Порід собак, відповідальність власників яких підлягає обов'язковому страхуванню за шкоду, яка може бути заподіяна третім особамАїді (вівчарка атласька).

Айну (собака айнський, хоккайдо).

Акбаш.

Акіта-іну.

Акіта американський (собака великий японський).

Бергамаско (вівчарка бергамська).

Боксер німецький.

Бріар (вівчарка французька довгошерсна).

Брохольмер датський.

Був'є арденський.

Був'є фланерський.

Бульдог алапахський чистокровний (отто).

Бульдог американський.

Бульдог мальорський (ка-де-бо, перо де пресо мальоркін).

Бульмастиф.

Бультер'єр англійський.

Бультер'єр англійський стафордширський.

Бурбуль південноафриканський.

Вельштер'єр.

Вівчар картський (вівчарка картська).

Вівчарка американо-канадська біла.

Вівчарка бельгійська (грюнендаль, лакенуа, молінуа, тарв'юрен).

Вівчарка бернська (бернський зененхаунд).

Вівчарка велика швейцарська (великий швейцарський зе­ненхаунд).

Вівчарка голландська.

Вівчарка грецька.

Вівчарка ештрельська (португальська гірська).

Вівчарка кавказька (вовкодав кавказький).

Вівчарка німецька.

Вівчарка південноросійська (таврійська).

Вівчарка пікардійська (пікар).

Вівчарка польська підгалянська.

Вівчарка польська татранська.

Вівчарка середньоазіатська (алабай, вовкодав середньо­азіатський).

Вівчарка східноєвропейська.

Вовкодав ірландський.

Доберман-пінчер.

Дог аргентинський (аргентинський мастиф).

Дог бордоський (французький мастиф, дог де Бордо).

Дог німецький.

Далматин.

Дратхаар.

Ердельтер'єр.

Кангал.

Кане-корсо.

Као де кастро лаборейро.

Као де сера де астрела (португальський пастушачий собака).

Карабаш анатолійський.

Командор (вівчарка угорська).

Кувас угорський.

Лабрадор-ретривер.

Ладсир (ньюфаундленд чорно-білий).

Лайка.

Леонбергер.

Маламут аляскінський.

Марема (вівчарка маремо-абруцька).

Мастиф англійський.

Мастиф бельгійський.

Мастиф іспанський.

Мастиф піренейський.

Мастиф тібетський.

Мастіно (мастиф неаполітанський, мастіно-неаполітано).

Мітельшнауцер.

Московська сторожова.

Ньюфаундленд.

Перо де преса канаріо (собака канарський).

Піт-бультер'єр американський.

Пурухаар.

Рафейру дуалінтежу (собака португальський сторожовий).

Ріджбек родезійський.

 

Ріджбек тайський.

Різеншнауцер (великий шнауцер).

Ротвейлер.

Сенбернар.

Собака вовчий італійський.

Собака вовчий саарлоський (вольфхаунд).

Собака вовчий чеський.

Собака піренейський гірський (великий піренейський).

Тер'єр американський стафордширський.

Тер'єр російський чорний.

Тоза-іну (собака японський бійцівський).

Філа бразилейро (мастиф бразильський).

Фокстер'єр.

Хаскі сибірський.

Ховаварт.

Чувач словацький.

Ягдтер'єр.

Метиси всіх названих порід.

 

Договір страхування може бути укладений на термін від од­ного до трьох років. Допускається укладання договорів страху­вання юридичними особами на користь штатних та позаштатних працівників, якщо вони для виконання службових обов'язків використовують власних собак згідно із законодавством.

Договір страхування набирає чинності з дати, зазначеної в страховому полісі, але не раніше від внесення страхувальни­ком страхового платежу на користь страховика, що засвідчується відповідними документами.

Уразі зміни власника собаки дія договору страхування поширюється на нового власника за умови переоформлення цього договору на його ім'я.

У разі в'їзду на територію України та відсутності договору страхування, укладеного в Україні, власник собаки повинен ук­ласти договір страхування, крім випадків, коли власник собаки уклав відповідний договір у державі, з уповноваженою ор­ганізацією із страхування відповідальності власників собак якої Україна уклала угоду про взаємне визнання договорів такого страхування.

Інформацію про порядок укладення договору страхування надає страховик.

У разі настання страхового випадку страхувальник зо­бов'язаний у триденний термін повідомити про це страховика.

Для отримання страхового відшкодування страховику подаються такі документи:

- заява про виплату страхового відшкодування у зв'язку з настанням страхового випадку;

- договір страхування;

- акт про розслідування страхового випадку (у разі проведення розслідування);

- витяг з рішення суду про стягнення зі страхувальника збитків у розмірі заподіяної шкоди (в разі розгляду ма­теріалів у суді);

- документи, які засвідчують задоволення претензії тре­тьої особи;

- копія листка непрацездатності потерпілої фізичної осо­ би чи довідки медичного закладу про тимчасовий розлад здоров'я у дитини, засвідчена в установленому порядку;

- копія рішення медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності потерпілій фізичній особі, засвідчена в установленому порядку;

- копія свідоцтва про смерть потерпілої фізичної осо­би, засвідчена в установленому порядку.

У разі загибелі чи смерті потерпілої фізичної особи внаслідок настання страхового випадку її спадкоємці повинні по­дати документ про правонаступність. На підставі отриманих до­кументів страховик або уповноважена особа складає у триден­ний термін страховий акт у формі, що визначається страхови­ком, який є підставою для виплати страхового відшкодування.

Прямий збиток, що відшкодовується страховиком, виз­начається врозмірі загального збитку, який зафіксований у страховому акті.

Розмір страхового відшкодування обчислюється множен­ням прямого збитку на відсоток страхового покриття й відніманням від цього добутку франшизи.

Рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у виплаті страховик повинен прийняти протягом 10 днів з .дати отримання всіх необхідних документів, крім ви­падків, коли спори, пов'язані з виплатою страхового відшкоду­вання, розглядаються в судовому порядку.

У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхо­вого відшкодування страховик у триденний термін з дати його прийняття повідомляє заявника в письмовій формі з обґрунту­ванням причин відмови.

Виплата страхового відшкодування здійснюється протя­гом п'ятнадцяти робочих днів із моменту прийняття рішення про виплату страхового відшкодування.

За несвоєчасну виплату страхового відшкодування страховик сплачує страхувальникові пеню в розмірі 0,1% суми страхового відшкодування за кожний день прострочення.


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 223; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!