Який фактор не враховується при оцінці виробничої потужності?1. Усі перераховані фактори не враховуються при оцінці виробничої потужності.

2. Простої обладнання викликані дефіцитом робочої сили.

3. Кваліфікація робітників.

4. Система стимулювання праці робітників.

 

Який фактор не враховується при оцінці виробничої потужності?

1. Простої обладнання викликані дефіцитом виробничих запасів.

2. Простої обладнання викликані планово-ремонтними роботами.

3. Режим роботи підприємства.

4. Усі перераховані фактори не враховуються при оцінці виробничої потужності.

 

176.Які фактори, що впливають на ефективність використан­ня виробничих потужностей, можна віднести до регульова­них підприємством?

1. Асортимент та серійність випуску продукції.

2. Темпи науково-технічного прогресу.

3. Конкурентне середовище підприємства.

4. Кон’юнктура товарного ринку.

 

177.Середньорічна потужність підприємства розраховується:

1. Як потужність на початок планового періоду, відкориго­вана на приріст, зменшення потужності, з урахуванням і строки її введення (вибуття).

2. Як потужність на кінець планового періоду, скоригована на приріст потужності в поточному періоді і зменшення потужності за рахунок вибуття.

3. Як середньоарифметичне із вхідної і вихідної потужності.

4. Як потужність на кінець планового періоду, відкоригована на приріст та зменшення потужності.

 

Що не є резервом збільшення виробничої потужності?

1. Збільшення трудомісткості виробництва.

2. Збільшення часу роботи обладнання.

3. Підвищення рівня завантаженості обладнання.

4. Формування оптимального плану розподілу робіт.

 

179.Якщо коефіцієнт сполучення потужностей (коефіцієнт сполучення кола устаткування з потужністю провідної ланки) Ксі> 1, то:

1. І-та група верстатів має надлишкову потужність.

2. Виробнича потужність і-го устаткування менша потуж­ності провідної групи устаткування.

3. Такої ситуації не може бути, оскільки цей коефіцієнт не може перевищувати 1.

4. Такої ситуації не може бути, оскільки даний коефіцієнт завжди має дорівнювати 1.

 

180.Якщо коефіцієнт завантаженості менше 1, це свідчить про:

1. Неефективне використання виробничих потужностей.

2. Необхідність модернізації виробничих потужностей.

3. Недостатність виробничих потужностей.

4. Всі відповіді правильні.

 

За якою формулою визначаються виробничі потужності (М) на основі трудомісткості (Т)? Умовні позначення: N – кількість обладнання, КФЧ – корисний фонд робочого часу, П – продуктивність обладнання.

1. М = N × КФЧ / Т.

2. М = N × КФЧ × Т.

3. М = N × КФЧ × П / Т.

4. М = N × КФЧ × Т / П.

 

182.За якою формулою визначаються виробничі потужності (М) на основі продуктивності основного виду обладнання (П)? Умовні позначення: N – кількість обладнання,
КФЧ – корисний фонд робочого часу.

1. М = N · КФЧ · П.

2. М = КФЧ · П.

3. М = N · КФЧ / П.

4. М = N / КФЧ · П.

 

Якою послідовністю етапів характеризується алгоритм розрахунку виробничих потужностей для підприємств із високою питомою вагою ручної праці?

1. Визначення нормативної чисельності, визначення загаль­ного річного фонду робочого часу, визначення виробничої потужності.

2. Визначення нормативної чисельності, визначення вироб­ничої потужності одиниці обладнання, визначення вироб­ничої потужності підприємства.

3. Визначення виробничої потужності одиниці обладнання, визначення виробничої потужності основного цеху (вироб­ничої дільниці).

4. Визначення нормативної чисельності, визначення загаль­ного річного фонду робочого часу, визначення виробничої потужності одиниці обладнання.

 

Якою послідовністю етапів характеризується алгоритм розрахунку виробничих потужностей для підприємств, які випускають вузький асортимент продукції?

1. Визначення виробничої потужності одиниці обладнання, визначення виробничої потужності основного цеху (вироб­ничої дільниці).

2. Визначення нормативної чисельності, визначення загаль­ного річного фонду робочого часу, визначення виробничої потужності підприємства.

3. Визначення нормативної чисельності, визначення вироб­ничої потужності одиниці обладнання, визначення вироб­ничої потужності підприємства.

4. Визначення нормативної чисельності, визначення вироб­ничої потужності одиниці обладнання, визначення вироб­ничої потужності основного цеху (виробничої дільниці).

 

185.Що з перерахованого характеризує послідовність визначення виробничої потужності? Умовні позначення: П – потуж­ність підприємства; Л – потужність окремих ланок вироб­ництва; Г – потужність головної групи обладнання;
С – потужність структурного підрозділу.

1. Г ® Л ® С ® П.

2. Л ® Г ® С ® П.

3. С ® Г ® Л ® П.

4. П ® С ® Г ® Л.

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 123; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!