Б) Об’єкти науково-технічної творчостіТЕМА : ВВЕДЕННЯ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ

Поняття інтелектуальної власності

Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності

Система законодавства України про інтелектуальну власність

Державна система правової охорони інтелектуальної власності

Еволюція інтелектуальної власності в Україні

 

Поняття інтелектуальної власності

Інтелектуальна власність у широкому розумінні означає закріплені законом права на результати інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній і художній областях.

Інтелектуальна діяльність – це творча діяльність, а творчість – це цілеспрямована розумова робота людини, результатом якої є щось якісно нове, що відрізняється неповторністю, оригінальністю, унікальністю. Чим вищий інтелектуальний потенціал індивідуума, тим цінніші результати його творчої діяльності – інтелектуальна власність

Для людини характерні два види творчості – художня і технічна. Результатом художньої творчості є літературні та художні твори. Результатом технічної творчості – винаходи, промислові зразки, комерційні таємниці тощо. Результати художньої творчості використовуються в гуманітарній сфері для збагачення внутрішнього світу людини, формування його світогляду. Результати ж технічної творчості застосовуються переважно у сфері виробництва товарів і надання послуг, сприяють підвищенню технічного рівня суспільного виробництва, забезпечують конкурентоспроможність вироблених товарів і послуг.

Під інтелектуальною власністю розуміють не результат інтелектуальної діяльності людини як такий, а право на цей результат. На відміну від матеріальних об’єктів, тобто таких, що можна відчути на дотик, наприклад, книги, автомобіль, право не можна відчути на дотик. Отже, інтелектуальна власність є нематеріальним об’єктом.

З цього випливає низка важливих наслідків. Наприклад, на відміну від матеріальних об’єктів, інтелектуальною власністю, у багатьох випадках, заволодіти набагато легше. Так, якщо у процесі бесіди ви розкриєте комерційну таємницю, то ця інформація перекочує до мозку вашого співрозмовника і повернути її назад, на відміну від матеріального об’єкта, неможливо. Відтепер обидві сторони володіють одним і тим об’єктом. Відмінності спостерігаються також під час обміну. Так, якщо ви обмінялися з партнером комп’ютерами, то після такого обміну кожна зі сторін буде мати по одному комп’ютеру. Але якщо ви обмінялися ідеями як результатами творчої діяльності, то кожна зі сторін буде мати по дві ідеї.

Об’єктом інтелектуальної власності є право на результати інтелектуальної діяльності людини. Це право має подвійну природу. З одного боку, особа є творцем нематеріального об’єкта власності та творцем матеріального об’єкта власності. Тобто, автор має сукупність особистих немайнових (моральних) прав, що не можуть відчужуватися від їхнього власника в силу їхньої природи, та майнових прав. Іншими словами, якщо майнове (економічне право) на результат творчої праці може бути віддільним від творця (переданим іншій особі в обмежене чи необмежене користування), то моральне (немайнове) право автора невіддільне від творця і не може бути передано іншій особі.

Таким чином, право інтелектуальної власності є сумою тріади майнових прав (права володіти, права користуватися, права розпоряджатися) та немайнових прав (право на авторство, право на недоторканість твору тощо).

Отже, майнові й особисті (немайнові) права на результат творчої діяльності взаємозалежні і найтіснішим чином переплетені, утворюючи нерозривну єдність. Двоякість права найважливіша особливість інтелектуальної власності.

 

Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності

І Об’єкти права інтелектуальної власності:

Для зручності всі об’єкти поділені на три групи: об’єкти авторського права і суміжних прав, об’єкти науково-технічної творчості та комерційні позначення.

А) Об’єкти авторського права і суміжних прав

Об’єкти у свою чергу, поділяються на дві групи – власне об’єкти авторського права: твори літератури і мистецтва, комп’ютерні програми, компіляції даних (бази даних) і об’єкти, суміжні з авторськими правами, до яких відносяться виконання творів, фонограми і відеограми, програми (передачі) організацій мовлення.

Б) Об’єкти науково-технічної творчості

Винахід (корисна модель) – це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. Винахід (корисна модель) може бути секретним, якщо містить інформацію, віднесену до державної таємниці. Якщо винахід (корисна модель) створений працівником у зв’язку з виконанням службових обов’язків чи за дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором не передбачено інше, або з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця, то він вважається службовим винаходом (корисною моделлю).

Промисловий зразок – це результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Сорт рослин – це окрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція) в рамках нижчого із відомих ботанічних таксонів. Під породою тварин зазвичай розуміють селекційні досягнення у тваринництві.

Зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з’єднань між ними визначене законом як топографія інтегральної мікросхеми.

Комерційна таємниця – це технічна, комерційна, організаційна та інша інформація, що здатна підвищити ефективність виробництва або іншої соціально доцільної діяльності або забезпечити інший позитивний ефект.

Відкриттям визнається встановлення невідомих раніше закономірностей властивостей і явищ матеріального світу.

Раціоналізаторською пропозицією є визнана юридичною особою пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне рішення у будь-якій сфері її діяльності.

В) Комерційні позначення

Під торговельною маркою розуміють позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Географічне зазначення – це назва географічного місця, яке вживається для позначення товару, що походить із цього географічного місця та має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора. Сутність фірмового найменування витікає з самої назви цього об’єкту. Але, на відміну від попередніх об’єктів, поки що не існує закону, який би охороняв права на нього.

У національному законодавстві відсутня дефінітивна норма, яка б містила легальне визначення комерційного (фірмового) найменування, проте стаття 489 Цивільного Кодексу України встановлює вимогу, якій воно повинно відповідати. Так, правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших осіб та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Таким чином, комерційне (фірмове) найменування, як об'єкт права інтелектуальної власності, це таке найменування, під яким особа діє в цивільному обороті і яке індивідуалізує цю особу з-поміж інших його учасників (наприклад, ЗАТ „Чумак“, ТОВ „Білосвіт“, ПП „У Тараса“).

 

ІІ Суб’єкти права інтелектуальної власності:

Суб’єктами права інтелектуальної власності є фізичні та юридичні особи, держава.

Суб’єкти авторського права і суміжних прав:

1. Первинним суб’єктом авторського права є автор твору, зазначений звичайним способом як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства)2. Суб’єктами авторського права є також інші особи (спадкоємці, правонаступники), які набули прав відповідно до договору або закону3. Первинними суб’єктами суміжних прав є виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми, організація мовлення ім’я (найменування) яких зазначено, відповідно, у фонограмі, відеограмі, їх примірниках чи на упаковці, а також під час передачі організації мовлення.

Суб’єкти права інтелектуальної власності об’єктів науково-технічної творчості:

Винахідник; автор промислового зразка; автор раціоналізаторської пропозиції та юридична особа, якій ця пропозиція подана; автор компонування інтегральної мікросхеми; автор сорту рослин, породи тварин та інші особи, які набули прав за договором чи законом.

Суб’єкти комерційних позначень:

Автор торговельної марки або кілька авторів одночасно; виробники товарів, асоціації споживачів (географічне зазначення).

Отже, щодо права інтелектуальної власності характерним є існування широкого спектру його об’єктів та суб’єктів.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 89; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!