Порядок оцінювання знань студентівОцінювання знань студентів з навчальної дисципліни „Випробування і експериментальні дослідження машин і обладнання” здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК) і підсумкового контролю знань (ПКЗ), враховуючи результати самостійної роботи, розрахунково-графічної роботи (індивідуальне завдання), а також відвідування студентами лекцій і лабораторних занять (табл. 9.1).

Таблиця 9.1

Блоки змістовних модулів

К-сть тестів

Оцінка одного тесту

Критерії оцінки

К-сть прав. відп.

Набрані бали

Оцінка

зарах.   незарах.
1. Випробовування машин і обладнання 20 1 10-20 1-9 20    
2. Експериментальні дослідження машин і обладнання 20 1 10-20   1-9 20    
3. Самостійна робота 6 1 4-6 1-3 6    
4. Розрахунково – графічна робота 40 1 20-49 1-19 40    
4. Захист лабораторних робіт 14 1 60-100 1-8 14    
Разом: 100   60-100 1-59      

 

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, вироблених умінь самостійно вирішувати практичні задачі, самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація).

Підсумковий бал за результатами поточного модульного контролю оформлюється під час останнього лабораторного заняття, а на заочній формі навчання – за розкладом екзаменаційно-лабораторних сесій.

Розподіл балів за темами

Розподіл балів, що отримує студент при поточному тестуванні та захисті розрахунково-графічної-роботи

Модуль 1: Поточне тестування

Модуль 2 ІРС

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

30

30

40
Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 РГР
5 5 5 5 10 5 5 5 5 10 40 100

 

Кількість балів за результатами поточних модульних контролів сумується і вноситься в таблиці для визначення загальної успішності студента з даного предмету.

Оцінювання студентів здійснюється за системою ЕСТS. Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ЕСТS здійснюється в наступному порядку (табл. 9.2).

Студенти, які набрали за результатами поточного і підсумкового контролю від 0 до 36 балів, зобов’язані написати заяву на повторне вивчення дисципліни на різних формах навчання свого чи іншого факультету.

Таблиця 9.2

Сума балів за всі форми навчальної діяльності Примітка
92-100

„зараховано”

85-91
80-84
75-79
65-74
37-64 „не зарахованоо” з можливістю перездачі
1-36 „не зараховано” з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Студенти, які набрали за результатами поточного і підсумкового контролю від 37 до 64 балів, зобов’язані написати заяву на індивідуально-консультаційну роботу з викладачем і згідно направлення деканату отримувати та здавати викладачу під час консультацій виконані завдання, модулі тощо і набрати бали поточної успішності, а в кінці семестру, згідно графіку затвердженому деканом отримати підсумковий модульний контроль.

 

Методичне забезпечення дисципліни

Методичне забезпечення навчальної дисципліни

„Випробування і експериментальні дослідження машин і обладнання”

включає:

- навчальний посібник на паперовому носії;

- навчальний посібник на електроному носії;

- навчальний стенд на грунтовому каналі;

- опоратно-програмна тензостанція ТС-8 по проведенню експериментів при виконанні лабораторних робіт;

- методичні вказівки для виконання лабораторних робіт і розрахунково-графічної роботи;

- стенди і плакати.

 

Рекомендована література

Базова

1. Випробування і експериментальні дослідження машин і обладнання. Мобіло Л.В. Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2010. – 155 с.

2. Тензометры в машиностроении. Під редакцією Р.А.Макарова, - М.: 1995.

2. Технічні основи створення машин. Холодов А.М., Руднєв В.К., Гарнець В.М. – К.: НМКВО, 1992. – 300 с.

Допоміжна

1. Електронний навчальний посібник. „Випробування і експериментальні дослідження машин і обладнання”. Мобіло Л.В. - Рівне, 2013. – 123 с.

2. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт по курсу „Ви­пробування і експериментальні дослідження машин і обладнання”.  031- 113а. Мобіло Л.В.

3. Методичні вказівки і завдання для виконання розрахунково – графічної роботи по дисципліні „Випробування і експериментальні дослідження машин і обладнання”

4. Тестова програма для контролю знань студентів з курсу „Випробування і експериментальні дослідження машин і обладнання”

5. Лабораторне обладнання „Грунтовий канал”

6. Апаратно – програмна тензометрична станція

7. Моделі робочих органів землерійних машин

8. Інформаційні, дидактичні і ілюстраційні матеріали.

Таблиця 11.1

Назва Кількість
1 Моделі робочих органів 26 шт.
2 Плакати 3 шт.
3 Кінофільми 2 шт.
4 Тензорезистори 18 шт.
5 Тензоапаратура (комплект) 2 шт.
6 Програмна тензостанція 1 шт

 

Ресурси

До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни „Випробування і експерементальні дослідження машин і обладнання” входять:

1. Кваліфікаційна характеристика напряму 0902 „Інженерна механіка” Рівне, НУВГП, 2005.

2. Web – сторінка кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання.

 

Бібліотеки:

- НУВГП – 33000 м.Рівне, вул. Приходька;

- обласна наукова – 33000 м.Рівне, майдан Короленка 6, тел. 22-10-63;

- міська бібліотека 33000 м.Рівне, вул. Гагаріна 67, тел. 24-12-47.

 

 

Протокол узгодження робочої програми

Назва кафедри Прізвище, ім’я, по батькові завідувача Підпис завідувача Дата та № протоколу засідання кафедри
Кафедра будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання Кравець С.В.    
Кафедра охорони праці і безпеки життєдіяльності Филипчук В.Л.    

 

 

Програму склав

доцент кафедри БДММіО,

к.т.н.                                                                       Л.В.Мобіло

 

 

Завідувач кафедри БДММіО

д.т.н. професор                                                      С.В.Кравець

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 729; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!