Знаходження точки беззбитковості для багатономенклатурного виробництва 

Показники

Продукція А

Продукція Б

Всього

грн. % грн. % грн. %
Доход від реалізації 100 000 100 300 000 100 400 000 100
Перемінні витрати 70 000 70 120 000 40 190 000 47,5
Маржинальний доход 30 000 30 180 000 60 210 000 52,5
Постійні витрати ххх ххх ххх ххх 143 100 ххх
Прибуток ххх ххх ххх ххх 66 900 ххх

 

Звідси, коефіцієнт загального маржинального доходу = 210 000/400 000 = 0,53;точка беззбитковості = 143 100/0,53 = 270 000 грн.

Зі зміною структури виробництва коефіцієнт загального маржинального доходу і величина точки беззбитковості також змінюються (табл. 13.12).

Виходячи з даних таблиці, коефіцієнт загального маржинального доходу = 150 000/400 000 = 0,38;точка беззбитковості = 143 100/0,38 = 376 579 грн.

Таблиця 13.12

Знаходження точки беззбитковості для багатономенклатурного виробництва

При зміні його структури

Показники

Продукція А

Продукція Б

Всього

грн. % грн. % грн. %
Доход від реалізації 300 000 100 100 000 100 400 000 100
Перемінні витрати 210 000 70 40 000 40 250 000 62,5
Маржинальний доход 90 000 30 60 000 60 150 000 37,5
Постійні витрати ххх ххх ххх ххх 143 100 ххх
Прибуток ххх ххх ххх ххх 6 900 ххх

 

Визначення обсягу реалізації, необхідного для одержання планової величини прибутку. Розрахунок виконується за методикою визначення точки беззбитковості з урахуванням величини прибутку.

Приклад.Підприємство планує одержати 70 000 грн. прибутку за місяць з виробництва і продажу світильників. Вихідна інформація про ціну і структуру витрат представлена в прикладі, розглянутому вище (див. п. 13.2.4.). Необхідно визначити, скільки потрібно виробити і продати світильників, щоб отримати необхідний прибуток (у шт. і грн.).

За методом маржинального доходу

 

Обсяг реалізації = (Постійні витрати + Плановий прибуток) : КМД. (13.7)

Отже, обсяг реалізації у вартісному вираженні складе: (80 000 + 70 000) : 0,40   = 375 000 грн., а в натуральному: (80 000 + 70 000) : 200 = 750 шт.

Таким чином, щоб одержати необхідну величину прибутку, підприємству потрібно виробити і продати 750 шт. світильників за ціною 500 грн.

Визначення величини прибутку для планових рівнів виробництва і продажу.З цією метою розглянемо такий приклад.

Підприємство планує виробити і продати протягом місяця світильників на суму 280 000 грн. При тих самих вихідних даних необхідно визначити величину прибутку

Замаржинальним методом

 

Прибуток = (Обсяг реалізації  КМД) – Постійні витрати. (13.8)

Відповідно планова величина прибутку має бути на рівні: (280 000  0,40) - 80 000 = 32 000 грн.

Визначення ціни продажу, необхідної для отримання планового прибутку. Як і в попередньому випадку розглянемо подібний приклад.

Підприємство планує продати 420 шт. світильників і при цьому отримати 60 000 грн. прибутку. За якою ціною можливий цей результат?

Скористаємося таким виразом:

 

Обсяг продажу  Ціна = Перемінні витрати   Обсяг продажу + Постійні витрати + Плановий прибуток. (13.9)

Підставивши вихідні дані в рівняння, отримаємо:

 

420  Ціна = 300  420 + 80 000 + 60 000;

420  Ціна = 266 000;

Ціна = 266 000 : 420 = 633 грн.

 

Отже, плановий прибуток може забезпечити ціна на рівні 633 і більше гривень.

Запас міцності або межа фінансової безпеки. Слід мати на увазі, що запас міцності – це величина, на яку фактичний (або плановий) обсяг реалізації перевищує точку беззбитковості. Він віддзеркалює величину можливого зниження обсягу виробництва і реалізації без ризику одержати збитки

Запас міцності може бути виражений в грошовій формі (13.10) або в процентах (13.11).

 

Запас міцності (в грошах) = Виручка – Точка беззбитковості; (13.10)
Запас міцності (в %) = Запас міцності в грошах : Виручка. (13.11)

У нашому прикладі:

§ обсяг реалізації = 250 000 грн.;

§ точка беззбитковості = 200 000 грн.

Отже, запас міцності в грошовому вираженні складе: 250 000 – 200 000 = 50 000 грн., а в процентному – 50 000 : 250 000 = 0,2 або 20%.

Операційний (виробничий) важіль. Зауважимо, що операційний важіль показує, у скільки разів може змінитися значення прибутку при збільшенні (зміні) обсягу продажу

Операційний важіль залежить від співвідношення перемінних і постійних витрат. Його можна виразити такими співвідношеннями:

 

Операційний важіль = Маржинальний доход : Прибуток; (13.12)
% зміни прибутку = % зміни виручки  Операційний важіль. (13.13)

У нашому прикладі:

§ маржинальний доход = 100 000 грн.;

§ прибуток = 20 000 грн.

Відповідно, операційний важіль = 100 000 : 20 000 = 5.

Якщо підприємство планує збільшення обсягу продажу на 15%, то сума прибутку збільшиться на 75% (15  5 = 75).

Використання ефекту операційного важеля для управління структурою витрат. На практиці зазвичай виникає питання: яка структура витрат є кращою: з перевагою перемінних витрат (малий операційний важіль – підприємство А), чи з перевагою постійних витрат (великий операційний важіль – підприємство Б)? Для відповіді скористаємося даними табл. 13.13 і розглянемо дві протилежні ситуації (при збільшенні обсягу реалізації і при зменшенні).

Таблиця 13.13


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 6;