ТЕМА 10 РЕЛЕЙНО-КОНТАКТОРНЕ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ 

Лекція 18 Загальні положення про керування електроприводами

 

Під керуванням електроприводом розуміється пуск його в роботу, регулювання швидкості, реверсування, гальмування, а також підтримка усталеності заданої швидкості, моменту, потужності або іншої будь-якої величини, яка забезпечує технологічний процес робочої машини. Якщо пуск електропривода, регулювання швидкості та гальмування здійснюються за допомогою апаратів ручного керування (рубильників, кнопкових або пакетних вимикачів, контролерів, пускових і регулювальних реостатів тощо), то має місце неавтоматичне (ручне) керування. Електропривод, керований таким способом, називається неавтоматизованим. Якщо ж при керуванні електроприводом людина бере участь тільки в подачі початкового керуючого впливу, а інші дії з керування здійснюють різні апарати (реле, контактори, логічні та безконтактні пристрої), то такий керований електропривод називається автоматизованим. Електропривод, у якому всі операції з керування здійснюють автоматичні апарати та пристрої, а участь людини передбачається тільки в нагляді за електромеханічною системою, називається автоматичним. Керування автоматизованим і автоматичним електроприводом здійснює система керування, яка у взаємодії з двигуном, перетворювачами та автоматичними керуючими пристроями називається електромеханічною автоматичною системою керування електроприводом (АСКЕП).

За кількістю сигналів, які використовуються для керування електроприводом (каналів інформації) розрізняють три різновиди систем керування: за розімкненим, замкненим і комбінованим циклам.

Системи електропривода, які керуються за розімкненим циклом, називаються розімкненими системами Процес керування за цією системою характеризується відсутністю будь-якого вимірювання та контролю значення регульованої величини (швидкості, моменту тощо). Регулюючій вплив у цій системі від регульованої величини не залежить, тобто має місце вплив і регулювання в одному напрямку (використовується тільки один канал інформації).

Системи, які керуються за замкненим циклом називаються замкненими, одночасно використовують два канали інформації: задавальний і про фактичне значення регульованої величини — зворотній зв'язок. Інформація, яка задає, порівнюється з інформацією зворотного зв'язку, і в залежності від значення та знака результуючого сигналу по каналу керування виробляється регулюючій вплив на електропривод таким чином, щоб звести помилку (або неузгодженість) до мінімуму. Якість і точність роботи системи зі зворотними зв'язками набагато вище, ніж розімкненої.

У системах, що керуються за комбінованим циклом називаються комбінованими, поєднуються дві системи — замкнена та розімкнена, які забезпечують незалежність регульованої величини. Якість і надійність роботи електропривода поліпшуються.

За видом сигналів інформації та керування (сигнали змінюються безперервно або дискретно) АСКЕП розділяють на безперервні (аналогові) та дискретні (імпульсні, цифрові та релейні) системи, а для систем стабілізації параметрів — слідкувальні та програмного керування.

За видами підсилювальних елементів у керуючому пристрої розрізняють системи електропривода:

1) із серводвигунним керуванням, де в якості керуючого пристрою застосовується допоміжний двигун (серводвигун);

2) з релейно-контакторним керуванням, у якому керуючим пристроєм є електромеханічні контактори та реле;

3) з безконтактним керуванням, у якому керуючими пристроями є безконтактні підсилювачі;

4) з електромашинним керуванням, для керування яким використовується електромашинний підсилювач (ЕМП).

За впливом навантаження на регульовану величину розрізняють три види систем автоматичного керування: статичні, астатичні та змішані. Статичними називаються системи, у яких усталене значення регульованої величини залежить від навантаження, а астатичні — системи, у яких усталене значення регульованої величини не залежить від навантаження. Змішані системи отримуються при одночасному використанні статичних і астатичних систем керування.

Вся різноманітність способів і систем керування електроприводами підпорядкована виконанню визначених функцій. До основних з них можна віднести наступні:

1) керування процесами пуску, гальмування та реверсування електроприводів;

2) підтримка усталеності (стабілізація) заданої величини (швидкості, моменту, потужності тощо) у статичному та динамічному режимах;

3) стеження за вхідними сигналами, введеними в систему, які довільно змінюються (слідкувальне керування);

4) відпрацьовування заданої програми (програмне керування);

5) вибір доцільних режимів роботи електроприводів.

Крім основних функцій автоматичні системи керування електроприводами виконують і ряд допоміжних. До них відносяться: захист електродвигунів та іншого електроустаткування від струмів короткого замикання, недопустимих тривалих і короткочасних перевантажень, перенапруг тощо; блокування, яке виключає виникнення аварійних і ненормальних режимів при помилкових діях операторів або обслуговуючого персоналу; обмеження руху механізмів у кінцевих положеннях; сигналізація про хід технологічного процесу або справності та несправності механізмів.

При комплексній автоматизації виробничих процесів електропривод часто представляє собою складну багатозв'язкову систему з керуванням у функції декількох параметрів.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 630;