Тема 1.1. Загальні відомості і класифікація випробуваньВступ

Класифікація випробувань.

Загальні технічні умови випробувань.

Методи проведення випробувань.

Технічна експертиза при проведенні випробувань.

Тема 1.2. Методи вимірювань при випробуваннях машин і обладнання

Класифікація методів вимірювань, приладів і устаткування.

Вимірювання переміщень і швидкостей поступального і обертального рухів.

Вимірювання сили і ваги.

Вимірювання тиску і розрідження.

Вимірювання витрат рідин і сумішей.

Вимірювання зносу.

Тема 1.3. Експлуатаційні і лабораторні випробування

Мета експлуатаційних випробувань і вимоги до них.

Організація і методика проведення експлуатаційних випробувань.

Мета, переваги і недоліки лабораторних випробувань.

Грунтові канали.

Тема 1.4. Польові і пересувні вимірювальні лабораторії.

Призначення і класифікація пересувних лабораторій.

Будова і робота самохідної вимірювальної лабораторії.

Тема 1.5. Сертифікація машин.

Правила добровільної і обов’язкової сертифікації.

Сертифікація системи якості і атестація виробництва.

Сертифікація відповідності.

Блок 2. Експериментальні дослідження машин і обладнання

Тема 2.1. Вимірювання деформацій і напружень при дослідженнях

Рентгенографічний метод.

Метод крихких лакових покриттів.

Метод ділильних сіток.

Тензометричний метод.

Перетворююча і реєструюча апаратура.

Калібрування і тарування вимірюючих систем.

Тема 2.2. Апаратно-програмні тензометричні станції

Призначення і основні параметри апаратно-програмної тензометричної станції (АПТС – 8).

Будова і робота АПТС – 8.

Програмна частина апаратно-програмної тензостанції.

Тема 2.3. Тестування вантажопідйомних машин

Особливості тестування (випробувань) вантажопідйомних машин.

Статичні тестування вантажопідйомних машин.

Динамічні тестування вантажопідйомних машин.

Документація за результатами проведених тестувань вантажопідйомних машин. Охорона праці під час випробувань та експериментальних досліджень машин та обладнання.

Тема 2.4. Планування експериментів

Особливості планування. Методика. Види експериментів. Визначення експериментів. Фізичне та математичне моделювання.

Тема 2.5. Технічна експертиза

Визначення і завдання технічної експертизи. Первинна, поточна і заключна експертиза. Оцінка конструкції та якості виготовлення деталей, вузлів та агрегатів машин.

Структура навчальної дисципліни

 

Тематичний план та розподіл навчального часу

Відповідно до „Освітньо-професійної програми вищої освіти” підготовки бакалавра за професійним спрямуванням 0902 „Інженерна механіка” (м. Рівне, 2006 р.) на вивчення дисципліни „Випробування і експериментальні дослідження машин і обладнання” передбачено 99 годин (2,75 кредити, 2 змістових модулі), табл. 5.1.

Таблиця 5.1

Блоки змістових модулів (розділи);

змістові модулі (теми)

Розподіл часу

Всього

лекц лаб. сам. інд.
1. Випробування машин і обладнання 18/2 18/2 16/30 4/4 44/44
1.1. Загальні відомості і класифікація випробувань 2/1 2/0 4/6    
1.2. Методи вимірювань при випробуваннях машин і обладнання 2/0 2/2 4/8 2/2  
1.3. Експлуатаційні і лабораторні випробування 2/1 2/0 4/8 2/2  
1.4. Польові і пересувні вимірювальні лабораторії 2/0 2/0 4/8    
1.5. Сертифікація машин 2/0 2/0 2/0    
2. Експериментальні дослідження машин і обладнання 10/4 19/2 18/20 6/8 37/37
2.1. Вимірювання деформацій і напружень при дослідженнях 2/2 2/0 6/6 4/4  
2.2. Апаратно-програмні тензометричні станції 2/1 2/2 6/6 2/4  
2.3. Тестування вантажопідйомних машин 2/1 2/0 6/8 2/2  
2.4. Планування експериментів          
2.5. Технічна експертиза          
Разом: 14/6 14/4 41/59 12/12 81/81

 

Примітка: Кількість годин в чисельнику для денної форми навчання, у знаменнику – заочної.

 

Лабораторні заняття

з/п

 

Теми лабораторних занять

 

Кількість годин

Денна форма Заочна форма
1 2 3 4
1. Вступ. Проведення первинного інструктажу з охорони праці. Лабораторна робота №1. Методика проведення випробувань. Будова грунтового каналу 2
2. Лабораторна робота № 2. Вимірювально реєструючи апаратура 2 2
3 Лабораторна робота № 3. Аналіз 2  
1 2 3 4
4. Лабораторна робота № 4. Калібрування і тарування вимірювальних приладів 2 – 
5. Лабораторна робота № 5. Лабораторні випробування розпушувача 2
6. Лабораторна робота № 6. Вимірювання деформацій і сил різання при роботі бульдозера 2
7. Лабораторна робота № 7. Дослідження загального опру різанню грунту скрепером 2 2
8. Лабораторна робота № 8. Дослідження копання грунта скрепером 2  
9. Лабораторна робота № 9. Розшифровка і обробка осцилограм, побудова залежностей і графіків 2
  Всього 18 4

Самостійна робота

Варіанти самостійної роботи

Самостійна робота виконується студентом в кількості – 49 год. Вона складається: 1) підготовка до аудиторних занять – 19 год. (0,5 год. на 1 годину аудиторних занять); 2) підготовка до контрольних заходів – 13,5 год. (6 год. на 1 кредит); 3) виконання завдань для самостійної роботи студентів – 13,5 год.

Тематика самостійної роботи

Таблиця 6.1

№ п/п Тема самостійної роботи К-ть годин Рекоменд. література
1 Методика проведення випробувань землерийно-транспортних машин 2 031-13а
2 Вимірювально – реєструюча апаратура Апаратно – програмно тензостанція ТС – 8 2 031-13а
3 Калібрування і тарування вимірювальних приладів 2 031-13а
4 Лабораторні випробування розпушувача 2 031-13а
5 Вимірювання деформацій і сили різання грунту при роботі бульдозера 2 031-13а
6 Дослідження загального опру різанню грунту скрепером 2 031-13а
7 Розшифровка і обробка осцилограм, побудова залежностей і графіків 1,5 031-13а

 

Розрахунково-графічна робота

Розрахунково – графічна робота в кількості 12 годин виконується індивідуально кожним студентом і оформляється звітом на аркушах формату А – 4.

Тема розрахунково – графічної роботи: Обробка і розшифровка осцилограми і розрахунок тензолапки.

В розрахунково – графічну роботу входить практичне завдання – розшифрувати осцилограму, отриману на лабораторних заняттях, або виданої викладачем згідно варіанту (заочна форма навчання), побудова графіка залежності , де  - фактор, який впливає на зусилля , наприклад глибина різання, кут загострення, кут різання, ширина робочого органа, швидкість різання тощо.

Для побудови графіка необхідно отримати не менше трьох значень , які отримують в результаті обробки відповідних ділянок осцилограми.

Розрахунок тензоланки проводять на зусилля розтягу по максимально отриманому значенню , враховуючи лінійні співвідношення сторін і товщини тензоланки і вибраного матеріалу. Вибравши тензоланки з відповідними напруженнями  визначають необхідну площу перерізу тензобалки і приводять схему розташування тензоопорів і їх марки.

Оформлення РГР

Розрахунково-графічна робота виконується індивідуально кожним студентом у вигляді звіту на аркушах формату А-4 з прикладеним завданням – осцилограмою, отриманою на лабораторних заняттях.

Рисунки, схеми і таблиці розміщають за текстом і повинні мати нумерацію в межах розділу. Формули пишуться посередині сторінки і нумеруються. Отримані в результаті розрахунків дані повинні мати одиниці вимірювання згідно системи СІ.

Розрахунково-графічна робота захищається студентом, оцінюється відповідно кількості балів викладачем і передається на зберігання в архів кафедри.

 

Методи навчання

На лекційних заняттях використовуються спеціально розроблені (скелетний) конспект лекцій з демонстрацією за допомогою навчального телебачення, кодоскопа і епідіаскопа окремих фрагментів фільму, фолій, рисунків, основних формул, а також приводяться потрібні терміни і визначення.

На лабораторних заняттях студенти вивчають будову, роботу, технічні дані вимірювальної і реєструючої апаратури, обладнання для наукових експерементальних досліджень, методику проведення експерементів, обробку отриманих результатів з потрібною достовірністю. При цьому використовуються моделі або натуральні зразки робочих органів будівельної техніки, апаратно – програмна тензометрична станція ТС – 8 (на базі ноутбука), грунтовий дослідницький канал, графікопобудовча програма комп’ютера, а також калькулятори для необхідних розрахунків.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 845; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!