Тема 13. Розв’язання конфліктів.Поняття медіатора. Тактики ведення: тактика почергового вислуховування; угода, човникова дипломатія, тиск на одну сторону; директивна взаємодія. Чинники, що впливають на процес медіації. Алгоритм роботи по розв’язанню конфлікту з залученням третьої сторони. Арбітраж: поняття, алгоритм, можливості застосування.

Тема 14. Внутрішньоособистісні конфлікти.

Поняття внутрішньоособистого конфлікту в психології. Види внутрішньоособистісних конфліктів: конфлікт потреб,конфлікт між потребою і соціальною нормою, конфлікт соціальних норм(М.Робер та Ф.Тільман). Види внутрішньоособистісних конфліктів за А. Анцуповим та А. Шипіловим: мотиваційний конфлікт, моральний конфлікт, конфлікт нереалізованого бажання, або комплексу неповноцінності, рольовий конфлікт, адаптаційний конфлікт, конфлікт неадекватної самооцінки, невротичний конфлікт. Функції та способи вирішення внутрішньоособистісних конфліктів.

Тема 15. Сімейні конфлікти.

Поняття та особливості сімейного конфлікту. Класифікація та причини виникнення сімейних конфліктів. Попередження та вирішення сімейних конфліктів. Особливості безконфліктної сімейної комунікації.

 

Плани семінарських занять

Тема №1: Слухання та говоріння.

План

1. Поняття слухання в психології. Ефективне слухання

2. Суб’єктивні та об’єктивні фактори, що заважають ефективному слуханню.

3. Канали сприйняття інформації: візуальний канал, аудіальний канал, тактильний канал.

4. Ефективне говоріння: особливості, закони, прийоми. Способи утримання уваги у процесі говоріння.

 

Рекомендована література [3;5; 2; 4; 5;13].

Тема №2. Структура та динаміка конфлікту. 

План

1. Поняття структури конфлікту. Структурні компоненти конфлікту.

2. Поняття та етапи динаміки конфлікту.

3. Центральна стадія конфлікту (власне конфлікт): інцидент, ескалація, збалансована протидія.

 

Рекомендовна література [2;6; 2; 4; 13].

      

Питання з курсу «Психологія спілкування та конфліктологія»

 

1. Поняття і сутність феномена|єство| спілкування в психології.

2. Структура спілкування: комунікативний бік, інтерактивний бік, перцептивний спілкування. 

3. Функції спілкування.

4. Види спілкування.

5. Рівні спілкування.

6. Монолог як вид міжособистісної комунікації. Імперативна та маніпулятивна форми монологу.

7. Види імперативного спілкування: наказ, вимога, заборона, примус.

8. Діалог як форма комунікації. Полілог, його особливості.

9. Комунікативний бік спілкування: визначення, специфіка.

10. Структура комунікативного процесу (Г. Лассуел).

11. Поняття говоріння в психології.

12. Поняття слухання в психології. Диференціація понять «слухати» й «чути».

13. Види слухання: нерефлексивне, рефлексивне, емпатійне.

14. Техніки рефлексивного слухання.

15. Поняття невербального спілкування в психології. Значення невербальної комунікації в житті людини.

16. Вербальна та невербальна комунікація: спільне та відмінне.

17. Феномен конгруентності та його значення в процесі спілкування.

18.  Канали невербальної комунікації: оптико-кінетична система, пара – та екстралінгвістична система, проксеміка, ольфакторна система.

19. Канали сприйняття інформації: візуальний канал, аудіальний канал, тактильний канал.

20. Бар’єри у процесі спілкування. Поняття комунікативного бар’єру в психології.

21. Фактори, що заважають ефективному слуханню.

22. Інтерактивний бік процесу спілкування. Поняття та види маніпуляцій.

23.  Е. Берн та його транзактний аналіз.

24.  Поняття соціальної перцепції. Процес соціальної перцепції за М. Р. Бітяновою.

25. Ефекти соціальної перцепції: ефект ореола (гала-ефект), ефект первинності і новизни, ефект категоризації, ефект стереотипізації.

26. Механізми розуміння партнера по спілкуванню: ідентифікація, емпатія, рефлексія, каузальна атрибуція. 

27. Поняття та специфіка публічного виступу.

28.  Поняття конфлікту в психології.

29.  Основні види та функції конфліктів.

30.  Поняття структури конфлікту.

31.  Поняття динаміки конфлікту.

32.  Поняття управління конфліктом. Етапи управління конфліктом.

33.  Стратегія поведінки в конфліктній ситуації: конкуренція, уникання, пристосування, співробітництво, компроміс. Сильні та слабкі сторони кожної стратегії поведінки в конфлікті.

34.  Роль медіатора у процесі регулювання конфлікту. Чинники, що впливають на процес медіації.

35.  Поняття та види внутрішньоособистісних конфліктів.

36.  Поняття та особливості сімейного конфлікту.

37.  Класифікація та причини виникнення сімейних конфліктів.

38.  Попередження та вирішення сімейних конфліктів. Особливості безконфліктної сімейної комунікації.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 265; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!