Оксидами називають речовини, що складаються з атомів двох елементів, одним з яких є Оксиген зі ступені окиснення –2Зміст

Правила оформлення звітів лабораторних робіт. 5

Заняття 1 Основи техніки безпеки при виконанні лабораторних робіт. 6

Заняття 2 Основні поняття хімії. Будова атома. Періодичний закон та періодична система хімічних елементів 7

Програмні питання: 7

Зразок картки контролю знань. 8

Тест самоконтролю №1. 8

Тест самоконтролю №2. 10

Заняття 3 Оксиди. Гідрати оксидів. 13

Програмні питання. 13

Короткі теоретичні відомості 13

Зразок картки контролю знань. 16

Завдання для самостійної роботи. 16

Тест самоконтролю №1. 21

Тест самоконтролю №2. 22

Хід роботи. 24

Заняття 4 Солі. Координаційні (комплексні) сполуки.. 27

Програмні питання. 27

Короткі теоретичні відомості 27

Зразок картки контролю знань. 30

Завдання для самостійної роботи. 31

Тест самоконтролю №1. 36

Тест самоконтролю №2. 38

Хід роботи. 39

Заняття 5 Модуль 1. 41

Заняття 6 Окисно-відновні реакції 47

Програмні питання. 47

Короткі теоретичні відомості 47

Зразок картки контролю знань. 49

Завдання для самостійної роботи. 49

Тест самоконтролю №1. 52

Тест самоконтролю №2. 53

Хід роботи. 55

Заняття 7 Розчини. Гідроліз солей.. 57

Програмні питання. 57

Короткі теоретичні відомості 57

Зразок картки контролю знань. 59

Завдання для самостійної роботи. 60

Тест самоконтролю №1. 62

Тест самоконтролю №2. 64

Хід роботи. 66

Заняття 8 Взаємодія металів з кислотами. Основи електрохімії 67

Програмні питання. 67

Короткі теоретичні відомості 67

Зразок картки контролю знань. 75

Завдання для самостійної роботи. 76

Тест самоконтролю №1. 79

Тест самоконтролю №2. 80

Хід роботи. 82

Заняття 9 Модуль 2. 84

Рекомендовані для теоретичної підготовки студентів джерела. 87

Перелік використаних джерел. 88

Правила оформлення звітів лабораторних робіт

       Звіти до лабораторних робіт оформляються на комп’ютері у текстовому редакторі Microsoft® Word 97/2000/XP та роздруковуються на аркушах формату А4.

       Структурно звіт повинен складатися з:

· титульного аркуша стандартної форми із зазначенням прізвища студента, який виконав дану роботу (у випадку спільного виконання робочою групою із кількох студентів вказуються прізвища всіх її членів), та викладача, під керівництвом якого вона була виконана;

· теоретичних відомостей;

· ходу виконання роботи;

· рівнянь реакцій, спостережень та висновків з кожного виконаного досліду;

· загального висновку.

       Зразок оформлення звіту до лабораторної роботи приведено в додатку А.

       Для полегшення та прискорення процедури оформлення звітів підготовано шаблони, які включають:

 • титульний аркуш без зазначення прізвища студента, який виконав дану роботу та викладача, під керівництвом якого вона була виконана;
 • теоретичні відомості;
 • хід виконання роботи.

       Файли шаблонів містяться на файловому сервері університету (FTP://194.44.112.65/incoming/from_chemistry/neorg )  та мають назви LR_X.doc, де Х – цифра, що відповідає порядковому номеру лабораторної роботи у даному практикумі. Теоретичні відомості та хід робіт, наведені у шаблонах, ідентичні таким у практикумі.

Заняття 1
Основи техніки безпеки при виконанні лабораторних робіт

 

       При виконанні лабораторних дослідів потрібно дотримуватись наступних правил безпеки:

 • виконувати лише ті досліди, які відносяться до даної лабораторної роботи;
 • витримувати рекомендовані у практикумі кількості та співвідношення реагентів;
 • при нагріванні реакційних сумішей у пробірці рівномірно прогрівати останню та утримувати напрямленою у кут витяжної шафи;
 • визначаючи запах речовини направляти газ до носа легким помахом руки, тримаючи пробірку на відстані;
 • насипати тверді речовини шпателем, тримаючи пробірку над аркушем паперу;
 • досліди з концентрованими їдкими речовинами і такі, що супроводжуються виділенням газу, проводити лише під витяжною шафою.

 

       Забороняється:

 • брати сухі реактиви руками;
 • пробувати речовини на смак;
 • їсти в лабораторії;
 • виливати в раковину залишки лугів і кислот.

 

       При потрапянні їдких речовин на шкіру потрібно:

 • промити уражене місце під проточною водою;
 • обробити розчином соди (у випадку кислоти) або ацетатної кислоти (у випадку лугу) (є в аптечці).

 

 

Заняття 2
Основні поняття хімії. Будова атома. Періодичний закон та періодична система хімічних елементів

Програмні питання:

1 Основні поняття та закони хімії (закон збереження маси, закон збереження енергії, закон сталості складу, закон кратних відношень, закон об’ємних відношень, закон еквівалентів, закон Авогадро).

2 Атом, молекула, хімічний елемент. Поняття про складні та прості речовини.

3 Способи вираження маси атома та молекули. Атомна одиниця маси.

4 Поняття про кількість речовини. Моль. Молярна маса. Молярний об’єм. Число Авогадро.

5 Хімічний еквівалент. Фактор еквівалентності. Визначення еквівалентів простих та складних речовин. Еквівалентна маса.

6 Закон Менделєєва-Клапейрона. Відносна густина газів. Способи визначення молярних мас газів.

7 Розрахунки за хімічними формулами та рівняннями.

8 Перші спроби класифікації хімічних елементів. Періодичні системи Ньюлендса та Мейєра. Періодична система хімічних елементів Менделєєва. Періодичний закон у формулюванні Менделєєва та сучасній формі.

9 Будова ядер атомів. Поняття про хімічний елемент. Порядковий номер та атомні маси. Ізотопи, ізобари.

10 Електрон, його маса, заряд. Корпускулярно-хвильові властивості електрона. Атомні орбіталі.

11 Енергетичні рівні та підрівні. Принцип Паулі. Правило Гунда. Максимально можливе на енергетичному рівні (підрівні) число електронів.

12 Структура періодичної системи. Головні та побічні підгрупи. Великі і малі періоди. Електронні формули елементів.

13 Залежність хімічних властивостей елементів від положення у періодичній системі. Зміна радіусів атомів. Енергія йонізації та спорідненості до електрона. Електронегативність.

 

Зразок картки контролю знань

1 Закон кратних відношень.

2 Скільки молей міститься в 5м3 азоту при н.у.?

3 Скільки протонів та нейтронів міститься у ядрі атома Те12852

4 Які з атомів, символи яких умовно позначені А, Б… є ізотопами, а які ізобарами?

9036А, 9339Б, 9037В, 9236Г, 9038Д, 9237Е.

5 Напишіть повну електронну формулу атома елемента 32ge та підкресліть його валентні електрони.

 

Тест самоконтролю №1

1 Кількісною характеристикою молекули є:

а) відносна молекулярна маса;       

б) число Авогадро;

в) молярний об’єм;  

г) число нейтронів та протонів;     

д) число електронів.

 

2 Проста речовина – це:

а) речовина, яка дисоціює на йони;

б) речовина, яка не зазнає хімічних перетворень;

в) речовина, молекули якої складаються з атомів одного елемента;

г) речовина, молекули якої складаються з атомів різних елементів;

д) правильної відповіді немає.

 

3 Алотропія:

а) явище існування хімічного елемента у вигляді двох або кількох простих речовин, відмінних за властивостями;

б) явище існування простих речовин з однаковими властивостями;

в) явище існування складних речовин з різними властивостями;

г) явище існування складних речовин з однаковими властивостями;

д) правильної відповіді немає.

 

4 Відносна молекулярна маса цинк оксиду Мr (ZnO) дорівнює:

а) 81,4 г/моль;       б) 81,4 г;    в) 81,4;       г) 81,4 мг;

д) 81,4 а.о.м.

 

5 Маса речовин, які вступили в хімічну реакцію:

а) більша, ніж маса продуктів реакції;       

б) менша, ніж маса продуктів реакції;

в) дорівнює масі продуктів реакції;           

г) змінюється від умов проведення хімічного процесу;

д) правильної відповіді немає.

 

6 Найбільший об’єм за нормальних умов (н.у.) займає:

а) 0,2 моль карбон (IV) оксиду;

б) 11 г карбон (IV) оксиду;

в) 3,01∙1023 молекул кисню;

г) 3,2 г атомів Оксигену;

д) правильної відповіді немає.

 

7 Найбільшу масу має:

а) 11,2 л (н.у.) кисню;          

б) 0,7 моль атомів Нітрогену;

в) 3,02∙1023 молекул водню;            

г) 0,7 моль газу азоту;

д) правильної відповіді немає.

 

8 Відносна густина газу за воднем дорівнює 15. Яка його формула:

а) СН4;                   б) C2Н6;                  в) C2H4;          

г) С2Н2;                  д) правильної відповіді немає.

 

9 Газ масою 1,73 г за температури 39° С і тиску 741 мм. рт. ст. займає об’єм 640 мл. Визначити молярну масу газу.

а) 35,5 г/моль;       б) 71 г/моль;          в) 44 г/моль;  

г) 28 г/моль;          д) 16 г/моль.

 

10 Є газова суміш, масові частки газів у якій рівні:
водню – 35 %, азоту – 65 %. Визначте об’ємні частки газів у суміші:

а) ω(H2) = 88,3 %; ω(N2) = 11,7 %;  

б) ω(H2) = 70,3 %; ω(N2) = 29,7 %;  

в) ω(H2) = 50,6 %; ω(N2) = 49,4 %;  

г) ω(H2) = 73,5 %; ω(N2) = 26,5 %;  

д) правильної відповіді немає.

Відповіді

1 а, 2 в, 3 а, 4 в, 5 в, 6 в, 7 г, 8 б, 9 б, 10 а.

Тест самоконтролю №2

1 Елемент визначають:

а) як сукупність атомів з певним зарядом ядра;

б) як сукупність атомів з певним масовим числом;

в) як сукупність атомів з певним числом нейтронів;

г) як сукупність атомів з певним числом електронів на зовнішньому енергетичному рівні;

д) правильної відповіді немає.

 

2 Відновні властивості елементів головної підгрупи 1-ї групи періодичної системи зі зростанням порядкового номера:

а) збільшуються;                   

б) зменшуються;

в) не змінюються;                 

г) спочатку збільшуються, а потім зменшуються;

д) правильної відповіді немає.

 

3 Відновні властивості елементів у періодах періодичної системи зі збільшенням порядкового номера:

а) збільшуються;                               

б) зменшуються;

в) не змінюються;                             

г) спочатку збільшуються, а потім зменшуються.

д) правильної відповіді немає.

 

4 Лантаноїди і актиноїди розташовані у таблиці Д. І. Менделєєва в один ряд тому що:

а) атоми мають однакове число електронів;                     

б) атоми мають різне число електронів;

в) електрони заповнюють f-енергетичний підрівень;     

г) атоми мають однакове протонне число;

д) правильної відповіді немає.

 

5 У групі лужних металів (від Li до Cs) Цезій є найменш електронегативним, тому що він має:

а) найбільше число нейтронів у ядрі;

б) найбільше число валентних електронів порівняно з іншими елементами;

в) найбільшу атомну масу;

г) валентні електрони найбільш віддалені від ядра атома;

д) правильної відповіді немає.

 

6 Запишіть електронну структуру йона Брому Br та вкажіть загальне число електронів у ньому?

а) 18;          б) 36;          в) 8; г) 48;          д) 50.

 

7 Запишіть електронну структуру йона Магнію Mg2+. Вкажіть кількість неспарених електронів у цьому йоні.

а) 2;            б) 0;            в) 4;   г) 1;            д) 3.

 

8 Запишіть електронну структуру елемента з порядковим номером 16 та вкажіть, на скількох підрівнях розміщені електрони в ньому.

а) 2;                   б) 3;                   в) 4;                

г) 5;                   д) правильної відповіді немає.

 

9 При взаємодії 9,2 г одновалентного металу з водою виділилося 4,48 л водню. Визначити метал:

а) Li;                  б) Na;                в) K;               

г) Rb;                д) правильної відповіді немає.

 

10 В результаті спалювання 5,4 г тривалентного металу утворилося 10,2 г його оксиду. Визначити метал:

а) Ba;                 б) Al;                 в) Zn;             

г) Ca;               д) правильної відповіді немає.

Відповіді

1 а, 2 а, 3 б, 4 в, 5 г, 6 б,7 б, 8 г, 9 б, 10 б.

 

Заняття 3
Оксиди. Гідрати оксидів

Програмні питання

1 Визначення поняття „оксиди” та „гідрати оксидів“.

2 Хімічні формули оксидів та гідратів оксидів.

3 Класифікація оксидів та гідратів оксидів.

4 Номенклатура оксидів та гідратів оксидів.

5 Хімічні властивості оксидів та гідратів оксидів.

6 Кислотно-основні взаємодії (вміти писати рівняння реакцій взаємодії між собою речовин основного, кислотного і амфотерного характеру).

Короткі теоретичні відомості

Оксидами називають речовини, що складаються з атомів двох елементів, одним з яких є Оксиген зі ступені окиснення –2.

За хімічними властивостями оксиди поділяються на солетвірні та несолетвірні. Солетвірні поділяються на основні, кислотні та амфотерні.

Класифікація оксидів


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 1008; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!