З яких елементiв складається мiнiмальний запас матерiальнихресурсiв?1. Пiдготовчий, технологiчний, транспортний та страховий запас.

2. Транспортний, страховий запас, поточного поповнення.

3. Страховий запас, запас поточного поповнення.

4. Запас поточного поповнення, технологiчний та транспортний запас.

 

Яким чином збiльшення обсягу однiєїпартiї постачання матерiальнихресурсiв впливає на рiчнi витрати на зберiганнязапасiв?

1. Витрати збiльшуються.

2. Витрати зменшуються.

3. Витрати не змiнюються.

 

235. Чи розрізняються поняття "основні засоби підприємства" та "матеріально-технічна база підприємства"?

1. Так, перше поняття більш вузьке.

2. Так, друге поняття більш вузьке.

3. Ні, дані поняття ідентичні.

 

236. Який взаємозв’язок між засобами праці та основними засо­бами?

1. Засоби праці, що задіяні в процесі виробництва та реалі­зації продукції, є основними засобами.

2. Cума засобів праці та основних засобів є засобами вироб­ництва.

3. Засоби праці є складовою основних засобів.

4. Взаємозв’язок між цими поняттями відсутній.

 

237. Що відбувається з натурально-речовою формою основних засобів у процесі їх експлуатації?

1. Нічого не відбувається.

2. Вона споживається.

3. Вона обертається.

4. Переноситься на продукцію, що виготовляється.

238. Розмежування виробничих фондів підприємства на основні
і оборотні здійснюється в залежності від:

1. Всі відповіді.

2. Способу перенесення своєї вартості у процесі виробництва на готову продукцію.

3. Тривалість кругообігу.

4. Умов відновлення.

 

239. Яка ознака лежить в основі поділу основних засобів підприєм­ства на активну і пасивну частини?

1. Характер участі у виробничих процесах.

2. Рівень дохідності.

3. Цільове призначення.

4. Паспортна продуктивність.

 

240. Яке співвідношення між виробничими основними засобами та активною частиною основних засобів?

1. Активна частина основних засобів є складовою виробни­чих основних засобів.

2. Виробничі основні засоби є складовою активної частини виробничих засобів.

3. Це тотожні поняття.

4. Їх сума складає загальний обсяг основних засобів.

 

241. Яке співвідношення між невиробничими основними засобами та пасивною частиною основних засобів?

1. Взаємозв’язку між ними не існує.

2. Пасивна частина основних засобів є складовою невироб­ничих основних засобів.

3. Невиробничі основні засоби є складовою пасивної частини виробничих засобів.

4. Це тотожні поняття.

 

242. Які із зазначених нижче витрат не включаються до первіс­ної вартості основних засобів?

1. Витрати на сплату відсотків за кредит, що залучався для придбання основних засобів.

2. Витрати на установку, монтаж та налагодження основних засобів.

3. Витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів.

4. Реєстраційні збори, державне та ввізне мито, суми непря­мих податків, сплачені у зв’язку з придбанням основних засобів.

 

243. Чому дорівнює різниця між первісною та ліквідаційною вартістю основних засобів?

1. Амортизованій вартості (вартості, що амортизується).

2. Залишковій вартості.

3. Сумі нарахованого зносу.

4. Балансовій вартості.

 

244. Внаслідок переоцінки первісна вартість основних засобів заміщується:

1. Відновлювальною вартістю.

2. Залишковою вартістю.

3. Ринковою вартістю.

4. Середньорічною вартістю.

 

245. Який метод визначення залишкової вартості дозволяє враху­вати як фізичний, так і моральний знос основних засобів?

1. При визначенні залишкової вартості як різниці між відновлювальною вартістю та нарахованою амортизацією.

2. При визначенні залишкової вартості як різниці між первісною вартістю та нарахованою амортизацією.

3. При визначенні залишкової вартості як різниці між первісною та ліквідаційною вартістю.

4. При визначенні залишкової вартості як різниці між відновлювальною та ліквідаційною вартістю.

 

246. Балансова вартість основних засобів визначається як:

1. Їх залишкова вартість на окрему дату.

2. Їх первісна вартість на окрему дату.

3. Їх середньорічна вартість на окрему дату.

4. Їх відновлювальна вартість на окрему дату.

 

247. Середньорічна вартість основних засобів підприємства най­більш точно розраховується:

1. Як їх вартість на початок періоду, відкоригована не тільки на приріст (зменшення) основних засобів, але і строки їх введення (вибуття).

2. Як їх вартість на початок періоду, скоригована на приріст основних засобів в поточному періоді і зменшення основ­них засобів за рахунок вибуття.

3. Як середньоарифметичне із їх вартості на початок та кінець періоду.

4. Як різниця між первісною та залишковою їх вартістю.

 

248. Сума коефіцієнтів зносу та придатності основних засобів завжди буде:

1. Дорівнювати 1.

2. Більше 1.

3. Менше 1.

4. Ці коефіцієнти характеризують різні аспекти управління основними засобами, тому розрахунок їх суми є немож­ливим.

 

249. Що розуміється під моральним зносом основних засобів?

1. Зниження вартості засобів праці, обумовлене зниженням відтворення діючих чи створених аналогічних нових основних засобів.

2. Часткову чи повну втрату споживчих якостей основних засобів у процесі їх експлуатації.

3. Справедливі обидві відповіді.

4. Жодна з наведених відповідей.

 

250. Який вид зносу враховує втрату споживчої вартості основ­них засобів під дією сил природи?

1. Фізичний знос.

2. Моральний знос.

3. Справедливі обидві відповіді.

4. Жодна з наведених відповідей.

 

251. Що з переліченого не належить до показників відтворення основних засобів?

1. Коефіцієнт оновлення основних засобів.

2. Коефіцієнт зносу основних засобів.

3. Коефіцієнт придатності основних засобів.

4. Усі перераховані показники належать до показників від­творення основних засобів.

252. Який із наведених показників характеризує інтенсивність оновлення основних засобів?

1. Коефіцієнт оновлення.

2. Коефіцієнт придатності.

3. Коефіцієнт вибуття.

4. Фондовіддача.

 

253. Який із перерахованих показників характеризує інтенсив­ність скорочення розмірів основних засобів підприємства?

1. Коефіцієнт вибуття.

2. Норма амортизації.

3. Коефіцієнт придатності.

4. Коефіцієнт зносу.

 

 

254. Який з показників характеризує ефективність використання основних засобів?

1. Фондовіддача.

2. Коефіцієнт зносу.

3. Коефіцієнт відновлення.

4. Фондоозброєність.

 

255. Управління основними засобами підприємства можна визна­ти ефективним, якщо інтегральний коефіцієнт ефектив­ності їх використання буде:

1. Більше 1.

2. Менше 1.

3. Дорівнювати 1.

4. Більше 0.

 

256. Ефективність управління основними засобами покращується, коли:

1. Фондовіддача збільшується.

2. Фондомісткість збільшується.

3. Коефіцієнт придатності основних засобів збільшується.

4. Коефіцієнт оновлення основних засобів збільшується.

 

257. Як необхідно діяти по відношенню до основних засобів, фі­зичний знос яких не підлягає усуненню?

1. Дані основні засоби необхідно замінити.

2. Необхідно провести модернізацію даних основних засобів.

3. Необхідно провести капітальний ремонт даних основних засобів.

4. Необхідно провести поточний ремонт даних основних засобів.

 

258. На яких засадах будується соціально-орієнтована економіка?

1. На поєднанні принципу свободи ринку з принципом соціальної справедливості, який реалізує держава.

2. На самостійності суб’єктів господарювання та їх відповідальності за результати діяльності.

3. На принципах свободи та демократії в суспільстві.

4. На пріоритетності соціального розвитку держави.

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 109; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!