Страхування вантажоперевезеньСтрахування вантажів - один з найпо­ширеніших видів страхових операцій, що передбачає страхування вартості вантажів на всіх видах транспорту, без урахування стра­хового захисту самого транспортного засобу.

Страхувальником може бути особа, яка має страховий інте­рес у цьому вантажі: відправник та одержувач, фізична чи юри­дична особа. Страховиком в Україні може бути лише страхова компанія, що отримала ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг та має право здійснювати цей вид стра­хування згідно з установчими документами.

Об'єктом страхування вантажів є вантаж, перевезен­ня якого обумовлюється економічними взаємовідносинами сторін.

При здійсненні зовнішньоторговельних операцій суб'єкти підприємницької діяльності використовують угоди, встанов­лені відповідно до Правил ШКОТЕРМС. Ці угоди розподіля­ють зобов'язання між продавцями й покупцями, в тому числі визначають сторону, на яку покладається обов'язок страхуван­ня вантажу.

Довідково. ІНКОТЕРМС - міжнародні торговельні терміни (умови), повністю перекладаються як Міжнародні правила тлумачення торговельних термінів (умов). Зазвичай їх називають "базові умови поставки". Розроблені Міжнародною торговельною палатою, правила ІНКОТЕРМС не є обов'язковими для їх виконання й дотримання, а мають реко­мендаційний характер. Проте Україна своїм внутрішнім за­конодавством установила обов'язкове використання правил ІНКОТЕРМС національними суб'єктами в їх зовнішньоеко­номічних угодах.

Усі торговельні умови згідно ІНКОТЕРМС, поділено на чо­тири групи: Е, Е, С, Б.

Група Е - продавець надає покупцеві товари безпосередньо в своїх приміщеннях.

Група Р - продавець зобов'язаний надати товар у користу­вання перевізника, який надається покупцем.

Група С - продавець зобов'язаний укласти договір переве­зення, проте без прийняття на себе ризику ви­падкового пошкодження товару або інших до­даткових витрат після відвантаження товару.

Група Б - продавець несе всі витрати і приймає на себе всі ризики до моменту доставки товару в країну призначення.

Практикою доведено, що серед умов торговельних угод найширшого застосування набули чотири основні базиси поставки продукції: СІР, САР, РОВ, РАЗ.

Умови страхування вантажів визначаються правилами страхування, що розробляються індивідуально кожною страхо­вою компанією. Різниця між правилами різних страхових ком­паній полягає у визначенні обсягу відповідальності.

Договори страхування вантажів можна класифікувати за різними ознаками:

1)за видами транспорту (договори залізничних, морських, внутрішньоводних, автомобільних і повітряних перевезень);

2) за територією (внутрішньодержавні та міжнародні пере­везення); за кількістю перевізників (місцеві перевезення, перевезення в прямому сполученні, прямі змішані пере­везення тощо).

Класифікувати види транспорту з огляду на безпеку ванта­жу досить складно. Необхідно промоделювати весь ланцюг транс­портної операції, і тоді можна визначити ланки, які найбільш ри­зиковані чи небезпечні для вантажу.

Ризики перевезення, як правило, досить докладно описано в правилах (умовах) страхування будь-якої страхової компанії, що страхує вантажі.

Розглянемо найважливіші з них:

1. "Відповідальність за всі ризики" (загальна аварія)

За Договором страхування, що укладений на цій умові, відшкодовуються:

а) збитки від пошкодження або повної загибелі всього або частини вантажу або багажу, що сталися з будь-якої причини, крім загальних винятків;

б) видатки та внески по загальній аварії, вчинені для за­побігання збитків з будь-якої причини, крім загальних винятків;

в) усі необхідні та доцільно вчинені видатки по рятуванню вантажу, а також по зменшенню збитку та встановленню його розміру, якщо збиток відшкодовується за умовами страхування, крім загальних винятків.

2. "Із відповідальністю за приватну аварію" За договором страхування, що укладений на цій умові, відшкодовуються, крім загальних виключень:

а) збитки від повної загибелі або пошкодження всього або частини вантажу, завдані пожежею, блискавкою, бурею, вихором та іншими стихійними лихами, загибеллю або зіткненням поїздів, суден, літаків та інших засобів перевезення між собою або ударом їх або нерухомі або плавучі предмети, посадкою судна на мілину, провалом або обвалом мостів, намокання водою з-за борту, а також унаслідок заходів, прийнятих для рятування вантажу або для гасіння пожежі;

б) збитки внаслідок зникнення транспортних засобів без вісті;

в) збитки від повної загибелі всього або пошкодження всього або частини вантажу внаслідок нещасних випадків при навантаженні, укладанні, вивантаженні й прийманні судном палива;

г) збитки від повної загибелі або пошкодження всього або частини вантажу внаслідок викидання на берег, затоплення або перевертання судна, перевертання або сходження з рейок наземного засобу транспортування, розвантаження вантажу в порту лиха, пожежі або вибуху на судні, літаку чи іншому засобі перевезення;

г) видатки та внески по загальній аварії, понесені для запобігання збитків за будь-якої причини, крім загальних винятків;

д) збитки від загибелі або пошкодження вантажу внаслідок викидання за борт при небезпеці аварії або змиву за борт, надходження води з моря, озера або річки усередину судна, кораблю, засобу транспортування, контейнеру або міста зберігання, повної втрати будь-якої упаковки, що впала за борт або була упущена під

час навантаження чи розвантаження судна, якщо вони не відне­сені на рахунок загальної аварії;

є) усі необхідні і доцільно здійснені витрати по рятуванню й збереженню вантажу, а також по запобіганню подальшого його пошкодження.

3. "Без відповідальності за пошкодження, крім випадків катастроф"

За договором страхування, укладеним на цій умові, відшко­довуються, крім загальних винятків:

а) збитки від повної загибелі всього або частини вантажу внаслідок вогню, блискавки, бурі, вихору та інших стихійних лих, катастрофи чи зіткнення суден, літаків та інших транспортних засобів між собою або удару їх у непорушні або плаваючі предмети, посадки судна на мілину, провалу мостів, вибуху, пожежі, пошкодження судна льодом, підмокання внаслідок дії забортної води, а також унаслідок дій, прийнятих для рятування або для гасіння пожежі;

б) збитки внаслідок пропажі судна або літака безвісти;

в) збитки від повної загибелі усього або частини вантажу внаслідок нещасних випадків при навантаженні, укладці, вивантаженні вантажу та прийомі судном палива;

г) збитки від пошкодження вантажу внаслідок катастрофи або зіткнення судів, літаків та інших транспортних засобів між собою або з будь-яким непорушним чи плаваючим предметом (включаючи кригу), посадки судна на мілину, пожежі або вибуху на судні, літаку чи іншому транспортному засобі;

г) видатки та внески по загальній аварії, понесені для запобігання збитків за будь-якої причини, крім загальних винятків;

д) збитки від загибелі вантажу внаслідок викидання за борт при небезпеці аварії або змиву за борт; проникнення морської, річкової або озерної води на судно, контейнер, човен або підйомник; повної втрати будь-якої упаковки, що впала за борт або була упущена під час навантаження або розвантаження судна, якщо вони не віднесені на рахунок загальної аварії;

є) усі необхідні та доцільно вчинені видатки по рятуванню вантажу, а також по зменшенню збитку та встановленню його розміру, якщо збиток відшкодовується за умовами страхування.

При підготовці договору страхування вантажу страхуваль­нику слід обрати потрібний йому набір ризиків, при цьому не­обхідно враховувати той факт, що при перевезенні вантажів у країнах-членах СНД одним з основних є ризик пограбування, крадіжки, шахрайства з вантажами. Тому в договорі страхування або в правилах (умовах) страхування ці ризики мають бути ви­кладені досить чітко і зрозуміло

Страховий поліс видається страховиком лише від свого імені і набирає чинності з моменту сплати страхувальником стра­хової премії.

За терміном дії страхові поліси поділяють на рейсові, тобто вантаж страхується від одного пункту до іншого, та на визначений період часу. За умовами змішаного поліса страхування вантажу здійснюється одночасно за обома умовами.

Широке застосування у зовнішньо-, а також у внутрішньоекономічних зв'язках набула особлива форма - генеральний поліс. За угодою зі страхувальником, страховик зобов'язується протягом визначеного терміну (як правило, р.) страхувати всі вантажі, що їх отримує чи відправляє страхувальник. Зручність полягає в тому, що за багаторазових поставок відпадає потреба оформлювати поліс страхування за кожною окремою партією вантажу. Страховик несе відповідальність за всі вантажі, що підпадають під страхування в разі, коли страхувальник заповнив заяву на страхування вантажу і страхові премії перераховано вчасно. Крім терміну дії, в генеральному полісі зазначається обсяг і межа відповідальності страховика, інші спеціальні умови. Зокре­ма, за генеральним полісом страхувальник зобов'язаний по кож­ному відправленню вантажу, що підпадає під дію генерального поліса, повідомити страховій компанії всі необхідні відомості не­гайно після їх отримання. Ці відомості стосуються найменування судна, на якому перевозиться вантаж, шляху прямування вантажу та страхової суми. Страхувальник не звільняється від цього обов'язку, навіть якщо він отримає відомості про відправку після доставки вантажу до місця призначення у непошкодженому стані.

При неповідомленні або несвоєчасному повідомленні стра­хувальником необхідних відомостей страховик має право відмо­вити у відшкодуванні збитків за відповідними вантажами. При цьому за страховиком зберігається право на страхову премію, яку він міг би одержати, якщо страхувальник не доведе, що неповідо­млення або несвоєчасне повідомлення відомостей не може бути поставлене йому в провину.

Якщо страхувальник умисно повідомив відомості не­своєчасно або не повідомив їх зовсім чи умисно неправильно по­значив вантаж або страхову суму, страховик має право відмовити­ся від страхування за генеральним полісом. При цьому за страхо­виком зберігається право на страхову премію, яку він міг би одер­жати в разі сумлінного виконання в повному обсязі страхуваль­ником договору морського страхування.

Вантаж приймається на страхування в сумі, заявленій стра­хувальником. Страхова сума має відповідати дійсній страховій вартості вантажу.

Тарифи премій зі страхування вантажів, як правило, розрахо­вуються страховиками самостійно.

При визначенні остаточного розміру тарифу, може застосо­вуватись поправочний коефіцієнт у розмірі 0,5 - 1,0.

Розмір ставок страхових премій залежить від інформації, що міститься в заяві страхувальника про укладання договору страху­вання вантажів, а саме:

- виду вантажу (точна назва, тип пакування, число, місць і маса);

- виду транспортного засобу (наприклад, при морському перевезенні - назва судна, рік побудови його, тоннаж);

- способу відправлення вантажу (у трюмі, на палубі, навалом, наливом, насипом, у контейнерах);

- маршруту (пункт відправлення, перевантаження, призначення транспортного засобу);

- вартості вантажу;

- типу обсягу страхової відповідальності (умов страхування).

Страхові компанії не відшкодовують збитків від пошкод­ження вантажу за відсутності зовнішніх пошкоджень транспорт­ного засобу, контейнера або тенту чи за наявності цілої пломби. Причиною таких збитків може бути лише неправильне розміщен­ня вантажу. Відповідальність за порушення правил навантаження несе перевізник, а не страховик.

Крім того, у статті 254 Кодексу торговельного мореплавст­ва зазначено, що страховик не відповідає за збитки:

- що сталися внаслідок наміру або грубої необережності страхувальника, відправника, одержувача, а також їх представника;

- що сталися внаслідок того, що судно було відправлене в немореходному стані, якщо тільки немореходний стан не був спричинений його прихованими недоліками;

- що сталися внаслідок старості судна і його приладдя, їх зношеності від часу або звичайного користування, а та­кож за збитки, що виникли внаслідок навантаження, з відома страхувальника або його представника, але без відома страховика, речовин та предметів, небезпечних у відношенні вибуху й самозаймання, якщо договором страхування не передбачено інше;

- що сталися внаслідок природних властивостей самого вантажу (внутрішнього псування, убутку, іржі, плісняви,

- витоку або поломки, самозаймання тощо), а також що ви­никли внаслідок неналежної упаковки;

- що сталися внаслідок дії ядерного вибуху, радіації або радіоактивного зараження, якщо інше не встановлено умовами Кодексу;

- що виникли внаслідок різного роду воєнних дій або військових заходів та їх наслідків, захоплення, піратських дій, народних заворушень, страйків, а також конфіскації, реквізиції, арешту або знищення судна чи вантажу на ви­могу військової чи цивільної влади.


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 341; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!