Фактори, що впливають на величину страхових тарифів та порядок сплати страхових премійУ Законі № 2745-ІП страховий тариф визначається як ставка внеску з одиниці страхової суми. Страхові тарифи за доб­ровільними видами страхування розраховуються актуарно (мате­матично) із залученням послуг актуаріїв, додаються до правил страхування і підлягають затвердженню в Уповноваженому ор­гані в складі ліцензійної справи.

У табл. 6.1 наведено тарифи деяких українських страхових компаній, які використовуються при укладенні договорів страху­вання майна юридичних осіб.

Умови страхування, приведені в таблиці, в різних страхових компаній далеко не однакові. Це пов'язано зі складністю побудови страхового захисту для майнових ризиків. Наприклад, в "Ук­раїнській екологічній страховій компанії" ризик "затоплення водою" замінено на ризик „аварія", що має на увазі знищення або ушкоджен­ня майна внаслідок аварії водопровідних, каналізаційних, опалю­вальних систем, систем пожежогасіння, а також вибуху парових котлів, газосховищ, газопроводів, машин, апаратів, приладів і тощо.

Програми майнового страхування СК "Укргазпромполіс" не передбачають відокремленого страхування ризиків (окремо "пожежа" або окремо "затоплення водою "). Пропонується тільки "повний па­кет", що включає пожежу, затоплення, стихійні лиха, протиправні дії третіх осіб. Від крадіжки зі зломом майно страхується додатково. СК "Остра-Київ" теж пропонує остаточну ціну тільки на повний пакет страхування майна. Тариф по кожному ризику окремо встанов­люється персонально для кожного клієнта і залежить від місця роз­ташування об'єкта страхування, його технічного стану, організації охорони, пожежної безпеки, інших даних, що впливають на ступінь ризику, та статистичних даних збитковості. У цілому при страху­ванні майна страховики воліють підходити до кожного клієнта пер­сонально. Тому страховий тариф залежно від об'єкта страхування може змінюватися в десятки разів.Однією з проблем, що виникає при встановленні страхових тарифів, є відсутність можливості розміщення великих майнових ризиків на території України. Виходя­чи з цього, українським страховикам, доводиться виконувати умови перестраховиків-нерезидентів, у тому числі й ті, що стосуються вста­новлення тарифів, оскільки вітчизняні страхові компанії в цій ситу­ації виступають практично як агенти-перестраховики.

Водночас згідно зі ст. 40 Закону № 2745-ІП не дозволено, за ви­нятком обов'язкових видів страхування, страхування життя, майна грома­дян, перестрахування, страхування експортно-імпортних поставок під га­рантію держави та діяльності страхових посередників, будь-яке централ­ізоване регулювання (уніфікація, обмеження, обов'язковість тощо) роз­мірів страхових платежів (тарифів) і страхових сум (страхового відшко­дування), умов укладання страхових договорів, взаємовідносин страхо­вика і страхувальника, якщо вони не суперечать законодавству України

Величина страхової премії залежить від страхового тарифу, стра­хової суми та деяких інших умов. Наприклад, франшизи. Якщо в дого­ворі зазначається франшиза, то страхувальник може отримати знижку зі страхової премії. Якщо договір страхування укладається терміном на один р., то страхова премія може сплачуватись частинами. Перша части­на платежу може становити не менше 25% нарахованої до сплати суми, а в деяких випадках - 50%. Періодичність внесення страхових премій виз­начається договором страхування. Якщо договір укладається на період, менший за один р., то страхова премія визначається за погодженням сторін і сплачується одноразово.

Нагадаємо, що в статті 28 Закону № 2745-ІП зазначена норма, відповідно до якої договір страхування припиняє свою дію у випад­ку несплати страхувальником страхових платежів у встановлені до­говором строки. При цьому договір вважається достроково припи­неним у випадку, якщо перший (або черговий платіж) не був сплаче­ний за письмовою вимогою страховика протягом десяти робочих днів із дня пред'явлення такої вимоги страхувальникові, якщо інше не передбачене умовами договору.

Сумлінним страхувальникам страхові компанії можуть надава­ти пільги. Зокрема, якщо в період дії договору не відбулося страхово­го випадку, то страхувальникові надається місячний пільговий термін для укладання нового договору з визначеною знижкою зі страхового платежу. Але в деяких випадках знижка зі страхового платежу неза­лежно від кількості пропозицій щодо пролонгації договору страху­вання не може бути більшою за встановлену межу, наприклад 30%.

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 61; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!