Морфометричні показники рельєфуГоловні показники: абсолютна, відносна висота, горизонтальне розчленування, крутість поверхні і ухил, експозиція схилів.

Крутість – найбільш універсально використовується для всіх масштабів.

Експозиція – цінність визначається інсоляцією, вітровим режимом та іншими факторами. Найбільш сприятливі пд., зх., сх., і потім пн. 

Горизонтальне розчленування оцінюється відстанню тальвегів в плані. ГР часто визначає структуру планування міста.

Відн. висота (вертикальне розчленування) – максимальне перевищення в межах ділянки або розподіл відносних висот по площі ділянки.

Окрема споруда і рельєф будівельного майданчика.

Вирівнювання ухилів або вертикальне планування потребує затрат на земельні роботи, об’єм яких швидко зростає пропорційно розмірам споруди та ухилу місцевості. Величину додаткового об’єму земляних робіт залежно від ухилу можна обчислити за формулою: V= ml2+α /2; l – довжина споруди; m – ширина; α – кут нахилу поверхні при умові, що споруда розміщена довшою стороною вздовж схилу.

 

 

п

 


 

 

Форми порушення стійкості схилів.

Форма порушення стійкості Характер деформації. Швидкість деформації Характерна природна ситуація.
1)Обвали і вивали Падіння і перекочування м/c Крупні урвисті уступи в скельних породах з добре розвиненою тріщинуватістю.
2)завалювання зі зрізом і обертанням Переміщення масивів по поверхні з найменшим запасом стійкості і деяким поворотом навколо горизонт.осі м/хв Переважно в однорідній товщі з підпорядкованими прошарками при завеликій крутості відкосу.
3)сковзання Зсув по площинах напластування розломів,давніх зміщень. м/год При яскраво вираженій в товщі гірських порід поверхні сковзання з нахилом в сторону схилу,при шаруватій будові товщі.
4)зсув-здвиг Викликана бічним тиском майже горизонт.переміщенням по стійкому прошарку. см/добу При шаруватій будові товщі,наявності в ній зволожуваних, м’ягких глинистих прошарків,що залягають з малим кутом в сторону схилу.  
5)зсування (сповзання) Сповзання по нерівній поверхні підстилаючої товщі. м/добу Залягання сильно зволожених покривних мас із загальним падінням поверхні підстилаючої товщі в сторону долини.
6)спливання Поверхневе опливаня поверхні перезволожених грунтових мас. м/хв При різкому перезволоженні і гідродинамічній дії на малозвязні грунти у поверхн.зоні.
7)пластична і в’язка деформації Деформація глинистої товщі як пластичного і в’язкого тіла. см/рік Потужна товща глинистих порід в будь яких консистенціях.
8)вікова переробка схилу Поверхневі явища зв’язані з фізичними процесами. см/рік, мм/рік Наявність у поверхневій зоні схилу дезінтегрованих мас від окремих скельних блоків до найдрібніших продуктів вивітрювання.

 

Монофакторний прогноз в інженерній геоморфології.

Система прогнозування залежно від врахування одного або декількох факторів:

· монофакторний:

- гідрометеорологічний;

- літологопетрографічний;

- гідрогеологічний;

- геоморфологічний.

· багатофакторний.

Монофакторний прогноз полягає у вивченні впливу одного провідного фактора

 

рельєфотворення на зміну певної групи сучасних процесів.

На основі гідрометеорологічних факторів система прогнозування побудована на вивчення зміни проявів процесу за сезонними днями чи за багатолітній період. До таких процесів належать: паводкова ерозія, соліфлюкція, сезонне підтоплення, лавини, рух пульсуючих льодовиків.

Гідрогеологічний враховує зміни рівня підземних вод у зв’язку з будівництвом грабель, водосховищ, зрошенням, осушенням. У результаті можуть відбуватися процеси абразії, затоплення.

 

Система прогнозування за геоморфологічними факторами враховує зв’язок процесів з різними елементами рельєфу (на основі генетичних поверхонь). Прогнозується активність процесів.

Активність процесів прогнозують за такими геоморфологічними ознаками:

- зовнішніми рисами рельєфу;

- одночасній присутності форм рельєфу різних стадій розвитку;

- широким розповсюдженням молодих форм і відсутністю згасаючих.

Для процесів, які проявляють себе рівномірно, критерієм прогнозу може бути саморозвиток рельєфу, який полягає в поступовій зміні молодих форм.


Кількісні показники інтенсивності розвитку і активності сучасних процесів (за Ємольяновою)

Об’єкт вивчення

Показники

Інтенсивність розвитку Активність
· процес Тривалість циклу і його окремих фаз. Швидкість процесу, швидкість денудації, зумовленої даним процесом Кількість новоутворених форм або повторень циклу за одиницю часу, на одиницю довжини або площі.
· форми, утворені процесом Кількість форм на одиницю довжини або площі та їх розміри. Частка довжини або площі, зайнятої формами від загальної довжини або площі Відношення кількості свіжих форм до їх загальної кількості (по числу, довжині або площі)

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 673;