Тема: Культура Київської Русі таГалицько-Волинського князівства (ІХ-ХІV cт.)

План

1. Процес християнізації Київської Русі.

2. Архітектурні шедеври доби Київської Русі.

3. Образотворче мистецтво (фрески, мозаїки, ікони).

4. Тяглість розвитку української культури: від Київської Русі до Галицько-Волинського князівства.

Семінарське заняття №2

Тема: Сучасна українська культура

План

1. Історичні обставини розвитку української культури та її сучасні перспективи.

2. Місце освіти та науки у сучасному українському суспільстві.

3. Сучасна українська література та її творці.

4. Музика, театр та кінематограф.

5. Спортивні досягнення незалежної України.

Список рекомендованої літератури

1 Українська культура в європейському контексті / Ю.П. Богуцький, В.П. Андрущенко, Ж.О. Безвершук, Л.М. Ново-хатько. – К.: Знання, 2007. – 679 с.

2 Історія світової культури / під заг. ред. М.В. Дєдкова. – Запоріжжя: Дике Поле, 2009. – 376 с.

3 Історія української культури: У 5-ти тт. – Т.5, Кн.1 Українська культура ХХ – початку ХХІ ст. – К.: Наукова думка, 2011. – 862 с.

Методичні поради до

Написання контрольних робіт

Контрольна робота студента заочного відділення є необхідною умовою вдалого складання іспиту з дисципліни "Історія української культури". Вона пишеться студентом самостійно у шкільному зошиті обсягом 24 сторінки (12 аркушів) і мусить бути представлена для перевірки викладачем до навчально-методичного кабінету українознавства упродовж двох місяців після проходження установчої сесії. Головною метою при написанні контрольної роботи є правильне висвітлення питань, поставлених у плані.

Титульна сторінка зошита використовується студентом як титульна сторінка контрольної роботи. Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи наводиться на сторінці 10даного видання.

Необхідним структурним елементом контрольної роботи є план, який запропонований до кожного з варіантів. Він переписується на 1-й сторінці. Відповідь на кожне питання починається з нової сторінки, причому зазначається формулювання питання. Виклад матеріалу слід робити стисло, з чіткими висновками та узагальненнями. Кожне з 5 питань бажано розкрити більш-менш рівномірно за обсягом. Непропорційність відповідей має бути виправданою.

В якості допомоги до кожного з варіантів контрольних робіт наводиться список рекомендованої літератури із зазначенням сторінок, на яких міститься інформація для відповідей на питання. При бажанні студент має можливість користуватися іншими джерелами інформації за умови, що це не позначиться на якості відповідей. У разі використання Інтернет-джерел, необхідно обов’язково повністю наводити реквізити сайту, з якого була взята інформація. Відповіді на питання обов’язково містять посилання на джерела інформації, які використовуються студентом. Посилання рекомендовано робити у такий спосіб. У тексті відповіді наприкінці речення, або абзацу вставляється формула [х; у], де х – це номер джерела в списку використаної літератури, у – сторінка в книзі, або в журналі.

Список використаної літератури наводиться студентом на останній сторінці контрольної роботи. Він мусить містити мінімум п’ять позицій (не менше 4 опублікованих видань й одне електронне). Джерела інформації зазначаються по мірі появи у тексті відповідей, оформлюються згідно зі стандартом.

Контрольна робота повинна бути написана українською мовою, грамотно, акуратно, чітко, без виправлень.

 


Зразок оформлення титульної сторінки

Контрольної роботи

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Запорізький національний технічний університет

 

 

Кафедра українознавства

 

Контрольна робота

з дисципліни

"Історія української культури"

 

Варіант №

 

Виконав(ла): (особистий підпис)       студент групи Х-ххх

Іваненко Павло Іванович

Залікова книжка

№ ХХХХХХ

 

 

Перевірив(ла): (підпис викладача)     доцент (ст.викладач, асистент)

Петренко Іван Павлович

 

2012


Контрольні роботи з питаннями та літературою

Варіант 1

 

1. Розвиток музичної творчості за доби Київської Русі.

2. Характерні риси архітектури доби мазепинського бароко.

3. "Розстріляне відродження".

4. Розвиток системи освіти в УРСР у 60-70-ті роки ХХ ст.

5. Розвиток спорту у сучасній Україні.

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 162; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!