Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людейАналіз роботи методичного об’єднання

Вчителів початкових класів

За 2010/2011 навчальний рік

  Знання, вміння та навички, які учні набувають й виробляють, навчаючись у школі є важливими. Поряд із цим сьогодні актуальності набуває поняття компетентності учня, що визначається багатьма чинниками, оскільки саме компетентності є тими індикаторами, що дозволяють визначити готовність учня-випускника до життя, його подальшого особистого розвитку й до активної участі в житті суспільства.

  Компетентнісний підхід в освіті – це відповідь на вимоги часу. Динамічні зміни життя, постійне оновлення інформації та колосальні темпи її накопичення зумовлюють потребу в таких членах суспільства, які здатні гнучко та оперативно адаптувати до нових вимог, адекватно реагувати на нові виклики, навчатися протягом усього життя, розвиватися та творити. Саме тому, працюючи над реалізацією науково-методичної проблеми «Організація компетентнісного навчання молодших школярів» методичне об’єднання вчителів початкових класів вважає, що набуття учнями знань, умінь і навичок спрямоване на вдосконалення їхньої компетентності, сприяє інтелектуальному й культурному розвитку особистості. Свою роботу методичне об’єднання спрямовує на розв’язання цих питань.

  Оскільки дана проблема вивчається 4-й рік, то на цьому етапі роботи над науково-методичною проблемою значна увага приділяється практичній реалізації проблемної теми. З метою практичної спрямованості цієї роботи вчителі початкових класах приймали участь в педрадах з даного питання, проводилися тематичне засідання методоб’єднання, відкриті уроки, позакласні заходи.

  Методичне об’єднання поставило перед собою завдання на 4-й рік роботи над проблемою:

- підвищення практичної підготовки вчителів до здійснення компетентнісного підходу в системі навчально-виховної роботи;

- підвищення ефективності та якості уроку як основної форми організації навчально-виховного процесу;

- впровадження нових технологій навчання та виховання учнів;

- створення максимально сприятливих умов для розвитку можливостей і здібностей учнів;

- підвищення педагогічної майстерності вчителів.

  Реалізація цих завдань здійснювалась на педрадах, засіданнях методичного об’єднання, оперативних нарадах, в роботі творчих груп вчителів, у самоосвітній роботі.

  До складу методоб’єднання вчителів початкових класів входить 16 вчителів, у яких вища освіта. Вчителі мають такі кваліфікаційні категорії:

„Спеціаліст вищої категорії”,  вчитель-методист                               – 1 вчитель;

„Спеціаліст вищої категорії”                                                              – 6 вчителів;

„Спеціаліст ‌I категорії”                                                                      – 7 вчителів;

„Спеціаліст ІІ категорії”                                                                     – 2 вчителя.

 

  Методичне об’єднання вчителів початкових класів є основною формою методичної роботи, на засіданнях вивчалися різноманітні проблеми навчання і виховання молодших школярів:

· Сучасні технології навчання в освіті.

· Компетентнісно орієнтований підхід до навчання.

· Формування та використання принципів компетентнісного навчання.

· Адаптація молодших школярів до навчання в школі.

· Особливості роботи з обдарованими дітьми.

На протязі навчального року було проведено п’ять засідань методичного об’єднання. Більшість з них поєднували теорію і практику, проходячи у формі дискусій, обміном досвіду, обговоренням уроків, презентації досвіду роботи, творчого звіту. Проведення засідань сприяє підвищенню теоретичного рівня педагогічних кадрів, розширен­ню їхнього світогляду, допома­гає отримати необхідні знання для втілення інноваційних осо­бистісно зорієнтованих вихов­них технологій, впроваджувати активні форми і види діяльності, сприяє запровадженню інтер­активних методик у виховний процес.

 

На засіданні № 1 (30.08.10.) розглядались такі питання:

- аналіз діяльності м/о вчителів початкових класів та завдання на поточний навчальний рік;

- опрацювання інструктивно-методичних матеріалів;

- аналіз навчальних програм, підручників для початкової школи на 2010/2011 н.р.;

- затвердження календарних планів, планів виховної роботи класних керівників та плану роботи методичного об’єднання на 2010/2011 н.р.

  З доповіддю виступила керівник м/о Токар Т.І., проаналізувавши діяльність м/о, зупинилася на питаннях, що розглядалися на засіданнях.

  У 2009/2010 н.р. м/о продовжувало працювати над науково-методичною проблемою „Організація компетентісного навчання молодших школярів”, керівник м/о ознайомила вчителів з завданнями, які ставляться на третій рік роботи над проблемою.

  Директор школи Ярова О.В. звернула увагу, що починаючи новий навчальний рік, необхідно ознайомитись з інструктивно-методичними матеріалами. Державний стандарт початкової загальної освіти розроблений відповідно до можливостей дітей молодшого шкільного віку початкової школи і передбачає всебічний розвиток та виховання особистості. Олена Василівна наголосила, що Кабінет міністрів України розробив проект Державний стандарт початкової школи. У процесі розроблення нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти ретельно вивчено зарубіжний досвід та враховано кращі традиції вітчизняної освіти. Результати навчальних досягнень учнів початкових класів зумовили необхідність поновити зміст Державного стандарту початкової загальної освіти та удосконалити Базовий навчальний план початкової загальної освіти.

   Ярова О.В. підкреслила, що вчителям ще раз необхідно переглянути цей документ, знати державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів початкової школи з кожної освітньої галузі. Ознайомитися з типовими навчальними планами на 2010/11 н.р.

   Токар Т.І. звернула увагу колег на особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах на 2010/2011 н.р.  Організація навчання в початкових класах здійснюється за навчальними програмами, розробленими відповідно до Державних стандартів початкової загальної освіти та затвердженими Міністерством освіти і науки України (наказ № 469 від 20.06.06.) Приділила значну увагу питанню «Організація навчально-виховного процесу в 1 класі». Вона звернула увагу на те, що навчання учнів 1 класу здійснюється з урахуванням особливостей фізичного і психічного розвитку дітей, їх вікових та індивідуальних можливостей.

  На засіданні м/о були затвердженні календарні плани, плани виховної роботи класних керівників та план роботи методичного об’єднання на 2010/2011 н.р.

 

На засіданні № 2 (27.10.10.) розглядались питання :

- адаптація шестирічних школярів до навчання в школі;

- психофізіологічні особливості діяльності першокласників;

- особливості роботи з обдарованими дітьми.

Активну участь прийняли вчителі перших класів Шаповал Г.М. Копликова Т.К., шкільний психолог Шпиль А.В. Шкільний психолог надала консультацію з питання «Адаптація молодших школярів до навчання в школі». Вона наголосила, що важливе місце у навчально-виховному процесі посідає проблема адаптації дитини до вимог школи і школи – до особливостей дитини. Адаптація дошкільника до школи може тривати від 4 до 7 тижнів, а може – цілий рік. Досвід роботи вчителів початкових класів дозво­лив виявити чинники, які зумовлюють високий рівень цієї адаптації. Це допоможе вчителям та батькам усвідомити деякі проблеми адаптації, отже, й позбавити дітей зайвого напру­ження.

 Зі свого досвіду роботи вчитель Шаповал Г.М. розповіла про здійснення психологічної адаптації першокласників, а вчитель Копликова Т.К. зупинилася на психофізіологічних особливостях діяльності першокласників. Підкреслила, що працюючи з шестирічками, дорослі мають пам’ятати, що для успішного навчання і розвитку цим дітям необхідне постійне відчуття любові, радості, захищеності.

 Обговорюючи питання про роботу з обдарованими дітьми активну участь прийняли вчителі Кошова О.В., Чорнуцька Н.О., Юрчук А.В., шкільний психолог Шпиль А.В. Шкільний психолог зауважила, що виявлення обдарованих і талановитих дітей - це тривалий процес. Обдарована дитина сама собі допоможе, якщо вчитель творчий, а навчальний процес цікавий, різнобічний, результативний. Вона дала вчителям поради щодо роботи з обдарованими дітьми. Своїм досвідом роботи з цього питання поділилися вчителі Кошова О.В., Чорнуцька Н.О., Юрчук А.В., які заходи вони розробили для виявлення обдарованих учнів та роботі з ними; про створення психологічної підтримки обдарованих дітей, пропонували увазі колег застосування творчих і розвивальних завдань на уроках.

  Директор школи Ярова О.В. звернула увагу вчителів на критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, рекомендовані МОНУ, їх дотримання (наказ МОН від 20.08.2008 № 755). Обговорювали необхідність дотримання обсягів домашніх завдань та їх характер.

 

 На засіданні № 3 (05.01.11.) висвітлювалась тема «Компетентнісно орієнтований підхід до навчання». Активну участь прийняли вчителі Назаренко О.В., Токар Т.І., Герасьова О.І.. Вони підкреслюють у своїх виступах, що одним із важливих завдань для вчителя початкових класів є формування ефективних умов розвитку компетентностей в учнів.  Формування компетентностей учнів зумовлене реалізацією не тіль­ки відповідного оновленого змісту освіти, але й адекватних методів та технологій навчання. Перелік цих методів є досить широким, їх можли­вості –  різноплановими, тому доцільно окреслити провідні стратегічні напрями, визначивши, що єдиного рецепту на всі випадки життя, звіс­но, не існує.

Потенціал, наприклад, продуктивних методик та технологій є дуже ви­соким і реалізація його безпосереднім чином впливає на досягнення та­кого результату навчання як компетентність.

Продуктивне навчання забезпечує засвоєння знань та умінь, володію­чи якими випускник школи знаходить підґрунтя для свого подальшого життя. «Продуктивні –  означає необхідні, дієві, міцні, постійно актуаль­ні, сформовані на належному рівні знання та уміння». Враховуючи, що продуктом школи є людина, особистість, вчителі відзна­чили основні задачі, які підлягають реалізації:

• створення умов для розвитку та самореалізації учнів;

• задоволення запитів та потреб школяра;

• засвоєння продуктивних знань, умінь;

• розвиток потреби поповнювати знання протягом усього життя;

• виховання для життя в цивілізованому громадянському суспільстві.

Відбулася презентація досвіду роботи вчителя Чернецької О.Г. з проблеми «Формування просторової уяви в учнів початкових класів». Вона ознайомила присутніх з розробленим нею навчально-методичним посібником «Особливості формування в учнів початкових класів системних знань про геометричні фігури і тіла», звернула увагу на те, що ступінь оволодіння учнями основами геометричних знань залежить від: рівня сформованості у дітей просторових уявлень, образного мислення, креслярських здібностей, окоміру, вміння здійснювати вимірювання. У своїй практиці при вивченні геометричного матеріалу використовує демонстраційні моделі геометричних фігур і тіл, розгортки просторових фігур, наочні посібники, збірники завдань, буклети із зображенням геометричних фігур. Її робота спрямована на розвиток мовлення, пам’яті, логічного та образного мислення, уяви та просторового уявлення, творчого пошуку.

 

На засіданні № 4 (23.03.11.) розглядалась тема «Сучасні технології навчання в освіті». Активну участь прийняли вчителі Михальська І.А., Кошова О.В., Копликова Т.К., Чернецька О.Г. В своїх виступах вчителі зупинилися на методах впровадження інтерактивних технологій на уроках в початкових класах. Їх використання полягає в тому, щоб навчальний процес відбувався за умови постійної активної взаємодії всіх учнів, оскільки інтерактивні технології навчання стимулюють пізнавальну діяльність і самостійність учнів. Зверталася увага і на використання технології групової роботи на уроках. ЇЇ мета – формування комфортних умов навчання, за яких учень почуває свою успішність, свою інтелектуальну спроможність.

У цьому навчальному році державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української мови (мова і читання) та математики.Метою підсумкових контрольних робіт є визначення рівня сформованості в молодших школярів умінь застосовувати набуті знання і вміння на практиці. Щоб краще підготувати учнів до виконання цих робіт, Чернецька О.Г. ознайомила колег з науково-методичними засадами укладання тестових контрольних робіт. Олена Георгіївна повідомила, що підсумкові контрольні роботи для державної підсумкової атестації укладаються на основі вимог базових навчальних програм, критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, теоретичних основ тестології. А керівник методичного об’єднання Токар Т.І. ознайомила вчителів четвертих класів з особливостями проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2010/2011 н.р. Вчителі четвертих класів мають детально ознайомитися з новими збірниками завдань з читання, української мови та математики і опрацювати їх з учнями.

   Велика увага приділяється вивченню підготовленості учнів 4-х класів до навчання в середній школі. У четвертому класі важливим засобом наближення навчання до вимог основної школи є розвиток у дітей здатності до пошукової активності. Високий рівень пошукової активності –  один із найважливіших факторів, що забезпечують успішну адаптацію людини до різких життєвих змін.

    Готуючи дітей до переходу в 5 клас, необхідно формува­ти у них здатність до самостійної пошукової активності. Ді­йовим засобом формування пошукової активності, доступ­ним для учнів 4 класу може стати навчальна усна дискусія.

 

  На засіданні № 5 (01.06.11) проводився звіт роботи творчих груп вчителів початкових класів. На протязі навчального року працювали:

- творча група «Використання методу проектної діяльності на уроках «Я і Україна» (керівник Палькевич Л.М.);

- проблемна група «Використання дидактичних ігор на уроках в початкових 

класах» (керівник Михальська І.А.);)

- група «Організація роботи з обдарованими дітьми»(керівник Кошова О.В.).

Була проведена презентація роботи кожної групи. Керівники проаналізували роботу своєї групи, представили напрацьовання з проблемних питань, намітили план роботи на наступний рік.

 

  В період між засіданнями проводилися методичні оперативки, групові консультації, опрацьовувалися інструктивно-методичні матеріали, обговорювалися матеріали серпневої та січневої міських конференції, педагогічні читання та комплексне обговорення статей періодичної літератури з проблемного питання, відкриті уроки та виховні заходи, заслуховувались доповіді вчителів з питань самоосвіти, заслуховувались звіти вчителів після курсів (вч. Кошова О.В., Юрчук А.В.), відбувся творчий звіт вчителів, що атестуються (вч. Губарєва О.В., Кошова О.В., Юрчук А.В.).  Вчителі І і ІІ класів вели учнівські портфоліо як метод оцінювання, який базується на колекціонуванні дитячих робіт.

В вересні проводилося засідання круглого столу «Творче впровадження ідей В.О.Сухомлинського в початковій школі» (до 92-річниці з дня народження). Відбувалося вивчення і впровадження досвіду роботи вчителя Чернецької О.Г. з проблеми «Формування просторової уяви в учнів початкових класів». Проводився тиждень початкових класів (29.11.10. – 03.12.10.).

13жовтня 2010 р. на базі 2-х класів проводився міський семінар-практикум

«Розвиток критичного мислення молодших школярів». Відбулася презентація досвіду роботи вчителя Копликової Т.К. на тему: «Розвиток критичного мислення молодших школярів». З доповіддю на тему: «Словесні аналогії як інструмент критичного мислення» виступила вчитель Шаповал Г.М. В практичній частині семінару прийняли участь вч. Шаравара Н.П.  і Губарєва О.В. Вони показали відкриті уроки з читання і української мови, використовуючи елементи технології розвитку критичного мислення

   На протязі року працювали творчі групи. Проводилась робота з обдарованими дітьми, підготовка учнів 4-х класів до участі у Всеукраїнському конкурсі знавців рідної мови ім. Петра Яцика та міській олімпіаді з математики.

 

     В цьому навчальному році три вчителі пройшли чергову атестацію. Рішенням атестаційної комісії Кошовій О.В. присвоєно категорію „Спеціаліст І категорії”, а вчителі Губарєва О.В і Юрчук А.В. підтвердили категорію „Спеціаліст І категорії”. Під час атестації вчителів враховувався їх фаховий рівень, досвід роботи, участь у шкільних і міських семінарах, педагогічних радах, засіданнях методичного об’єднання, проведенні відкриті уроки і виховні заходи.

 

  Значна увага приділяється роботі з обдарованими учнями і розвитку творчих здібностей школоярів.

   Традиційною стала участь обдарованих та здібних учнів 3-4-х класів у Всеукраїнському конкурсі знавців рідної мови ім. Петра Яцика. В І етапі (шкільному) ХІ Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика переможцями стали учениця 3-Б класу Іванова М. (вч. Герасьова О.І.) та учениця 4-Б класу Кучеренко Р. (вч. Токар Т.І.). Ці учениці, а також учениця 4-А класу Бородавка Д., яка зайняла І місце в минулому році у міському турі, прийняли участь у ІІ етапі конкурсу (міському). Призових місць в році наші учасники не здобули, ІV місце змогли посісти Кучеренко Р. (4-Б клас, вч. Токар Т.І.) і Бородавка Д. (4-А клас, вч. Федорова О.М.).

   У щорічній шкільній олімпіаді з математики серед учнів 4-х класів І місце зайняла учениця 4-Б класу Кучеренко Р. (вч. Токар Т.І.). Вона приймала участь у міській олімпіаді з математики і посіла призове ІІІ місце.

   51 учень 2-4 класів прийняв участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» у вікових групах «Малюк-2» і «Малюк 3-4». За результатами конкурсу 9 учнів показали відмінний результат: 7 учнів 2-Б класу (вч. Чернецька О.Г.), 1 учень 4-А класу (вч. Федорова О.М.) і 1 учень 4-Б класу (вч. Токар Т.І.); 32 учнів показали добрий результат, 10 учнів отримали сертифікат учасника конкурсу. Участь в таких конкурсах не тільки сприяє розвитку математичних здібностей учнів, а і підвищує їх активність, позитивне ставлення до навчання.

25 учнів 3-4 класів приймали участь у Всеукраїнському природничому конкурсі «Колосок». За результатами цього конкурсу 3 учні отримали «Золотий колосок» за відмінний результат: 2 учні 3-Б класу (вч. Герасьова О.І.) і 1 учень 4-Б класу (вч. Токар Т.І.), 13 учнів отримали «Срібний колосок» в номінації «Винаходи і відкриття», 3 учні отримали «Срібний колосок» в номінації «Патенти природи», 11 учнів отримали «Срібний колосок» в номінації «Географічні відкриття», 6 учнів отримали диплом учасника. Приймаючи участь у конкурсі діти виявили більше зацікавленості природничими науками, отримали поштовх до процесу пізнання, вміння самостійно знаходити відповіді на запитання, вчаться експериментувати та спостерігати, стають допитливими, змагаються зі своїми однолітками і ще більше можуть повірити у свої сили. Участь в цьому конкурсі спонукає до процесу пізнання, розширює ерудицію, дає змогу працювати самостійно з різними джерелами інформації.

  В цьому навчальному році учні нашої школи вперше приймали участь у Всеукраїнській олімпіаді «Юні знавці біблії». Учень 4-Б класу Мандєв В.

(вч. Токар Т.І.) і учениця 3-В класу Муравйова М. (вч. Кошова О.В.) прийняли участь в обласному етапі олімпіади і були нагороджені дипломами учасників.

  Учні нашої школи приймали участь у ІІ щорічному регіональному конкурсі «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» серед учнів 4-5 класів. В І (шкільному) етапі конкурсу переміг учень 4-Б класу Мазуров Д. (вч. Токар Т.І.). Він прийняв участь у ІІ (міському) етапі конкурсу і зайняв призове ІІІ місце.

 

Уже стало доброю традицією в нашій школі проводити предметні тижні. З 29 листопада по 3 грудня 2010 р. пройшов тиждень початкової школи. Учні і вчителі початкових класів ділилися своїми здобутками, «родзинками» досвіду. У школі пройшли цікаві ранки, відбулися конкурси, вікторини, відкриті уроки.

Цікавими та пізнавальними були урок-подорож з математики в 1-Г класі (вч. Продкун Н.В.), урок-роздум з читання «Ніколи не втрачай віри у свої сили» у 4-Б класі (вч. Токар Т.І.), урок-дослідження з природознавства «Що таке ґрунт. З чого складається ґрунт» у 3-Б класі (вч. Герасьова О.І.). Уроки української мови проведені в 2-В класі (вч. Палькевич Л.М.), 4-А класі (вч. Федорова О.М.), 1-Б класі (вч. Копликова Т.К.) виховували у дітей любов до рідної мови, до рідного слова, розвивали мовні уміння учнів, поглиблювали і розширювали знання. Урок з курсу «Я і Україна» проведений в 1-А класі (вч. Шаповал Г.М.) розширив знання учнів про різноманітність природи, розвивав пізнавальну активність учнів, а за допомогою дидактичних ігор, ребусів вчитель виховувала дбайливе ставлення до природи. Цікавим і актуальним був урок з основ здоров’я в 3-В класі (вч. Кошова О.В.) В доступній і зрозумілій формі вчитель дала уявлення учням про ВІЛ-інфекцію, вчила толерантно ставитися до ВІЛ-позитивних людей. Урок з громадянської освіти в 3-В класі (вч. Юрчук А.В.) вчив шанувати старших, допомагати їм, виховував кращі людські якості у учнів. Працюючи в групах учні моделювали різні життєві ситуації.

Серед виховних заходів найбільш цікавими були:

· Гра-свято «Подорож до країни Математики» 1-Б клас вч. Копликова Т.К. Першокласники з задоволенням подорожували по країні Математики за допомогою карти-схеми, долали перешкоди, виконували завдання цариці математичної країни.

· Виховна година «Я маю право» 2-В клас вч. Палькевич Л.М. Учні 2-В класу вчились бути законослухняними громадянами, ознайомились з правами та обов’язками, конкретизували поняття ввічливості, вчились налагоджувати стосунки з дорослими й однолітками, розкривали загальнолюдські цінності.

· Виховна година «Пісня – душа народу» 3-В клас вч. Кошова О.В. Учні з задоволенням слухали та співали українські народні пісні. Засобом народної пісні вчитель намагалася передати дітям гордість за наш народ, за його героїчне минуле і багату творчу спадщину.

· Вікторина «У світі казки чарівної» 1-А клас вч. Шаповал Г.М. За допомогою проведеної вікторини першокласники зустрілися з героями знайомих казок, вчилися висловлювати свої думки та робити узагальнення. Вчитель виховувала у учнів любов до книги, прагнення навчитися читати і самостійно читати книжки.

· Виховний захід «Міс Кіс-Кіс та містер Няв» 3-Б клас вч. Герасьова О.І. Учасниками цього заходу стали учні, у яких є домашні тварини, а саме – котики. Діти склали розповіді про своїх домашніх улюбленців, виконували різні завдання, приймали участь у конкурсах. Поважне журі цього захоплюючого конкурсу нагородило учасників призами.

· Свято «Книжкові іменини» 4-В клас вч. Вишняк Н.В. В центрі ували свята була книга. Мета цього свята – виховувати справжніх любителів книги, маленьких читачів.

· Виставка плакатів та малюнків «Планета Земля в небезпеці – захистимо її» 4-Б клас вч. Токар Т.І. В яскравій і оригінальній формі була оформлена ця виставка дитячих робіт. Працюючи в групах, учні підібрали цікавий матеріал, користуючись різноманітними джерелами інформації. Кожна група захищала свій проект, намагаючись не залишити байдужих про екологічних проблем навколишнього середовища.

Демонстрацією творчих здібностей учнів стали виставки малюнків, поробок та творчих робіт. Так, переможцями на кращу творчу роботу «Казка про Українську мову» стали Мазуров Д., Кучеренко Р. (4-Б кл., вч. Токар Т.І.), Яремчук А. (3-Б кл., вч. Герасьова О.І.), Саволя Є., Гирба О. (3-В кл., вч. Кошова О.В.). Активну участь прийняли школярі у виставках малюнків: «Цікавий світ навколо тебе» 1-А клас вч. Шаповал Г.М., «Подорож по казковій країні» 1-Г клас вч. Продкун Н.В.

Проведені заходи були пізнавальними, емоційно насиченими для дітей. Вони сприяли успішному розв’язанню цілого спектру дидактично-розвивальних завдань. І учні, і вчителі одностайні в думці: роботу в цьому напрямі варто продовжувати з огляду на високий ступінь самостійності, креативності й соціалізації учнів у процесі її виконання.

 

  Значна увага приділяється вихованню молодших школярів. Завданнями виховної роботи школи на сучасному етапі є:

· формування рівня соціальної зрілості учня, достатнього для забезпечення самостійності в різних сферах життя;

· набуття учнями школи соціального досвіду, формування у вихованця позиції бути гідним прийняти естафету людської духовності;

· успадкування духовних надбань нашого народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, залучення до національної і світової культури;

· формування в учнів особистісних ознак громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральності, художньо-естетичної, трудової та екологічної культури.

  Для реалізації цих завдань у школі був розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани класних керівників, які були затверджені на засіданні методичного об’єднання вчителів початкових класів. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, міські заходи щодо втілення Програми затвердженої Міністерством освіти і науки України «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.

Робота за напрямками виховання

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

  Мета: продовжувати виховувати почуття поваги та гордості до рідного краю, народу, мови; відчувати себе громадянином України; розуміння правил взаємодії людей у колективі, шанобливого ставлення до їх культури, релігій , традицій.

Навчальний рік розпочався Святом Знань. Класні керівники провели перший урок на тему «Твоя країна - Україна».  На протязі року змістовно проведені класні години «Ми вільні діти вільної України» (1-Б кл., класовод Копликова Т.К.), «Історія символів нашої держави» (1-В кл., класовод Михальська І.А.), «Скажи своє слово про Україну», (4-В кл., класовод Вишняк Н.В.), гра-подорож «У Країні рідної мови» (4-Б кл, класовод. Токар Т.І.). 21 вересня до Дня міста була проведена виставка малюнків «Рідне місто моє», в якій активну участь прийняли учні початкових класів. Учні 4-х класів прийняли участь в проекті «Видатні люди рідного краю». На протязі року учні молодших класів відвідали шкільний музей «Етнографії і історії рідного краю».

 

З 09.03.11. по 11.03.11. в школі проводився тиждень присвячений пам’яті Т.Г.Шевченка. Учні молодших класів брали активну участь у проведенні Шевченківських днів. Метою проведення цих заходів було виховання інтересу в учнів до життя і творчості геніального сина України, любові і шани до народного поета.

В рамках тижня проводилися:

- виховні заходи «Поетичне слово Тараса Шевченка» (4-Б кл, класовод Токар Т.І.), «Маленьким про великого Тараса» (1-А кл., класовод Шаповал Г.М.), «І мене в сім’ї великій, в сім’ї вольній, новій не забудьте пам’янути…» (3-В кл., класовод Кошова О.В.), «Тарас Шевченко жити буде – поки на землі житимуть люди» (3-Б кл., класовод Герасьова О.І.);

- конкурс на кращого читця віршів Т.Шевченка. Серед учнів 2-х класів переможцем став Дудник Дмитро (2-В кл.), серед учнів 3-х класів – Бурдюжа Наталія (3-Б кл.), серед учнів 4-х класів – Кучеренко Руслана (4-Б кл.);

- конкурс малюнків до віршів поета. Найактивнішими учасниками стали учні 1-В кл. (класовод Михальська І.А.), 2-А кл. (класовод Шаравара Н.П.), 4-А кл. (класовод Федорова О.М.).

 

    З метою підвищення престижу рідної мови, піднесення її ролі у формуванні особистості, виховання у учнів любові до рідного слова з 1 листопада по 1 грудня проводився Місячник української писемності та мови.

В рамках Місячника української писемності та мови вчителі початкових класів провели наступні заходи:

- організували та провели І етап (шкільний) ХІ Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика – 09.11.10.

- підготували переможців шкільного етапу для участі у ІІ етапі ХІ Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика

(Кучеренко Р. – 4-Б клас, вч. Токар Т.І

     Бородавка Д. – 4-А клас, вч. Федорова О.М.,

     Іванова М. – 3-Б клас, вч. Герасьова О.І.)

- провели єдиний день грамотності (написання диктанту українською мовою в 3-4 класах, списування висловів про мову в 2-х класах) – 09.11.10.

- бібліотечні уроки на тему: «Національний скарб – українська мова» (шкільні бібліотекарі Майборода С.В., Конопат Т.Л.);

- провели виставку творчих робіт на теми: «Що я можу зробити для рідної мови», «Казка про Українську мову» - з 29.11.10. по 03.12.10.

- організували та провели інформаційні хвилинки для учнів 3-4 класів, присвячені вшануванню пам’яті Нестора Літописця – з 22.11.10. по 26.11.10

- позакласні заходи:

- свято «Мова наша барвінкова», вч. Шаповал Г.М.

- гра-подорож «Наша мова солов’їна», вч. Чернецька О.Г.

- свято «Пісня – душа народу», вч. Кошова О.В.

- урок-гра «Лінгвістичні казки», вч. Губарєва О.В.

- засідання клубу «Чомучок», вч. Копликова Т.К.

- конкурс віршів про мову серед учнів 2-4 класів.

 

В травні поводилася декада патріотичного виховання. Її метою є формування патріотичних почуттів, готовність до трудового та героїчного подвигу в ім’я процвітання Української держави. Патріотичне виховання покликане виробляти глибоке розуміння громадянського обов’язку, готовність в будь-який час стати на захист Батьківщини, вивчати бойові традиції та героїчні сторінки історії українського народу та його Збройних сил.

Велика увага приділялася відзначенню 66 річниці Перемоги над німецько-фашистськими загарбниками. Була проведена єдина класна година-урок Мужності «Ніхто не забутий, ніщо не забуто», Вшановувались ветерани війни, які були запрошені на зустрічі до школи. Діти дарували листівки і подарунки, які зробили власноруч. Учні школи, які відвідують хореографічний гурток «Катруся», виступали перед ветеранами у міському госпіталі.

 

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

Мета: формування основ національних цінностей, готовність до моральних вчинків на засадах гуманного ставлення до людей та доброчинної діяльності, спілкування, засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей, ідеалів сім’ї, родини, відносин у колективі.

На протязі навчального року і в рамках Місячника родинного виховання, що проводився у травні місяці учителі початкових класів проводили виховні заходи, що сприяли розумінню родинних зв’язків, ідеалів сім’ї. Шаповал Г.М. (класовод. 1-А кл.) з своїми вихованцями говорили про обов’язки у сім’ї, Копликова Т.К. (класовод 1-Б кл.) провела класну годину «Про що розказав сімейний альбом», Кошова О.В. (класовод 3-В кл.) складали родове дерево та сімейний календар, учні 1 класу (класовод Михальська І.А.) провели відверту розмову на тему «Як ти себе оцінюєш». Цікавою і змістовною була зустріч з дідусями і бабусями «Дідусю, бабусю тобою горджуся» (2-Б кл., класовод Чернецька О.Г.), диспут «Мій ідеал» (4-Б кл, класовод Токар Т.І.), бесіда «Родинні обереги» (1-В кл., класовод Михальська І.А.), відверта розмова на тему «Чесність і порядність» (4-А кл., класовод Федорова О.М.), диспут «Твій справжній друг» відбувся у 3-А класі (класовод Чорнуцька Н.А.). Класні керівники намагалися формувати у своїх учнів соціально-комунікативні компетенції та готовність до моральних вчинків.

Традиційно, велика увага приділяється роботі з батьками. Основна мета – надавати квалiфiковану допомогу батькам у питаннях навчання дітей, виховання в дiтях кращих людських якостей i подолання негативних звичок i рис характеру. Це, впершу чергу, батьківські збори, засідання батьківського комітету, індивідуальні зустрічі з батьками, консультації, засідання батьківського всеобучу, відвідування сімей. Тематику зустрічей найчастіше підказує саме життя, інтереси та потреби класного колективу:

- батьківські збори «Першокласник на порозі школи» (1-Б кл., класовод Копликова Т.К.), «Ваша дитина стала школярем» (1-А кл., класовод Шаповал Г.М.), «Підведення підсумків співпраці родини і школи» (1-Г кл., класовод Продкун Н.В.), «Батьки – перші вихователі дитини» (4-Б кл, класовод Токар Т.І.);

-  психолого-педагогічні консультації «Як розвивати допитливість дітей», «Гіперактивна дитина» (1-Б кл., класовод Копликова Т.К.), «Як домогтися, щоб дитина радилася з вами?», «Як поведінка батьків впливає на дитину?» (4-Б кл, класовод Токар Т.І.), «Як працювати з обдарованою дитиною» (3-В кл., класовод Кошова О.В.).

- обмін досвідом членів родин з питань фізичного загартовування дітей «Роби як ми, роби краще нас» (1-Б кл., класовод Копликова Т.К.) , обмін досвідом з сімейного виховання «Сімейна скринька» (2-Г кл., класовод Губарєва О.В.); організації спільного проведення вільного часу дітей і батьків, обговорення задач навчально-виховної роботи класу, визначення шляхів тісного співробітництва родини і школи.

  В цьому навчальному році батьки наших майбутніх першокласників вперше прийняли участь у Всеукраїнських Інтернет-зборах. Вчителі Токар Т.І., Федорова О.М., Вишняк Н.В., Юрчук А.В. провели інформаційно-роз’яснювальну роботу серед батьківського колективу.Інтернет-збори проводилися двічі: з 25 жовтня по 25 листопада 2010 року і з 15 березня по 15 квітня 2011 року. Метою проведення Інтернет-зборів є удосконалення навчально-виховного процесу, забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти, вивчення проблем, з якими стикаються батьки майбутніх першокласників. Під час проведення Інтернет-зборів батьки прийняли участь в обговоренні запропонованих запитань, висловлювали свої пропозиції.

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 798; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ