Тема 3. Комунікативний бік спілкування. Особливості ефективного слухання.Комунікативний бік спілкування: визначення, специфіка. Структура комунікативного процесу (Г. Лассуел). Поняття говоріння в психології. Поняття слухання в психології. Диференціація понять «слухати» й «чути». Види слухання: нерефлексивне, рефлексивне, емпатійне. Техніки рефлексивного слухання: перефразування (ехо|-техніка), резюмування, з’ясування, повідомлення партнеру про свої почуття, повідомлення про сприйняття почуттів партнера.

Тема 4. Особливості невербального спілкування.

Поняття невербального спілкування в психології. Значення невербальної комунікації в житті людини. Вербальна та невербальна комунікація: спільне та відмінне. Феномен конгруентності та його значення в процесі спілкування.Функції невербальної комунікації: доповнення, спростування, заміщення, регулювання. Феномен конгруентності та його значення в процесі спілкування. Канали невербальної комунікації: оптико-кінетична система, пара – та екстралінгвістична система, проксеміка, ольфакторна система.

Тема 5. Слухання та говоріння.

Поняття та особливості ефективного слухання (поняття зосередженості, розуміння, аналізу, критичного слухання та реагування). Суб’єктивні та об’єктивні фактори, що заважають ефективному слуханню. Канали сприйняття інформації: візуальний канал, аудіальний канал, тактильний канал. Ефективне говоріння: особливості, закони, прийоми. Способи утримання уваги у процесі говоріння.

Тема 6. Бар’єри у процесі спілкування.

Поняття комунікативного бар’єру в психології. Фактори, що заважають ефективному слуханню. Бар’єри середовища: види, характеристика. Особистісні бар’єри: види, характеристика: психофізіологічні, психологічні, соціокультурні. Сором’язливість як бар’єр у процесі спілкування.

Тема 7. Інтерактивний бік процесу спілкування. Поняття та види маніпуляцій.

Інтерактивний бік феномена спілкування: визначення, характеристика. Феномен взаємодії в теоріях символічного інтеракціонізму. Типи взаємодії. Е. Берн та його транзактний аналіз. Поняття та види маніпуляцій у процесі спілкування. Н. Макіавеллі та макіавеллізм у психології. Прийоми маніпуляцій. Психологічні характеристики маніпулятора. Способи захисту від маніпуляцій

Тема 8. Поняття та ефекти соціальної перцепції.

Поняття соціальної перцепції. Процес соціальної перцепції за М. Р. Бітяновою. Вікові особливості соціальної перцепції. Особливості формування першого враження. Ефекти соціальної перцепції: ефект ореола (гала-ефект), ефект первинності і новизни, ефект категоризації, ефект стереотипізації. Механізми розуміння партнера по спілкуванню: ідентифікація, емпатія, рефлексія, каузальна атрибуція.  

Тема 9. Психологічні особливості публічного виступу.

Поняття та специфіка публічного виступу. Види публічного виступу: лекція, виступ, інформування, звіт, публічна заява, дебати , дискусія тощо. Алгоритм публічного виступу. Специфіка вербальної та невербальної системи в процесі публічного виступу. Труднощі в процесі публічного виступу та шляхи їх подолання.

Тема 10. Поняття конфлікту в психології.

Поняття конфлікту в психології. Значення конфлікту в житті людини. Специфіка конфліктної взаємодії. Основні види конфліктів. Основні конструктивні функції конфлікту. Деструктивні функції конфлікту.

Тема 11. Структура та динаміка конфлікту.

Поняття структури конфлікту. Структурні компоненти конфлікту: предмет конфлікту, сторони конфліктної взаємодії, образи конфліктної ситуації, позиції конфліктуючих сторін, мотиви конфлікту). Поняття динаміки конфлікту. Передконфліктна стадія конфлікту: визначення, специфіка. Центральна стадія конфлікту (власне конфлікт): інцидент, ескалація, збалансована протидія. Післяконфліктний період: визначення, характеристика.

Тема 12. Поняття та технології управління конфліктом.

Поняття управління конфліктом. Етапи управління конфліктом:прогнозування конфліктів; попередження конфліктів або їх стимулювання; регулювання конфліктів; розв’язання конфлікту. Стратегія поведінки в конфліктній ситуації: конкуренція, уникання, пристосування, співробітництво, компроміс. Сильні та слабкі сторони кожної стратегії поведінки в конфлікті.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 321; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!