ПРЕДМЕТ І ЗМІСТ НАУКИ «ХУДОЖНЯ ПРАЦЯ» Форма № Н - 3.04

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет

Імені К.Д. Ушинського»

 

                     Кафедра  теорії і методики дошкільної освіти 

      “ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з навчальної та

                                                                                            науково-педагогічної роботи

                                                                                               __________________Копусь О.А.

“______”_____________20___ року

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПП13 « Художня праця»

 

напрям підготовки  6.010101 дошкільна освіта

 

Інститут дошкільної та спеціальної освіти,

Факультет дошкільної педагогіки та психології

 

 

 

 

Одеса-2014рік

                                         

 

 

Робоча програма «Художня праця» для студентів за напрямом підготовки   6.010101 дошкільна освіта.  

   

Розробники: Івершинь Ажеліка Геннадіївна, доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського», кандидат педагогічних наук, доцент.

Інжестойкова Валентина Олексіївна, доцент кафедри сімейного та естетичного виховання Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського», кандидат педагогічних наук, доцент.

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії і методики дошкільної освіти, протокол № 1 від “27”серпня2014 року

 

 Завідувач кафедри академік, доктор пед. наук,

проф.Богуш А.М.                                                      _______________(А.М. Богуш)

                                                                                                                    (підпис)   

 “27” серпня 2014 року

 

Схвалено науково- методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки      6.01.01.01 - дошкільна освіта.

Протокол від “27”серпня2014 року   № 1  

 

 

“27” серпня 2014 року      Голова

                                науково- методичної комісіі  

                                                                             _____________(О.А. Копусь)

                                                                                                                (підпис)   

 

                                   Вчений секретар

                                науково- методичної комісіі                   

                                                                       ________________( Т.Ю. Осипова)

                                                                                                                 (підпис)   

 

ÓІвершинь А., 2014  

ÓІнжестойкова В.,  2014  

 

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань 0101 "Педагогічна освіта"  

Нормативна

(за вибором)

Модулів – 2

Напрям підготовки

6.01.01.01. «Дошкільна освіта»

 

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2 2-й 2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання  «Художня праця як засіб творчого розвитку дитини»                                          

Семестр

Загальна кількість годин – 90

 3-й  3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

Год.8 год.4

Практичні, семінарські

Год. 10 год.4

Лабораторні

Год.18 год.-

Самостійна робота

Год.54 год.82

Індивідуальні завдання: 

мультимедійна презентація

Вид контролю: залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 40% / 60 %

для заочної форми навчання – 8% / 92 %

 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

 Метою викладання навчальної дисципліни «Художня праця»є підготовка студентів до трудового виховання дітей засобами художньої праці,   оволодіння формами та методами роботи з дітьми дошкільного віку.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Художня праця» є створення умов для забезпечення високої художньої освіченості студентів, формування творчого мислення, розвиток творчих здібностей, забезпечення умов для їх реалізації.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

 знати: особливості різних матеріалів, призначених для дитячої творчості; технологію їх обробки; способи конструювання та оформлення об’єктів праці; методику навчання художній праці дітей дошкільного віку;

вміти:

- обробляти папір і картон; володіти прийомами трасформування паперу для отримання іграшок, елементів декоративного оформлення та інч.;

-знаходити кілька конструктивних рішень;

-підбирати кольорові сполучення за контрастом і гармонією;

- обробляти природний матеріал різними способами згідно його властивостей (за допомогою клею, пластиліну, ниток, дроту); 

-передавати узагальненість образу, стильову єдність ;

-виготовляти предметну, сюжетно-тематичну аплікацію за власним задумом, використовуючи особливості матеріалу для відображення характеристики образу; 

- використовувати різні вишивальні техніки для декорування виробів ;

- обробляти тканину, кроїти  для виготовлення м’якої іграшки;

-передавати характерні особливості форми, розміру, пропорції іграшок, взаємоспіввідношення їх частин;

-розробляти ескіз вишивки, гармонійно поєднувати кольорові сполучення;

-декорувати вироби, підкреслюючи образну виразність предмету за мотивами Українських народних промислів;

-створювати ляльковий одяг за традиціями українського національного костюму.

 - виконувати декоративний розпис пасхальних яець. 

- виконувати плоскостні та об’емні композиції з солоного тіста різними способами.

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовний модуль 1.

ПРЕДМЕТ І ЗМІСТ НАУКИ «ХУДОЖНЯ ПРАЦЯ» 

Тема 1. Предмет і задачи курсу його теоретичні засади.. Сутність компетентностного підхіду до занять з художньої праці. 

Психолого-педагогічні основи навчання художньої праці дітей дошкільного віку. 

Художня праця як засіб формування творчо-активної особистості дитини. Формування практичних навичок та вмінь роботи з матеріалами та інструментами

Педагогічні вимоги до проведення занять з художньої праці. Значення навичок і вмінь, які діти набувають на заняттях з художньої праці, для подальшої трудової та художньо-естетичної діяльності

Тема 2.Короткі відомості з історії становлення методики художній  праці (Історичний огляд)..  

Короткий історичний нарис розвитку художньої ручної праці. Розвиток трудового навчання у історичних документах: повчання Володимира Мономаха, Ж-Ж. Руссо, Вольтера, Песталоцці, Дьюі, Пранга, Фребеля, Бакушинского, Вентцеля, С.Русовой, А.Макаренко, В.Сухомлинського, Б.Неменського, В.Кудрявцева, Н.Конишевої.  


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 840; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ