Индуктивті эффект дегеніміз не?Деценді диборанмен әрекеттестіріп, сутек пероксидінің сулы-сілтілік ерітіндісімен өңдегенде қандай қосылыс түзіледі? деканол-1 1-фенил-2-хлорпропанның натрий этилатының спирттегі ерітіндісімен әрекеттесу нәтижесінде қандай қосылыс түзіледі? C6H5CH=CHCH3 1,1,1-трибромацетонның сілтімен қорытылуы кезінде түзіледі Бромоформ;     трибромметан;       CHBr3 1,3-бутадиеннің екі молекуласы арасында жүретін диен синтез реакциясы нәтижесінде түзілетін қосылыстың құрылымын көрсетіңіз. B 2-аминопропандиол-1,3-ті алу үшін метилен компоненті ретінде 2-нитроэтил спиртімен конденсациялауға карбонилді компонент ретінде қандай қосылысты алу қажет Метаналь;                 Формальдегид 2-аминоқышқылдар – бұлa-аминоқышқылдар;                   Пептидтердің қалдықтарыаммиак пен карбон қышқылдарының туындылары 2-аминоэтан қышқылының тривиалды атауын көрсетіңіз Глицин;      Аминосірке қышқылы;            карбоксиметиламин 2-метил-2-хлорбутанан қандай алкен түзіледі? 2-метилбутен-2 2 период элементтерінің гидридтерінің ішінде күшті нуклеофил  болып табылады Аммиак 2-оксипропан қышқылының дегидратациясы кезінде қандай қосылыстар түзіледі? пропен қышқылы ;             Винилкарбон қышқылы Этиленкарбон қышқылы 3-нитробутан қышқылының  хлорлы тионилмен SOCl2 әрекеттескенді түзіледі 3-нитробутан қышқылының хлорангидриді                                                           β-нитробутанқышқылының хлорангидриді                                                        β-нитромай қышқылының хлорангидриді a-кетоқышқылдардың тотығу реакциясының механизмін көрсетіңіз: Декарбоксилдеумен жүретін механизм Көмір қышқыл газы боліну арқылы жүретін механизм a-окисқышқылдарды қыздырғанда қандай қосылыстар түзіледі? Лактидтер b-аминоқышқылдар деген 3-аминоқышқылдар;             карбоксиалкиламиндер аммиак пен карбон қышқылдарының туындылары b-кетоэфирдің қышқылдық ыдырауының негізгі өнімін көрсетіңіз натрий ацетаты β-дикарбонилді қосылыстарға сапалық реакция қай реагентпен жүреді? Темір хлоридімен b-кетопентан қышқылының кетондық ыдырату кезінде қандай өнім түзіледі Бутанон b-аминопропионды (H2NCH2CH2COOH) қышқылды қыздырғанда түзіледі акрил қышқылы;                Винилкарбоно қышқылы Этиленкарбон қышқылы g-аминоқышқылдарды қыздырғанда түзіледі Лактамдар;              Циклды амидтер;    Дегидротация өнімдері SN1 типті реакцияларда хлорфенилпропан изомерлерін реакциялық қабілеттілігі арту реті бойынша орналастырыңыз  1-хлор-3-фенилпропан, 1-хлор-1-фенилпропан, 2-хлор-2-фенилпропан SN2 реакциялардағы реакциялық қабілеттілігінің өсу реті бойынша хлорбутандарды орналастырыңыз   трет-бутилхлорид, втор-бутилхлорид, изобутилхлорид, н-бутилхлорид Адам ағзасында гидролиз көбінесе жүреді Қышқыл ортада;                         рН <7 Айналулардың нәтижесінде қандай қышқыл түзіледі Акрил;      Винилкарбон қышқылы; Этленкарбон қышқылы Айналулардың нәтижесінде қандай a-аминоқышқыл түзіледі Аланин;         Аминопропион қышқылы;   Аминокарбон қышқылы Айналымның соңғы өнімін көрсетіңіз:    Na-СºС-Na Айналымның соңғы өнімін көрсетіңіз:      СНBrCl-СНBrС1 Айналымның соңғы өнімін көрсетіңіз:    СН3-СН2С1 Акрил қышқылы хлорлы сутекпен әрекеттескенде түзіледі 3-хлорпропион қышқылы;        β-хлорпропион қышқылы Хлорметилсірке қышқылы Акрилонитрилдің хлорлы сутекпен әрекеттесуі нәтижесінде түзіледі 3-хлорпропионитрил;                 β-хлорпропионитрил хлорметилацетонитрил Аланиннің сулы ерітіндісінде реакция ортасы қандай болады Нейтралды;           рН = 7;             Судыкіндей Алкандарды нитрлеу реакциясының мезанизмі: SR;                                 радикалды Алкандардың жалпы формуласын көрсетіңіз: CnH2n+2 Алкандардың бір валентті қалдықтарына жатады Метил;                         этил;                      пропил Алкандардың біріншілік, екіншілік және үшіншілік көміртек атомдарының С-Н байланыстарының салыстырмалы реакциялық қабілеттілігін салыстырыңыз үшіншілік > екіншілік > біріншілік Алкадиен-1,3 электрофилді қосып алу реакциясының жылдамдығы келесі жағдаймен түсіндіріледі? Қосарлану есебінен төмен активтендіру энергиясы Алкилсульфонды қышқылдарда күкірт қандай валенттілік көрсетеді? 4 Аллиламиндерде қос байланыс қышқылдық-негіздік қасиеттерге келесідей әсер етеді  аминдердің негіздігін төмендетеді Аллиламиндердің қос байланысы қышқылдық-негіздік қасиеттеріне келесідей әсер етеді Аминдердің негіздігіне әсер етпейді Әсері айтарлықтай емес Өте қатты әсер етпейді Альдегид молекуласындағы оттекте Жартылай теріс заряд Альдегидтердің сапалық реакциясын көрсетіңіз: «күміс айна» реакциясы;      Мыс гидроксидімен тотықтыру Альдольды конденсация жағдайында 4-оксигептанон-2 қандай карбонилді қосылыстардан түзіледі? ацетон Аммиакпен әрекеттесетін қосылысты көрсетіңіз: Этилбромид Алкандарды нитрлеу реакциясының жағдайларын көрсетіңіз: сұйт. HNO3  ;                                     t0C, Р Алма қышқылы НООС-СН(ОН)-СН2 –СООН үшін қандай изомерияның қандай түрі болуы мүмкін ? оптикалық изомерия;                                    Хиральды Ассиметриялық көміртек атомымен байланысты изомерия Аминдердің қасиеттері сай келеді Негіздердің , нуклеофилдердің Аммиактың туындыларының Алкендердің сапалық реакциясын көрсетіңіз Бром суымен әрекеттесу Амоний хлориді және бір хлорлы мыс ерітіндісінде ацетилен молекулалары бір-бірімен әрекеттескенде түзіледі Винилацетилен;              Димерлену өнімі;                      енинендер Аталған карбонилді қосылыстардың қайсысы сілті әсерінде Канниццаро реакциясына түседі: А)     Б)         В)       Г)        Д) Б и В Ацетальдегид түзілетін реакцияны көрсетіңіз СНєСН + Н2О(Нg2+,Н+) Ацетальдегид полимері қалай аталады? Паральдегид Ацетальдегидтің фосфор пентахлоридімен әрекеттесуі нәтижесінде түзіледі 1.1-дихлорэтан Ацетиленге сапалық реакция қай қосылыспен жүреді? күміс тұздары;                           Бром суымен;                            натриймен Ацетиленді толық гидрлеген кезде түзілетін молекуланың құрылымы қандай? Тетраэдрлік Ацетиленнің кетонмен техникалық күйдіргіш калий қатысында әрекеттесу реакциясы қалай аталады? Фаворский;                 этинилдеу;                        ацетилендеу Ацетиленнің кетонмен техникалық күйдіргіш калий қатысында әрекеттесуі нәтижесінде Ацетиленді спирттер ;                        Ацетиленді карбинолдар Этинилденген спирттер Ацетамидті Гоффман бойынша қайта топтағанда түзіледі Метиламин;                       Біріншілік амин; Аммиак туындылары Ацетон және этилбромацетаттан Реформатский реакциясы бойынша қандай зат (Х) түзіледі:                                                                  СН3СОСН3 + BrCH2COOC2H5 А Х                                                                                    3-окси-3-метилбутан қышқылының этил эфирі Ацетонды тотықсыздандыра аминдеу кезінде түзіледі Изопропиламин;        Біріншілік амин; Аммиак туындылары Ацетонның гидрозинмен әрекеттесуі нәтижесінде түзіледі Гидразон Ацетонның гидроксиламинмен әрекеттесуі нәтижесінде түзіледі                  Оксим Ацетосірке эфирін қышқылдаудың негізгі өнімін атаңыз натрий ацетаты ;          Сірке қышқылының натрий тұзы Өшірілген сірке қышқылы Ацетосірке эфирлерінің химиялық айналуына қатысады кетонды және енольды формалар;         Барлық формалар Енолдық және кетондық формалары бойынша реакциялар тән Ацетосірке эфирінің тек енолды формасы үшін қандай реакция тән? пиридин қатысында ацилдеу Ацетосірке эфирі натрий этилатымен әрекеттескенде қандай қосылыс түзеді? натрий ацетосірке эфирі Бензолдың ванадий бестотығы қатысында тотығуы нәтижесінде түзіледі Малеин ангидриді Бекман қайта топтауы - бұл су тартып алатын заттардың әсері бойынша оксимдерді қайта топтау ;                   оксимдердіғ амидтерге айналуы Бұл бөлшек қалай аталады  ? Карбкатион Бұл бөлшек   екіншілік карбкатион Бос радикалдарға тән қасиетті көрсетіңіз Жалқы электронның болуы. Бұл орынбасушы қалай аталады СН2=СН-     Винил Бутан изомеризациясы реакциясының сызба-нұсқасын көрсетіңіз: В Бұл реакция қандай механизм бойынша жүреді: SN Нуклеофилді орын басу Бір хлорлы мыс қатысында ацетиленнің тотығуы кезінде түзіледі Диацетилен;               Димерлену өнімі;          диининдер Біріншілік спирттердің сапалық реакциясы жүзеге асырылады сусыз цинк хлоридімен Бір-бірімен альдоль-кротонды конденсацияға түсе алатын альдегидтерді көрсетіңіз: а)      д)     е) а, д, е                  Біріншілік аминді екіншілік және үшіншіліктен ажыратуға болады сілті қатысында аминнің хлороформды ерітіндісін қыздыру арқылы Біріншілік нитроқосылыстардың сапалық реакциясы Азотты қышқылымен реакциясы хлорлы сутекпен            Вюрц реакциясы бойынша 2,3-диметилбутанды алу үшін қандай хлортуынды алу қажет? 2-хлорпропан Газды фазада алкандарды нитрлеген кезде қандай бөлшектер түзіледі? Радикалдар;                         Жалқы электроны бар бөлшектер Галогеналкандар спиртшамның жалынында жанғанда пайда болады Жалынның жасыл түсі Галогеналкандардың металды құймамен әрекеттесу реакциясы аталады Шорыгин реакциясы;                     Литийорганикалық синтез Литийорганикалық қосылыстарды алу жолы Галогеналкандардың металды цинкпен әрекеттесу реакциясы Зайцев реакциясы;                Цинкорганикалық синтез Цинкорганикалық қосылыстарды алу жолы Галогеналкандардың металды магниймен әрекеттесу реакциясы Гриньяр реакциясы;             Магнийорганикалық синтез Магнийорганикалық қосылыстарды алу жолдары Галогеналкандардың металды цнатриймен әрекеттесу реакциясы Вюрц реакциясы;               Натрийорганикалық синтез Натрийорганикалық қосылыстарды алу жолы Гексадиен-2,4 қанша геометриялық изомері бар? 4 Гидразиннің артық мөлшердегі  ацетальдегидпен әрекеттескен кезде алынады Азиндер Гидролизі SN2 механизм бойынша жүретін галоидты алкилді көрсетіңіз. а) CH3Cl; б) C2H5Cl; в) CH3– (CH2)-CH2Cl; г) C6 H5 CH2 Cl; д) (CH3)3CCl а, б, в, г Гомологтық айырма деп атомдардың қандай тобы аталады?   CH2 Глицин (NH2CH2COOH) бензой қышқылының хлорангидридімен әрекеттескен кезде түзіледі гиппур қышқылы Амидокарбон қышқылы 2-бензамидсірке қышқылы Глюкозана концентрлі азот қышқылымен тотықтырғанда түзіледі қант қышқылы Глюкозамен күміс айна реакциясы кезінде түзіледі глюкон қышқылы Гриньяр реактиві арқылы альдегидтерді алу үщін қолданылатын реагенттер мен жағдайларын көрсетіңіз Құмырсқа қышқылының туындылары төмен температура Метан қышқылының туындылары Гриньяр реакциясында көбірек реакцияға қабілетті Органикалық иодидтер;        Йодты алкилдер;                 R-I D-қанттар үшін Хеуорс формуласында CH2OH-тобы циклде қалай орналасады Жоғарғы жағынан Диен синтезі реакциясы бойынша түзіледі қаныққан циклді қосылыстар ;  Циклогексен туындылары Алтымүшелі циклдар Диметилкетон оксимі спирттегі металды натриймен әрекеттескенде негізгі өнім ретінде түзіледі 2-аминопропан;                        изопропиламин Диметилсульфоксид молекуласында күкірт және оттегі атомдарының арасында қандай байланыс түрі болады? семиполярлы Диметилацетиленді (Na/NH3) олефинге дейін тотықсыздандырды, содан кейін Вагнер реакциясы бойынша тотықтырды. Қандай спирт алынады? бутандиол-2,3 Диметилсульфид тотыққанда түзіледі Диметилсульфоксид Диметиламинді нитрозирлеу реакциясының соңғы өнімі диэтилнитрозамин амин және нитрозо тобы бар қосылыстар N-N байланысы бар қосылыстар Диметиламин әрекеттесетін қосылысты атаңыз Этаналь;                   Күкірт қышқылы;        Тұз қышқылы Диметилэтилизопропиламмоний гидроксиді пиролизі кезінде түзіледі             диметилэтиламин мен пропен, Амин және алкен,екіншілік амин және олефин Ең күшті қышқылдық қасиет көрсетеді СН3ОНЕң тұрақты карбкатионды көрсетіңіз  D Екіншілік аминдердің акрилонитрилмен әрекеттесу реакциясы қалай аталады? Нуклеофилді қосылу Екіншілік және үшіншілік галогеналкандардың күйдіргіш натрийдің спиртті ерітіндісімен әрекеттесуі қандай реакция деп аталады? Зайцев;             Алкендерді алу;              дегидрогалогендеу Жүйелік номенклатура бойынша қосылысты атаңыз:           2,2,5-триметил-3-гексен Жүйелік номенклатура бойынша қосылысты атаңыз:       2,5-диметилгептин-3 Заттардың қасиеттері бойынша нені болжауға болады? Молекуланың құрылысын Зелинский реакциясы бойынша ацетилен тримеризациясы кезінде түзіледі Бензол;             фен;                  циклогексатриен Изомай қышқылының натрий тұзы мен натрон ізбесін балқытқанда түзіледі ;                     диметилметан «Изомерлер» түсінігіне анықтама беріңіз Изомерлер – сапалық және сандық құрамы бірдей, химиялық құрамы әр түрлі заттар Изомерлі аминдерді көрсетіңіз пропиламин және триметиламин,      Диметиламин мен этиламин,                     Бутиламин мен диметилэтиламин IUPAC номенклатурасы бойынша қосылысты атаңыз:         2-метилбутан

Индуктивті эффект дегеніміз не?

s-байланыстар бойынша молекуланың электртерістігі жоғары бөлігіне ығысуы

Калий перманганатымен тотықтырғанда этиленгликоль  түзеді

Этилен;                               Этен

Канниццаро реакциясы бойынша құмырсқа альдегидінен қандай заттар түзіледі?

метанол мен құмырсқа қышқылы

метан қышқылы мен карбинол

Карбоксил тобы қандай топтардан тұрады?

Карбонил және гидроксил

Ацетат тобы мен сутек

Коновалов реакция механизмі қандай

Радикалды;                тізбекті

Карбон қышқылдарының амидтерін фосфор ангидридімен қыздырғанда түзіледі

карбон қышқылдарының нитрилдері

Карбон қышқылдарының натрий тұздарының сулы ерітінділерінің электролиз реакциясы қалай аталады?

Кольбэ;                 Алкандарды алу жолы

Электр тоғы әсерінен декарбоксилдеу

Карбон қышқылдарының натрий тұздарының күйдіргіш натрий қатысында қыздырғанда ыдырау реакциясы қалай аталады?

Дюм;              Алкандарды алу жолы;                пиролиз

Карбон қышқылдары фосфорлы ангидридпен әрекеттескенде түзіледі

карбон қышқылдарының ангидридтері

Карбонильді қосылыстардың енолды формаларының реакцияларына қандай реакциялар жатады?

Броммен

Карбонилді қосылыстардың формальдегидпен және екіншілік амин тұздарымен конденсация реакциясы қалай аталады?  

Манних

Келесі реакцияны жүргізген кезде қандай қосылыс түзіледі:  

Келесі айналымның соңғы өнімін атаңыз:

Этанол                                               

Келесі айналулардың соңғы өнімін көрсетіңіз:

;      иприт

Галогенделген сульфид

 

Келесі қосылысты атаңыз

3-метил-1-нитробутен-1;      изопропилнитроэтилен

Келесі реакция нәтижесінде түзілетін қосылысты көрсетіңіз:      

Келесі реакцияда сутек атомы көміртек атомының қайсысына қосылады:

Екіншіге

Келесі айналымның түпкі өнімін атаңыз:

бутин-1

Келесі реакцияның өнімін көрсетіңіз:

Келесі реакцияның өнімін көрсетіңіз:

Келесі айналымды қандай реагенттер көмегімен жүзеге асыруға болады:

Мырышпен қыздыру кезінде

Келесі айналымды қандай реагенттер көмегімен жүзеге асыруға болады: 

Калий гидроксидінің спирттегі ерітіндісімен қыздыру кезінде

Келесі айналымның соңғы өнімін атаңыз:

Метилэтилкетон

Келесі айналымның соңғы өнімін атаңыз:

Этилен

Келесі айналымның соңғы өнімін атаңыз:

пентин-2

Келесі айналулардың соңғы өнімін көрсетіңіз:

пентанон-2;          метилпропилкетон;          пропилметилкетон

Келесі қосылысты алу үшін диенді синтез реакциясында бастапқы қандай қосылыстар қолдану қажет  

бутадиен-1,3 и малеин ангидриді

Келесі қосылыстарды гидроксиламинмен әрекеттесу реакциясы жылдамдығының артуы реті бойынша орналастырыңыз: бутанон, метаналь, этаналь, трихлорэтаналь.

трихлорэтаналь, метаналь, этаналь, бутанон

Келесі спиртті каталитикалық гидрлеу нәтижесінде қандай қосылыс алынады:          ?

; фенилизопропилкетон

 

Келесі қайта топтасу қалай аталады

аллен-ацетиленді қайта топтасу

Келесі айналымның соңғы өнімін атаңыз:   

Этанол

Келесі айналулардың аралық және соңғы өнімін көрсетіңіз: СН3СНО ….. ?

a-оксипропан қышқылы;                ацетонитрил

Келесі айналулардың соңғы өнімін көрсетіңіз:

пирожүзім қышқылы;         Ацетилкарбон қышқылы

Келесі айналулардың соңғы өнімін көрсетіңіз: СН3-СН(Br)-СООН  …..  ?

СН3-СН(OH)-СООNа;           Натрий 2-оксипропионаты

β-оксипропион қышқылының натрий тұзы

Келесі айналулардың соңғы өнімін көрсетіңіз:

Бутанон;                           метилэтилкетон;            этилметилкетон

Келесі жұптарда альдоль-кротонды конденсацияның метиленді компоненті болып қандай қосылыс есептеледі:

    +                     +

А)                   (б)        2)(а)                     (б)

+                      +

А)           (б)          4) (а)                           (б)

+

А)        (б)

1) б; 2) б; 3) б; 4)б; 5)а

Келесі қосылыстардың қоспасы альдольды конденсацияға түскенде қандай қосылыс алынады:         

Келесі қосылыстарды HBr-мен әрекеттесу жылдамдығы арту бойынша орналастырыңыз: этилен, пропилен, трифторметилэтилен, аллилхлорид

трифторметилэтилен, аллилхлорид, этилен, пропилен

Келтірілген қосылыстардың ішінде бейорганикалық қосылысты көрсетіңіз

 Көмір қышқылы

Келесі процесс қалай аталады?                      

кето-енольды таутомерия

Ено және кетон формаларының бір-біріне өтуі                                Енол және кетон формаларының тепе-теңдігі

Келесі реагенттерді нуклеофилдік күші өсу реті бойыншаорналастырыңыз:
А) H2N-CH2CH3; Б) HO-CH2CH3; В) LiO-CH2CH3

ВАБ

Келесі реакция нәтижесенде пайда болатын қосылысты атаңыз:  СН3-СН2Сl + С2Н5 – ОNа ® ?

диэтил эфирі

Келесі реакция бойынша алынатын қосылысты көрсетіңіз:        

;       метилбензилкетон

Келесі реакция бойынша қандай қосылыс түзіледі:

Метилфенилкетон

Келесі реакцияның өнімін көрсетіңіз:

HO-СН2-СºN ?

HO-СН2-СООН;      Оксисірке қышқылы; Карбоксиметанол

Келесі айналулардың соңғы өнімін көрсетіңіз:

;       2-ацетоксипропион қышқылы

Сүт және сірке қышқылының күрделі эфирі

Келтірілген аминдердің ішінде ең негіздісі қайсысы

(СН3)2 NН              екіншілік амин             диметиламин

Келтірілген қосылыстардың қайсысы  С-Н қышқылдар:


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 2570; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!