, Кулаков+

 3. Ботагµз, Надежда

 4. Темірбек, Асќар

 5. Амантай, Т±яќбай

 

 23. Ќ.Ж±маділовтіњ «Ќаздар ќайтып барады» єњгімесіндегі Байтас шал дыњ туѓан жерге оралѓысы келу себебі

 1. Ашаршылыќтан ќ±тылу ‰шін

 2. Туысќандарына жолыѓу ‰шін

 3. Туѓан жерге жетіп µлу ‰шін+

 4. Жаулардан ќ±тылу ‰шін

 5. Ќайтадан жања µмір бастау ‰шін

 

 24. Ѓ.М‰сіреповтіњ колхоз µмірініњ б±ралањ-б±лтарысын б‰кпей, ашып суреттейтін шыѓармасы

 1. «Аќан сері - Аќтоќты»

 2. «Ќазаќ солдаты»

 3. «Ќос Шалќар»

 4. «Алѓашќы адымдар»+

 5. «Жат ќолында»

 

 25. Ш.Айтматовтыњ «Боранды бекет» туындысындаѓы мазар орналасќан жер

 1. Тарбаѓатай

 2. Сарыµзек +

 3. Жања µзен

 4. Ош

 5. Жер±йыќ

 

26. С.М±ќанов ќызмет еткен республикалыќ газет

 1. «Айќап»

 2. «Дала уалаяты»

 3. «Аќ жол»

 4. «Ењбекші ќазаќ»+

 5. «Серке»

 

 27. М.Єуезовтіњ жарты ѓасырлыќ кезењді ќамтитын єйгілі шыѓармасы

 1. «Абай жолы»+

 2. «Т‰нгі сарын»

 3. «¤скен µркен»

 4. «Ќилы заман»

 5. «Ќараш- Ќараш оќиѓасы»

 

 28. Ана мен жылќышыныњ диалогі М.Маќатаевтыњ ќай шыѓармасында

 1. «Жан азасы»

 2. «Райымбек, Райымбек»

 3. «Аќќулар ±йыќтаѓанда»+

 4. «Ару ана»

 5. «Моцарт»

 

 29. Ќ.Ж±маділовтіњ «Ќаздар ќайтып барады» єњгімесіндегі Байтас шал шекарадан µтіп, атамекендегі ескі ќыстауѓа кіргенд егі єрекеті

 1. Бойт±марын алып, сµгіп, ішіндегі бір уыс топыраќты тµкті+

 2. Су ішіп есін жинады

 3. Шекпенін тµсеп, ‰стіне жантая кетті

 4. Алањсыз ±йќыѓа кетті

 5. ¤ткен µмірін ойлай бастады

 

 30. «¦лпан» романындаѓы ¦лпанныњ жары, ел басќарѓан би

 1. Торсан

 2. Еманалы

 3. М‰сіреп

 4. Кенжетай

 5. Есеней +

 

 31. Т.Ахтановтыњ «Ќаћарлы к‰ндер» романындаѓы бас кейіпкер

 1. Ержан +

 2. Ахмет

 3. Сатай

 4. Еламан

 5. Уєли

 

 32. «Сырдария» µлењініњ авторы

 1. Є.Сєрсенбаев

 2. Є.Тєжібаев +

 3. Т.Молдаѓалиев

 4. Ќ.Бекхожин

 5. М.Шаханов

 

 33. С.М±ќанов поэмасындаѓы кейіпкер ќыз

 1. Рєзия ќыз

 2. Ботагµз

 3. С±лушаш+

 4. Бєтес

 5. Ќ±ралай

 

 

 34. С.М±ќановтыњ жиырмасыншы жылдары жазѓан µлењдерініњ таќырыбы

 1. Табиѓат

 2. Ќазаќ кедейініњ халі +

 3. Пайдалы ќазбалар

 4. Білім мєселесі

 5. Достыќ, махаббат

 

 35. Баќтыѓ±л мен Тектіѓ±л кейіпкерлері болып табылатын шыѓарма

 1. «Абай жолы»

 2. «Т‰нгі сарын»

 3. «¤скен µркен»

 4. «Ќилы заман»

 5. «Ќараш- Ќараш оќиѓасы»+

 

 36. Т.Єлімќ±лов суреттеген, Махамбетке соњѓы т±раќ болѓан Ќараой жері орналасќан жер

 1. Кµкшетау

 2. Сарыарќа

 3. Атырау+

 4. Жетісу

 5. Алтай

 

Дєркембай, Базаралы, Ерболдар кейіпкерлері болып табылатын туынды

 1. «Абай жолы»+

 2. «Т‰нгі сарын»

 3. «¤скен µркен»

 4. «Ќилы заман»

 5. «Ќараш- Ќараш оќиѓасы»

 

 38. С.М±ќановтыњ «¤мір мектебі», «Меніњ мектептерім» романдарыныњ т‰рі

 1. Єлеуметтік

 2. ¤мірбаяндыќ +

 3. Саяси-деректі

 4. Тарихи

 5. Психологиялыќ

 

 39. Ѓ.М‰сіреповтіњ «Ќазаќ солдаты» романындаѓы Ќайрош соѓысќан жерлер

 1. Украина, Кавказ

 2. Москва т‰бі+

 3. Кавказ, Новороссийск, Ростов, Керчь

 4. Батыс Европа жерлері

 5. Орал бойы, Сталинград

 

 40. І.Есенберлинніњ алѓашќы тарихи романы

 1. «Ќаћар»+

 2. «Алтын Орда»

 3. «Алмас Ќылыш»

 4. «Кµшпенділер»

 5. «Алтын ќ±с»

 

 41. О.Бµкейдіњ «Тортай мінген а ќ боз ат» шыѓармасы ныњ жанры

 1. Повесть

 2. Эпопея

 3. Єњгіме+

 4. Эссе

 5. Роман

 

 42. «А ќ Жайыќ» романыныњ авторы

 1. Х.Есенжанов +

 2. Є.Сєрсенбаев

 3. І.Есенберлин

 4. Ѓ.Ќайырбеков

 5. Т.Ахтанов

 

 43. Д.Исабековтіњ пьесасы

 1. «Єпке»+

 2. «Мансапќорлар»

 3. «Неке ќияр»

 4. «Ќ±даѓи келіпті»

 5. «Т‰нгі сарын»

 

 44. Есеней, Арты ќ бай батыр, Шынар кейіпкерлері болып табылатын туынды

 1. «Аќан сері - Аќтоќты»

 2. «Ќазаќ солдаты»

 3. «Ќос Шалќар»

 4. «¦лпан» +

 5. «Жат ќолында»

 

 45. Ѓ.М‰сіреповтіњ 1950 – 1970 жылдар аралыѓында жаз ыл ѓан шыѓармасы

 1. «Аќлима»

 2. «Алѓашќы адымдар»

 3. «Аќан сері - Аќтоќты»

 4. «¤мір жорыѓы»

 5. «Амангелді» +

 

 46. «Ботагµз» романыныњ соњында Ботагµз атќан тањды ќарсы алатын жер

 1. Бурабай кµлініњ ортасындаѓы діњгек таста

 2. Шалќар кµлініњ ортасындаѓы діњгек таста +

 3. Ќалыњ орман арасында

 4. Шортанды кµлініњ ортасындаѓы діњгек таста

 5. Сексенкµлдіњ ортасындаѓы діњгек таста

 

 47. «Абай жолы» романында Бµжейдіњ асында Абайѓа єрі кµмекші, єрі аќылшы болѓан адам

 1. Ызѓ±тты

 2. Оспан+

 3. Ќадырбай

 4. Смаѓ±л

 5. Тєкежан

 

 48. С.М±ќанов туындысы

 1. «Теміртас»+

 2. «Алѓашќы адымдар»

 3. «Аќан сері - Аќтоќты»

 4. «¤мір жорыѓы»

 5. «Амангелді»

 

 49. «Оянѓан µлке» романыныњ авторы

 1. Є.Сєрсенбаев

 2. М.Ж±мабаев

 3. С.М±ќанов

 4. Ж.Аймауытов

 5. Ѓ.М‰сірепов+

 

 50. М.Маќатаевтіњ µмір с‰рген кезењі

 1. 1835 - 1865

 2. 1931 – 1976 +

 3. 1845 - 1904

 4. 1894 - 1938

 5. 1804 - 1846

 

 51. М. Єуезовтыњ «Абай жолы» эпопеясын «Ќазаќ халќыныњ жарты ѓасырлыќ µмірініњ энциклопедиясы» деп баѓалаѓан кµрнекті ѓалым

 1. Є. Марѓ±лан

 2. С. Ќирабаев

 3. Р. Н±рѓали

 4. М. Ќаратаев

 5. Ќ. Сєтпаев+

 

 52. С. Шєймерденовтыњ «Аѓалардыњ алаќаны» атты жинаѓыныњ жанрлыќ т‰рі

 1. Шолу

 2. Шыѓармашылыќ портрет

 3. Естелік

 4. Эссе +

 5. Очерк

 

 53. 1917 жылы семинарияда оќып ж‰ріп, халыќ ањызы бойынша «Ењлік-Кебек» пъесасын жазѓан

 1. Є.Марѓ±лан

 2. С.Ќирабаев

 3. Р.Н±рѓали

 4. М.Ќаратаев

 5. М.Єуезов +

 

 54. «Роман туралы» (1939) маќаласында С.М±ќанов «1922-25 жылдары мен Орынбор рабфагында оќыдым. Сол кезде бізбен бірге оќитын С±лтанѓазы Ќыдыров дейтін жігітті оќудан шыѓару мєселесі ќозѓалды», - деп жазылу тарихы туралы сµз ќозѓайтын роман

 1. «Теміртас» 

 2. «Адасќандар»

 3. «Мµлдір махаббат»

 4. «Ботакµз» +

 5. «Амангелді»

 

 55. Итбай, Кулаков, Амантай сияќты кейіпкерлері бар шыѓарма

 1. «Теміртас» 

 2. «Адасќандар»

 3. «Ботакµз» +

 4. «Абай жолы» 

 5. «Амангелді»

 

 56. С.М±ќановтыњ Ш.Уєлиханов µмірі мен ќызметіне арнап жазѓан романы

 1. «Теміртас» 

 2. «Адасќандар»

 3. «Ботакµз»

 4. «Абай жолы» 

 5. «Аќќан ж±лдыз» +

 

57. Тікелей єлеуметтік тапсырыс бойынша жазылѓан Ѓ.М±стафин туындысы

 1. «Мазасыз мейман» 

 2. «Ќадірлі ќонаќ»

 3. «Шыѓанаќ» +

 4. «Ќараѓанды» 

 5. «¤мір не µлім» 

 

58. «Ќараѓанды» романында Мєскеуден оќып, ‰лкен дайындыќпен келген, ќала партия ±йымыныњ жетекшісі ќызметін атќаратын кейіпкер

 1. Ардаќ

 2. Мейрам +

 3. Щербаков

 4. Жанабіл

 5. Тєкежан

 

 59. Шаѓын кіріспе сµзінде «Алпыстан асќан ойлы адам Алатаудыњ басына µрмелеп шыќќан тєрізді. Алысќа кµз жібереді, жазыќта кµре алмаѓанын кµреді» деп жазатын романы

 1. «Мазасыз мейман» 

 2. «Ќадірлі ќонаќ»

 3. «Кµз кµрген» +

 4. «Ќараѓанды» 

 5. «¤мір не µлім» 

 

60. «Жапанды орман жањѓыртты», «Ќырда туѓан ќ±рыш»

 1. Т.Жароков +

 2. Є.Тєжібаев

 3. Р.Н±рѓали

 4. О.С‰лейменов

 5. М.Єуезов

 

 61. «Тасќынѓа тосќын» (1965) поэмасыныњ авторы

 1. Ѓ.Орманов

 2. С.Мєуленов

 3. Є.Тєжібаев

 4. Ы.Алтынсарин

 5. Т.Жароков +

 

62. «Аќын µлімі туралы ањыз», «Боран», «Ќытай ќызы» поэмаларыныњ авторы

 1. Ѓ.Орманов

 2. С.Мєуленов

 3. Є.Тєжібаев

 4. Ќ.Аманжолов +

 5. Т.Жароков  

 

Жау жолында атам сені,

Бомба бол да жарыл, ж‰рек! – деген жолдары бар поэма

 1. Ѓ.Орманов

 2. С.Мєуленов

 3. Ќ.Аманжолов +

 4. Є.Тєжібаев

 5. Т.Жароков  

 

 64. М.Єуезовтыњ «Ќараш-Ќараш оќиѓасы» єњгiмесiндегi Баќтыѓ±лдыњ прототипi

 1. Т±рар Рысќ±лов +

 2. Єлихан Бµкейханов

 3. Олжас С‰лейменов

 4. Сєкен Сейфуллин

 5. Махамбет ¤теміс±лы

 

 65. 1938 жылы «Ж‰мбаќ жалау» деген атпен басылып, кейін µзгертілген роман

 1. «Теміртас» 

 2. «Адасќандар»

 3. «Ботакµз» +

 4. «Абай жолы» 

 5. «Аќќан ж±лдыз» 

 

 66. 1964 жылы «Жарќын ж±лдыздар» деген атпен жарыќ кµрген зерттеудіњ авторы

 1. Ѓ.Орманов

 2. С.Мєуленов

 3. С.М±ќанов +

 4. Є.Тєжібаев

 5. Т.Жароков  

 

 67. О.Бµкейдіњ повесі

 1. "Бекет"

 2. "Тыныштыќ к‰зетшісі"

 3. "Архив хикаясы"

 4. "Алтын кµпір"

 5. "Сайтан кµпір"+

 

 68. О.Бµкейдіњ повесі

 1. "Ќар ќызы"+

 2. "Ќала ќызы"

 3. "Ќазаќ ќызы"

 4. "Аќ ќыз"

 5. "Ќайраткер ќыз"

 

 69. Д.Исабек±лыныњ шыѓармасы

 1. Ќар ќызы

 2. Тарпањ

 3. Архив хикаясы

 4. Бекет +

 5. Ардаќ

 

 70. Ќабдеш Ж±маділовтыњ Ќабанбай батыр µмірін арќау еткен тарихи романы

 1. Ќилы кезењ

 2. Дарабоз+

 3. Сєйг‰ліктер

 4. ¤мірзая

 5. Таѓдыр

 

 71. Д. Исабек±лы шыѓармасы

 1. "¤мірзая"

 2. "Медет"

 3. "Гаућар тас"+

 4. "Ќажым±ќан"

 5. "Ќ±ралай"

 

 72. М. Єуезовтыњ романы

 1. Ќилы заман+

 2. Кµшпенділер

 3. Жетім

 4. Ќараш-Ќараш оќиѓасы

 5. Алатау

 

 73. "Атау-кере" повесініњ авторы

 1. С. Елубаев

 2. О. Бµкей+

 3. М. Маѓауин

 4. Д. Исабек±лы

 5. С. М±ратбеков

 

 74. "Єйел махаббаты", "Кешќ±рым" шыѓармаларыныњ авторы

 1. Є. Ќылышбаев

 2. А. Нµгербеков

 3. Б. Дауылбай±лы

 4. Р. Д‰йсенбаев

 5. М. Маѓауин+

 

 75. "Аќан сері" романыныњ авторы

 1. І. Жанс‰гіров

 2. Д. С±лтанѓазин

 3. Ѓ. М‰сірепов

 4. О. Єлжанов

 5. С. Ж‰нісов+

 

І. Есенберлин романы

 1. "¤мір мен µлім"

 2. "Ќан мен тер"

 3. "Ањыздар аќыры"

 4. "Алтын Орда"+

 5. "Найзаѓай"

 

 77. "Ќалыњ ќар", "Жусан и і сі" повестерініњ авторы

 1. Д. Исабеков

 2. О. Бµкей

 3. С. М±ратбеков+

 4. Б. Майлин

 5. М. Єуезов

 

 78. "Гаућартас", "Бекет", "Мазасыз к‰ндер" повестерініњ авторы

 1. С. М±ратбеков

 2. М. Єуезов

 3. Д. Исабеков+

 4. Ѓ. М‰сірепов

 5.  С. Торайѓыров

 

 79. Ќ. Ж±маділовтіњ романы

 1. "Найзаѓай"

 2. "Кµшпенділер"

 3. "Адасќандар"

 4. «Дарабоз» +

 5. «Алтын Орда»

 

80. Ш.Уєлиханов пен А.Ќ±нанбаев єдеби м±расы жµнінде зерттелген С.М±ќанов ењбегі

 1. "Найзаѓай"

 2. "Ќазаќ єдебиеті тарихы"

 3. "Ќазаќ єдебиеті"

 4. "Жарќын ж±лдыздар" +

 5. «Халыќ м±расы»

 

 81. М.Єуезовтіњ б‰ркеншік аты

 1. Ќоњыр

 2. Мадияр

 3. Дулат

 4. Мєлім +

 5. ¦мтылѓан

 

 82. «Тулаѓан толќында» повесініњ авторы

 1. А.Байт±рсынов

 2. С.М±ќанов

 3. Ќ.Аманжолов

 4. Ѓ.М±стафин

 5. Ѓ.М‰сірепов +

 

 83. «Талпаќ танау» повесініњ авторы

 1. А.Байт±рсынов

 2. С.М±ќанов

 3. Ќ.Аманжолов

 4. Ѓ.М±стафин

 5. Ѓ.М‰сірепов +

 

 84. М.Горькийдіњ «Келді адам µмірге» деген єњгімесін «Адамныњ анасы» деген атаумен аударѓан

 1. А.Байт±рсынов

 2. Ѓ.М‰сірепов + 

 3. Ќ.Аманжолов

 4. Ѓ.М±стафин

 5. С.М±ќанов

 

85. Ана циклінде єњгімелер жазѓан жазушы

 1. А.Байт±рсынов

 2. Ѓ.М±стафин

 3. Ѓ.М‰сірепов + 

 4. Ќ.Аманжолов

 5. С.М±ќанов

 

 86. «Сµз жоќ соныњ іздері» туындысыныњ авторы

 1. А.Байт±рсынов

 2. Ѓ.М±стафин

 3. Ѓ.М‰сірепов + 

 4. Ќ.Аманжолов

 5. С.М±ќанов

 

87. Ѓ.М‰сіреповтіњ драмалыќ туындысы

 1. "Аќан сері - Аќтоќты" +

 2. "Єпке"

 3. "Т‰нгі сарын"

 4. «Бєрі де майдан»

 5. «Айман-Шолпан»

 

 

 88. «Аманкелді» тарихи-єлеуметтік драмасын жазѓан

 1. З.Ахметов

 2. Ѓ.М±стафин

 3. Ѓ.М‰сірепов +

 4. Д.Исабеков

 5. С.М±ќанов

 

89. «Толѓау» (1941) поэмасыныњ авторы

 1. А.Байт±рсынов

 2. Ѓ.М±стафин

 3. Ѓ.М‰сірепов + 

 4. Ќ.Аманжолов

 5. С.М±ќанов

 

90. Сєкен Сейфуллин прототипі болып табылатын Еркеб±лан атты кейіпкер сомдалатын Ѓ.М‰сірепов туындысы

 1. "Кездеспей кеткен бір бейне"

 2. "Кµшпенділер"

 3. "Адасќандар"

 4. «Дарабоз» +

 5. «Алтын Орда»

 

 91. «Ќорѓансыздыњ к‰ні», «Оќыѓан азамат», «Жетім» єњгімелерініњ авторы

 1. Ѓ.М±стафин

 2. М.Єуезов +

 3. З.Ќабдолов

 4. Ѓ.М‰сірепов

 5. Є.Марѓ±лан

 

 92. Ќазаќ єдебиетінде тарихи романныњ туын кµтерген ќаламгер

 1. Ж.Аймауытов

 2. С.М±ќанов

 3. І.Есенберлин+

 4. М.Єуезов

 5. М.Ж±мабаев

 

 93. "Ќ±ралай с±лу" поэмасыныњ авторы, суырып салма аќын

 1. С‰йінбай

 2. Н.Байѓанин

 3. Кенен

 4. Жамбыл

 5. Иса Байзаќов+

 

 94. Тµл єдебиетіміздегі алѓашќы "Єуезов" роман-эссесініњ авторы

 1. М.Ќаратаев

 2. Р.Тоќтаров

 3. Т.Ж±ртбай

 4. З.Ќабдолов+

 5. М.Маѓауин

 

 95. ¤лењмен жазылѓан роман

 1. "Кездеспей кеткен бір бейне"

 2. "Кім жазыќты?"+

 3. "Єділ-Мария"

 4. "Мариям Жагорќызы"

 5. "Єсет"

 

 96. "¤мір мектебі" (С.М±ќанов), "Кµз кµрген" (Ѓ.М±стафин), "¦шќан ±я" (Б.Момыш±лы) туындыларыныњ жанр ‰лгісі

 1. Роман-очерк

 2. Философиялыќ роман

 3. Мемуарлыќ жанр +

 4. Фантастика жанры

 5. Публицистикалыќ жанр

 

 97. "Аќиќат пен ањыз" роман-диалогтыњ авторы

 1. Є.Н±ршайыќов +

 2. М.Маѓауин

 3. Ќ.Ж±маділов

 4. Є.Кекілбаев

 5. Д.Исабеков

 

 98. «Ж±лдыздар жарыѓы» атты ѓылыми ењбектіњ авторы

 1. М.Єуезов

 2. Є.Марѓ±лан

 3. Ќ.Ж±малиев

 4. М.Ѓабдуллин

 5. Р.Бердiбаев +

 

 99. Ќазаќ єдебиетіндегі "Атылѓан ќыз туралы ањыз" алѓашќы сатиралыќ романныњ авторы

 1. Є.Єбішев

 2. О.Єубєкіров

 3. С.Адамбеков +

 4. Ш.Смахан±лы

 5. З.Аќышев

 

 100. Ќазаќ тарихи романы жµнінде зерттеулер жазѓан ѓалымдар

 1. Б.Майтанов, А.Егеубаев, Ќ.Ергµбеков

 2. Р.Н±рѓали, Д.Ысќаќ±лы, З.Бисенѓали

 3. С.Ќасќабасов, Є.Марѓ±лан, Ш.Ыбыраев

 4. Р.Бердібаев, Т.Сыдыќов, Ж.Дєдебаев +

 5. С.Ќирабаев, Н.Ѓабдуллин, З.Ахметов

 

101. М.Єуезов трагедиялары хаќында "Трагедия табиѓаты" атты зерттеу жазѓан ѓалым

 1. Б.Кенжебаев

 2. С.Ќасќабасов

 3. З.Ахметов

 4. Р.Н±рѓалиев +

 5. Р.Бердібаев

 

 102. С.Елубаевтыњ шыѓармасы

 1. «Алатау»

 2. «Жањылысу»

 3. «Аќ боз ‰й» +

 4. «Таѓдыр»

 5. «Ќияли»

 

 103. «Мазасыз к‰ндер» шыѓармасыныњ авторы

 1. Д. Исабеков +

 2. М. Єуезов

 3. О. Бµкей

 4. Ќ. Ж±маділов

 5. М. Маѓауин

 

 104. «Бура», «Керб±ѓы», «¦й ќ ым келмейді» єњгімелерініњ авторы

 1. С. М±ратбеков

 2. М. Єуезов

 3. О. Бµкей +

 4. Ќ. Ж±маділов

 5. М. Маѓауин

 

 105. Таѓан, Ерік, айна атты кейіпкерлер суреттелетін О.Бµкей туындысыныњ атауы

 1. «Жетім»

 2. «Атау кере» +

 3. «Ќамшыгер»  

 4. «Сайтан кµпір»

 5. «Єже»

 

 106. «Бір ќаланыњ т±рѓындары» атты повес ттіњ авторы

 1. Т. Єбдік

 2. Б. Ќыдырбек±лы

 3. Ќ. Ж±маділов +

 4. О. Бµкейов

 5. С. Елубаев

 

 107. Д. Исабековтыњ єњгімесі

 1. «Жетім»

 2. «Ескерткіш» +

 3. «Иесіз»  

 4. «Ќас ќарлыѓаш»

 5. «Єже»

 

 108. «Жабайы алма» шыѓармасыныњ авторы

 1. Д. Исабеков

 2. А.Ќ±нанбаев 

 3. С. М±ратбеков +

 4. А.Байт±рсын±лы 

 5. М.Дулат±лы 

 

 109. Ќ. Ж±маділовтіњ шыѓармасы

 1. «Сарыарќа»

 2. «Бір ќаланыњ т±рѓындары» +

 3. «Ќ±ланныњ ажалы»

 4. «Серке»

 5. «Ќазаќ солдаты»

 

 110. Т.Єбдіктіњ шыѓармасы

 1. «Парасат майданы» +

 2. «Ќызыл жебе»

 3. «Ќ±ланныњ ажалы»

 4. «Серке»

 5. «Ќазаќ солдаты»

 

 111. М.Маќатаевтыњ поэмасы

 1. «Шыњ басындаѓы оќиѓа»

 2. «Ќош махаббат»

 3. «Аќќулар ±йыќтаѓанда» +

 4. «К‰йші»

 5. «Шыњѓысхан»

 

 112. «Ќараш-ќараш оќиѓасы» шыѓармасыныњ бас кейіпкері

 1. Аян

 2. Т±рар

 3. Баќтыѓ±л +

 4. Оспан

 5. Ќ±ныскерей

 

 113. Х.Есенжановтыњ романы

 1. «Сарыарќа»

 2. « Ќызыл жебе»

 3. «Аќ жол»

 4. «Аќ Жайыќ» +

 5. «Ќазаќ солдаты»

 

 114. Ш.М±ртазаныњ шыѓармасы

 1. «Сарыарќа»

 2. «Ќызыл жебе» +

 3. «Аќ жол»

 4. «Серке»

 5. «Ќазаќ солдаты»

 

 115. "Аќ боз ‰й" романыныњ авторы

 1. С. Елубаев +

 2. Д. Исабеков

 3. М. Маѓауин

 4. О. Бµкей

 5. С. М±ратбеков

 

 116. Кењестік дєуірде єдебиет саласында негізгі ±станым болѓан принцип

 1. єдебиеттіњ ѓылымилыѓы

 2. єдебиеттіњ тарихилыѓы

 3. єдебиеттіњ партиялыѓы +

 4. єдебиеттіњ шынайылыѓы

 5. єдебиеттіњ шындыќ µмірмен байланыстылыѓы

 

 117. Кењестік дєуірде кµркем єдебиетте ќолданылѓан негізгі єдіс

 1. сыншыл реализм

 2. романтизм

 3. социалистік реализм +

 4. символизм

 5. футуризм

 

 118. Кењестік дєуірдегі єдебиетте басым кµзќарас

 1. халыќшылдыќ

 2. эстетикалыќ

 3. тапшылдыќ +

 4. демократтыќ

 5. б±ќарашылдыќ

 

 119. Профессор Р. Н±рѓалидыњ ењбегі

 1. Ќазаќ єдебиеті

 2. Ќазаќ єдебиетініњ алтын ѓасыры +

 3. Ж±лдыздар жарыѓы

 4. Руханият

 5. Ќазаќ повесі

 

 120. Ќазаќ єдебиетіндегі мысал жанрыныњ кµрнекті µкілі

 1. Є.Тєжібаев

 2. М.Дулатов

 3. А.Тоќмаѓамбетов +

 4. М.Єлімбаев

 5. У.Уайдин

 

121. Игілік, Ж±ман атты кейіпкерлері бар туынды

 1. «Сарыарќа»

 2. «Ќызыл жебе»

 3. «¦лпан»

 4. «Оянѓан µлке» +

 5. «Ќазаќ солдаты»

 

122. Ќазаќ єдебиетіндегі сюжетсіз поэмалар

 1. «Ќ±рманѓазы», «Мариям Жаѓорќызы»

 2. "Ќ±лагер", "К‰й"

 3. "Дала" , "Мен - ќазаќпын" +

 4. "Райымбек, Райымбек", "Мавр"

 5. "Жыр туралы жыр", "Ќ±ралай с±лу"

 

 123. ¤нер т‰рі ретіндегі кµркем єдебиеттіњ негізгі ќ±ралы

 1. кµркем образ

 2. кµркемдік шындыќ

 3. кµркем идея

 4. кµркем сµз +

 5. кµркемдік пішін

 

 124. ¤лењ сµзбен жазылѓан жєне лирикалыќ сипаты басым шаѓын кµлемді єдеби туынды

 1. поэма

 2. ќисса

 3. µлењ +

 4. жыр

 5. дастан

 

 125. Ќаламгердіњ µмірлік материалды танып-баѓалау, тањдау жєне бейнелеудегі µзіне ѓана тєн ±станымдарынан кµрініс табатын ерекшелік

 1. ќаламгердіњ кµркемдік єдіс ерекшелігі +

 2. композициялыќ ерекшелік

 3. таќырыптыќ ерекшелік

 4. идеялыќ ерекшелік

 5. жинаќтау ерекшелігі

 

 126. Эпикалыќ текке тєн єдеби т‰рлерді кµрсетіњіз

 1. драма, комедия, ода

 2. повесть, эпопея, поэма +

 3. єњгіме, роман, сонет

 4. эпопея, поэма, трагедия

 5. баллада, поэма, комедия

 

 127. ¤лењ сµзбен жазылѓан сюжеттік желісінде єњгімелеу сипаты басым кµлемді єдеби т‰рді белгілењіз

 1. поэма +

 2. повесть

 3. сонет

 4. ѓазал

 5. бейіт

 

 128. Ќазаќ єдеби сыныныњ теориялыќ негіздері ѓылыми т±рѓыдан кењінен ќарастырылѓан «Сын µнері» атты ѓылыми ењбектіњ авторы

 1. Т. Кєкішев

 2. Д. Ысќаќ±лы +

 3. С. Єшімбаев

 4. Т. Ќожекеев

 5. М. Ќаратаев

 

 129. Єдебиеттіњ басты маќсаты:

 1. µмір шындыѓын сол ќалпында суреттеу

 2. µмір шындыѓын кµркем шындыќќа айналдыру +

 3. µмір шындыѓын т‰сіндіру

 4. µмір шындыѓын болжау

 5. µмір шындыѓынан алшаќтау

 

130. А. Байт±рсын±лы «±лы єњгіме» деп атаѓан жанр

 1. єњгіме

 2. повесть

 3. роман +

 4. новелла

 5. µлењ

 

 131. Іздеймін таѓат бар ма?

Сені іздедім, маѓан егіз ѓып жаратќан ба?... - деп М±ќаѓали аќын іздеген

 1. Єкесі

 2. Ѓашыѓы

 3. ¤ткен к‰н

 4. Поэзия +

 5. Туѓан жер

 

 132. М.Єуезовтіњ «Ќараш - ќараш оќиѓасы» шыѓармасында Жарасбайдыњ Баќтыѓ±лды ±стап беру себебі

 1. Елді ±рылардан тазарту ‰шін

 2. Сєт, Сєлменге кµмектесу ‰шін

 3. ¤зініњ басын, болыстыѓын ќ±тќару ‰шін +

 4. Ќорѓансыз болѓандыќтан

 5. Кедей болѓандыќтан

 

 133. Т.Ахтановтыњ «Шыраѓыњ сµнбесін» романында Ќамќа «Шыраѓыњ сµнбесін» деген сµзді арнаѓан адам

 1. Нєзираѓа

 2. Светаѓа

 3. Ќасымбекке

 4. Дариѓаѓа

 5. Зєурешке +

 

 134. М.Єуезов «Тіліњ к‰мбірлеп жатќан тастардыњ ‰ніне ±ќсайды», - деп айтќан

 1. Ш.Айтматов

 2. Г.Гулям

 3. Ѓ.Ибрагимов

 4. С.Ќ±даш

 5. Р.Ѓамзатов +

 

 135. С.М±ќановтыњ «Есею жылдары» романы ќай шыѓарманыњ жалѓасы

 1. «Аќ аю»

 2. «¤мір мектебі» +

 3. «Ж±мбаќ жалау»

 4. «Шоќан Уалиханов»

 5. «Сырдария»

 

 136. Є.Тєжібаевтыњ туѓан жері

 1. Ќызылорда +

 2. Семей

 3. Алматы

 4. Ќараѓанды

 5. ¤скемен

 

 137. «Абай жолы» романындаѓы ас берілетін адам

 1. Бµжей +

 2. Байдалы

 3. Дєркембай

 4. Ќаратай

 5. Ќодар

 

 138. Ѓ.М‰сіреповтіњ «Оянѓан µлке» романындаѓы ќазаќ байлары

 1. Кенжеѓара, Кµпей

 2. Б±ланбай, Байжан

 3. Игілік, Ж±ман +

 4. Жабай, Нартай

 5. Єлішер, Ќодар

 

 139. Ш.Айтматовтыњ «Боранды бекет» романында Найман - Ананы атќан

 1. Мєњг‰рт +

 2. Жуандар

 3. Жолаушы

 4. Ќайын сіњлісі

 5. Дµненбай

 

 140. Ѓ.М‰сіреповтіњ «Кездеспей кеткен бір бейне» прозалыќ поэмасындаѓы Еркеб±ланныњ прототипі

 1. С.Сейфуллин +

 2. Ѓ.М‰сірепов

 3. М.Ж±мабаев

 4. М.Дулатов

 5. С.Торайѓыров

 

 141. Рязанов, Ушаков ќай шыѓарманыњ кейіпкерлері

 1. «Амангелді»

 2. «¦лпан»

 3. «Тулаѓан толќындар»

 4. «Ќазаќ солдаты»

 5. «Оянѓан µлке» +

 

 142. «Халыќ м±расы» тарихи - этнографиялыќ ењбектіњ авторы

 1. М.Єуезов

 2. О.С‰лейменов

 3. Ѓ.М±стафин

 4. С.М±ќанов +

 5. Р.Н±рѓали

 

 143. «Ќараш - ќараш оќиѓасы» шыѓармасыныњ жанрлыќ т‰рі

 1. Роман

 2. Єњгіме

 3. Повесть +

 4. Поэма

 5. ¤лењ

 

 144. «Шоќан Уєлиханов», «Ќашќар ќызы», «Сєкен Сейфуллин» атты драмалыќ шыѓармалар авторы

 1. М.Єуезов

 2. О.С‰лейменов

 3. Ѓ.М±стафин

 4. С.М±ќанов +

 5. Р.Н±рѓали

 

 145. С.М±ќановтыњ соњѓы жазылѓан драмалыќ шыѓармасы

 1. «Шоќан Уєлиханов»

 2. «Ќашќар ќызы»

 3. «Сєкен Сейфуллин» +

 4. «Гвардия алѓа»

 5. «Алтын астыќ»

 

 146. А.Асылбеков, Б.Серікбаев, Ж.Н±ркин, Х.Ѓизатуллин сияќты кейіпкерлер С.М±ќановтыњ ќай драмасыныњ кейіпкерлері

 1. «Шоќан Уєлиханов»

 2. «Ќашќар ќызы»

 3. «Сєкен Сейфуллин» +

 4. «Гвардия алѓа»

 5. «Алтын астыќ»

 

 147. Туысќан ±йѓыр халќыныњ т±рмыс- тіршілігін бейнелейтін С.М±ќанов драмасы

 1. «Шоќан Уєлиханов»

 2. «Ќашќар ќызы» +

 3. «Сєкен Сейфуллин»

 4. «Гвардия алѓа»

 5. «Алтын астыќ»

 

 148. «Кµшпенділер» трилогиясыныњ бас кейіпкері

 1. Єйелдер

 2. Єке

 3. Халыќ +

 4. Ана

 5. Ерлер

 

 149. «Дауылдан кейін» романыныњ авторы

 1. М.Єуезов

 2. О.С‰лейменов

 3. Ѓ.М±стафин +

 4. С.М±ќанов

 5. Р.Н±рѓали

 

 150. Шоќанныњ Ќашќарияѓа сапары берілген драма авторы

 1. М.Єуезов

 2. О.С‰лейменов

 3. Ѓ.М±стафин

 4. С.М±ќанов +

 5. Р.Н±рѓали

 

 151. М.Маѓауинніњ шыѓармасы

 1. «Аласапыран» +

 2. ¦стаздыњ оралуы»

 3. «Елім - ай»

 4. «‡ркер»

 5. «Аќан сері»

 

 152. Солт‰стік Ќазаќстанда азамат соѓысы кезењіндегі оќиѓаларды суреттейтін С.М±ќанов пьесасы

 1. «Шоќан Уєлиханов»

 2. «К‰рес к‰ндерінде» +

 3. «Сєкен Сейфуллин»

 4. «Гвардия алѓа»

 5. «Алтын астыќ»

 

 153. С.М±ќановтыњ Ш.Уєлихановтыњ µмірі мен ќызметіне арналѓан шыѓармасы

 1. «Аќќан ж±лдыз» +

 2. «Тулаѓан толќындар»

 3. «Сєкен Сейфуллин»

 4. «Алтын астыќ»

 5. «Ботагµз»

 

 154. Ѓ.М‰сіреповтіњ «Ќазаќ солдаты» романында Ќайроштыњ биік арман, ќиялын оятатын кейіпкер

 1. Шеге +

 2. П.Ушаков

 3. В.Толстов

 4. С.Абдуллаев

 5. Бораш

 

 155. Ѓ.М‰сіреповтіњ «Ќазаќ солдаты» романындаѓы Ќайроштыњ прототипі

 1. Ќ.Смаѓ±лов +

 2. П.Ушаков

 3. Ќ.Ќайсенов

 4. Б.Момыш±лы

 5. Ѓ.М‰сірепов

 

 156. Ќазан тµњкерісіне дейін Ќазаќстанда ќазаќ пролетариатыныњ ќалыптасуын суреттейтін туынды

 1. Ѓ.М‰сірепов «Оянѓан µлке» +

 2. Ѓ.М±стафин «Ќараѓанды»

 3. Ѓ.М‰сірепов «Кездеспей кеткен бір бейне»

 4. С.М±ќанов «Сырдария»

 5. М.Ж±мабаев «Шолпанныњ к‰нєсі»

 

 157. Оќиѓасы ХХ ѓасырдыњ 20 - жылдарын ќамтитын туынды

 1. Ѓ.М±стафин «Миллионер»

 2. Ѓ.М±стафин «Дауылдан кейін» +

 3. Ѓ.М±стафин «Шыѓанаќ»

 4. Ѓ.М±стафин «Ќараѓанды»

 5. Ѓ.М±стафин «Кµз кµрген»

 

 158. «Дауылдан кейін» романыныњ бас ќаћарманы

 1. Шєкен

 2. Таймас

 3. Мейрам

 4. Аман +

 5. Ардаќ

 

 159. Ѓ.М±стафинніњ мемуарлыќ романы

 1. «Миллионер»

 2. «Дауылдан кейін»

 3. «Шыѓанаќ»

 4. «Ќараѓанды»

 5. «Кµз кµрген» +

 

 160. «Сіздер кейде кітапты ќ±шаќтап ќатып ќаласыњдар. К‰н кітаптыњ айтќанымен ж‰ре бермейді... Мен к‰н ќызуы жерге µте бастаѓанда себемін. Сонда іле кµтеріледі» Шыѓарма алынѓан ‰зінді

 1. Ѓ.М±стафин «Миллионер»

 2. Ѓ.М±стафин «Дауылдан кейін»

 3. Ѓ.М±стафин «Шыќанаќ» +

 4. Ѓ.М±стафин «Ќараѓанды»

 5. Ѓ.М±стафин «Кµз кµрген»

 

 161. «Шыѓанаќ» романындаѓы обком секретары

 1. Тµкен

 2. Сергей

 3. Василий Антонов +

 4. Елеусін

 5. Мейрам

 

 162. Жазушыѓа тип жасау ‰шiн керек

 1. Мiнез.

 2. Даралау.

 3. Сюжет.

 4. Прототип. +

 5. Т±лѓа.

 

 163. Єдеби кейiпкерлер µзара ќарым-ќатынасќа т‰спес б±рынѓы хал-жаѓдай, ќоѓамдыќ орта, болашаќ оќиѓалар алањыныњ суреттелуі

 1. Сюжеттiк байланыс

 2. Шарыќтау шегi

 3. Шешiм

 4. Экспозиция +

 5. Кульминация

 

 164. Сюжеттiк дамудыњ ењ жоѓарѓы сатысы. Кейiпкерлер арасындаѓы ќарым-ќатынастыњ µрбiген шаѓы - ... деп аталады

 1. шарыќтау шегi +

 2. шешiм

 3. сюжеттiк байланыс

 4. сюжеттiк даму

 5. сюжеттіњ басы

 

 165. Кейiпкерлер арасындаѓы ќарым-ќатынастыњ басы, тартыстыњ басталуы, негiзгi оќиѓаныњ туу себебi суреттелетін сюжеттік кезе њ

 1. Экспозиция

 2. Сюжеттiк байланыс +

 3. Кульминация

 4. Шешiм

 5. Сюжеттіњ басталуы

 

 166. Кейiпкерлердiњ µзара ќарым-ќатынасынан, ќимыл-єрекетiнен туѓан шиеленiстер суреттелетін сюжетті њ даму кезењі

 1. Экспозиция

 2. Шешiм

 3. Кульминация

 4. Сюжеттiк даму +

 5. Сюжеттіњ басталуы

 

 167. Мазм±н - кµркем шыѓарманыњ iшкi болмысы болса, сыртќы болмысы

 1. Пiшiн +

 2. Сюжет

 3. Фабула

 4. Композиция

 5. Оќиѓа

 

 168. ¤лењ жолдарында ќолданылѓан кµркемдік тєсіл

"Туѓан тiлде сыры терењ жаным бар,

 Туѓан тiлде мыњ-мыњ ыстыќ ќаным бар.

 Туѓан тiлде єнiм менен сєнiм бар   

 Туѓан тiлiм - ж‰рек ‰нiм, наныњдар

 Нанбасањдар, ж‰регiмдi суырып алыњдар» (Д.Єбiлов)

 1. Ассонанс

 2. Алмастыру

 3. Тењеу

 4. Ќайталау +

 5. Гротеск

 

 169. ‡зіндіде ќолданылѓан кµркемдік тєсіл

«Балќытып г‰лді деміне,

С‰йді жаз єбден беріле

Єкетпек еді ±зартып,

¤зініњ жылы жеріне...

Ќызѓаншаќ ќыс келді де,

Сілтеді суыќ ќанжарын.

Жас жігіт ќыршын µлді де,

Ќалдырып кетті жан жырын» (Є.Тєжібаев)

 1. тењеу

 2. айќындау

 3. ќайталау

 4. арнау

 5. кейіптеу +

 

 170. ‡зіндіде ќолданылѓан кµркемдік тєсіл

«- Ей, ќораз, шаќырасыњ ерте-кеш жоќ, -дегенде ќораз айтты: - Сенде де ес жоќ.

«Кукара-ку» болмай-аќ мен шаќырѓан,

Та њ атырып онсыз ж±рт к‰н батырѓан» (А.Тоќмаѓанбетов)

 1. кейіптеу

 2. арнау

 3. шендестіру

 4. дамыту

 5. аллегория +

 

 171. М.Маѓауин «Ќыш кітап - Отанѓа с‰йіспеншілік, туѓан халыќќа адалдыќ, азаматтыќ борыш туралы шыѓарма», - деп поэмасын баѓалаѓан автор

 1. О.С‰лейменов +

 2. Ф.Оњѓарсынова

 3. Ќ.Мырза Єли

 4. Т.Айбергенов

 5. М.Маќатаев

 

 172. «Адамѓа табын жер енді» шыѓармасыныњ авторы

 1. О.С‰лейменов +

 2. Ф.Оњѓарсынова

 3. Ќ.Мырза Єли

 4. Т.Айбергенов

 5. М.Маќатаев

 

 173. Т±њѓыш кµрдім µлгенін шын аќынныњ

  Ќызарып батты ертењгі шыѓатын к‰н

  Торѓай - µлењ шырылдап бара жатты

    Аузында ажал деген с±рапылдыњ, - деп М.Маќатаев туралы жырлаѓан

 1. С. Мєуленов

 2. Ж. Нєжімеденов

 3. М. Ж±мабаев

 4. Т. Айбергенов +

 5. М. Маќатаев

 

 174. ‡зіндіде ќолданылѓан кµркемдеуіш ќ±рал

«Шілдеде ќойдай момаќан,

Толќыныњ майда маќпалдай.

Бірнеше ж±мсаќ алаќан

Кµтеріп бара жатќандай....» (Ѓ.Ќайырбеков)

 

 1. арнау

 2. тењеу +

 3. литота

 4. антоним

 5. омоним

 

 175. Орыс – ќазаќ халќыныњ тарихи байланысыныњ т‰п негіздері мен ынтымаќтасу жолын бейнелеуге арналѓан Є.Кекілбаевтыњ шыѓармалары

 1. «‡ркер», «Елењ - алањ» +

 2. «Аласапыран», «Елім - ай»

 3. «Ањыздыњ аќыры», «Шыњырау»

 4. «Тырау-тырау тырналар», «К‰йші»

 5. «Бір шµкім б±лт», «Бір уыс топыраќ»

 

 176. ‡зіндідегі кµркемдік тєсіл

           «Желектей желпіп желіњді

           Жел ќ андай жырттым жеріњді...» (Т.Жароков)

 1. аллитерация +

 2. шендестіру

 3. мењзеу

 4. арнау

 5. ќайталау

 

 177. «‡ркер» романындаѓы негізгі кейіпкер

 1. Єбілќайыр хан +

 2. Бараќ с±лтан

 3. Абылай хан

 4. Ќасым хан

 5. Ќабанбай батыр

 

 178. «‡ркер» романындаѓы Ресей патшалыѓыныњ елшісі

 1. Тевкелев +

 2. Смирнов

 3. Ушаков

 4. Попов

 5. Иванов

 

 179. «‡ркер» романындаѓы Єбілќайыр ханныњ досы, Мєтінінніњ ±лы

 1. Есет батыр

 2. Тайлан батыр +

 3. Бараќ батыр

 4. Бµкенбай

 5. Жєнібек

 

 180. ‡зіндідегі к µ ркемдік тєсіл

«Ей» деуші ењ кеше б±йырып,

Єйдіктеу ќызмет алѓанда

«Єу!» дейсіњ б‰гін иіліп,

Орныњнан тайып ќалѓанда.

Аз к‰нге бµсіп, ісінген

Бір к‰нге даусын т‰сірген,

Лауазым байѓ ± с к‰шіњнен...» (А.Тоќмаѓамбетов)

 1. сарказм +

 2. символ

 3. синекдоха

 4. антитеза

 5. арнау

 

 181. ‡зіндідегі кµркемдік тєсіл.

«Ж±мысы т‰ссе жалтањдап,

 Жаѓынып келер жаныња

 Ж±мысы бітсе талтањдап,

 Жоламай кетер мањыња,

 К‰лгірсумен к‰ні озѓан,

 Ќ±лќыны арын илеген,

 Жасанды, жаны ќаѓаздан

 Саќтасын ќ±дай сабаздан» ( А.Тоќмаѓанбетов)

 1. арнау

 2. сарказм +

 3. символ

 4. метафора

 5. гипербола

 

 182. «Елењ - алањ» романындаѓы Орынбор экспедициясыныњ бастыѓы

 1. Иван Кирилов +

 2. Борисов

 3. Тевкелев

 4. Смирнов

 5. Иванов

 

 183. О.Бµкейдіњ «Бєрі майдан» повесінде Аќан ныњ µкпелеп кету себеб і

 1. Жењістіњ 30 - жылдыѓына шаќыру келмегеніне +

 2. Жалаќысын бермегеніне

 3. ‡й- ішіне ашуланады

 4. Ќ±мырайѓа µкпелейді

 5. Досымен араздасып ќалады

 

 184. О.Бµкей Аќан µмірініњ шындыѓын салыстыра суреттеген кейіпкер

 1. Алма

 2. Саќыш

 3. Ќ±мырай +

 4. Аќтайлаќ

 5. Баѓдат

 

 185. О.Бµкейдіњ биік тау шатќалындаѓы µзенге салынѓан тар кµпірді суреттейтін шыѓармасы

 1. «Сайтан кµпір» +

 2. «Ќыл кµпір»

 3. «Аспалы кµпір»

 4. «Ќар ќызы»

 5. «Атау кере»

 

 186. «Сайтан кµпір» повесініњ басты кейіпкері

 1. Ерік

 2. Аман +

 3. Мєлике

 4. Колхоз бастыѓы

 5. Баќытжан

 

 187. I.Есенберлиннiњ «Кµшпендiлер» трилогиясы ныњ жанры

 1. Эпикалыќ +

 2. Лирикалыќ

 3. Драмалыќ

 4. Фантастикалыќ

 5. Юморлыќ

 

 188. Н±ржан, Аманжан, Баќытжан атты кейіпкерлер кездесетін О.Бµкей повесі

 1. «Сайтан кµпір»

 2. «Жетім бота»

 3. «¦йќым келмейді»

 4. «Ќар ќызы» +

 5. «Атау кере»

 

 189. О.Бµкейдіњ «Ќар ќызы» повесінде ‰ш жігіт тіњ Айыртаудыњ арѓы бетіне бару себебі

 1. Отын єкелу ‰шін

 2. Боранда ќалѓан жылќыны ќ±тќаруѓа

 3. Шµп єкелуге +

 4. Аѓаш єкелуге

 5. Ќыдыру ‰шін

 

 190. «Ќар ќызы» повесіндегі Ќоњќай

 1. Мейірімді

 2. Ќатыгез +

 3. ¦ялшаќ

 4. Аќылды

 5. Білімді

 

 191. ¤лењніњ буын саны

Оныњ ‰нi сыњѓырлап тµгiлгенде

Т±ратын шаттыќ шалќып со л бiр бµлме

Ќос т±лымы желбiреп ж‰гiретiн

Володя кµше жаќтан кµрiнгенде (Ф. Оњѓарсынова)

 1. 8

 2. 10

 3. 11 +

 4. 9

 5. 6

 

 192. ¤лењдегі ±йќас т‰р i           

Жолдаѓы тµбелер жоѓалды      

Кµк орман к‰зетт i арнаны      

Сарќырап µм i рге жол алды

Халыќтыњ ќашанѓы арманы (Х. Ерѓалиев)

 1. кезекті

 2. шалыс +

 3. ш±бармалы

 4. егіз

 5. ќара µлењ

 

 193. О.Бµкейдіњ «Ќар ќызы» шыѓармасындаѓы Аманжан бейнесінен тан ылатын кейіпкер

 1. Ќоњќай +

 2. Ќар ќызы

 3. Баќытжан

 4. Колхоз бастыѓы

 5. Есепші

 

 194. Жазушы О.Бµкей кµп ќолданатын символдыќ сµздердіњ бірі

 1. «Анау» +

 2. «Мынау»

 3. «Бастыќ»

 4. «Уєкіл»

 5. «‡рей»

 

 195. «Атау кере» повесіндегі Еріктіњ шешесі

 1. Н‰рке кемпір +

 2. Аналыќ

 3. Алма

 4. Бекзат

 5. Мєрия

 

 196. О.Бµкейдіњ «Жетім бота» повесіндегі Тасжан салѓан ќала

 1. Атырау

 2. Семей

 3. Аќтау +

 4. Алматы

 5. Орал

 

 197. «Ешнєрсеге ешкімге алањдамай», «Шыѓарып салдыњ мені» «Ќасиет кµп адамда табынардай» µлењдерініњ авторы

 1. Ф.Оњѓарсынова +

 2. К.Ахметова

 3. М.Айтќожина

 4. М.Хакімжанова

 5. А.Баќтыгереева

 

 198. «Дауа», «С±хбат» µлењ кітаптарыныњ авторы

 1. К.Ахметова

 2. Ф.Оњѓарсынова +

 3. М.Айтќожина

 4. М.Хакімжанова

 5. А.Баќтыгереева

 

 199. Ф.Оњѓарсынованыњ «Мањѓыстау маржандары» жинаѓы кімдерге арналѓан

 1. Сауыншыларѓа

 2. Колхозшыларѓа

 3. М±найшылардыњ ерлік ењбегіне +

 4. Тыњ игерушілерге

 5. Ардагерлерге

 

 200. Таѓдырымныњ жыр атты сыйына мен

Кезіктім де, жол тарттым ќиырѓа кењ,

Мањдайыма осылай жазылыпты

Ѓажап та ќиын єлем . ¤лењ жолдарыныњ авторы

 1. Ќ.Мырза Єли

 2. Ф.Оњѓарсынова +

 3. М.Айтќожина

 4. М.Хакімжанова

 5. А.Баќтыгереева

 

 201. Є.Н±рпейісов туѓан жер

 1. Ќызылорда облысыныњ Арал ауданында +

 2. ОЌО, Маќтаарал ауданы

 3. ШЌО, Абай ауданы

 4. БЌО, Жымпиды ауданы

 5. Ќараѓанды облысы, Шет ауданы

 

 202. Є.Н±рпейісов 1962-64 жылдары бас редакторы болѓан журнал

 1. Жалын

 2. Ж±лдыз +

 3. Айќап

 4. Шолпан

 5. Сарыарќа

 

 203. Є.Н±рпейісовтын 1950 жылы жарыќ кµрген т±њѓыш шыѓармасы

 1. «Ќан мен тер»

 2. «Соњѓы парыз»

 3. «Ымырт»

 4. «Курляндия» +

 5. «Сергелдењ»

 

 204. «Курляндия» романыныњ ќайта µњделіп, 1958 жылы жарияланѓан аты

 1. «Сергелдењ»

 2. «Ымырт»

 3. «К‰йреу»

 4. «Аралдыќтар»

 5. «К‰ткен к‰н» +

 

 205. Є.Н±рпейісовтыњ КСРО мемлекеттік сыйлыѓын иеленген ењ к‰рделі туындысы

 1. «Ќан мен тер» +

 2. «Соњѓы парыз»

 3. «Ымырт»

 4. «Курляндия»

 5.  «Сергелдењ»

 

 206. «Ќан мен тер» шыѓармасыныњ жанры

 1. эпопея

 2. поэма

 3. поэзия

 4.  трилогия +

 5.  повесть

 

 207. Є.Н±рпейісов єњгімелерін ќазаќ тіліне аударѓан орыс ѓалымы

 1. А.П.Чехов, А.М.Горький +

 2. Л.Н.Толстой, А.С.Пушкин

 3. Лермонтов, Мелиоранский

 4. Салтыков Щедрин

 5. А.Блок, А.С.Пушкин

 

 208. Балтыќ мањында Курляндия плацдармындаѓы шайќастарѓа ќатысќан жазушы

 1. М. Єуезов

 2. С. М±ќанов

 3. Є. Н±рпейісов +

 4. Ѓ. М‰сірепов

 5. Ќ. Ќайсенов

 

 209. 10-сыныпта повесть жазуѓа бел буып, єскерден оралѓасын ќолжазбасын жоѓалтќан жазушы

1.  Є. Н±рпейісов +

 2. С. М±ќанов

 3. Ќ. Аманжолов

 4. М. Єуезов

 5. Ќ. Ќайсенов

 

 210. Є.Н±рпейісовтыњ 1972 жылы ќазаќ, орыс тілдерінде жарыќ кµрген шыѓармасы

 1. «Сењ»

 2. «Соњѓы парыз»

 3. «Талѓау»

 4. «Ымырт» +

 5. «К‰йреу»

 

 211. Жазушы Є.Н±рпейісов 1956 жылы аяќтаѓан оќу орны

 1. АГУ

 2.  Ќаз¦У

 3. М.Горький атындаѓы Єдебиет институты +

 4. КарМУ

 5. ОЌОМУ

 

 212. Є.Н±рпейісов ±йымдастырѓан клуб

 1. Аралды ќорѓау клубы

 2. Халыќаралыќ ќазаќ ПЕН клубы +

 3. Жас жазушылар клубы

 4. Шыѓармашылыќ шеберханасы

 5. Д±рыс жауабы жоќ

 

 213. «Ќан мен тер» трилогиясыныњ бірінші кітабы

 1. «К‰ткен к‰н»

 2. «Сергелдењ»

 3. «К‰йреу»

 4.  «Долг»

 5.  «Ымырт» +

 

 214. КСРО Мемлекеттік сыйлыѓын алѓан ‰ш жазушы

 1. М.Єуезов, Є.Н±рпейісов, Ж.Молдаѓалиев +

 2. С.М±ќанов, Ѓ.М‰сірепов, М.Єуезов

 3. Ѓ.М‰сірепов, Ѓ.М±стафин, М. Єуезов

 4. Д. Исабеков, О.С‰лейменов, Т. Молдаѓалиев

 5. Ж.Молдаѓалииев, О.С‰лейменов, М. Маќатаев

 

 215. «Ќан мен тер» трилогиясыныњ екінші кітабы

 1. «Ымырт»

 2. «Сергелдењ» +

 3. «Курляндия»

 4. «Соњѓы парыз»

 5.  «К‰йреу»

 

 216. Є.Н±рпейісовтыњ 1983 жылы жарыќ кµрген, 1984 жылы орыс тілінде «Долг» деген атпен шыќќан ењбегі

 1.  «Сењ» +

 2. «К‰ткен к‰н»

 3. «Толѓау»

 4. «Курляндия»

 5. «Соњѓы парыз»

 

 217. «Ќан мен тер» трилогиясыныњ ‰шінші кітабы

 1. «Ымырт»

 2. «Сергелдењ»

 3. «К‰йреу» +

 4. «Соњѓы парыз»

 5. «Толѓау»

 

 218. Є.Н±рпейісов ќазаќ тіліне аударѓан т‰рік жазушысы

 1. «Ю.Туркоѓлы»

 2.  «Б.Синай»

 3. «Назым Хикмет» +

 4.  «К.Аќсал»

 5.  «С.Евлиоѓлы»

 

 219. Єдебиеттегі алѓашќы ќадамын бірден романнан бастаѓан жазушы

 1. М. Єуезов

 2. С. М±ќанов

 3. Є. Н±рпейісов +

 4. Ќ.Аманжолов

 5. Ќ. Ќайсенов

 

 220. «Ќан мен тер» трилогиясы негізінде кµркемсуретті фильм т‰сірген киностудия

 1. «Мосфильм»

 2. «¦лан»

 3. «Ќазаќ фильм» +

 4. «Жастар»

 5. «Замин»

 

 221. «Аќтар Аралдан шегінгелі Тєњірберген тµтен бір халде» ‡зінді алынѓан шыѓарма

 1. «Ант»

 2. «Боран»

 3. «Курляндия»

 4. «Карѓын»

 5. «Ќан мен тер» +

 

«Білем сені, с‰йем сені. Сырдыњ суы, ќарт анам» деп Сырдарияны жырѓа ќосќан аќын

 1. Є.Тєжібаев +

 2. С.М±ќанов

 3. Ж.Молдаѓалиев

 4. О.С‰лейменов

 5. М.Маќатаев

 

 

 223. «Ќан мен тер» романыныњ басты таќырыбы

 1. Егіншілік

 2. Ашаршылыќ

 3. Балыќшылар таѓдыры +

 4. Мал шаруашылыѓы

 5. Соѓыс

 

 224. «Ќан мен тер» романыныњ бас кейіпкерлері

 1. Жєдігер мен Бєкизат

 2. Мењтай мен Ербол

 3. Еламан мен Аќбала +

 4. Аќбота мен Ќайрош

 5. Ќожа мен Жанар

 

 225. «К‰ткен к‰н » романыныњ басты идеясы

 1.  Курляндия жерін француз басќыншыларынан азат ету

 2. Курляндия жерін италян басќыншыларынан азат ету

 3. Курляндия жерін неміс басќыншыларынан азат ету +

 4. Курляндия жерін орыс басќыншыларынан азат ету

 5. Курляндия жерін жапон басќыншыларынан азат ету

 

226. «Ќан мен тер» романында Аќбала келін болып т‰скен ауыл

 1.  егіншілер ауылына

 2. ќолµнершілер ауылына

 3. балыќшылар ауылына +

 4. мал шаруашылыѓы ауылына

 5.  кеншілер ауылына

 

 227. «Ќан мен тер» романындаѓы Еламанныњ ќайын атасы

 1.  С‰йеу ќарт +

 2. Айдарќ±л ќарт

 3.  Ж‰сіп ќарт

 4. С‰йіндік ќарт

 5.  Саѓындыќ ќарт

 

 228. «Ќан мен тер» романындаѓы Еламанныњ немере аѓасы

 1. Ербол

 2. Есет

 3. Рай +

 4. Мерей

 5.  Асхат

 

 229. «Соњѓы парыз» романындаѓы Жєдігердіњ µмірлік жолдасы

 1.  Аќбота

 2. Аќбала

 3.  Бєкизат +

 4. Алма

 5.  Жанат

 

 230. Тахауи Ахтанов д‰ниеге келген µњір

 1. Аќтµбе облысы, Шалќар ауданы  +

 2. Семей облысы, Аягµз ауданы

 3.  Ќостанай облысы, Затобол ауданы

 4. Атырау обылысы, Гурьев ауданы

 5. Батыс Ќазаќстан облысы, Орда ауданы

 

 231. Т.Ахтановтыњ µнімді ењбек еткен жанрлары

 1. повесть жєне проза

 2. роман жєне проза

 3. проза жєне драматургия  +

 4. роман жєне повесть

 5. драматургия жєне поэма

 

 232. Т.Ахтановтыњ драмалыќ шыѓармалары

 1. «Ант», «К‰шік к‰йеу» +

 2. «Ењлік кебек», Єпке»

 3. «Ант», «Єпке»

 4. «Кырѓын», «Ант»

 5. «Боран», «Корѓансыздыњ к‰ні»

 

 233. Т.Ахтанов жазѓан кітаптыњ кейіпкері болѓан жазушы

 1. Ѓ. М‰сірепов +

 2.  С. М±ќанов

 3. Ѓ. М±стафин

 4. М. Маќатаев

 5.  Б. Майлин

 

 234. Т .Ахтанов «Боран» повесі жарыќ кµрген жыл

 1.  1966 ж +

 2. 1956 ж

 3. 1946 ж

 4. 1976 ж

 5. 1967 ж

 

 235. Т.Ахтанов ќазаќ тіліне аударѓан Толстойдыњ трилогиясы

 1. «Азапты сапарда» +

 2. « Алтын ж±лдызды жігіт»

 3. «Ќасќыр мен ќой»

 4.  «Ќарѓа мен Т‰лкі»

 5. «Алтын Ќораз»

 

 236. Жазушы Т.Ахтановтыњ баспасµз бетінде алѓаш жарыќ кµрген єњгімесі

 1.  «К‰й ањызы» +

 2. «Махаббат м±њы»

 3. «Боран»

 4. «Ењлік»

 5. «Єпке»

 

 237. Т.Ахтановтыњ алѓашќы µлењдері мен повестері енген ±жымдыќ жинаќ

 1. «Жастар дауысы»  +

 2.  «Маса»

 3. «Терме»

 4. «Шолпан»

 5. «Адай»

 

 238. « Тарќалмас іште к‰йігім,

Жалынына кегімніњ

¤ртегенше ењ соњѓы

Ата жауын елімніњ...» осы µлењ жолдары кездесетін Т. Ахтановтыњ ењбегі

 1. Кек +

 2. Бµбек

 3. Жаз

 4. Терме

 5. Тілашар

 

 239. Т.Ахтановтыњ «Шыраѓыњ сµнбесін» романындаѓы бас кейіпкері

 1. Жамал

 2. Ботагµз

 3. С±лушаш

 4. Нєзира +

 5. Назым

 

 240. «Шыраѓыњ сµнбесін» романындаѓы Нєзираныњ єжесі

 1. Зере

 2. Лашын

 3. Ќамќа +

 4. Нариман

 5. Дінасыл

 

 241. «Шыраѓыњ сµнбесін» романындаѓы Нєзираныњ с‰йген жолдасы

 1. Балташ

 2. Ахмет

 3. Ќасымбек +

 4. Еламан

 5. М±рат

 

 242. Жазушы Т. Ахтановтыњ «Боран» романындаѓы кейіпкерлер

 1. Шытас, Сєрсен

 2. Ќасымбек, Ќоспан +

 3. Балташ, С±лушаш

 4. Ќасболат, Ќоспан

 5. Нєзира, Баѓила

 

 

 243. Т.Ахтановтыњ Нияз, Лєззат, Баѓила атты кейіпкерлері бар шыѓармасы

 1. Махаббат м±њы +

 2. Боран

 3. Шыраѓыњ сµнбесін

 4. Шынтас

 5. К‰й ањызы

 

 244. Т.Ахтановтыњ «Шынтас» єњгімесінде Шынтастыњ Сєрсенмен иыќ тіресіп ќалуыныњ себебі

 1. Ќызѓа бола +

 2. Киімге бола

 3. Шындыќты айтып ќойѓан ‰шін

 4. Алдаѓаны ‰шін

 5. Ренжіскен жоќ

 

 245. Т.Ахтанов 1948-1951жылдары редактор ќызметін атќарѓан єдебиет баспасы

 1. «Ж±лдыз» журналы

 2. Ќазаќтыњ мемлекеттік кµркем єдебиет баспасы +

 3. «Жалын» баспасы

 4. «Коммунизм тањы» баспасы

 5. «Жазушы» баспасы

 

246. «¤мір жєне поэзия. Ќазаќ лирикасыныњ тарихынан» деген ењбек авторы

 1.  М.Єуезов

 2. Є.Єлімжанов

 3. І.Есенберлин

 4. Т.Жароков

 5.  Є.Тєжібаев +

 


Дата добавления: 2018-10-25; просмотров: 122;