Риттер реакциясы бойынша трет-бутиламиннен аладытрет-бутиламин;                       изобутилен;                 2-метилпропен

С2Н6О2 құрамды затты атаңыз, бұл зат натриймен сутек бөле әрекеттеседі, ал мыс гидроксидімен (ІІ) қанық көк түс береді

Этандиол;                 Этиленгликоль

С-С байланысы гетеролитикалық ыдырағанда түзіледі

Иондар

С-С байланысы гомолитикалық ыдырағанда түзіледі

Радикалдар

Салыстырмалы молекулалық массалары өскен сайын карбон қышқылдарының суда ерігіштігі

Төмендейді;            Нашарлайды

Сәуле әсерімен метанды хлорлау реакциясының механизмін көрсетіңіз:

Радикалды

Спирттердің салыстырмалы молекулалық массалары өскен сайын қайнау температуралары

Заңды жоғарылайды

Спирттердің молекулалары арасында пайда болады

Молекула аралық сутектік байланыс

Сұйытылған сірке қышқылымен қыздырғанда пирожүзім қышқылы қандай қосылысқа айналады? 

Этаналь;                      ацетальдегид;                       СН3-СНО

Сынап тұздарының қатысында ацетиленнің хлор сутекпен әрекеттесуі нәтижесінде түзіледі

Винилхлорид;       Қанықпаған хлоридl;       CH2 =CH-Cl

Сынап тұздарының қатысында ацетиленнің сірке қышқылымен әрекеттесуі нәтижесінде түзіледі

Винилацетат;         Қанықпаған күрделі эфир

Винил эфирімен сірке қышқылының күрделі эфирі

Сілті қатысында ацетальдегидтің конденсациясы кезінде түзіледі

альдоль

Сірке қышқылы тұздарының аты

Ацетаттар                     Этан қышқылының тұздары

Табиғитта метан қышқылы қайда кездеседі?

Құмырсқада;          қалақайда, қылқанда

Табиғи газдың баса салмағын қандай көмірсутек құрайды?

Метан

Тетрафтордихлорэтанның қанша изомері бар?

2

Термодинамикалық бақылау жағдайында қосарланған диендерге тән реакциялар

1,4- қосылу;                Шеттерімен жүру реакциясы

Егер байланыс ортада түзілсе

Тищенко реакциясы бойынша түзіледі  (гидразондарды сілтімен қыздырғанда)

Алкандар

триэтиламиннің N-окисиді молекуласындағы азот және оттек атомдарының арасындағы байланыс түрі қандай болады?

семиполярлы

Төменде келтірілген топ хромомфорлы болып есептеледі?

С=С-N=N-

Төмендегі келтірілген реакциялардың қайсысы SN-типке жатады

2-бромбутанға калий иодидімен әсер ету

Төртхлорлы көміртек ерітіндесіндегі пропеннің броммен әректтесу нәтижесінде алынатын өнімді атаңыз:

1,2-дибромпропан

Төртхлорлы көміртектің күміс фторидімен әрекеттескен кезде түзіледі

Фреоны;        дихлордифторметан; Хлорланған дифторметан

Төртіншілік аммоний тұзы - метилаллилэтил-н-пропиламиннің йодиді

конфигурациялық энантиомерлер түрінде кездеседі, төрт -орбитальдары байланыс түзу үшін қолданылады

Трет-бутиламиннің калий перманганатының сулы ерітіндімен тотығуы кезінде  түзіледі

N-окись трет-бутиламин

Донорлы-акцепторлы байланысы бар қосылыс

Үшіншілік амин оксиді

Триметиламинмен әрекеттеспейтін қосылысты көрсетіңіз

Азотты қышқыл;                   азот;                метан

Фосфор қатысында карбон қышқылдарының хлормен әрекеттесу реакциясы қалай аталады?

Гель-Фольгард-Зелинский

формальдегид полимері қалай аталады?

Параформ

Формальдегидтің аммиакпен әрекеттесу өнімі қалай аталады?

уротропин

Фумар қышқылының изомері

Малеин қышқылы

Хлорлы сутектің пропиленге қосылу реакциясы 

Электрофильді қосылу

Хлороформ келесі мақсатта қолданылады?

Еріткіш

Циклогексанон оксимін Бекман бойынша қайта топтау кезінде түзіледі

Капролактам

Ілеспелі диендердің алкендермен әрекеттесу реакциясы қалай аталады?

Дильса-Альдер;        Диенді синтез;                 Циклдену

Электрофилдерге жатады

Сутек катионы ;                    Азот катионы

Эпимерлі альдозалар дегеніміз не?

Көміртектің екінші атомының конфигурациясымен ерекшеленетін альдозалар

Этан мен фтор әрекеттескенде жүретін реакция

деструкция және орын басу;                    Полифторлау

Фтортуындылардың түзілуі

Этанның көршілес гомолыгының формуласын көрсетіңіз

C3H8

Этанол ысытылған мыс оксидімен әрекеттескенде түзіледі

сірке альдегиді

Этанолды концентрлі күкірт қышқылы қатысында 180 0С қыздыру нәтижесінде түзіледі

Этилсульфат;                        Этилен

Этанолдың хлорлы тионилмен реакциясы нәтижесінде түзіледі

Хлоэтан

Этантиол ауа оттегімен тотыққанда түзілетін қосылысты көрсетіңіз

            Дисульфид тыундылары диэтилдисульфид

Этанолдың фосфор пентахлоридімен әрекеттесуі нәтижесінде түзіледі

Хлоэтан

Этерификация реакциясының катализаторы

күкірт қышқылы;                 Хлорлы сутек

Этерификация реакциясын күрделі эфир жағына ығыстыру үшін не қажет

Реакция ортасынан суды кетіру

Реакция ортасынан күрделі эфирді кетіру

Этиламин түзіледі

Барлық жауаптар дұрыс

ацетамидті алкилдеу кезінде

Аммиак сірке қышқылымен әрекеттескен кезде

Этилацетаттан ацетосірке эфирін қандай жолмен алады?

күрделіэфирлі Кляйзен конденсациясымен

Натриймен әсер ету арқылы

Этилендегі көміртектің валенттілігі неге тең?

4

Этиленгликоль мен глицериннің физикалық қасиеттерін сипаттаңыз

Түссіз, қоймалжың сұйықтықтар

Суда жақсы еритін, тәтті дәмді сұйықтықтар

Этиламмоний хлоридін натрий гидроксиді ерітіндісімен өңдегенде түзіледі?

Этиламин;           біріншілік амин;                Этилденген аммиак


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 1522; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!