Визначення митної вартості товарівВажливим моментом митного оформлення експортно-імпортних операцій є визначення митної вартості товару, яка є основою для встановлення розміру мита, адже використання того чи іншого порядку розрахунку ми­та може збільшити чи зменшити суму митних платежів.

Митна вартість товарів — це їх ціна, що була фактично сплачена або що підлягає сплаті за ці това­ри, обчислена відповідно до положень Митного Кодексу України.

Принципи визначення митної вартості товарів в українському законодавстві розроблені з урахуванням міжнародної практики і насамперед правил ГАТТ про визначення вартості товарів для мит­них цілей, що містяться в Угоді про митну оцінку (повна назва — Угода про застосування Статті VII ГАТТ 1994). Передбачена Уго­дою система оцінки ґрунтується на критерії, при застосуванні якого береться до уваги комерційна практика. Гармонізація національного законодавства на основі правил Угоди має метою уніфікацію їх за­стосування таким чином, щоб імпортери могли впевнено попередньо оцінити суму мита, яку необхідно буде сплатити.

Митна вартість визначається як для товарів, що імпортуються в Україну, так і товарів, що експортуються з України.

Митна вартість товарів, що імпортуються.Для визначення митної вартості товарів, що імпортуються в Укра­їну, використовують шість методів [15, гл. 47]:

1. За ціною угоди щодо товарів, які імпортуються. Митною вартістю за цим методом є ціна угоди, фактично сплачена чи яка підлягає сплаті за товари, які імпортуються за призначенням в Україну, на момент перетинання ними митного кордону України.

2. За ціною угоди щодо ідентичних товарів. Для визначення митної вартості береться за основу ціна угоди щодо ідентичних товарів, які од­накові за всіма ознаками з товарами, що оцінюються, у тому числі за такими, як: фізичні характеристики; якість та репутація на ринку; країна походження; виробник.

3. За ціною угоди щодо подібних (аналогічних) товарів. Для визначення митної вартості за основу береться ціна угоди щодо подібних (аналогічних) товарів, які ввозяться (імпорту­ються). Під подібними (аналогічними) розуміються товари, які хоч і не однакові за всіма ознаками, але мають схожі характеристики і складаються із схожих компонентів, завдяки чому вони виконують однакові функції порівняно з товарами, що оцінюються, та вважають­ся комерційно взаємозамінними.

Щоб визначити подібність (аналогічність) товарів, враховуються такі ознаки: якість, наявність торговельної марки і репутація на ринку; країна походження; виробник.

4. На основі віднімання вартості. Для визначення митної вартості товарів за основу береться ціна одиниці товару, за якою оцінювані ідентичні чи подібні (аналогічні) товари продаються найбільшою партією на території України у час, максимально наближений до часу ввезення, але не пізніше ніж за 90 днів з дати ввезення товарів, що оцінюються, покупцеві, який не є взаємозалежною з продавцем особою.

Від ціни одиниці товару віднімаються, якщо вони можуть бути виділені, такі компоненти:

- витрати на виплату комісійних винагород, звичайні надбавки на прибуток та загальні витрати у зв'язку з продажем на митній території України товарів того самого класу та виду;

- суми ввізного (імпортного) мита, податків, зборів та інших платежів, що підлягають сплаті в Україні у зв'язку з ввезенням (імпортом) чи продажем (відчуженням) товарів;

- звичайні витрати, понесені в Україні на навантаження, виван­таження, транспортування, страхування.

5. На основі додавання вартості. Для визначення митної вартості товарів за основу береться ціна товарів, роз­рахована додаванням:

- вартості матеріалів та витрат, понесених виробником у зв'язку з виробництвом оцінюваних товарів;

- загальних витрат, характерних для продажу в Україну з країни вивезення товарів того самого виду, у тому числі витрат на на­вантаження, вивантаження, транспортування, страхування до місця перетинання митного кордону України, та інших витрат;

- прибутку, що його звичайно одержує експортер у результаті поставки в Україну таких товарів.

6.  Резервний метод. Метод використовується, якщо митна вар­тість не може бути визначена шляхом послідовного використання виду договору [15, гл. 48] інших методів. Митна вартість оцінюваних товарів визначається з урахуванням світової практики, шляхом гнучкого використання будь-якого з на­ведених методів.

Основним методом визначення митної вартості товарів є метод за ціною угоди щодо товарів, які імпортуються. Якщо основний метод не може бути використаний, застосовуєть­ся послідовно кожний із перелічених. При цьому кожний наступний метод застосовується, якщо митна вартість товарів не може бути ви­значена шляхом застосування попереднього методу.

Митна вартість товарів, що експортуються. Митна вартість товарів, що експортуються з України, визначаєть­ся залежно від виду договору.

При договорі купівлі-продажу митна вартість товарів визначається на підставі ціни, яку було фактично сплачено або яка підлягає сплаті за ці товари на момент перетинання митного кордо­ну України.

До митної вартості товарів, що вивозяться, також включаються фактичні витрати, якщо вони не були раніше до неї включені:

- на навантаження, вивантаження, перевантаження, транспор­тування та страхування до пункту перетинання митного кор­дону України;

- комісійні та брокерські винагороди;

- платежі за використання об'єктів права інтелектуальної власності, яку покупець повинен прямо чи побічно здійснити як умову продажу (експорту) товарів, які оцінюються.

Якщо існує інший вид договору, тоді митна вартість товарів ви­значається на підставі ціни, підтвердженої комерційними, транспорт­ними, банківськими, бухгалтерськими та іншими документами, що містять відомості про вартість товарів, які оцінюються, з урахуванням витрат на транспортування та страхування товарів до пункту перети­нання митного кордону України.

Митна вартість декларується шляхом надання декларації митної вартості.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 60; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!