ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ. УДК 687.016

Художнє проектування швейних виробів: . Методичні вказівки до курсової роботи для студентів спеціальності 6.010100.38 / Уклад. В.В. Матисєк — Харків:УІПА, 2010 — 11с. – укр. Мовою.

 

Анотація: з фаху 6.010100. «Професійне навчання» - спеціальність 6.010100.38 «Моделювання, конструювання та дизайн швейних виробів» згідно кваліфікаційній характеристиці викладається зміст курсової роботи, та вимоги до звіту, що є показником формування широкого спектру навичок та вмінь що до обраної спеціальності та формування вмінь теоретичного осмислення прийнятих технічних рішень з метою наступного виконання дипломного проекту.

Навчальне видання

 

 

Відповідальний випусковий: Рябчиков М.Л.

 

 

 Рецензент: Вілков С.М., канд. техн. наук, професор.

 

 

Ó В.В. Матисєк В.В., 2010

                                                        Ó УІПА


ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

Курсова робота є формою організації навчально-пошукової діяльності студента. Призначення цієї форми – розвиток пізнавальної самостійної роботи студента, його вміння самостійно отримувати, поглиблювати  та творчо перетворювати й усвідомлювати професійно значущі знання.

Курсова робота є формою контролю рівня професійної підготовки студента і таким чином виконується згідно єдиних вимог та правил ДОСТа. Данні роботи виконуються по за аудиторний час в строки встановлені навчальним планом. Для написання курсової роботи відводиться не менш п’яти місяців, починаючи зі дня вибору та затвердження теми.

Об’єм виконаних робіт визначається  числом сторінок машинописного тексту. Рахунок сторінок йде, починає з титульного листа та включає Додаток. Нормативні об’єми не менш 20 сторінок.

Тематика курсових робіт розробляється згідно принципу поступового ускладнення: розробляються в рамках як мінімум двох дисциплін і являються інтегративними роботами, об’єднає теорію та практику комплексного навчального рішення досліджуваної проблеми.

Курсова робота являється самостійною формою атестації студента (відносно – поточної и кінцевої). Пошукова робота виконується під керівництвом навчального керівника з числа професорко-викладацького состава кафедри. Курсова робота виконується у двох екземплярах, один з залишається в якості документа на кафедрі та зберігається до скінчення навчання.

   Теми курсових робот розробляються кваліфікованими спеціалістами кафедри і запропоновуються студенту для обрання з можливим наступним уточненням. Студент має право запропонувати власну тему відносно навчальних курсів які вивчаються та цілей навчання.   

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота являється одним з най важливих видів самостійної роботи студента, в процесі якої студент поглиблює, систематизує, закріплює знання з основ зображення та композиції костюма, історії костюма, конструювання швейних виробів; здійснює дослідження першоджерела; аналізує зібраний матеріал, на основі якого розробляє художній проект модельного ряду сучасного одягу, виявляючи при цьому творчі здібності.

Метою курсової роботи з дисципліни «Художнє проектування швейних виробів» є розробка художнього проекту модельного ряду визначеного асортименту, вікової статі та призначення.

Під час художнього проектування моделей одягу визначеного асортименту студент творчо переосмислює,стилізує і здійснює трансформацію тих елементів першоджерела, які на його погляд розкриють образність проектованих моделей. Такими елементами можуть бути: форма, окремі деталі, аксесуари, конкретні ознаки першоджерела (фактура тканин, розташування орнаментів, елементи орнаменту, колір, технологічні і конструктивні прийоми виготовлення одягу).

При тім студент повинен уміло користуватися наочно-технічній та довідковою літературою, уміти чітко викладати ідеї прийнятих технічних рішеннях, додержувати зв'язок з поставленій задачею.    

Курсова робота призвана підготовить студента к виконанню більш складних художніх задач – дипломному проектуванню.

Зміст курсової роботи обумовлюється темою дослідження та обраним джерелом творчості з наданням йому основних характеристик та художньої значущості. Курсова робота складається із дослідно-аналітичної пояснювальної записки та художньо-графічної частини і виробу в матеріалі з аксесуарами в М 1:1

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ. 

Пояснювальна записка виконується на папері формату А-4 (210 *297 мм), текст повинен бути написаним від руки, чорними чорнилами на одному боці аркуша. Може бути, оформлена машинописним засобом чи за допомогою комп’ютерних печатних пристроїв виводу інформації. Набір друкованого тексту виконується шрифтом Times New Roman, 14 розміром з полуторним інтервалом. Параметри полів на листі наступні: верхнє та ніжне поле – неменше 20 мм, ліве – 30 мм, праве – не менш 15 мм. Розділи та підрозділи повинні мати заголовки. Пункти та підпункти можуть мати заголовки.

Заголовки структурних елементів або розділів слід розташувати посередині рядка і писати або друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів, пунктів та підпунктів слід починати з абзацного відступу або друкувати маленькими літерами (крім першої літери) не підкреслюючи, без крапки в кінці. Абзацний виступ на п’ять знаків повинен бути однаковим по всьому тексту. Відстань між заголовками, а також попереднім та подальшим текстом має бути не менш ніж три інтервали.

Зміст пояснювальної записки повинен бути стислим чітким і містити аналіз рішення конкретного питання, літературних джерел інструкції методичних вказівок, учбових посібників. Зміст і послідовність викладу матеріалу повинні відповідати методичним вказівкам. Кількість ілюстрацій в пояснювальний записці має бути достатнім для того щоб надати викладеному матеріалу ясність та конкретність. Пояснювальна записка вміщує:

Ø титульну сторінку;

Ø завдання на курсову роботу;

Ø аналітично-текстову частину;

Ø висновки;

Ø список використаної літератури.

 Графічна частина з курсової роботи складається:

Ø планшет;

Ø побудова БК виробу, модельної конструкції

М 1:1;

Ø креслення основних, похідних лекал на виріб 

М 1:1;

Ø схема художнього оздоблення моделі М 1:1.

Додаток до курсової роботи:

Ø аналіз першоджерела;

Ø  ескізний проект.

Перед пояснювальною запискою оформляється титульний аркуш, аркуш завдання, а також зміст з виказанням сторінок.

 

ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Титульний аркуш.

Завдання.

Зміст.

Вступ.

1. Розробка технічного завдання.

1.1. Аналіз сучасного і перспективного напрямку моди одягу обраного асортименту.

1.2. Аналіз тканин та матеріалів, що пропонується сучасною модою для обраного асортименту.

1.3. Аналіз декоративних прийомів оформлення одягу та використання аксесуарів, що використовуються сучасною модою.

2. Розробка технічної пропозиції

2.1. Дослідження та аналіз обраного першоджерела.

2.2. Аналіз декоративного оформлення.

2.3. Художньо-композиційна проробка моделей-пропозицій, вибір основної моделі.

2.4. Опис зовнішнього виду моделі.

3. Розробка ескізного проекту.

3.1. Вибір матеріалів для виробу.

3.2.Вибір системи конструювання та її обґрунтування.

4. Вихідні дані для побудови креслення БК.

4.1. Розмірні ознаки фігури. Прибавки.

5. Побудова креслення БК конструкції.

5.1. Попередній розрахунок.  

5.2. Побудова модельної конструкції.

6. Розробка проектно-конструкторської документації.

6.1. Розробка остаточних лекал на модель.

Висновки.

Словник спеціальних термінів.

Перелік використаних джерел та літератури.

Додатки.

 

Етапи розробки курсової роботи передбачають такі складові і виконання наступних дій:

1. Вибір і затвердження теми.

2. Збір матеріалу згідно теми.

3. Вибір та затвердження матеріалу для виготовлення виробу, декору, аксесуару.

4. Написання основної аналітично-текстової частини.

5. Виготовлення виробу.

6. Розробка графічної частини.

7. Оформлення.

8. Захист.

 

Графік виконання курсової роботи виконується згідно календарного плану. Перелік робіт та терміном їх виконання надається у таблиці 1. До графіку можуть вноситися корективи на розсуд керівника.

 

Таблиця 1. Графік виконання курсової роботи.

                                                                                           

№ п/п Зміст роботи Термін виконання. Неділя.
1 2 3
1. 1. Визначення вихідних даних до проектної діяльності. 2. Визначення та аналіз можливих варіантів вирішення проектної задачі: основні групи споживачів, на яких орієнтована продукція за біологічними (антропометричні, фізичні, психічні, антропоморфологічні характеристики та кольорове визначення типу (образу)) та соціальними ознаками. 3. Аналіз напрямків моди щодо обраного асортименту. 1-2
2. Дослідження та аналіз першоджерела. 3-4
3. Розробка ескізного проекту. 5-6
4. Розробка технічного проекту. 7
5. Первинна проробка конструкції. Перевірка БК в макетах, розкрій, проведення примірок. 8
6. Первинна проробка конструкції. 1. Модифікування. 2. Модельна конструкція. 3. Конструкторсько-технологічна проробка основного варіанта. 9-10
7. Виготовлення зразка розробленої моделі та аксесуарів.  11-13
8. Розробка проектно-конструкторської документації.   14
9. Затвердження пояснювальної записки та графічної частини. 15
10. Захист курсової роботи. 16

К захисту допускається курсова робота, перевірена та підписана керівником курсової роботи

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗДІЛІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

 ВСТУП

 

У вступній частині курсової роботи студент повинен розглянути призначення діяльності по художньому оформленню швейних виробів, роль та місто останньої в процесах конструювання, моделювання та проектування швейних виробів. Обґрунтувати різновиди художнього оформлення в масовому та індивідуальному виробництві.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 803;