Електроліз водного розчину натрій хлориду       На скляну пластинку покладіть клаптик фільтрувального паперу, на папір нанесіть 3-5 крапель розчину натрій хлориду та 2-3 краплі фенолфталеїну. Опустіть на змочену частину струмовідвідні дротини гальванічного елементу на відстані 1-2 мм одна від одної. Поясніть явища, що при цьому відбуваються.

 

Заняття 9
Модуль 2

1 Як зміниться швидкість реакції: 2А + В → А2В, якщо концентрацію речовини А збільшити у 2 рази, а концентрацію речовини В зменшити у 2 рази.

а) не зміниться;                     

б) зменшиться у 4 рази;

в) збільшиться у 2 рази;       

г) зменшиться у 2 рази;

д) збільшиться у 4 рази.

 

2 У скільки разів потрібно збільшити тиск, щоб швидкість прямої реакцієї 2NО + О2 ↔ 2NО2 зросла в 64 рази:

а) у 2 рази; б) у 3 рази; в) у 4 рази;    

г) у 8 разів; д) у 16 разів.

 

3 У реакції: СО2 (г) + С(тв) ↔ 2СО, ∆H0 = +72,6 кДж/моль, зміщенню рівноваги в бік утворення продуктів реакції сприяють:

а) збільшення тиску і температури;

б) зменшення тиску і температури;           

в) зменшення тиску і збільшення температури;

г) збільшення тиску і зменшення температури;   

д) не впливає зміна тиску і температури.

 

4 Обчисліть константу рівноваги реакції N2 + 3H2 ↔ 2NH3, якщо початкові концентрації водню і азоту дорівнюють відповідно 3 і 1 моль/дм3, а рівноважна концентрація NH3 = 1 моль/дм3:

       а) 0,11;       б) 0,22;       в) 0,36;

       г) 0,59;       д) 0,75.

 

5 У скільки збільшиться швидкість реакції з температурним коефіцієнтом (γ=3), якщо температура підвищиться на 30 ºС:

а) у 3 рази;             б) у 6 разів;            в) у 9 разів;

г) у 27 разів; д) у 81 разів.

 

6 В результаті дисоціації натрій ортофосфату утворюються йони:

а) Na+ і ОH; б) Na+ і PО43−;          

в) H+ і ОH; г) H+ і PО43−; д) Na+ і PО3.

 

7 Чому дорівнює рН розчину, якщо [OH] = 10-11 моль/л:

а) 11;          б) -11; в) 3;            г) -3;           д) 7.

 

8 Чому рівна масова частка калій сульфату, якщо для приготування розчину взято 20 г солі і 80 г води:

а) 25 %;      б) 20 %;      в) 50 %;      г) 40 %; д) 10 %.

 

9 Яке з наведених рівнянь відповідає реакції гідролізу NH4CH3COO:

а) NH4+ + H2O = NH4OH + H+;

б) NH4+ + OH = NH3 + H2O;                       

в) CH3COO+ H2O = CH3COOH+ OH;

г) NH4 + + CH3COO + H2O = NH4OH + CH3COOH;      

д) сіль не гідролізує.

 

10 Визначіть молярну концентрацію 36,2 %-го розчину HCl (ρ = 1,18 г/см3):

а) 11,7 моль/л;       б) 23,4 моль/л;       в) 35,1 моль/л;

г) 46,8 моль/л;       д) 58,5, моль/л.

 

11 Який з наведених металів є найенергійнішим відновником:

а) Zn;          б) Fe;        в) Na;        г) Cu;         д) Pt.

 

12 Взаємодія металів середньої активності з концентрованою сульфатною кислотою супроводжується виділенням:

а) SO2         б) S;            в) H2           г) SO3 д) Н2S.

 

13 У воду опустили 5 г кальцію. Який об’єм водню утворився:

а) 2,8 дм3;         б) 5,6 дм3;         в) 28 дм3;

г) 56 дм3;               д) 22,4 дм3.

 

14 Визначіть напругу гальванічного елемента Al | Al3+ || Nі2+ | Nі, при концентрації водних розчинів солей 1 моль/дм3.

а) 1,66 В;               б) 1,89 В;               в) 1,43 В;

г) 0,23 В;          д) 1,33 В.

 

15 Яку масу міді можна добути електролізом водного розчину купрум (ІІ) хлориду, в якому міститься 54 г СuCl2:

а) 2,56 г;    б) 25,6 г;    в) 51,2 г; г) 6,4 г;  д) 12,8 г.

 

Відповіді для самоперевірки Модуля 2

 

питання 1 2 3 4 5
відповіді д в в г г
питання 6 7 8 9 10
відповіді б в б г а
питання 11 12 13 14 15
відповіді в б а в б

 

Рекомендовані для теоретичної підготовки студентів джерела

Основні

1 Романова Н. В. Загальна та неорганічна хімія: Підручник для студентів вищ. навч. закладів.- Київ, Ірпінь: ВТФ „Перун”, 1998. - 480 с.

2 Телегус В. С., Бодак О. І., Заречнюк О. С., Кінджиба-
ло В. В. Основи загальної хімії / За ред. В. С. Телегуса: Підручник.- Львів: Світ, 2000. - 424 с.

3 Григор’єва В. В., Самійленко В. М., Сич А. М. Загальна хімія.-1-е вид.,-К.:ВШ, 1991.

4 Хомченко Г. П., Хомченко І. Г. Задачі з хімії для вступників до ВУЗів.-К.:ВШ, 1996.

5 Рейтер Л.Г., Степаненко О.М., Басов В.П. Теоретичні розділи загальної хімії: Підручник.- К.: Каравелла,
2006. - 304 с.

6 Романко Г.А., Романко, П.Д. Мельник О.Д., Калин Т.І., Хімія (тести, приклади, розв'язки), гриф МОН України, ІФНТУНГ „Факел", 2008. - 328 с.

7 Романко Г.А., Романко П.Д., Побережний Л.Я. Хімія: Навчальний посібник. - Івано-Франківськ: Факел,
2004. - 289 с.

Додаткові

1 Ахметов Н. С. Общая и неорганическая химия.- М.: Высш. шк., 1988.- 640 с.

2 Загальна хімія: Навч. посібник / А. М. Бутенко,
В. І. Булавін, Т. П. Ярошок та ін.- К.: ІЗМН, 1997.- 392 с.

3 Кузьменко М. Є., Єрьомін В. В. Хімія. 2400 задач для школярів та абітурієнтів. Пер. з рос.- Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2001.- 560 с.

 

Перелік використаних джерел

1 Деркач Ф.А. Практикум з неорганічної хімії. – Видавництво Львівського університету, 1962. – 448 с.

2 Методичні вказівки для лабораторних робіт з хімії для студентів першого курсу всіх форм навчання / Лісняк С. С., Моргарт Р. М., Романко П. Д. та ін.- Івано-Франківськ: ІФІНГ, 1990 р. - 45 с.

3 Романко П. Д., Побережний Л. Я. Загальна хімія: Лабораторний практикум з комп’ютерною підтримкою.- Івано-Франківськ: Факел, 2003. - 48 с.

4 Романко П.Д., Романко Г.А., Мельник О.Д., Калин Т.І., Челядин Л.І., Побережний Л.Я., Полутренко М.С. Загальна хімія: Лабораторний практикум. – Івано-Франківськ: Факел, 2005. - 103 с.

5 Телегус В. С., Бодак О. І., Заречнюк О. С., Кінджибало В. В. Основи загальної хімії / За ред. В. С. Телегуса: Підручник.- Львів: Світ, 2000.- 424 с.

6 Загальна хімія: Навч. посібник / А. М. Бутенко,
В. І. Булавін, Т. П. Ярошок та ін.- К.: ІЗМН, 1997.- 392 с.

7 Ахметов Н. С. Общая и неорганическая химия.- М.: Высш. шк., 1988.- 640 с.

8 Рэмсден Э. Н. Начала современной химии: Справ. изд.: Пер. с англ. / Под ред. В. И. Барановского,
А. А. Белюстина, А. И. Ефремова, А. А. Потехина.- Л.: Химия, 1989.- 784 с.

 


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 480; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!