Управління операційною діяльністю



Людська природа така, що примушує

відразу перескакувати до прийняття

рішень, обминаючи акуратний,

ретельний аналіз нової ситуації.

Це є суттєвим джерелом усяких помилок.

Тема 13

СВІТОВА ПРАКТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

 

 

Фінансове управління на підприємстві

(фінансовий менеджмент)

 

Фінансовий менеджмент– вид діяльності, направлений на управління фінансово-господарською діяльністю підприємства, який включає:

§ розробку і реалізацію фінансової політики підприємства;

§ інформаційне забезпечення шляхом складання і аналізу фінансової звітності підприємства (рис. 13.1);

§ оцінку інвестиційних проектів і формування портфеля інвестицій;

§ поточне фінансове планування і контроль.

 

 

 


Рис.13.1.Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту

 

Метоюфінансового менеджменту є розробка і застосування методів, засобів та інструментів для досягнення цілей діяльності підприємства:

§ підвищення обсягів продажу та прибутку

§ підтримання стійкої прибутковості підприємства

§ збільшення доходів власників (акціонерів)

§ підвищення курсової вартості акцій підприємства та ін.

Знаходження раціонального співвідношення між короткостроковими і довгостроковими цілями розвитку підприємства на основі прийнятих рішень–основне завдання менеджера.

Завдання фінансового менеджменту – прийняття рішень по забезпеченню найбільш ефективного руху фінансових ресурсів між підприємством і джерелами його фінансування (як зовнішніми, так і внутрішніми).

Управління потоками фінансових ресурсів, виражених у грошових засобах, єосновним питанняму фінансовому менеджменті.

Потоки грошових засобівможуть бути такими:

§ отримані в результаті фінансово-господарської діяльності;

§ отримані на фінансовому ринку в результаті продажу акцій, облігацій, одержання кредитів;

§ повернені суб’єктам фінансового ринку як плата за капітал у вигляді процентів і дивідендів;

§ направлені на сплату податків;

§ інвестовані та реінвестовані в розвиток підприємства.

Функції і методи фінансового менеджменту можна розділити на два блоки:

1. Управління зовнішніми фінансами:

§ управління оборотними активами:

- рухом грошових засобів, розрахунками з клієнтами;

- управління матеріально-виробничими запасами і ін.;

§ залучення короткострокових і довгострокових зовнішніх джерел фінансування.

2. Внутрішньовиробничий облік і контроль:

§ складання і аналіз фінансової звітності підприємства;

§ оцінка поточного фінансового стану підприємства і перспективне планування;

§ збір і обробка даних бухгалтерського обліку для управління фінансами;

§ складання кошторису витрат, сплата податків і т. ін.

 

 


ОПЕРАЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФІНАНСОВИЙ
     
     
Управління поточною діяльністю:  • управління витратами  • цільове планування прибутку  • бюджетне планування  • оцінка фінансового стану підприємства Управління підготовкою, розробкою, оцінкою і реалізацією інвестиційних проектів:  • витрати і вигоди  • критерії оцінки  • вибір альтернатив  • цінність підприємства   Управління джерелами фінансування:  • структура капіталу  • вартість капіталу  • цінні папери  • дивідендна політика  • ризики

Рис. 13.2. Структура і завдання фінансового менеджменту

 

Прийняття рішень з фінансових питань чиниться в двох площинах:

1. Інвестування (інвестиційні рішення короткострокові і довгострокові):

§ раціоналізація структури активів, визначення необхідності їх зміни або ліквідації;

§ розробка і оцінка інвестиційних проектів;

§ визначення потреби у фінансових ресурсах;

§ управління портфелем цінних паперів.

2. Вибір джерел їх фінансування:

§ розробка і реалізація політики раціонального поєднання використання власних і позичених засобів для забезпечення ефективного функціонування підприємства;

§ розробка і реалізація політики залучення капіталу на найбільш вигідних умовах;

§ дивідендна політика;

§ оцінка операцій злиття і поглинання підприємств.

Таким чином, фінансовий менеджмент включає управління поточною (операційною), інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства (рис. 13.2).

 

 

Управління операційною діяльністю

 

Управління прибутковістю

 

Управління прибутковістюпідприємствабазується на основних положеннях управлінського обліку:

§ облік витрат і калькуляція собівартості продукції;

§ планування, аналіз і контроль витрат по їх цільовому призначенню;

§ цільове планування прибутку;

§ бюджетне планування.

Управлінський облік – сукупність методів і процедур,що використовуються для контролю за поточною діяльністю, а також для прийняття рішень з раціоналізації використання ресурсів, оцінки ефективності виробництва продукції(послуг)

Об’єктами обліку є:

§ витрати підприємства

§ фінансові результати.

Управління прибутковістю вирішує цілий комплекс завдань:

§ в якій кількості виробляти або продавати продукцію;

§ випуск якої продукції продовжити, чи, навпаки, припинити;

§ виробляти чи купувати комплектуючі;

§ чи змінювати технологію і організацію виробництва;

§ закривати або перепрофілювати структурні підрозділи;

§ яку встановити ціну на продукцію.

Управління витратами

 

Основне завдання – пошук шляхів найбільш ефективного використання наявних обмежених ресурсів з допомогою планування, калькулювання, контролю витрат і бюджетування своєї внутрішньовиробничої діяльності.

Найважливішою передумовою планування, обліку, калькулювання, прийняття раціональних управлінських рішень є розуміння різної природи витрат і уміння їх правильно класифікувати.

Класифікація витрат

 

В залежності від цілей, для яких використовується інформація про витрати, вони можуть класифікуватися по трьох класах або напрямках (табл. 13.1).

 

Таблиця 13.1

Напрямки класифікації витрат

 

Для визначення собівартості й фінансових результатів Для прийняття управлінських рішень Для контролю і регулювання
1. Прямі і непрямі 2. Витрати на продукцію і витрати періоду 3. Основні і накладні 4. За елементами і статтями витрат 5. Ті, що включаються і не включаються в собівартість 1. Постійні, перемінні, змішані 2. Релевантні й нерелевантні 3. Маржинальні й диференціальні 4. Дійсні і можливі 5. Альтернативні або неальтернативні 1. Ті, що контролюються і не контролюються

 

Класифікація витрат для визначення собівартості й фінансових результатів. Витрати відповідно поділяються на прямі й непрямі, витрати на продукцію і витрати періоду, за елементами і статтями витрат тощо (табл. 13.2).

Таблиця 13.2


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 64; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!