Основи конституційного права Великобританії. британських кримінальних судах присяжних немає) розглядає найбільш серйозні кримінальні злочини, а також апеляції на ви­роки та рішення магістратських357

британських кримінальних судах присяжних немає) розглядає найбільш серйозні кримінальні злочини, а також апеляції на ви­роки та рішення магістратських судів.

До категорії нижчих судів британської судової системи належать суди графств і магістратські суди. Суди графств (їх нараховується близько 350) є основними органами цивільного правосуддя, які у першій інстанції розглядають 90% усіх цивільних справ. Магіст­ратські суди вирішують близько 98% кримінальних справ, але, якщо злочин особливо серйозний, то справа передається до Суду Корони.

Поряд зі судами загальної юрисдикції в Англії та Уельсі функ­ціонують спеціалізовані суди (трибунали), які утворюються за галузевим принципом. Наприклад, Суд з розгляду скарг на обме­ження свободи підприємців, промислові трибунали тощо.

Судова система Північної Ірландії в основному аналогічна англійській. До вищих судів належать: Верховний суд, який вклю­чає Високий суд, Апеляційний суд і Суд Корони. До нижчих судів належать суди графств і магістратські суди. Що стосується судо­вої системи Шотландії, то порівняно з англійською судовою сис­темою вона має значну самостійність. З кримінальних справ ви­щою судовою інстанцією є Високий суд юстиціаріїв, який розта­шований в Единбурзі. Сесійний суд, розташований також в Единбурзі, є вищою судовою інстанцією з цивільних справ. Важ­ливу ланку у судовій системі Шотландії займають шерифські суди. Шерифи – це професійні судді, які очолюють кожне з шерифств і розглядають кримінальні та цивільні справи. Нижчою інстанцією з кримінальних справ є окружні суди, в яких магістрати або мирові судді розглядають малозначні правопорушення. Судді шотландсь­ких судів призначаються на посади британським Монархом за ре­комендацією державного секретаря зі справ Шотландії.

Політико-територіальний устрій. Організація влади на місцях

Об’єднане Королівство Великобританії та Північної Ірландії представляє собою унітарну державу, яка складається з Англії, Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії. Водночас, із моменту утворення та протягом існування цього союзу постійно існувала проблема надання автономії Шотландії та Уельсу і незалежності

358

Розділ 22

Північної Ірландії. Такі проблеми пов’язані з досить суттєвою відмінністю даних регіонів у культурному, мовному, релігійно­му, економічному та інших аспектах. Наприкінці 90-х років лей­бористський уряд здійснив низку реформ регіонального управ­ління, які стосувалися Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії.

Першим кроком у напрямі надання автономії Шотландії та Уельсу було прийняття у 1997 р. Британським парламентом Акта про референдуми в Шотландії та Уельсі. За результатами рефе­рендумів у 1998 р. Британський парламент прийняв Акт про ут­ворення Національної Асамблеї Уельсу та Акт про Шотландсь­кий парламент. Ці акти регулюють основні питання організації та діяльності парламентів регіонів. На відміну від Уельсу, в Шот­ландії був сформований не тільки законодавчий, а й орган вико­навчої влади. Законодавчий орган влади Шотландії отримав по­вноваження у податковій сфері, яких не має Асамблея Уельсу. Крім того, Акт про Шотландський парламент встановлює право парламенту приймати власне законодавство, тоді як законодав­чий орган Уельсу приймає так зване «підпорядковане законодав­ство». Деякі англійські вчені називають Шотландську автоно­мію – політичною, а автономію Уельсу – адміністративною.

Що стосується правового статусу Північної Ірландії, то з 1922 р. по 1972 р. у Північній Ірландії діяв порядок під назвою «система стормонта» (стормонт – двопалатний парламент Північної Ірландії). Однак центральні органи влади Великобританії збері­гали своє верховенство щодо державних органів Північної Ірландії. Водночас у зв’язку з боротьбою з тероризмом у 1972 р. була запроваджена «система прямого правління з Лондону». На сучасному етапі лейбористський уряд передбачає низку реформ щодо децентралізації влади у даному регіоні: у 2001 р. були сфор­мовані стормонт і уряд Північної Ірландії.

Територія Англії складається з 45 графств, при чому Великий Лондон є окремою адміністративно-територіальною одиницею. У сільській місцевості низова адміністративно-територіальна оди­ниця – прихід. Територія Уельсу складається з 11 графств і 11 міст-графств, а у сільській місцевості графства поділяються на громади. У Шотландії утворені 32 територіальні одиниці місце­вого управління, а низовою є громада. Територія Північної Ірлан­дії розподілена на 6 графств, які поділяються на 26 округів.


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 214; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!