А) b-дикетондар, б) малон эфирі, в) ацетосірке  эфирі, г) нитроалкандар?а, б, в, г;                   барлығы

Келтірілген қышқылдардың арасынан ең күштісін көрсетіңіз

СН3-СН2-CHBr-СООН;                      2-бромбутан қышқылы

Кольбе реакциясы бойынша хлорацетат пен натрий нитриті әрекеттескенде түзіледі?

;          натрий нитроацетаты

Ниросірке қышқылының натрий тұзы

Концентрлі сірке қышқылымен қыздырғанда пирожүзім қышқылы қандай қосылысқа айналады? 

сірке қышқылы;           Этановая кислота;                СН3СООН

Көмірсутектер қоспасын алудың өндірістік әдістерін көрсетіңіз 

Қоңыр көмірлерді гидрогенизациялау

Көміртек оксидінен синтездеу

Мұнайдың крекингісі

Курциус  қайта топтауы - бұл

қыздыру жолымен ацилазидтерді ыдырату

Күміс гидроксидінің аммиактағы ерітіндісімен әрекеттесетін қосылысты көрсетіңіз:

D

Күрделі эфирлер қандай қосылыстардың изомерлері

Карбон қышқылдары;        Альдегидтердің тотығу өнімдері

Көмірсутектердің қоспасын алудың лабораториялық әдістерін көрсетіңіз

Вюрц синтезі;              Кольбе синтезі

Қышқылдарды декарбоксилдеу

Көпатомды спирттердің сапалық реакцияларын көрсетіңіз

Жаңа дайындалған мыс гидроксидімен (II) әрекеттесіп, ашық көк түсті ерітіндінің түзілуі

Қандай байланыс пептидті деп аталады?

NH-CO- байланысы;                           амидтік

Амин қышқылдарының қалдықтары арасындағы байланыс

Қандай гидроксил гликозидті деп аталады

қанттың циклді (полуацетальды)  формасы түзілгенде пайда болатын гидроксил

Қандай еріткіште ацетосірке эфирі күштірек енолданған?

Спирт;                          Пентан;                                    гептан

Қандай изомердің құрылымдық формуласы келтірілген    Z- изомер

Қандай полисахаридті гидролиздегенде аралық өнім ретінде мальтоза түзіледі?

крахмал

Қандай байланыс s-байланыс деп аталады?

Атом ядроларының орталықтарын байланыстыратын сызығында орналасқан электрондық орбитальдардың бүркелу нәтижесінде пайда болған байланыс.

Қандай байланыс  p-байланыс деп аталады?

р-электронды орбитальдардың латерлі (бүйірлік) бүркесу нәтижесінде пайда болған байланыс

Қандай байланыс органикалық заттардың физикалық қасиеттеріне ең көп әсер етеді?

Сутектік

Қандай бір негізді қышқыл ең күшті болып есептеледі?

Метан қышқылы;                                  Құмырсқа қышқылы

Қандай гликозидтер қышқыл ортада жеңіл гидролизденеді?

Фуранозидтер

Қандай зат метанмен әрекеттеспейді?

Иод;                                       Азот;                                  Аргон

Қандай қосылыстар биполярлы иондар түзеді?

Аминоқышқылы;       Глицин;                аланин

Қандай қосылыстарды энантиомерлер деп атайды

өзінің айнадағы көрінісіне симметриясыз зат түрінде болатын изомерлер

Симметриясыз қосылыстар

Бірнеше хиральділігі бар

Қандай қосылыстарды диастереомерлер деп атайды?

бір-бірімен оптикалық антиподтар құрмайтын кеңістікті изомерлер

антиподтары әртүрлі

Біруі – солға бұратын, екіншісі – оңға бұратын

Қандай құбылысты вальден айналуы деп атайды?

көміртектің ассиметриялы атомындағы конфигурацияның өзгеруі (реакция кезінде толық рацемизациясыз конфигурацияның өзгеруі)

Антипод алу,                Оптикалық активтіліктің айналуы

Қандай ортада ацетальдар тұрақсыз?

қышқыл

Қандай процесс протонотропия деп аталады (прототропия)?

процесте таутомерлі айналу кезіндегі орын ауыстыратын бөлшек сутек протоны болып табылатын таутомерия

Қандай реакция нәтижесінде екіншілік спирт алынады (тиісті гидролизден кейін):

Барлық реакциялар дұрыс

Қандай реагентпен пирожүзім қышқылы кетонды тобы бойынша әрекеттеседі:

С6Н5NHNH2;               гидразинмен;                      гидроксиламинмен

Қандай реактивтер жиынтығының көмегімен ацетоннан изопропиламин алуға болады

NH2OH, LiAlH4;                           NH2OH, Na;                              NH2OH, H2

Қандай реакция карбон қышқылдарымен жүрмейді:

Қышқылдық оксидтермен әрекеттесу, Азотпен әрекеттесу

Қандай реакция аминдердің қасиеттерін сипаттайды?

СН3NH2 + HCl ®

СН3NH2 + HBr ®              Қышқылдармен әрекеттесу

Қандай элемент ақуыздар құрамына кірмейді

Кремний;                          Натрий;                      хлор

Қосылыстарды қышқылдық қасиеті кему реті бойынша орналастырыңыз:

а>г>в>б>д

Ең күшті пропион

Ең әлсіз метилацетилен

Құрамында 4 көміртек атомы алканның монобромтуындысының неше изомері болуы мүмкін?

4

Қышқылды ортада гидроксам қышқылын қайта топтағанда түзіледі

Аминдер

Қымыздық қышқылға концентрлі күкірт қышқылымен әсер еткенде түзіледі

Көміртек оксиді (II), Көміртек оксиді (IV), вода

Көмір қышқылы мен ыстың газы

Қымыздық қышқылы қандай тұздарды бере алады

Қышқыл және орта тұздар береді

Толық және жартылай оксалаттар 

Қышқылды және сілтілі орталарда тұз түзетін қосылысты көрсетіңіз:

3-аминобутан қышқылы ;      Глицин;                      аланин

Лабораторияда нитрометан алуға көмектесетін реагентті көрсетіңіз

    Коновалов реакциясы бойынша           Метиламинді тотықтырғанда

Лабораториялық тәжірибеде алленді қалай алады?

1,2-дибромпропен-2-ні калий гидроксидінің спирттегі ерітіндісімен әрекеттестіру

Литий алюмогидридімен алифатты нитроқосылыстарды тотықсыздандырғанда қандай қосылыстар түзіледі

Аминдер;      Аммиак туындылары;                Біріншілік амин

Лоссень қайта топтауы – бұл

гидроксам қышқылының қайта топталуы

Льюис қышқылдарына жатады 

Үшфторлы бор;                      Үшфторлы алюминий

Майларды гидрогенизациялау мақсатында катализатор ретінде қолданылады

Никель;                           Платина

Майлардың гидролизі салдарынан өндірісте не түзілмейді

Этиленгликоль;                           Этандиол

Метан қышқылының тарихи атауы:

Құмырсқа қышқылы;               Гидрокарбон қышқылы

Метанды сульфирлеу механизмі

Босрадикалды

Метил иодпен иодсутек әрекеттескенде не түзіледі?

Метан;                           Көміртек гидриді;                     СН4

Метилиодид натрий бисульфатымен әрекеттескенде не түзіледі?

метансульфоқышқыл

Молекулалың химиялық құрылысы дегеніміз не?

Молекуладағы атомдардың байланысу реті

Марковников ережесіне қарсы қос байланысқа бромсутектің НВr қосылу реакциясын көрсетіңіз

СНF2 –СН=СН2 + НВ

Метан пирролизі кезінде түзіледі

Ацетилен;                                   Этин;                                      С2Н2

Метанол изобутиленмен әрекеттескенде түзіледі

Метилизобутил эфирі

Метилалленді негіздік катализатор қатысында қыздырған кезде қандай басты өнім алынады?

B

Метиламин ауада жанғанда түзіледі

Көміртек оксиді (IV),азот пен су

Көмірқышқыл газы, азот және сутек оксиді

Көмір қышқылы мен азот

Метиламин азот қышқылымен әрекеттескенде түзіледі

метанол

Карбинол

СН3ОН

Метилиодидтің натрий ацетатымен әрекеттесуі нәтижесінде түзіледі

Метилацетат

Моносахаридті атаңыз

b-D-глюкоза

Мутаротация деген не?

гликозидті гидроксилі екінші ассиметриялық көміртек атомының гидроксилі қараған жаққа қараған циклді формалар

Мұнай көмірсутектерінің бензол туындыларына айналу процесі қалай аталады?

ароматизация

Каталитикалық крекинг

Нафтендерді дегидрлеу

Мына альдегидті натрий металы мен этанолдың қоспасымен өңдегенде қандай қосылыс түзіледі?

Натрий ацетатына CH3COONa күкірт қышқылымен әсер еткенде қандай қышқыл түзіледі?

Этан қышқылы;                  Сірке қышқылы

Натрий ацетататын CH3COONa қатты натрий гидроксидімен қыздырған кезде қандай газ алынады?

Метан

Натрий ацетатының электролизі кезінде түзіледі

Этан;       диметил;                С2Н6

Натрий этилаты қатысында этилацетаттың конденсациясы нәтижесінде түзіледі

ацетосірке эфирі

Натрий этилаты қатысында этилацетаттың ацетонмен конденсациясы нәтижесінде түзіледі

ацетилацетон

Негіздерге жатады

Азот гидриді

Нитрометанды сілтімен өңдегенде сілтілік тұз пайда болады

Нитрон қышқылы; Метилнитрон қышқылы

нитронаттар

Нитрометан мен формальдегидтің үш молекуласы әрекеттескен кезде қандай қосылыс түзіледі?

2-нитро-2-оксиметил-пропан-1,3-диол

Нитроқосылыстарда азот атомы қандай валенттілік көрсетеді

*4;        *3

Нитроэтанның таутомерлі формаларын көрсетіңіз

Нитротоптағы оттектің бір атомы және азот атомы қандай гибридтелген күйде болады?

азот атомы - sp2 , оттек атомы - sp2

Этилендегі көміртек атомындағыдай

Карбоксил тобындағы көміртек атомындағыдай

Нулеофилдерге жатады

Аммиак;                   Су

Нитротоптың қасиеттері қандай:

Нитротоп электрондарға тартылады

ең күшті электронакцепторлы орынбасушылардың бірі болып есептеледі

-ОН және СООН-топтары бойынша оксиқышқылдар бірмезгілде қандай реагентпен реакцияласады?

PCl5;         Бесхлорлы фосфор;             Фосфордың пентахлориді

Оксиқышқылдардың жоғары қышқылдылығы неге байланысты?

ОН-тобының теріс индуктивті эффектісіне                       Гидроксил тобының болуына                                                                                                  О-Н байланыстың әлсіз болуына

Олигосахаридтердің қайсысы тотықсызданатын болып табылады?

целлобиоза

Органикалық қосылыстардың көбінің құрылысы қандай?

Молекулалық

Өндірісте күшті тотықсыздандырғыш ретінде қолданылады

Құмырсқа қышқылы;                 Метан қышқылы

Палладий хлориді қатысында этилен тотыққанда түзіледі

Ацетальдегид;       Сірке альдегиді;              СН3СНО

Палладий хлориді қатысында эпропилен тотыққанда түзіледі

Ацетон;                диметилкетон;                         СН3-СО-СН3

Полиоздар дегеніміз не?

Полисахаридтер

Пропиленді хлормен жоғары температурада хлорлағанда хлорлы аллилдың түзілуі реакциясы қалай аталады?

Львов

Жогары температуралы хлорлау реакциясы

Радикалды орын басу реакциясы

Пропиленнің тотықтырғыш аммонолизінде түзіледі

Акрилонитрил; винилнитрил;            қанықпаған нитрил

Рацемат деген не?

энантиомерлердің теңдей мөлшерінің қоспасы

Реакцияда не түзіледі?

N,N-диэтилгидроксиламин және этилен

гидроксиламин және  олефиндер туындылары

Диэтилгидроксиамин және этен

Риттер реакциясы - бұл

*спирт немесе алкеннің нитрилмен кезекті гидролизді әрекеттесуі;       

*карбон қышқылдарының N-орынбасқан амидтерін синтездеу әдісі


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 1165;