Тема 3. Всебічний розвиток дітей у праці. Сенсорна основа художньої праці для дошкільників.Розвиток моральних, інтелектуальних та естетичних почуттів.

Моральне, трудове та естетичне виховання. Виховання охайності, дисциплінованості, відповідальності.

Розвиток координації рухів. Розвиток сенсомоторики: узгодженості в роботі рухів руки і ока. Розвиток наочно-дійового, наочно-образного, логічного, творчого мислення.

.

Змістовний модуль 2.

МЕТОДИКА ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ В ПРОЦЕСІ

ХУДОЖНЬОЇ ПРАЦІ

      Тема 1.  Підготовка вихователя до проведення занять з художньої праці у дошкільному навчальному закладі. Принципи побудови програми з художній праці.

Специфіка занять з художньої праці, їх структура. Різновиди форм, організації праці дітей: індивідуальна, групова, колективна. Принципи навчання: доступність, систематичність, послідовність. Використання ігрових прийомів, ситуацій вибору, вправ та ігор для розвитку творчої уяви, завдань з різним ступенем складності. Технічні засоби навчання на заняттях з художньої праці.

Організація факультативних занять за інтересами з метою індивідуалізації виховного процесу, розвитку індивідуальних нахилів, інтересів та здібностей дітей.

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. ПРЕДМЕТ І ЗМІСТ НАУКИ «ХУДОЖНЯ ПРАЦЯ» 

 

  Тема1.  Предмет і задачи курсу його теоретичні засади..   Сутність компетентностного підхіду до занять з художньої праці.      4 2       2   2        
  Тема 2.   Короткі відомості з історії становлення методики художньої праці (Історичний огляд).   4 2       2            
  Тема 3. Всебічний розвиток дітей у праці. Сенсорна основа художньої праці дошкільників.   4 2       2            
  Тема 4. Предмет, задачі курсу. Історичний огляд становлення методики художньої праці. Сучасні тенденції у методиці трудового навчання дошкільників.   4   2     2            
  Тема 5. Всебічний розвиток дошкільників на заняттях з художньої праці. Сенсорний розвиток.   2   2                  
  Тема 6. Робота з природним матеріалом. Мушлі. Складання об’ємних композицій .   8     2   6            
  Тема 7. Складання орнаменту у техніці аплікації з природного матеріалу. Насіння. Виготовлення вітальної листівки. Квіти.    6     4   2            
  Тема 8. Створення виразних образів у техніці конструювання з природного матеріалу. Об”ємне конструювання.    8     2   4            
  Тема 9. Навчання  основкомпозиції, створення аплікації у техніці «мозаїка», «витинанка».   4     2   2            
Тема 10. Знайомство з елементами графічної грамоти.  Паперопластика. Складання казкових персонажів лялькового театру за викройкою.   6     4   2            
Тема 11. Творча робота у техніці «оригами».    8     4   4            
Разом за змістовим модулем    год 50 6   18   26            

Змістовий модуль 2. МЕТОДИКА ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ В ПРОЦЕСІ ХУДОЖНЬОЇ ПРАЦІ

 

    л п лаб                
Тема1. Підготовка  вихователя до проведення занять з художньої праці у дошкільному навчальному закладі. Принципи побудови програми з художньої праці.   2 2                    
Тема 3. Методика проведення занять з художньої праці у дошкільному навчальному закладі.     2   2           2      
Тема 4.   Розвиток творчих здібностей дошкільників на заняттях з художньої праці. 2   2           2      
Тема 5.   Робота з викидними матеріалами. Конструювання персонажів та декорацій лялькового театру. 8     2   6            
Тема 6. Формування практичних   умінь при роботі з тканиною. Вишивання, виготовлення  серветки.   10     4   4            
Тема 7. Робота з тканиною  Виготовлення м”ягкої іграшки.     8     4   4            
Тема 8. Писанкарство. Отримання навиків роботи в техніці писанкарства. Нанесення малюнку на яйце, розфарбування, техника «дряпанка», «крашанка».   4     4                
 Тема9.  Ліплення із солоного тіста різними способами. Фарбування, сушка поробок 4     4                
Разом за змістовим модулем 2 –                          
Усього годин   40 2   18   20            
ІНДЗ                        
Тема1.  Складання конспектів занять з художньої праці у ДНЗ за технікою роботи з папером. 6       6              
Тема2.  Складання конспектів занять з художньої праці у ДНЗ за технікою роботи з тканиною 4       4              
Тема3. Складання конспектів занять з художньої праці у ДНЗ за технікою роботи з природним матеріалом. 6       6              
Тема3. Складання конспектів занять з художньої праці у ДНЗ за технікою роботи з солоним тестом. 4         4              
Тема4. Складання конспектів занять з художньої праці у ДНЗ за технікою писанкарства. 4       4              
Тема 5. Творча робота у техніці паперового (тканевого ) колажу. 6       6              
Тема 6 . Складання картотеки доробок з різних технік художньої праці за матеріалами преси та інтернет-ресурсів. 6       6              
                         
ІНДЗ – 36год. 36   - - 36 -     - - -  
Усього годин - 90 год                        

 

Теми практичних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
1 Предмет, задачі курсу. Історичний огляд становлення методики художньої праці.   2
2. Сучасні тенденції у методиці трудового навчання дошкільників. 2
3. Всебічний розвиток дошкільників на заняттях з художньої праці. Сенсорний розвиток.   2
4. Методика проведення занять з художньої праці у дошкільному навчальному закладі. Підготовка вихователя.   2
5. Розвиток творчих здібностей дошкільників на заняттях з художньої праці 2
  Разом 10

 

Теми лабораторних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
1   Робота з природним матеріалом. Мушлі. Складання об’ємних композицій .   2
2 Складання орнаменту у техніці аплікації з природного матеріалу. Насіння. Виготовлення вітальної листівки. Квіти.    2
3 Творча робота у техніці «оригами».       2
4 Формування практичних   умінь при роботі з тканиною. Вишивання, виготовлення  серветки 4
5 . Писанкарство. Отримання навиків роботи в техніці писанкарства. Нанесення малюнку на яйце, розфарбування, техника «дряпанка», «крашанка».   2
6 Робота з тканиною  Виготовлення м якої іграшки.   4
7 Ліплення з солоного тіста 2
  Разом 18

 

Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
1 Розробка методичних матеріалів для виховної роботи  у ДНЗ за технікою роботи з папером… 6
2 Складання конспектів за навч. посібником. Розділ 2. «Художественные изделия из бумаги» Амиргазин К.Ж. Практикум в  в учебных мастерских и технология конструкционных материалов/К.Ж.   4
3 Складання конспектів за навч. посібником. Розділ 1. «Робота с єлементами живой природи» Амиргазин К.Ж. Практикум в учебных мастерских и технология конструкционных материалов/К.Ж. Амиргазин - М.: Просвещение, 1989- 196с.   4
4 Складання конспектів  за літ.джерелом «Лекции по методике художественного труда» М.Н.Фишер.»  Розділ2. Основи композиції. Розділ3. Підготовка вчителя до проведення занять з художньої праці. 4
5 Творча робота у техніці паперового (тканевого ) колажу. 6
6 Складання картотеки доробок з різних технік художньої праці за матеріалами преси та інтернет-ресурсів. 6
7 Виготовлення альбому зразків моделей у техніці «орігами» 6
8 Виготовлення альбому зразків вишивки 6
9 Виготовлення пальчикового лялькового театру з фетру, тканини. 6
10 . Складання картотеки доробок з різних технік художньої праці за матеріалами преси та інтернет-ресурсів. 6
  Разом 54

Індивідуальні завдання

1. Підготувати мультимедійну презентацію за темою: «Символіка орнаменту у декоративно- прикладному мистецтві».

2. Підготувати мультимедійну презентацію за темою: « Художня праця як засіб творчого розвитку дитини».

Методи навчання

Словесні, практичні, наглядні, проблемно-пошукові.

Методи контролю

Тестові завдання, аналіз творчих робіт студентів.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 430; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ