Висновки та необхідні заходи  У висновках технічного звіту слід надати:

- загальну оцінку технічного стану споруди за класифікацією        ДСТУ-Н Б В.2.3-23;

- з'ясування фактичних умов роботи конструкції від дії статичних та динамічних навантажень;

- визначення фактичної несної здатності конструкції;

- визначення впливу дефектів на роботу конструкцій;

- відповідність вантажопідйомності споруди чинним нормам;

- обґрунтованість встановленого обмеження руху автотранспорту на під'їздах до споруди;

- відповідність габаритів споруди чинним нормам;

- достатність величини підмостового отвору;

- аналіз висотного положення елементів мостового переходу виходячи з розрахункових рівнів води;

- дотримання умов безпеки руху транспорту і пішоходів;

- перелік невідповідностей чинним нормам і стандартам;

- рекомендації щодо режиму подальшої експлуатації споруди;

- рекомендації з основних видів та обсягів ремонтних робіт;

- рекомендації щодо сучасних ремонтних технологій та ремонтних матеріалів;

- перелік елементів, що повністю втратили свій ресурс і підлягають заміні;

- на підставі аналізу залишкового ресурсу слід зробити висновок при доцільність або недоцільність проведення реконструкції споруди. Одним із критеріїв доцільності реконструкції є забезпечення подальшого терміну експлуатації споруди не менше 20 років, що повинно підтверджуватися наявністю відповідного залишкового ресурсу основних несних елементів;

- необхідність проведення спеціальних обстежень (вказати мету обстежень і результати, які необхідно отримати для прийняття остаточного рішення про технічний стан моста);

- необхідність проведення випробувань споруди (мета і вид випробувань, дані, які необхідно отримати в процесі випробувань);

- термін наступного планового обстеження моста;

- у кінці висновків вказується посада відповідального виконавця, підпис, ПІБ.

Додатки до технічного звіту

- відомість дефектів, що складається у табличній формі, в якій по елементно вказуються: найменування та характеристика дефекту, розташування дефекту, заходи з усунення дефекту, об'єми дефектів (на вимогу замовника);

- креслення та схеми з нанесенням основних розмірів елементів споруди, місць і зон розташування дефектів, результатів інструментальної зйомки, промірів глибин, інші графічні матеріали, що пояснюють особливості конструкцій споруди;

- витяги з проектної, будівельної та експлуатаційної документації. Копії виконавчої документації з армування, конструкцій опор, фундаментів, мостового полотна, інших прихованих вузлів та деталей. Виписки з журналу (книги) мостової споруди, виписки з паспорта споруди тощо;

- погодження до зміни проектних рішень;

- сертифікати на матеріали;

- затверджена програма випробування;

- дані про розміри та вагові параметри випробувального навантаження;

- перелік випробувального обладнання;

- статичні і динамічні розрахунки, які визначають технічний стан споруди і її експлуатаційні характеристики;

- методика визначення перевірочних зусиль у перерізах конструкцій. Основні формули та результати розрахунків елементів на дії постійного та рухомого навантаження за граничними станами першої та другої груп;

- акти і матеріали робіт, виконаних залученими організаціями (допускається видавати окремим томом).

Склад звіту з акустико-емісійної діагностіки (АЕД)

 

Звіт з АЕД повинен містити такі розділи:

1 Зміст;

2 Вступ - привести інформацію, що обґрунтовує необхідність виконання АЕД;

3 Об’єкт АЕД - описати об’єкт діагностування, включаючи стан конструкції та її матеріал, дати коротку історію експлуатації. Приводяться всі дані, що можуть вплинути на результати АЕД;

4 Програма діагностування об’єкту - привести схеми завантаження, величини навантажень діагностування, схеми встановлення приладів традиційних методів та перетворювачів акустичної емісії (ПАЕ);

5 Умови проведення робіт - описати умови, за яких виконувати АЕД, включаючи умови довкілля, рівень акустичних шумів та електромагнітних перешкод та заходи із зменшення їх рівня;

6 Підготовка до проведення АЕД - описати усі заходи пов’язані із підготовкою до проведення АЕД. Привести всі операції з підготовки, обґрунтування схеми розміщення ПАЕ, а також технологічні операції по їх встановленню та перевірці роботи АЕ системи;

7 Критерії оцінки стану об’єкту - описати обрані АЕ критерії для даного об’єкта. Додатково, при необхідності, приводиться класифікація джерел АЕ та дії операторів при реєстрації джерела АЕ того чи іншого класу;

8 АЕ система - навести всі суттєві параметри обраної АЕ апаратури. Привести повний опис технічних засобів АЕД, включаючи найменування фірми-виготовлювача, номера моделей, число використаних ПАЕ, підсилення системи, дата її останнього калібрування. Описати ПАЕ, їх тип та параметри, рік виготовлення і результат калібрування;

9 Настроювання АЕ апаратури - провести результати перевірки роботи апаратури;

10 Технологія діагностування.

Привести конкретні прийоми, використані безпосередньо для діагностування даного об’єкту. Викласти усі відхилення від програми, складеної перед проведенням АЕД та причини, що викликали ці відхилення. У програму дані з 5-10 додатку.

11 Проведення АЕД - описати процес АЕД та дії операторів. Приводиться значення навантаження на етапах завантаження;

12 Обробка та представлення результатів АЕД.

У звіті викласти графічний матеріал із поясненням, що відображає роботу АЕ джерел на етапах завантаження. Графічний матеріал, що відбиває динаміку процесу АЕ та стан контрольованого об’єкту, представити у вигляді графіків залежностей параметрів сигналів АЕ. Додатково, описати усі виявлені в процесі контролю джерела АЕ. Провести оцінку ступеня їхньої небезпеки відповідно до обраної системи класифікації. Виділити всі ті джерела, що не задовольняють вимогам подальшої експлуатації контрольованого об’єкту;

13 Персонал, що проводив АЕД - перелічити фахівців, що проводили АЕД; 

14 Висновок за результатами АЕД виконують за формою, наведеною в додатку Ж. На підставі висновку вказати термін проведення наступної АЕД;

15 Терміни, використані при виконанні АЕД та підготовці звіту;

16 Приведення посилань (технічна література і нормативна документація);

17 У Додатках привести протокол та висновок за результатами АЕД (Форма протоколу див. додаток Е та додаток Ж).

 


ДОДАТОК А

(довідковий)

ПАСПОРТ СПОРУДИ

 

А.1 Форма паспорта споруди

ПАСПОРТ

на км +

 

 (назва споруди)

координати GPS

 

Зареєстровано №

 

від

 

 

Термін дії до

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРАМЕТРИ СПОРУДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва підрозділів

Кількість аркушів

1.Загальні відомості (форма 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Прогонові будови (форма 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Опори (форма 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Фундаменти (форма 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Відомість дефектів (форма 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Стан споруди (форма 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Список наявної технічної документації (форма 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Загальний вигляд споруди (креслення, схеми)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Фотододатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Додаткові матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт складено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(назва організації)

Керівник організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ПІБ)

Відповідальний виконавець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(посада, ПІБ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________ 20_ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 


 

Форма 1. Загальні відомості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Вид споруди

 

2

Перешкода, що пересікається

 

3

Назва дороги, на якій розташована споруда

 

4

Кілометр+ПК,

GPS- координати (середина)

 

5

Категорія дороги:

 

 

кількість смуг;

 

 

наявність розмітки

 

6

Найближчий населений пункт

 

 

відстань до нього, км

 

7

Характеристика перешкоди:

 

 

глибина, м

 

 

швидкість течії, м/с

 

 

напрям течії (за ходом кілометражу)

 

 

категорія автомобільної дороги

 

 

кількість колій залізниці

 

8

Підмостовий габарит, м

 

9

Проектне рухоме навантаження

 

10

Довжина споруди, м

 

11

Отвір моста, м

 

12

Габарит по висоті, м

 

13

Габарит по ширині, м:

 

 

тротуар ліворуч за ходом кілометражу

 

 

тротуар праворуч за ходом кілометражу

 

14

Поздовжня схема

 

15

Особливості розташування споруди

 

 

(криві в плані та в профілі, кут скісності)

 

16

Похили проїзної частини, ‰:

 

 

поздовжній

 

 

поперечний

 

17

Покриття проїзної частини:

 

 

перед спорудою

 

 

на споруді

 

 

за спорудою

 

18

Тип водовідводу з проїзної частини:

 

 

перед спорудою

 

 

на споруді;

 

 

за спорудою

 

19

Тип огородження та її висота, м:

 

 

на споруді ліворуч

 

 

на споруді праворуч

 

 

на підході ліворуч перед спорудою

 

 

на підході ліворуч за спорудою

 

 

на підході праворуч перед спорудою

 

 

на підході праворуч за спорудою

 

 

 

 

20

Тротуари на споруді (конструкція):

 

 

ліворуч за ходом кілометражу

 

 

праворуч за ходом кілометражу

 

 

перильна огорожа (тип, висота)

 

21

Ширина проїзної частини на підходах, м:

 

 

перед спорудою

 

 

за спорудою

 

22

Висота насипу, м:

 

 

перед спорудою;

 

 

за спорудою

 

23

Тип регуляційних споруд:

 

 

ліворуч з верхового боку

 

 

праворуч з верхового боку

 

 

ліворуч з низового боку

 

 

праворуч з низового боку

 

24

Укріплення конусів, дамб:

 

 

перед спорудою

 

 

за спорудою

 

25

Тип сполучення з підходами:

 

 

перехідні плити перед спорудою(так, ні)

 

 

перехідні плити за спорудою (так, ні)

 

26

Проектна організація

 

 

рік проектування

 

27

Будівельна організація

 

 

рік спорудження

 

28

Експлуатаційна організація

 

29

Дата останнього обстеження

 

30

Відомості про реконструкцію (характеристика, дата)

 

31

Відомості про ремонти

(характеристика, дати)

 

32

Антисейсмічні пристрої

 

33

Тип комунікацій

 

34

Примітки

 

Форма 2. Прогонові будови

(заповняється для кожного з наявних типів)

 

Прогонова будова №

Ч.ч.

Характеристики

1

Статична схема

 

 

тип конструкції

тип конструкції плити

 

2

Матеріал

 

3

Поздовжня схема, м

 

4

Рік побудови

 

 

проектне навантаження

 

5

Типовий проект

 

6

Тип опорних частин:

 

 

рухомих

 

 

нерухомих

 

7

Тип деформаційних швів

 

8

Спосіб поперечного об`єднання конструкції

 

9

Поперечна схема, м

 

10

Товщина плити проїзної частини, мм (від - до)

 

11

Товщина одягу їздового полотна (баласту), мм (від - до)

 

12

Кількість головних балок

 

13

Висота головних балок, м:

 

 

у прогоні;

 

 

на опорі

 

14

Кількість поперечних балок (діафрагм) у прогоні

 

15

Кількість поздовжніх балок у панелі

 

16

Додаткове постійне навантаження

 

17

Примітки

 

Форма 3. Опори

(заповняється для кожного з наявних типів)

 

Опора №

Ч.ч.

Характеристики

1

Tип конструкції опори

 

2

Матеріал

 

3

Висота опори, м

 

4

Розміри масивної частини опори, м

 

5

Кількість стояків

 

6

Схема опори

 

7

Переріз стійки, м

 

 

Переріз ригеля, м

 

 

Довжина ригеля, м

 

8

Примітки

 

Форма 4. Фундаменти

(заповняється для кожного з наявних типів)

 

Опора №

Ч.ч.

Характеристики

1

Tип конструкції фундаменту

 

2

Матеріал

 

3

Глибина закладання фундаменту, м

 

4

Розміри масивної частини фундаменту, м

 

5

Кількість паль

 

6

Схема фундаменту

 

7

Переріз палі, м

 

 

Переріз ростверку, м

 

 

Довжина ростверку, м

 

8

Примітки

 


 

Форма 5. Відомість дефектів

Ч.ч.

Місце розташування дефектів

Опис дефектів

Вплив на експлуатаційні характеристики

1 Мостове полотно

1.1

 

 

 

1.2

 

 

 

1.3

 

 

 

1.4

 

 

 

2 Прогонові будови

2.1

 

 

 

2.2

 

 

 

2.3

 

 

 

 

3 Опори

3.1

 

 

 

3.2

 

 

 

3.3

 

 

 

4 Фундаменти

4.1

 

 

 

4.2

 

 

 

4.3

 

 

 

5 Регуляційні споруди

5.1

 

 

 

5.2

 

 

 

5.3

 

 

 

6 Спряження моста з підходами

6.1

 

 

 

6.2

 

 

 

6.3

 

 

 

7 Русла

7.1

 

 

 

7.2

 

 

 

7.3

 

 

 

Форма 6. Стан споруди

 

 

1. Загальна експертна оцінка споруди (100 балів )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Характеристика безпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Вантажопідйомність, т:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) для автомобільного навантаження в колоні;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) для окремих транспортних засобів;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) допустиме навантаження на вісь автомобіля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Експлуатаційний стан елементів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) мостове полотно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) прогонові будови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) опори

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д) фундаменти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е) регуляційні споруди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

є) спряження моста з підходами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж) русла

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткові матеріали

 


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 809; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!