Удосконалення роботи кадрової службиПринципово важливим для забезпечення успішного розвитку компанії Samsung, досягнення бачення і стратегічних цілей компанії Samsung є створення системи, що дозволяє активно і ефективно управляти результативністю роботи на всіх рівнях: від окремого працівника до компанії Samsung в цілому.

З метою створення такої системи компанія Samsung буде розвивати систему управління результативністю по цілях. Для цього компанія Samsung буде:

1. формулювати і регулярно доводити до відома всіх працівників бачення, стратегічні напрями розвитку, основні цілі і завдання компанії Samsung з тим, щоб кожен працівник розумів, куди рухається компанія Samsung у своєму розвитку і які її вимоги до працівників та очікування від них;

 

2. визначати збалансований набір показників, що прямують з загальнокорпоративних цілей і завдань, що відображають як результативність роботи організацій компанії Samsung, підрозділів, колективів і груп працівників, так і створення додаткової вартості для акціонерів та інвесторів компанії Samsung; даний набір показників буде служити основою для побудови системи управління за цілями;

 

3. вибудовувати ефективну систему збору та обробки інформації з метою об'єктивного визначення ступеня досягнення поставлених цілей і завдань;

 

4. продовжувати розвиток системи оцінки працівників з тим, щоб зробити її більш об'єктивною та інформативною, використовувати весь арсенал визнаних у світовій практиці методів і підходів при проведенні оцінки, адаптувавши їх до потреб і особливостям компанії Samsung та враховуючи специфіку різних груп працівників;

 

5. вибудовувати чітку і прозору систему використання результатів оцінки, визначення їх впливу на підвищення оплати праці, просування по службових сходах, рішення про ротацію і переміщеннях, визначення потреб у навчанні та розвитку;

6. здійснювати регулярне інформування персоналу про пріоритетні завдання, цілі та ступеня їх досягнення;

7. відслідковувати зовнішні та внутрішні зміни, своєчасно вносити необхідні корективи в систему управління результативністю, систему показників і поставлені цілі.

Для залучення «кращих з кращих» в компанію Samsung буде:

1. регулярно проводити оцінку наявного персоналу і на основі зведених результатів оцінки визначати розбіжності між бажаним і існуючим рівнем працівників, а також встановлювати, наскільки динаміка розвитку персоналу відповідає динаміці розвитку Samsung;

2. виділяти групи працівників і посад, що є ключовими для досягнення стратегічних цілей у період переходу на новий якісний рівень розвитку;

3. постійно відслідковувати тенденції на ринках праці країн і регіонів присутності компанії, а також дії компаній - конкурентів з тим, щоб своєчасно коригувати політику для підтримки іміджу і статусу Samsung як «кращого працедавця»;

4. проводити цілеспрямовану політику просування корпоративного бренду на ринку праці, інформувати як потенційних кандидатів, так і працівників Samsung про цілі, завдання, цінностях, пріоритетах і можливості, що надаються їй своїм працівникам;

5. удосконалювати взаємини з цільовою групою провідних навчальних закладів, проводити спеціальні заходи з пошуку та відбору талановитих випускників навчальних закладів;

6. проводити спеціальні заходи для максимально швидкої адаптації нових працівників і своєчасного забезпечення їх усім необхідним для повноцінного виконання обов'язків.

Удосконалення системи управліннякомпанії Samsung

Успіх діяльності компанії Samsung, а зокрема мотивації залежить від фахівців. Їх треба шукати (проводити маркетинг кадрів), залучати і заохочувати.

Необхідно використовувати різні тестування, випробувальні терміни та інші альтернативні підходи.

Керівництву компанії Samsung варто порекомендувати наступне:

- потрібно всіма доступними засобами підтримувати зацікавленість працівника у праці на своєму підприємстві;

- необхідно надавати працівникові свободу в діях, не обмежувати його в певні рамки, тобто якщо робота цікава і приносить йому задоволення, то якість виконання відповідно буде високим;

- необхідно оптимізувати систему оплати ставу (платити за працю в міру не недоплачувати і не переплачувати). Зробити її набагато простіше, зрозумілу людям, так само можна ввести індивідуальну систему оплати і преміювання, при цьому співробітник компанії Samsung повинен знати, за що і чому сталися надбавки, щоб всі співробітники могли переконатися, що ефективну працю, ініціатива, прагнення працівника принести користь всіляко заохочується керівництвом;

- необхідний постійний пошук нових (альтернативних) форм і методів заохочення праці;

- премія не повинна нараховуватися за результати і діяльність працівників, які є обов'язковими і оплачувані в рамках постійної частини заробітку. Також необхідно давати зрозуміти працівникові, що премія - це не звична форма доплат, яка не може мотивувати працівника, а доплата за ефективну працю, ініціативу;

- можна впроваджувати додаткові відпустки за специфічний працю чи за результати праці, для додаткової компенсації підвищеної психологічної або фізичному навантаженні;

- необхідно піклується про моральний стан працівника - визнання праці співробітників, що досягли значних результатів з метою подальшої мотивації, проводити популяризацію результатів праці окремих працівників, що отримали визнання.

Для підвищення мотивації праці компанії Samsung необхідно використовувати паралельно як матеріальне, так і моральне мотивування.

У систему матеріального мотивування компанії Samsung необхідно включити наступні аспекти:

1. Підвищення рівня постійної частини заробітної плати забезпечить впевненість співробітників компанії Samsung в завтрашньому дні.

2. Підвищення рівня додаткових преміальних виплат у компанії Samsung:

- введення системи виплат місячних або щоквартальних премій, який визначається у відсотках від вартості реалізованої продукції - для співробітників, здатних впливати на обсяг продажів;

- одноразові виплати за участь у розвитку системи мотивації компанії Samsung (пропозиції щодо впровадження нових систем обліку, планування тощо).
Для підвищення якості праці компанії Samsung можуть бути використані системи штрафів та скасування преміальних виплат - з метою забезпечення економічної безпеки, відшкодування заподіяної шкоди підприємству в результаті розкрадань, шлюбу і прогулів.

В якості морального мотивування компанії Samsung можуть бути застосовані:

- мотивування вільним часом. Тобто за підсумками роботи кожного працівника за певний період можуть бути надані за бажанням відгули, додаткові вихідні.

- трудове мотивування - надання можливості просування по службі, підвищувати роль співробітників в участі управлінням підприємством.
Питання формування загальних форм мотивації персоналу впритул стикається з поняттями «корпоративного духу» і «корпоративної культури». Для керівника дуже важливо «намалювати» психологічний портрет всього колективу. Це допоможе правильно оцінити ті загальні потреби, які можуть бути ефективно задоволені організацією.

Керівництву компанії Samsung слід так само використовувати даний спосіб мотивації. Практика показує, що такий вид мотивації обходитися підприємству не так дорого, а віддача від нього часом буває дуже значною, тому що, крім задоволення потреб окремих працівників, колективні форми мотивації сприяють згуртованості колективу, формуванню «корпоративного свідомості», що, безсумнівно, позначається на продуктивності праці.

На додаток до розвитку «корпоративного духу» компанії Samsung слід так само застосовувати такі форми заохочення співробітників, за допомогою мотивації:

* організація гарячого харчування на підприємстві;

* оплата транспортних витрат співробітників;

* допомога в отриманні додаткової освіти;

* проведення фізкультурно - оздоровчих заходів і корпоративних свят.

Застосування таких форм колективної мотивації у компанії Samsung може виявитися не тільки корисною, але й вигідною.Підсистема стимулювання працівників, які займаються збутом продукції, повинна включати три основні складові. Перша з них це базовий рівень оплати на підставі оцінки їх функцій. Крім базової оплати, сюди входять додаткові виплати, обчислені на підставі показників по збільшенню (якщо таке має місце) збуту продукції. І, нарешті, третьою складовою є комісійні за результатами проведених угод

·Для додавання перекладу у вибране потрібно авторизуватися.   Підвищення кваліфікації і професійна підготовка персоналу компанії «Samsung» Якість трудових ресурсів компанії «Самсунг» буде тим вище, чим більше питома вага працівників, які забезпечують особливу продуктивність праці, тобто працівників високої кваліфікації з хорошою професійною підготовкою. У процесі роботи на підприємстві відбувається професійна цільова підготовка працівників за договором підприємства з вищими навчальними закладами. У цьому випадку керівництвом компанії «Samsung» для навчального закладу задається певна спрямованість підготовки. Розробляються керівництвом компанії «Samsung» програми навчання повинні бути складені з урахуванням конкретних особливостей структури персоналу і актуальних завдань розвитку компанії 1. Керівництву компанії «Samsungг» необхідно інформувати працівників про можливих формах навчання, про зв'язок цього навчання з їх професійним статусом, матеріальним забезпеченням. Таким чином, тут може бути досягнута мотивація додаткового навчання. 2. Необхідно створення на компанії «Samsung» внутрішньофірмового клімату, сприятливого прагнення працівників до навчання, тобто необхідно заохочення учнів, створення хороших умов для їх навчання, своєчасна оцінка результатів навчання. 3. Так само вкрай важливо забезпечити раціональне поєднання теоретичного і практичного навчання. Професійне навчання співробітників компанії «Samsung» може підвищити людський капітал підприємства, отриманий через формальне навчання або освіту або через практичний досвід. Тому керівництву компанії Samsung» витрати на навчання своїх співробітників слід розглядати як одну з форм інвестицій оскільки від розширення інвестицій в людський капітал може виграти як саме підприємство, так і студенти працівники. Проте керівництву компанії «Samsung» слід врахувати, що ефективна перепідготовка працівників пов'язана з цілим рядом обмежень: - курси перепідготовки співробітників компанії «Samsung» не повинні бути надто тривалими; - з віком всіх працівників спостерігається збільшення їх опору до професійної перепідготовки; - керівництву компанії Samsung» не можна розширювати до безкінечності кількість навчальних програм. Все це обумовлює той факт, що будь-яке навчання співробітників компанії «Samsung» неможливе без певної спеціалізації в якомусь напрямку. Таким чином, керівництву компанії «Samsung» необхідно зробити чіткий вибір між окремими навчальними дисциплінами. Для визначення економічної ефективності навчання персоналу керівництву компанії «Samsung» можна порекомендувати наступну методику: - ефективність навчання оцінюється на основі аналізу загальної суми; - аналіз результатів реалізації окремих програм навчання. При складанні плану кар'єрного просування (зростання) співробітників керівництву компанії «Samsung» необхідно: розглянути послідовність можливого заняття посад у структурі управління підприємством; - визначити шляхи розвитку здібностей, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації співробітників на різних тимчасових періодах його роботи; - передбачити систематичну оцінку і контроль результатів праці, культурно-технічного і професійного зростання, накопичення досвіду, розвитку особистості співробітників; - оцінити фундаментальні знання, прагнення до теоретичної, стратегічної діяльності в умовах ринкових взаємовідносин, знання менеджменту, маркетингу, управління персоналом, аудиту; - врахувати, що з плином часу при переході з однієї посадової категорії в іншу, зі зміною сфер діяльності змінюються якості працівника і вимоги до нього, як правило, зростають. З боку керівництва компанії «Samsung» необхідно будувати кар'єру своїх працівників на основі ряду певних принципів. В якості основних слід використовувати такі принципи: - індивідуальність, що передбачає певну вибірковість при плануванні розвитку кар'єри, так як далеко не всі співробітники компанії можуть задовольняти пропонованим вимогам (за здібностями, віком, освітнім рівнем тощо); - зацікавленість керівництва компанії та його рядових співробітників у розвитку кар'єри, що передбачає перспективний розвиток діяльності підприємства, мотивацію на розвиток кар'єри і ряд інших факторів; - мотивування (моральне і матеріальне) і матеріальне забезпечення, фінансування розвитку кар'єри працівника в планах підприємства; - обов'язковість професійного зростання, що передбачає підвищення кваліфікації, зростання професіоналізму (майстерності), відповідне планування і т. д.; - соціально-психологічний комфорт і задоволеність, що забезпечується соціальним визнанням, зростанням матеріального благополуччя і т. п. (при підвищенні в посаді або категорії тощо); - об'єктивність, що передбачає виключення впливу суб'єктивних факторів з боку керівників, які планують і контролюють розвиток кар'єри. Таким чином, можна зробити наступні висновки. Один із шляхів забезпечення достатньої кількості працівників високої кваліфікації в «Samsung», використовуваний його керівництвом - це ефективний відбір кандидатів на робочі місця (посади). Розробляються керівництвом компанії «Samsung» програми навчання повинні бути складені з урахуванням конкретних особливостей структури персоналу і актуальних завдань розвитку підприємства. Необхідно відзначити, що основні вимоги, що забезпечують ефективність програм навчання 1. Керівництву компанії «Samsung» необхідно інформувати працівників про можливих формах навчання, про зв'язок цього навчання з їх професійним статусом, матеріальним забезпеченням. Таким чином, тут може бути досягнута мотивація додаткового навчання. 2. Необхідно створення в Samsung» внутрішньофірмового клімату, сприятливого прагнення працівників до навчання, тобто необхідно заохочення учнів, створення хороших умов для їх навчання, своєчасна оцінка результатів навчання. 3. Так само вкрай важливо забезпечити раціональне поєднання теоретичного і практичного навчання. персоналом організації Інформаційна підсистема системи управління персоналом «Samsung»призначена для збору, систематизації і аналізу інформації, необхідної для прийняття кадрових управлінських рішень. Фінансова підсистема системи управління персоналом Samsung» призначена для вишукування коштів на вирішення завдань кадрового менеджменту, в тому числі на наймання, відбір, ефективне використання та розвиток персоналу. Соціально-психологічна підсистема системи управління персоналом Samsung призначена для забезпечення соціально-психологічної підтримки функцій управління (мотивація, адаптація, створення сприятливого клімату в колективі, формування робочих груп, управління конфліктами). Правова підсистема системи управління персоналом«Samsung» призначена для забезпечення відповідності дій кадрових менеджерів і всієї кадрової системи в цілому вимогам і умовам законодавчо-правової бази. Недоліки організації системи управління в Sansung наступні: § недостатньо гнучко будуються структури управлінського апарату; § недостатньо чітко розподілені функції в апараті управління (між керівниками організації, підрозділами, окремими працівниками); § недостатньо чітко розподілені права щодо прийняття рішень між рівнями керуючої системи  § відсутні чіткі межі компетенції, повноважень заступників менеджерів підрозділів; § масштаби діяльності породжують кілька неузгоджену структуру управління, при якій ефективне управління здійснювати в більшості випадків неможливо; § при розподілі функцій між службами недостатньо чітко проводиться спеціалізація, в результаті чого виникає безліч питань, що лежать на кордоні служб, що в свою чергу вимагає великих витрат часу на узгодження, ув'язування, координацію; .

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 361;