Розподіл балів, які отримують студенти стаціонаруПриклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота

 

   

                 Змістовий модуль 1

 Змістовий модуль 2

  100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16 Т17 Т18

10б

10б

5 5

  самостійна робота

 

   

 

 

  100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14 Т15

Т16

Т17 Т18

10б

10б

5 5
                                                   

Примітка: Розподіл балів, які отримують студенти заочного відділення

 

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

100

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6

Т7

Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14    
10б

10б

10б 10б 10б 10б 100  
                                 

 

№ з/п Назва теми
1 Предмет, задачі курсу. Історичний огляд становлення методики художньої праці. Сучасні тенденції у методиці трудового навчання дошкільників.  
2 Всебічний розвиток дошкільників на заняттях з художньої праці. Сенсорний розвиток.  
3. Методика проведення занять з художньої праці у дошкільному навчальному закладі. Підготовка вихователя.  
4.  Розвиток творчих здібностей дошкільників на заняттях з художньої праці.
5.   Робота з природним матеріалом. Мушлі. Складання об’ємних композицій .  
6. Складання орнаменту у техніці аплікації з природного матеріалу. Насіння. Виготовлення вітальної листівки. Квіти.   
7 Створення виразних образів у техніці конструювання з природного матеріалу. Об”ємне конструювання
8. Навчання  основкомпозиції, створення аплікації у техніці «мозаїка», «витинанка
9. Знайомство з елементами графічної грамоти.  Паперопластика. Складання казкових персонажів лялькового театру за викройкою.  
10. Творча робота у техніці «оригами».   
11. Робота з викидними матеріалами. Конструювання персонажів та декорацій лялькового театру.
12. Формування практичних   умінь при роботі з тканиною. Вишивання, виготовлення  серветки.  
14. Робота з тканиною  Виготовлення м”ягкої іграшки.  
15. Писанкарство. Отримання навиків роботи в техніці писанкарства. Нанесення малюнку на яйце, розфарбування, техніка «дряпанка», «крашанка».  
16. Ліплення із солоного тіста різними способами. Фарбування, сушка поробок.

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно 

 

 

зараховано

82-89 В

добре

74-81 С
64-73 D

задовільно

60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Методичне забезпечення

1. Опорні конспекти лекцій, репродукції художніх виробів, альбоми зразків, творчі роботи студентів.

 

Рекомендована література

Базова

 

1.  Амиргазин К.Ж. Практикум в учебных мастерских и технология конструкционных материалов/К.Ж. Амиргазин - М.: Просвещение, 1989- 196с.

2. Бабенко Л.В. та ін. Художня праця. Програма для 1-3 класі /Л.В Бабенко //Початкова школа. – 1991. - № 9. – С. 47-54.

3.  Базовий компонент дошкiльної освiти в Українi. – К.: Редакцiя журналу «Дошкiльне виховання», 2012

4. Бубекина Г.В., Пославская Т.П. Самоделки из природного материала /Г.В Бубекина., Т.П.. Пославская - М.: Молодая гвардия, 1960. - 192 с.

5. Бугаєвич І.В. Праця як навчальний предмет./ І.В Бугаєвич - К.: Рад. школа, 1970. - 98 с.

6. Буре Р.С. Воспитание дошкольника в труде. Пособие для воспитателей детских садов. /Р.С. Буре - М.: Просвещение, 1971. - 56 с.

7. Голота Н.М. Програма педагогічних вищих навчальних закладів з курсу "Художня праця" (для студентів спеціальності 7.01.01.01 – "Дошкільне виховання") /Н.М. Голота– К.: НПУ, 1998. – 31 с.

8.  Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала. Пособие для воспитателя детского сада. /Э.К. Гульянц - М.: Просвещение, 1984. - 175 с.

9. Гусакова М.А. Аппликация. Учебное пособие для учащихся педагогических училищ./ М.А Гусакова. М.: Просвещение, 1982. - 191 с.

10. Декоративно - ужиткове та образотворче мистецтво: Історія, теорія, практика /Відп. ред. Е.П.Мисько/. - Львів: Світ, 1992. - 108 с.

11. Державна національна програма "Освіта" /Україна ХХІ ст. //Дошкільне виховання. – 1994. - №2. – С. 10-25.

12. Івершинь А. Конструювання з паперу. Розвиток творчості засобами дизайну //Палітра педагога. - 1999. - .№ 1. - С. 16 - 19.

13.  Игра и труд в детском саду /Сб. статей в помощь молодым воспитателям. Под ред. А.П.Усовой и Л.А. Пеньевской. М.: Изд-во Академии пед. наук РСФСР, 1961. - 96 с.

14. Калуська Л.В. Художня праця у дитячому садку: Конспект лекцій. /Л.В. Калуська. - К.: ІСДО, 1995. - 72 с.

15. Ковальов О.Є. Методика викладання декоративного мистецтва у початковій школі: Навчальний посібник для студентів педагогічних інститутів, вчителів і вихователів дошкільних закладів /О.Є Ковальов. /Інститут змісту і методів навчання. - К., 1997. - 204с.

16. Логинова В.И. Трудовое воспитание детей: Учебное пособие. Л.: ЛГПИ им. А.И.Герцена, 1974,. - 78 с.

17. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию /Под ред. Т.С.Комаровой. – М.: Просвещение, 1991. – 254 с.

18. Раратюк Г. У нових умовах нові вимоги / Г. Раратюк //Дошкільне виховання. – 1990. - №3. – С. 2 - 3.

19. Рожнев Л.А. Методика трудового обучения с практикумом в учебных мастерских. /Л.А. Рожнев - М.: Просвещение, 1988. – 224 с.

20. Свид С.П., Проців В.І. Художні техніки./ С.П. Свид,  В.І. Проців– К.: Рад. школа, 1977. –78 с.

21. Семашко С.А. Условия формирования творчества детей в процессе занятий по конструированию. – В сб.: О детском творчестве. /С.А. Семашко– Ростов Н/Д, 1972 . - С. 62 - 70.

22. Сорокина Л.М. Учись вышивать: Альбом. /Л.М. Сорокина– К.: Радянська школа, 1984. – 79 с.

23. Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребенка. Популярное пособие для родителей и педагогов /Т.И.Тарабарина– Ярославль, 1998. – 224 с.

24. Тименко В.П. Художественный труд /В.П. Тименко //Початкова школа. – 1992. – №1. - С. 5 - 10.

25.  Хорунжий В.И. Практические работы в учебных мастерских. /В.И. Хорунжий– Киев: Вища школа, 1989. – 136 с.

Інформаційні ресурси

1. Все для детского сада. http://www.moi-detsad.ru/

2. Дошкольное воспитание. Дошкольная педагогика. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.77.1.3

3. Газета «Дошкольное образование». http://dob.1september.ru/

4. Дошкольное образование - Образование от RIN.RU. http://edu.rin.ru/html/926.html

5. Подготовка ребенка к школе. Подготовка ребенка к школе. http://www.odinklik.ru/site.aspx?site=podgotovka_k_shkole

6. Методические материалы в помощь работникам детских дошкольных учреждений. http://tanja-k.chat.ru.

7. Ранее развитие детей. http://www.danilova.ru.

8. Дошкольное образование. http://edu.rin.ru/preschool/index.html.

9. «Дошколенок». http://www.kindereducation.com.

10. Все для детского сада. http://ivalex.vistcom.ru/.

11. Детский сад от А до Я. Научно-методический журнал для педагогов и родителей. http://detsad-journal.narod.ru/index.htm.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 335; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ