Оцінка вартості майна підприємства та встановлення страхової сумиСеред основних проблем, що виникають при страхуванні майна підприємств від вогню та інших небезпек, особливе значен­ня має проблема оцінки майна. Це відбувається через постійне зростання цін на рухоме та нерухоме майно.

Страховою оцінкоюв майновому страхуванні є дійсна вартість майна, що розглядається як об'єкт страхування. Страхо­ва оцінка слугує головним орієнтиром для визначення страхової суми, яка відображається у договорі страхування і є кількісним показником обсягу відповідальності страхової компанії. Статтею 9 Закону № 2745-Ш визначено, що під час страхування майна страхова сума встановлюється в межах вартості майна за цінами і тарифами, що діють на момент укладання договору, якщо інше не передбачено договором страхування.

Для оцінювання основних фондів застосовується їх повна балансова вартість за вирахуванням величини зносу.

Товарно-матеріальні цінності як власного виробництва, так і придбані підприємством, оцінюються за розміром фактичної собівартості або за цінами, що діяли на день укладання договору з вирахуванням зносу; об'єкти в стадії незавершеного будівництва - за розміром матеріальних і трудових витрат, фактично здійсне­них на час страхового випадку; продукція в процесі виробництва або оброблення - за вартістю витрачених на момент страхового випадку сировини, матеріалів і вкладеної праці; для майна, отри­маного за договорами оренди, лізингу - дійсна (балансова) вартість за даними бухгалтерського обліку підприємства, якому належить це майно, але не більше майна суми, в межах якої стра­хувальник несе відповідальність перед власником.

Майно може бути також застраховане за відновною вартістю

Знос за основними засобами розраховується на основі норм амортизаційних відрахувань, визначених діючим законодавством.

Страхова сума може дорівнювати дійсній вартості майна чи бути меншою за нею. Якщо майно прийняте на страхування у певній частці (відсотку) від його повної вартості, то всі об'єкти вважаються застрахованими на таку частку (відсоток). Відхилен­ня страхової суми від страхової оцінки змушує страхову ком­панію здійснювати відшкодування збитків за системою про­порційної відповідальності. Сутність цієї системи полягає в тому, що страхове відшкодування становитиме таку пропорцію до суми збитків, як страхова сума до страхової оцінки:

СВ / 3 = СС / СО

або

СВ=(3 ∙ СС) / СО,

де СВ - страхове відшкодування, грн;

З - збиток, грн;

СС - страхова сума, грн;

СО - страхова оцінка, грн.

Невідповідність між страховою сумою та страховою оцінкою породжує проблему неповного страхового захисту майна. Крім то­го, в період дії договору може відбутися зростання цін і повністю нейтралізувати вплив зростання цін на страхову оцінку майна не­можливо, але є можливість зменшити його наслідки. Ефективним, але складним шляхом вирішення цієї проблеми є страхування з умовою відшкодування витрат, віднесених до реальної (ринкової) вартості майна на день його пошкодження (загибелі). У цьому разі можливе використання умов укладання договору на річний термін з періодичним коригуванням страхових платежів. Застосування таких договорів означає, що і страховик, і страхувальник беруть на себе ризик переплати або недоплати залежно від частоти настання страхового випадку. В договорі може бути застосована безумовна франшиза у відсотках від страхової суми.

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 96; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!