Координаційні (комплексні) сполуки3.1 Одержання та властивості тетраамінкупрум (ІІ) гідроксиду

Налийте в пробірку 1 мл розчину купрум (ІІ) сульфату і додайте 0,5 мл розведеного розчину натрій гідроксиду. до одержаного осаду додайте краплями концентрований розчин аміаку. Що відбувається? Зверніть увагу на колір розчину. До одержаного розчину додайте краплями концентровану нітратну кислоту. Зверніть увагу на зміну кольору розчину.

 

3.2 Одержання та властивості ферум (ІІІ) гексаціаноферату (ІІ)

       До 1 мл розчину ферум (ІІІ) хлориду прилийте 1 мл розчину калій гексаціаноферату (ІІ). Зверніть увагу на колір осаду. До одержаного продукту прилийте розведеного розчину натрій гідроксиду. Зверніть увагу на зміну кольору осаду.

 

Заняття 5
Модуль 1

1 Відносна атомна маса магнію Аr (Mg) дорівнює:

а) 24,3 г/моль; б) 24,3;    в) 24,3 г; г) 24 а.о.м.;

д) правильної відповіді немає.

 

2 Якщо два елементи утворюють між собою декілька сполук, то вагові кількості одного елемента, що сполучається з однією й тією ж ваговою кількістю іншого, співвідносяться між собою:

а) як дробові числа;              

б) як невеликі цілі числа;

в) як від’ємні цілі числа;     

г) як від’ємні дробові числа;           

д) правильної відповіді немає.

 

3 Який об’єм займає суміш газів (н.у.), що складається з 0,6 моль водню та 0,8 моль хлору:

а) 3,13 л;    б) 6,72 л;    в) 5,42 л;    г) 31,36 л; д) 6,95 л.

 

4 Обчисліть масу молекули фтору в міліграмах:

а) 6,308∙10-23 мг; б) 6,308∙10-25 мг; в) 0,316∙10-20 мг;

г) 6,308∙10-20 мг; д) 3,16∙10-20 мг.

 

5 Визначити молярну масу невідомого газу, якщо густина цього газу за киснем дорівнює 5.

а) 80 г/моль;          б) 100 г/моль;        в) 200 г/моль;        г) 160 г/моль;        д) 150 г/моль.

6 Напишіть хімічний символ елемента, зовнішній енергетичний рівень якого описується формулою … 5s24d3:

       а) Nb;         б) Rb;         в) As;         г) Sb; д) Zr.

 

7 Вкажіть, які з наведених атомів є ізотопами:

       а) 30Sі, 40K, 32S;                         б) 36Ar, 38Ar, 40Ar;  в) 40Ar, 40Ca, 40K;                           г) 48Ca, 39K, 32S;

       д) правильної відповіді немає.

 

8 Запишіть електронну структуру йона Брому Br та вкажіть  загальне число електронів у ньому?

       а) 18;          б) 36;          в) 8; г) 48; д) 50.

 

9 Скільки електронів містить елемент, зовнішній енергетичний рівень якого має структуру …3s23p3:

       а) 31;          б) 15;          в) 30;          г) 16;

       д) правильної відповіді немає.

 

10 Визначте елемент, який належить до ІІІ групи періодичної системи і утворює кислоту Н3ЕO3 відносна молекулярна маса якої 62:

       а) Al;          б) B;        в) Ga;        г) Sc;

       д) правильної відповіді немає.

 

11 Вкажіть назви кислот, формули яких: H2B4O7, HPO3, HBr:

а) тетраборатна, метафосфатна, бромідна;

б) тетраборатна, метафосфатна, бромітна;

в) тетраборатна, метафосфатна, броматна;

г) ортоборатна, метафосфатна, броматна;

       д) правильної відповіді немає.

 

12 Вкажіть назви солей, формули яких: Mg(HS)2, Cr(OH)2Cl, NaClO4:

    а) магній гідрогенсульфіт, хром(ІІІ)дигідроксо хлорид, натрій хлорат;

    б) магній гідрогенсульфід, хром(ІІІ)дигідроксо хлорид, натрій перхлорат;

    в) магній гідрогенсульфат, хром(ІІ)дигідроксо хлорид, натрій перхлорат;

    г) магній гідрогенсульфід, хром(ІІІ)дигідроксо хлорит, натрій хлорат;

    д) магній гідрогенсульфіт, хром(ІІІ)дигідроксо хлорат, натрій перхлорат.

 

13 Яку речовину потрібно додати до вихідних речовин, щоб відбулися наступні реакції:

MgO + … ® MgSO4 + H2O

Mg(OH)2 + … ® MgSO4 + 2H2O

 

а) SO3;        б) SO2;              в) H2SO4;   г) Na2SO4;

д) правильної відповіді немає.

 

14 До якого ряду хімічних формул увійшли формули тільки основних оксидів:

а) MgO, K2O, NO, BaO;   б) MgO, K2O, CO, BaO;

в) MgO, CaO, K2O, FeO;  г) MgO, Cu2O, Ag2O, ZnO;

д) правильної відповіді немає.

 

15 Вкажіть пару речовин, які взаємодіючи між собою утворюють магній селенат:

а) Mg + Se ®;                          б) MgO + SeO3 ®;

в) MgO + SeO2 ®;            г) Mg(OH)2 + H2SeO3  ®; д) правильної відповіді немає.

 

16 Водневий зв’язок утворений:

       а) електростатичною взаємодією протилежно заряджених йонів;         

б) перекриванням електронних орбіталей;

       в) взаємодією ядра атома Гідрогену з більш електронегативними атомами;

г) узагальненими вільними електронами;

       д) внаслідок повного переходу електронів від менш електронегативного атома до більш електронегативного.

 

17 Вкажіть кількість валентних електронів у незбудженому і збудженому станах атома Сульфуру:

 

       а) 0; 1; 2;                б) 0; 2; 4;           в) 2;4;6;

       г) 2;3;4;             д) 4;6;8.

 

18 Вкажіть речовину з ковалентним неполярним зв’язком:

а) NaCl; б) Cl2;        в) HI; г) CO;   д) SiO2.

 

19 Вкажіть тип гібридизації атомних орбіталей атома Берилію в молекулі BeCl2:

       а) sp; б) sp2;     в) sp3; г) sp3d2; д) d2sp3.

 

20 Дайте назву координаційної сполуки К[Аl(ОH)42О)2]

 

       а) калій диаквадигідроксоалюміній;

       б) калій тетраводотетрагідроксоалюмінат;

       в) калій диакватетрагідроксоалюмінат;

       г) калій дигідроксоакваалюмінат;

       д) калій дигідроксодиводоалюмінат. 

 

21 Зазначте сполуку, в якій ступінь окиснення хлору дорівнює +7:

 

       а)KCl; б) Cl2; в) KClO;    г) KClO2; д) KClO4.

 

22 У якій з речовин карбон може виявляти тільки відновні властивості?

а) CH4;       б) CO2;       в) CO;        г) Na2CO3;

д) правильної відповіді немає.

 

23 Складіть електронний баланс, розставте коефіцієнти в окисно-відновній реакції:

K2Cr2O7 + HCl ® Cl2 + CrCl3 + KCl + H2O.

 Чому дорівнює сума коефіцієнтів лівої частини рівняння?

       а) 15;          б) 9;            в) 8;            г) 6;            д) правильної відповіді немає.

 

24 Складіть електронний баланс, розставте коефіцієнти в окисно-відновній реакції:

MnO2 + KClO3 + KOH ® K2MnO4 + KCl + H2O.

Чому дорівнює сума коефіцієнтів правої частини рівняння?

       а) 7;            б) 9;            в) 8;            г) 6;            д) правильної відповіді немає.

 

25 Визначте можливість перебігу окисно-відновної реакції між речовинами: NH3 і KMnO4:

а) реакція не відбувається;              

б) реакція відбувається: NH3 – окисник, KMnO4 – відновник;

в) реакція відбувається: KMnO4 – окисник, NH3 – відновник; 

г) реакція не відбувається: KMnO4 – окисник, NH3 – окисник;

д) правильної відповіді немає.

 


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 480; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!