Система законодавства України про інтелектуальну власністьПравовідносини у сфері інтелектуальної власності в Україні регулюються окремими положеннями Конституції України (ст. 41, 54), нормами Цивільного кодексу України (Книга IV „Право інтелектуальної власності“), Кримінального кодексу України, Митного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об’єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.

Стаття 54. Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом. Держава сприяє розвиткові науки, встановленню наукових зв’язків України зі світовим співтовариством. Культурна спадщина охороняється законом. Держава забезпечує збереження історичних пам’яток та інших об’єктів, що становлять культурну цінність, вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами.

 

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року містить книгу IV „Право інтелектуальної власності“: авторське право регулюють норми статей 418-431 глави 35 „Загальні положення про право інтелектуальної власності“, 433-448 глави 36 присвячені праву інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право), а також статей 1107-1114 глави 75 „Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності“ книги V „Зобов’язальне право“ Кодексу.

В Україні діють 10 спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності. Це закони України: „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі“, „Про охорону прав на промислові зразки“, „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг“, „Про охорону прав на сорти рослин“, „Про охорону прав на зазначення походження товарів“, „Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем“, „Про авторське право і суміжні права“, „Про захист економічної конкуренції“, „Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм“, „Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаних з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування“.

Окремі норми, що стосуються інтелектуальної власності, містяться в багатьох інших законах України. Важливе значення у системі нормативно-правових документів займають підзаконні акти, а саме: акти, укази президента України (зокрема, Указ Президента України від 27 квітня 2001 року № 285/2001 «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні»), постанови Кабінету Міністрів України. Серед актів центральних органів виконавчої влади важливе значення мають накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Для правильного тлумачення і однозначного застосування законодавства з інтелектуальної власності при захисті авторських прав велике значення має судова практика розгляду справ, що виникають у разі порушення авторських прав. Верховний Суд України систематично узагальнює й аналізує таку практику, робить відповідні висновки, про які повідомляє суди. Відповідну роботу проводить і Вищий господарський суд України.

У випадку, коли необхідно врегулювати спори щодо прав на об’єкти інтелектуальної власності між фізичними або юридичними особами України та іноземних держав, верховенство перед національними законами мають міжнародні договори, до яких приєдналася Україна. На сьогодні Україна є учасницею 18 багатосторонніх міжнародних договорів у цій сфері.

Отже, правова основа інтелектуальної власності представлена національними законами та міжнародними договорами, які регулюють правові відносини у цій сфері.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 100; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!