Обов'язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності зброюЦей вид страхування здійснюється на умовах, визначе­них Постановою Кабінету Міністрів України №402 від 29.03.2002 р. „Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності грома­дян України, що мають у власності чи іншому законному во­лодінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї".

Суб'єктами страхування відповідальності власників чи користувачів зброї є страхувальники, страховики і треті, осо­би, яким заподіяна шкода.

Об'єктом страхування відповідальності власників чи користувачів зброї є майнові інтереси, що не суперечать за­конодавству, пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди життю, здоров'ю та (або) майну фізич­них і юридичних осіб внаслідок володіння, зберігання чи вико­ристання зброї.

Страхувальниками є громадяни України, які володіють, зберігають або використовують:

- бойову нарізну вогнепальну зброю армійських зразків або зброю, виготовлену за спеціальним замовленням;

- вихолощену та навчальну зброю;

- несучасну стрілецьку зброю;

- мисливську нарізну вогнепальну зброю (карабіни, мало­каліберні гвинтівки, комбіновані рушниці тощо);

- мисливську гладкоствольну вогнепальну зброю;

- спортивну вогнепальну зброю (спортивні пістолети, ре­вольвери, гвинтівки, рушниці, призначені для використан­ня в спортивних цілях тощо);

- холодну зброю (арбалети, луки, мисливські ножі, катани, мечі, палаші, ятагани, фінські ножі, кортики, кинджали, багнети, багнети-ножі, які не перебувають на озброєнні військових формувань);

- пневматичну зброю (пістолети, револьвери, гвинтівки калібру більш як 4,5 мм і швидкістю польоту кулі понад 100 м за 1 с, в яких снаряд (куля) приводиться в рух стиснутими газами).

Страхувальниками є також громадяни, які на законних підстава зберігають та використовують зброю, власниками якої є юридичні особи (крім військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, працівників органів внутрішніх справ, прокуратури, суду та інших правоохоронних органів під час виконання ними службових обов'язків).

Страховими ризиками, внаслідок яких настає цивільно-правова відповідальність страхувальника, є смерть, інвалідність чи втрата працездатності фізичної особи, а також пошкоджен­ня (знищення) майна фізичної та/або юридичної особи внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.

Страхова сума встановлюється:

- уразі відшкодування спадкоємцям особи, яка загинула (померла) внаслідок страхового випадку, - 11 000 грн;

- у разі призначення потерпілій третій особі І, II або III групи інвалідності - відповідно 8 250, 5 500, 2 750 грн;

- за кожний день непрацездатності потерпілої третьої осо­ би - 20 грн, але не більш як 2 500 грн;

- у разі пошкодження (знищення) майна - у розмірі балан­сової вартості пошкодженого (знищеного) майна внаслідок страхового випадку, але не більше як 30 000 грн. У разі

- відсутності балансової вартості майна його розмір, що підля­гає відшкодуванню, встановлюється за домовленістю між потерпілою третьою особою та страховиком, але не більше як 30 000 грн. Якщо така домовленість не була досягну­та, розмір збитків встановлюється за рішенням суду. У разі часткового пошкодження майна для виплати страхового відшкодування оцінюється вартість майна, що підлягає заміні або відновленню (вартість відновлення), у визна­ченому законодавством порядку.

Страховий тариф установлюється в розмірі одного не­оподатковуваного мінімуму доходів громадян терміном на один рік незалежно від виду та кількості зброї в одного громадянина.

Громадяни України до або під час реєстрації, пере­реєстрації зброї, отримання дозволу на право зберігання, носіння відомчої зброї під час виконання службових обов'язків, закріплення за ними зброї повинні в установленому порядку ук­ласти договір страхування відповідальності власників чи кори­стувачів зброї. У разі відсутності договору страхування реєстрація, перереєстрація, видача дозволу на право зберігання, носіння відомчої зброї під час виконання службових обов'язків, закріплення зброї не проводиться.

Договір страхування може бути укладений на термін від од­ного до десяти років.

Страховий платіж може бути перерахований на розрахун­ковий рахунок страховика або внесений готівкою в його касу. Договір набирає чинності з дня надходження страхового плате­жу на рахунок страховика.

Юридичні особи можуть на законних підставах передава­ти громадянам зброю на зберігання та використання тільки в разі наявності в цих громадян договорів страхування. Допускається укладення таких договорів і сплата страхових платежів юридичною особою - власником зброї із зазначенням у кожному договорі прізвища того, хто буде зберігати або використовувати зброю.

У разі настання страхового випадку страхувальник зо­бов'язаний у триденний термін після отримання інформації про страховий випадок повідомити про це страховикові.

Для отримання страхового відшкодування страховикові подають такі документи:

- заява про виплату страхового відшкодування у зв'язку з настанням страхового випадку;

- договір страхування;

- акт про розслідування страхового випадку (в разі розслідування);

- виписка з рішення суду про стягнення із страхувальни­ка збитків у розмірі заподіяної шкоди (у разі розгляду ма­теріалів у суді);

- документи, які засвідчують задоволення претензії третьої особи;

- листок непрацездатності про тимчасову втрату потерпілою третьою особою працездатності (або нотаріально] засвідчену копію);

- копія рішення медико-соціальної експертної комісії про встановлення потерпілій третій особі інвалідності;

- свідоцтво про смерть потерпілої третьої особи (або нотаріально засвідчену копію).

Документи на виплату страхового відшкодування мо­жуть подаватися страхувальником або третьою особою (її спад­коємцями). У разі загибелі чи смерті третьої особи внаслідок страхового випадку її спадкоємці повинні подати документ пре правонаступність. На підставі отриманих документів страховки або уповноважена особа (аварійний комісар) складає страховий акт (аварійний сертифікат), який є підставою для виплати страхо­вого відшкодування.

Рішення про виплату страхового відшкодування або щ відмову у виплаті страховик повинен прийняти протягом 15 днів від дати отримання всіх необхідних документів. У разі прий­няття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування страховик у триденний термін з дати його прийняття повідомляє заявникові в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови.

Страховик має право відмовитись від виплати страхового відшкодування страхувальнику в разі невиконання ним взятих на себе зобов'язань відповідно до умов договору.

Якщо заподіяна шкода частково або повністю компенсована іншими, причетними до страхового випадку особами, стра­ховик відшкодовує тільки різницю між сумою, що підлягає відшкодуванню за договором страхування, і сумою, що компен­сована іншими особами. Про таку компенсацію страхувальник, треті особи (їх спадкоємці) зобов'язані повідомити страховикові. За несвоєчасну виплату страхового відшкодування в терміни, передбачені договором, страховик сплачує пеню в розмірі за кожний день прострочення, але не більше ніж подвійну облікову ставку Національного банку, яка діяла в період, за який нарахована пеня.

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 138; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!