Тема 2. Діалог, монолог як види спілкування.МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.О. Сухомлинського

Факультет педагогіки та психології

кафедра психологїї

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

«ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ ТА КОНФЛІКТОЛОГІЯ»

 

 

Миколаїв - 2017

 

Кучманич І.М. Методичні рекомендації до навчального курсу «Психологія спілкування та конфліктологія» для студентів 3 курсу напряму підготовки «Психологія». – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – 15 с.

 

Методичні матеріали затверджено на засіданні кафедри психології

Протокол № __ від «___» серпня 2016 р.

Завідувач кафедри ___________ (Савенкова І.І.)

«__» cерпня 2017 р.


 

ВСТУП

Мета вивчення курсу. Курс «Психологія спілкування та конфліктологія» займає провідне місце в підготовці майбутніх психологів. Спілкування є джерелом отримання інформації і позитивних емоцій, ефективним засобом самовираження і вдосконалення міжособистісних стосунків, оптимізації професійної діяльності. Вивчення дисципліни дозволить студентам отримати знання про особливості спілкування, професійного та міжособистісного діалогу, соціального сприйняття, міжособистісних та внутрішньоособистісних конфліктів. Відповідно це стане підґрунтям формування комунікативних якостей професійного психолога.

Метоюкурсу є: ознайомити студентів із сучасними розвідками щодо феномена спілкування; сприяти розвитку комунікативної компетентності майбутніх психологів; формувати комплекс знань, умінь й компетенцій щодо попередження й ров’язання конфліктів.

Завдання курсу:

‒ надати ґрунтовні теоретичні знання про структуру феномена спілкування;

‒  розширити уявлення щодо ефективної міжособистісної комунікації;

‒ висвітлити особливості ведення публічного виступу;

‒ розкрити сутність та особливості конфлікту у психології;

‒ схарактеризувати особливості перебігу та розв’язання конфліктів.

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- поняття, структуру, функції, види і форми спілкування;

- комунікативний бік спілкування, комунікативні бар'єри |переборювати|;

- особливості вербальної та невербальної комунікації|коштами|;

- поняття, види та особливості маніпулятивного стилю спілкування;

- психологічні особливості та ефекти соціальної перцепції;

- особливості ведення публічного виступу;

- поняття, загальну характеристику конфлікту;

- основні структурні, функції та динаміку розвитку конфлікту;

- особливості поведінки особистості у конфлікті;

- шляхи розв’язання конфліктів конструктивними методами;

- особливості переговорного процесу в конфлікті;

- стратегії і тактики переговорного процесу в конфлікті;

- методи та засоби забезпечення ефективного управління конфліктами.

Уміти :

- реалізовувати на практиці набуті знання з курсу;

- володіти та активно застосовувати техніки ефективного слухання;

- аналізувати ефективність спілкування, виявляти оптимальні умови спілкування, встановлювати адекватні міжособистісні стосунки в різних ситуаціях спілкування;

- діагностувати і аналізувати конфлікт із визначенням основних конфліктологічних понять;

- передбачати наслідки конфліктів;

- обирати та застосовувати адекватні моделі поведінки особистості в конфліктній взаємодії;

- використовувати різноманітні методи управління та попередження конфліктів в конкретних умовах;

-попереджати та уникати агресивних насильницьких форм розв’язання конфліктів.

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:

І. Загальнопредметні:

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних

джерел;

- здатність бути критичним та самокритичним;

- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;

- навички особистісної взаємодії;

- здатність діяти соціально відповідально та свідомо;

- здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми.

ІІ. Фахові:

‒ розуміти монологічне повідомлення в рамках визначеної сфери й ситуації спілкування;

‒    будувати діалог за змістом тексту;

‒ складати письмове повідомлення, що відображає певний комунікативний намір.

‒  застосовувати компоненти соціолінгвістичної компетенції для досягнення взаємного порозуміння у культурному контексті,

‒    визначати найбільш ефективні засоби психологічного впливу на аудиторію,

‒ розробляти процедуру і техніку психолого-педагогічного спілкування з метою запобігання міжособистісних та міжгрупових конфліктів

‒  підбирати методики ділових бесід і проведення переговорів; застосовувати психологічні методи проведення ділових бесід, переговорів у роботі з персоналом

‒   аналізувати ефективність спілкування, виявляти оптимальні умови спілкування, встановлювати адекватні міжособистісні стосунки в різних ситуаціях спілкування

‒ забезпечувати проведення соціально-психологічного тренінгу 

спілкування.

 

Курс розраховано на 4 кредити (120 годин):

Лекцій – 6 год.;

Практичних – 4 год.;

Сам.роб. – 110 год.

 

 

Навчальна програма курсу

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л п лаб інд ср л п лаб інд ср
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Кредит 1. Психологія спілкування. Комунікативний бік феномена спілкування

Тема 1. Поняття і сутність феномена|єство| спілкування в психологі 6 - 2 - - 4 7 - - - -- 7
Тема 2. Діалог, монолог як види спілкування 8 - 2 - - 6 8 - - - - 8
Тема 3. Комунікативний бік спілкування. Особливості ефективного слухання 9 2 2 - - 5 7 2 - - - 5
Тема 4. Особливості невербального спілкування 7 - 2 - - 5 8 - - -- - 8
Разом за кредит 1. 30 2 8 - - 20 30 2 - - - 28

Кредит 2. Особливості інтерактивного боку спілкування.

Тема 5. Слухання та говоріння 7 - 2 - - 5 10 - 2 - - 8
Тема 6. Бар’єри у процесі спілкування 12 2 2 - - 8 10 2 - - - 8
Тема 7. Інтерактивний бік процесу спілкування. Поняття та види маніпуляцій 11 2 2 - - 7 10 2 - - -- 8
Разом за кредит 2. 30 4 6 - - 20 30 4 2 - - 24

Кредит 3. Соціальна перцепція у структурі спілкування. Поняття конфлікту в психології

Тема 8. Поняття та ефекти соціальної перцепції 7 - 2 - - 5 7 - -     7
Тема 9. Психологічні особливості публічного виступу 7 - 2 - - 5 7 - -     7
Тема 10. Поняття конфлікту в психології 7 - 2 - - 5 7 - - - - 7
Тема 11. Структура та динаміка конфлікту.         9 2 2 - - 5 9 - 2 - - 7
Разом за кредит 3. 30 2 8 - - 20 30 - 2 - - 28

Кредит 4. Психологічні особливості виникнення та перебігу конфліктів

Тема 12. Поняття та технології управління конфліктом 7 - 2 - - 5 10 - - - - 10
Тема 13. Розв’язання конфліктів 7 - 2 - - 5 5 - - - - 5
Тема 14. Внутрішньо-особистісні конфлікти 7 - 2 - - 5 5 - - - - 5
Тема 15. Сімейні конфлікти 9 2 2 - - 5 10 - - - - 10
Разом за кредит 4. 30 2 8 - - 20 30 - - - - 30
Усього годин 120 10 30 - - 80 210 6 4 - - 110

Тема 1. Поняття і сутність феномена|єство| спілкування в психології.

Поняття спілкування в психології. Значення спілкування в житті людини. Структура спілкування: комунікативний бік, інтерактивний бік, перцептивний спілкування. Функції спілкування. Види спілкування: безпосереднє, опосередковане, міжособистісне, масове, рольове (офіційне, ділове), особистісне (особистісно-зорієнтоване), короткочасне, довготривале, вербальне, невербальне. Рівні спілкування: ритуальний, або соціально-ролевий рівень, діловий, або маніпулятивний рівень, інтимно-особистісний рівень.

Тема 2. Діалог, монолог як види спілкування.

Монолог як вид міжособистісної комунікації. Методи викладення матеріалу в монолозі. Імперативна та маніпулятивна форми монологу. Види імперативного спілкування: наказ, вимога, заборона, примус.

Діалог як форма комунікації. Полілог, його особливості. Особливості ведення діалогу: максими П. Грайса, закони ефективного діалогу Ю. В. Рождественського.

Спір. Види та особливості ведення спору. Поняття «аргументації» та «контраргументації». Особливості ефективної аргументації.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 241; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!