Рельєф – Мікроклімат – Санітарні умови до життя людейВизначення інженерної геоморфології.

Інженерна геоморфологія-це один з пошукових напрямів прикладної геоморфології,що розробляє пошуково-обгрунтовану оцінку рельєфу території,при її інженерному освоєнні.

 

Структура інженерної геоморфології.

У структурі ІГ Палієнко виділяє такі напрями:

- загальна іг,яка вивчає теоретичні питання,узагальнює методику досліджень для різних геоморфологічних умов.

- інженерна геоморфодинаміка, або процесознавство, яке вивчає сучасні екзогенні процеси і розробляє рекомендації, спямовані на їх попередження.

- галузева іг, яка спеціалізовано вивчає рельєф для потреб різних галузей господарства.

За цим принципом поділяється на:

А)антропогенну

Б)меліоративну

В)транспортну

    - природоохоронна геоморфологія вивчає рельєф і сучасні екзогенні процеси для цілей раціонального природокористування і збереження заповідних ділянок, а також проектування заповідних територій і обґрунтування вибору геоморфологічних об’єктів,які потребують охорони.

 

Основні генетичні напрями оцінки рельєфу для інженерних цілей.

Сімонов виділив три основні напрями:

- морфометричний

- морфо літологічний

- морфо динамічний

Морфометричний передбачає зіставлення топографії даної поверхні з особливостями будівництва і експлуатації інженерних споруд,що необхідне для забезпечення експлуатації споруд та створення нормальних умов для роботи і життя людей.

Морфолітологічний аналіз встановлює зв'язок рельєфу з комплексом гірських порід, які виходять на земну поверхню. Його результатом повинні бути карти морфологічних комплексів, які при зіставленні з морфометричними допоможуть уточнити умови будівництва і експлуатації споруд.

Морфодинамічний вивчення сучасних рельєфотвірних процесів. Інженерно-геоморфологічний аналіз введено в кінці 70-80рр.ХХст. Головним напрямом ІГ аналізу є наступне:

- отримання,відбір і системазація інформації про рельєф і провідні екзогенні чинники.

- практично інтерпретація цієї інформації для забезпечення нормальних будівельно-експлуатаційних умов споруди.

До найважливіших спеціальних завдань інженерно-геоморфологічного аналізу належать:

1.Раціональне розміщення інженерних об’єктів

2.Захист об’єктів від впливу екзогенних геоморфологічних процесів

3.Охорона і раціональне використання рельєфу при будівництві споруд.

 

Методи інженерно-геоморфологічних досліджень.

За Володимиром Стецюком

1)морфографічний

2)морфометричний

3)морфоструктурний

4)порівняльно-морфологічний

5)група методів, що вивчають етапи розвитку рельєфу

6)регіонально-геоморфологічного аналізу

7)аналізу факторів морфогенезу та їх геоморфологічного впливу

8)геоморфологічний експеримент.

 

Основні проблеми інженерної геоморфології.

Ю.Сімонов сформував три основні проблеми

1)Створення і вдосконалення теорії інженерної геоморфології.

2)Розробка структурного напряму інженерно- геоморфологічних досліджень, що зв’язано з діяльністю ендогенних процесів.

3) Створення наукової бази в морфометричного, морфолітологічного та морфо динамічного напрямів в інженерній геоморфології.

Функціонально-технологічний (нормативний) підхід в інженерній геоморфології

За Сімоновим Ф-т. підхідполягає в тому, що при виборі критеріїв інженерно-геоморфологічних оцінок території необхідно керуватись функціонально-технологічними нормами будівництва і експлуатації інженерних споруд

Є декілька стратегій у ставленні людини до рельєфу і природи в цілому.

1. Технократична (Ле Корбюзьє) – її ціль підкорити природу ( в тому числі і рельєф) технологіям, створити штучне середовище.

2. Історико-соціальна, яка існує на протязі багатьох тисячоліть. Суть полягає у досягненні гармонії і споруди щоб вписати інженерну споруду в рельєф.

При створенні комплексу інженерних споруд потрібно будувати так щоб мінімально порушити структуру природного ландшафту. А змінюючи його необхідно боротися з причинами які викликають небажані для технології наслідки, а не з самими наслідками Будь яке втручання людини веде за собою наслідки. Будь-яке втручання людини веде за собою наслідки. Об’єм додатніх форм при вирівнюванні повинен дорівнювати об’єму від’ємних форм.

Існують нормативи які виникають при розгляді взаємозв’язків всередині системи:

Рельєф – Мікроклімат – Санітарні умови до життя людей

Оцінка рельєфу (що йде від технологій до рельєфу) повинна спиратись на ряд положень:

1. Необхідно оцінити кожен елемент технічних споруд та їх комплекс з точки зору їх відношення до рельєфу в стадії проектування, будівництва та експлуатації

2. Розглянути основні функції і тип функціонування споруди, та встановити вплив різних властивостей елементів рельєфу на хід процесів.

Оцінка рельєфу для кожного типу споруд буде неоднакова і може формуватись під впливом різного виду норм, що включають витрати на вертикальне планування, на забезпечення стійкого функціонування системи, забезпечення санітарних норм.

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 575;