Програмний матеріал блоків змістових модулівМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України

 

Національний університет водного господарства та природокористування

 

Кафедра будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання

 

        „ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший проректор

____________ С.О.Левицька

(підпис)               (прізвище, ініціали)

„____” ___________ 20 ___ р.

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

Навчальної дисципліни

„Випробування і експериментальні дослідження

машин і обладнання”

для студентів за напрямом підготовки 6.050503 “Машинобудування”

 

Європейська кредитно-трансферна система

Організації навчального процесу

 

 

Рівне 2013

Випробування і експериментальні дослідження машин і обладнання. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.050503 “Машинобудування”. – Рівне: НУВГП. 2013. – 14 с.

 

 

Розробник: Л.В.Мобіло, канд.техн.наук, доцент кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання.

 

 

Затверджена на засіданні кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання 27 грудня 2012 р., протокол № 5 від 27.11.12 р. Робоча програма відповідає вимогам кредитно–модульної системи організації навчального процесу.

 

                                                 Зав. кафедрою ___________ С.В.Кравець

 

 

Рекомендована методичною комісією за напрямом підготовки 6.050503 „Машинобудування”, протокол № 3 від 27.11.2012 р.

 

                                                   Голова _____________ Нестеренко В.П.

 

 

                                                                         © Л.В.Мобіло, 2013

                                                                 © НУВГП, 2013

„Випробовування і експериментальні дослідження машин і обладнання”

Опис навчальної дисципліни

Денна форма навчання

Курс: підготовка бакалаврів, підвищення кваліфікації, післядипломна освіта Напрям, спеціальність, освтньо -кваліфікаційний рівень  Характеристика навчальної дисципліни
1 2 3
Кількість кредитів, відповідних ЕСТS – 2,75 Модуль-2, РГР

Напрям 6.050503

„Машинобудуваня”

Цикл дисциплін самостійного вибору студента
Змістових модулів –2, РГР. Загальна кількість годин - 99 Рік підготовки:3-й Семестр:6-й Лекції – 20 год. Лабораторні –18 год. Самостійна робота –49 год. Індивідуальна робота -РГР
Тижневих годин: аудиторних – 2 СРС – 3 Освітньо- кваліфікований рівень: Бакалавр Термін навчання – 4 роки РГР:„Обробка осцилограми і розрахунок тензоланки” – 12 год. Самостійна робота – згідно завдання - 49 год. Вид контролю:залік в 6 сем.

 

    Примітка:співвідношення кількості годин аудиторних занять та само-

                         стійної і індивідуальної роботи становить 35% до 65%.

 

Заочна форма навчання

1 2 3
Кількість кредитів, відповідних ЕСТS – 2,75

Напрям 6.050503„Машинобудування”

Цикл дисциплін самостійного вибору студента
Змістових модулів – 2, КР – 1 Рік підготовки: 4-й. Семестри: 8-й. Лекції –6 год. Лабораторні роботи –4 год.
Загальна кількість годин - 99 Освітньо- кваліфікований рівень: Бакалавр Термін навчання – 5 років Контрольна робота - 12 год Самостійна робота – 77 Вид контролю: Залік в 8 сем.

 

     Примітка:співвідношення кількості годин аудиторних занять та само-

                         стійної і індивідуальної роботи становить 13% до 87% .

 

Мета викладання дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни „Випробування і експериментальні дослідження машин і обладнання” є формування у майбутніх фахівців знань по методиці випробувань і дослідження будівельної техніки для проектування, експлуатації і створення новітніх зразків машин і обладнання будівельного комплексу.

Програма навчальної дисципліни

 

Передмова

Приєднання України до Болонського процесу передбачає впровадження кредитно – модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), яка є українським варіантом ЕСТS.

Для проведення і завершення економічних реформ в країні, інтеграції української економіки в СОТ необхідні глибокі знання в галузі машинобудування, створенні нової, сучасної будівельної техніки і спеціального технологічного обладнання. Основу таких знань дає навчальна дисципліна „Випробування і експериментальні дослідження машин і обладнання”.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

Навчити студентів проводити теоретичні і експерементальні дослідження окремих деталей і машин в цілому, для створення нових і модернізації відомих зразків будівельної техніки.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

- знати класифікацію і методику проведення випробувань машин і обладнання, основні положення і методи теоретичних і експерементальних досліджень, правила приймання і сертифікації машин при введенні їх в експлуатацію;

- вміти практично проводити дослідження і випробовування машин з використанням сучасної тензометричної і вимірювальної техніки, проводити системний синтез і аналіз факторів, що впливають на параметри і режими роботи машини.

Знання курсу „Випробування і експериментальні дослідження машин і обладнання” дозволяє студентам приступити до вивчення спеціальних дисциплін.

Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освіт­ньо-кваліфікаційною програмою підготовки бакалаврів, а також для слухачів факультетів підвищення кваліфікації і інститутів післядипломної освіти.

Робоча програма побудована за вимогами КМСОНП та узгоджена з орієнтовною структурою змісту навчальної дисципліни, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною системою (ЕСТS).

 

Програмний матеріал блоків змістових модулів

 

Блок 1. Випробування машин


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 709; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!