Особливості митного оформлення.Митне оформлення товарів при здійсненні ЗЕД 

 

Митне оформлення, (митне очищення (розмитнення), декларування вантажу) - терміни під якими розуміється виконання необхідних формальностей, що виникають у зв'язку з переміщенням через митний кордон товарів і транспортних засобів, а також у випадку зміни митного режиму

Митне оформлення — це сукупність дій, пов'язаних з пропуском в Україну чи за її межі товарів, майна та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України.

Во­но здійснюється службовими особами митниці з метою забезпе­чення митного контролю та із застосуванням засобів державного регулювання ввезення чи вивезення товарів та інших предметів.

При цьому під товарами розуміють будь-яку продукцію, яка переміщується через митний кордон України, в тому числі продук­цію, на яку поширюються права інтелектуальної власності, по­слуги, роботи, які є об'єктом купівлі-продажу або обміну.

Май­ном вважаються будь-які переміщувані через митний кордон предмети, продукція, що належать суб'єктам зовнішньоекономі­чної діяльності і не призначені для купівлі-продажу.

Митне оформлення включає: пред'явлення митному органу товаросупроводжувальних, дозвільних документів, митної декларації, товарів що декларуються, та сплату митних платежів.

Місце митного формлення. Існує суттєва різниця між здійсненням митного оформлення юридичних та фізичних осіб. Митне оформлення товарів або транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон фізичною особою, може здійснюватись у будь-якому митному органі на всій митній території України, тобто це, як правило, пункт пропуску фізичної особи через митний кордон. Якщо товар ввозиться фізичною особою у формі несупроводжуваного багажу, то митне оформлення здійснюється за місцем проживання або тимчасового перебування даної особи.

Митне оформлення товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон юридичною особою, здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого розташована дана юридична особа. Тобто якщо митне оформлення товарів і транспортних засобів у повному обсязі відповідно до їх митного режиму здійснюється не в місці перетинання митного кордону, митному органові у пункті пропуску на митному кордоні України подаються транспортні, комерційні та інші супровідні документи, що містять відомості, достатні для прийняття рішення про можливість пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

Процедура акредитації. Для отримання або відправлення вантажів за кордон суб'єкт ЗЕД повинен пройти на митниці процедуру акредитації. На мит­ницю, що обслуговує район реєстрації підприємства, подаються такі документи:

1. Облікова картка суб'єкта ЗЕД.

2. Свідоцтво про державну реєстрацію.

3. Свідоцтво про реєстрацію підприємства як платника ПДВ;

4. Довідку про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств України.

5. Довідку обслуговуючого банку про відкриття рахунків.

6. Довідку про декларування валютних цінностей за формою № 2, завірену печатками податкової інспекції та уповноваженого відділення Національного банку України.

Етапи митного оформлення. Митний контроль і митне оформлення товарів і транспортних засобів здійснюються за такими етапами.

1. Прийняття вантажної митної декларації (ВМД) до оформлення.

1.1. Контроль за відповідністю даних електронної копії ВМД даним, зазначеним у ВМД на паперовому носії.

1.2. Контроль за виконанням вимог товарної номенклатури Митного тарифу України при класифікації товарів та інших предметів для цілей митного оформлення.

1.3. Контроль за правильністю визначення митної вартості.

1.4. Контроль за надходженням коштів, перевірка правильності нарахування податків і зборів, правильності визначення країни походження товарів та інших предметів.

1.5. Логічний контроль і контроль за правильністю застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

2. Митний огляд.

3. Нарахування й стягнення збору за митне оформлення товарів та інших предметів у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі товари та інші предмети, чи поза робочим часом, установленим для митного органу.

3.1. Завершення митного оформлення.

3.2. Видача оформлених документів декларанту.

3.3. Статистичний контроль.

Згідно Українського законодавства митне оформлення може проводити або український суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності або митний брокер - організація здійснююче декларування й оформлення вантажу на підставі договору.

Обов'язковою умовою митного оформлення на вантажі є їх декларування тобто оформлення митної декларації, яка є початком митного оформлення товарів.

Митна декларація — це письмова заява встановленої форми, яка
подається митному органу і містить відомості щодо товарів і
транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон
України, необхідні для їх митного оформлення або переоформлення.

Декларування здійснюється безпосеред­ньо власником або на підставі договору з іншими підприємствами, що допущені митницею до декларування. Підприємства допус­каються митницею до декларування на підставі свідоцтва про ви­знання їх як декларантів.

Для отримання свідоцтва про визнання підприємства деклара­нтом, воно повинне бути зареєстроване як юридична особа на те­риторії України і мати у своєму штаті осіб, уповноважених на де­кларування, які отримали відповідні кваліфікаційні свідоцтва. За видачу свідоцтв про визнання підприємства декларантом справ­ляється збір у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України, при цьому Державна митна служба України (на даний момент діє але має місце процедура реформації у Міністерство доходів та видатків) веде реєстр підприємств, що здійснюють декларування на підставі договору. Видане свідоцтво діятиме безстроково за умов відсутності пору­шень з боку підприємства та його щорічної перереєстрації.

Основним документом, який використовується для декларування товарів і транспортних засобів, є вантажна митна декларація (ВМД).

Вантажна митна декларація є уніфікованим документом, сфо­рмованим у відповідності до міжнародних стандартів аналогіч­них документів інших країн. Вона містить точні дані про мету переміщення через митним кордон товарів та інших предметів, про самі товари та інші предмети, про відправника, отримувача та декларанта вантажу, спосіб і порядок переміщення вантажів, умови поставки, спосіб розрахунків. Вносяться інші відомості, необхідні для митного оформлення, в тому числі і про нараху­вання митних та інших обов'язкових платежів. Декларація вико­нує також обліково-статистичну та правоохоронну функції.

Декларація подається власником товару або уповноваженою особою - митним брокером.

Митний брокер - це комерційна організація, діяльність якої укладається в представленні інтересів замовника в митниці, а також здійсненні операцій по митному оформленню товарів і транспортних засобів від власного імені, але за рахунок і з дорученням замовника. Відносини між клієнтом і митним брокером будуються на договірній основі. Брокер виступає посередником між відправником вантажу, вантажоодержувачем і перевізником з одного боку, і державою в особі митних органів з іншої. За домовленістю митний брокер може також виконувати інші функції якось одержання дозвільних документів, експертних висновків, сертифікацію вантажу і навіть оплату митних платежів.

Митна декларація складається на товари, митна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 євро для юридичних осіб та 200 євро для фізичних осіб, крім виключень установлених митним законодавством України.

Митний орган не приймає ВМД для оформлення, якщо вона по­дається без певного комплекту документів та заповнена декларантом з порушенням відповідних нормативних актів. У разі відмови у при­йнятті ВМД заповнюється картка відмови у митному оформленні.

Особливості митного оформлення.

З метою здійснення митного контролю та митного оформлення товарів митним органом за вмотивованим письмовим розпорядженням керівника відповідного митного органу або його заступника можуть братися проби та зразки зазначених товарів для дослідження (аналізу, експертизи). Під зразком товару варто розуміти одиницю продукції, що є тотожною по структурі, складу і властивостях усієї партії товару. Під пробою розуміється оптимально необхідна частина зразка товару, тотожна по складу і властивостях всьому об'єкту дослідження. Оплата проведення дослідження (аналізу, експертизи) товарів здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Відповідно до законодавства України у ряді випадків передбачено спрощений порядок митного оформлення. При цьому товари, що підлягають митному оформленню у спрощеному порядку, можна класифікувати на на дві групи.

До першої групи, відносяться товари необхідні для здолання суспільно небезпечних наслідків: стихійного лиха (повінь, землетрус, сніжна замет та ін.); аварій, тобто збитків, заподіяних транспортним засобам, вантажам в процесі їх перевезення; епідемії (швидке і безупинне поширення інфекційної хвороби в межах визначеної групи чи населення визначеного регіону).

До другої групи відносяться товари, затримка митного оформлення яких може призвести до їх псування, заподіяння шкоди або невиконання міжнародних угод.

Визначення випадків і умов застосування спрощеного порядку митного оформлення залежить від мети ввезення (вивезення) товарів, з урахуванням насамперед суспільних інтересів, а також від характеру і властивостей товарів.

Спрощений порядок передбачає спрощення процедури митного оформлення і скорочення часу його проведення, але в рамках і з дотриманням основних принципів митного оформлення. Наприклад, при митному оформленні товарів у спрощеному порядку може допускатися декларування митному органу зведень про вантаж не в митній декларації за установленою формою, а у вигляді транспортних та інших документів, передача товарів власнику без їхнього фактичного приміщення на склад тимчасового збереження, доставка товарів у визначене митним органом місце їхньої доставки, здійснення митного оформлення в пріоритетному порядку і недотримання ряду інших умов й вимог, що діють при митному оформленні.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 107; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!