Тэматычны кантроль № 2 па тэме 4 

Занятак 6.

Тэма 5. Феадальнае права Беларусі.

1. Судзебнік 1468 года. Устава на валокі 1557 года.

2. Гісторыя распрацоўкі і прыняцця Статутаў Вялікага княства Літоўскага 1529, 1566 і 1588 гг.

3. Статут Вялікага княства Літоўскага 1529 г.

4. Статут Вялікага княства Літоўскага 1566 г.

5. Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 г.

Абавязковая кантрольная работа

Занятак 7.

Тэма 5. Феадальнае права Беларусі.

1. Канстытуцыйнае права паводле Статутаў Вялікага княства Літоўскага 1529, 1566 і 1588 гг.

2. Вайсковае права паводле Статутаў Вялікага княства Літоўскага 1529, 1566 і 1588 гг.

3. Грамадзянскае права паводле Статутаў Вялікага княства Літоўскага 1529, 1566 і 1588 гг.

4. Крымінальнае права паводле Статутаў Вялікага княства Літоўскага 1529, 1566 і 1588 гг.

5.Судова-працэсуальнае  права паводле Статутаў Вялікага княства Літоўскага 1529, 1566 і 1588 гг.

Літаратура да тэмы 5:

1.Доўнар Т.І. Канстытуцыйнае права Беларусі /па Статутах ВКЛ/ Мн. 2001

2. Дагаворы і граматы як крыніцы беларускага феадальнага права. Мн. 2000

3. Вішнеўскі А.Ф., Юхо Я.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах і
матэрыялах.Мн.

4. Доўнар Т.1. Развіццё асноўных інстытутаў грамадзянскага і крымінальнага права
Беларусі 15-16 стагоддзях. Мн. 2000.

5. Пичета В.И. Белоруссия и Литва 15-16 в.в. М., 1961.С.61-92.

6. Довнар Т.И.Шелкопляс В.А. Уголовное право феодальной Беларуси 15-16 вв. Мн. 1995.

 

 

Семестр

Занятак 8.

Тэма 6. Грамадска-палітычны лад і права на Беларусі ў складзе Рэчы Паспалітай (XVII-XVIII ст.).

 

1. Дзяржаўна-прававое становiшча Вялiкага княства Лiтоўскага ў складзе Рэчы Паспалiтай.

2. Вышэйшыя органы дзяржаўнай улады.

3. Заканадаўчая дзейнасць Чатырохгадовага сойма Рэчы Паспалiтай. Канстытуцыя 1791 г.

4. Таргавiцкая канфедэрацыя i замежная iнтэрвенцыя. Другi падзел Рэчы Паспалiтай. Гродзенскi сойм i яго канстытуцыя.

5. Паўстанне 1794 г. пад кiраўнiцтвам А. Т. Касцюшкi. Трэцi падзел Рэчы Паспалiтай.

6. Развіццё права.

 

Літаратурада тэмы 6:

Анішчанка Я.К. Інкарапрацыя: Літоўская правінцыя ў падзелах Рэчы Паспалітай. – Мн., 2003.

Бардах Ю., Леснодорский Б., Пиетрчак М. История государства и права Польши. – М., 1980.

Белоруссия в эпоху феодализма: Сб. док. и материалов: В 3 т. 1960. Т. 2. № 212, 217, 242.

210 год Канстытуцыі Рэчы Паспалітай. Гісторыя. Права. Традыцыі. – Мн., 2002.

Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т.1. – Мн., 2005.

Доўнар Т. I.Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. – Мн.: Амалфея, 2007.

История Польши: В 3 т. – М., 1954. Т. I. С. 316 – 356.

Лойка П. А. Шляхта беларускіх зямель у грамадска-палітычным жыцці Рэчы Паспалітай другой паловы ХVІ – першай трэці ХVІІ ст. – Мн.. 2002.

Снапкоўскі У. Е. Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі. У 2-х т. Т.1. - Мінск, 2003.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6 тамах. Т.1–6. – Мн., 1993 – 2003.

Юхо Я. А. Крынiцы беларуска-лiтоўскага права. – Мн., 1991.

Юхо Я. А.За вольнасць нашу i вашу. – Мн., 1990.

 

Занятак 9.

Тэма 7. Грамадска-палітычны лад і права на Беларусі ў складзе Расійскай імперыі (1795-1916 гг.).

 

1. Адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльны падзел Беларусi ў першай палавiне ХIХ ст. Органы расійскага мясцовага кiравання на тэрыторыi Беларусi.

2. Асаблiвасцi сялянскай рэформы на Беларусi. Прававое становiшча сялян пасля рэформы. Рэформа мясцовых органаў.

3. Судовая рэформа 1864 г. і яе асаблівасці на Беларусі.

4.  Рэарганiзацыя гарадскiх органаў кiравання ў 1870 г. i 1892 г.

5. Земская рэформа і асаблівасці яе правядзення на Беларусi. Іншыя рэформы. Контррэформы.

6. Рэвалюцыйны i нацыянальна-вызваленчы рух на Беларусi ў пачатку ХХ ст. Царскi Манiфест ад 6 жніўня 1905 г. Іншыя законы. Манiфест ад 17 кастрычнiка 1905 г. «Аб удаскана­леннi дзяржаўнага парадку». Канстытуцыйны характар «Звода асноўных дзяржаўных законаў» (красавік 1906 г.). Дзяржаўны Савет і яго дзейнасць.

7. Змены ў цывiльным, крымiнальным i працэсуальным праве. Крымiнальнае Ўлажэнне 1903 г.

8. Праект зводу законаў заходнiх губерняў. Увядзенне ў дзеянне законаў Расiйскай імперыi. Кадыфiкацыя мясцовага права.

 

Тэматычны кантроль № 3 па тэме 7

 

Літаратура да тэмы 7

Белоруссия в эпоху капитализма. – Мн., 1983 – 1990. Т. 1, 2.

Виленский Б. В. Судебная реформа и контрреформа в России. – Саратов, 1969.

Доўнар Т. I.Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. – Мн.: Амалфея, 2007.

Крестьянская реформа в России 1861 года: Сб. законодат. актов. – М., 1954.

Мартенс Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею с иностранными державами. – СПб., 1875. Т. 2.

Марыскин А. В. Судебная реформа 1864 года и особенности ее проведения на территории Белоруссии: Автореф. дис…. канд. юрид. наук: 12.00.01. – Мн., БГУ. 1985.

Полное собрание законов Российской империи. – СПб, 1830–1916.

Российское законодательство Х–ХХ вв. В 9 т. – М., 1987–1991 (т. 5–9).

Свод местных законов западных губерний (проект). – СПб., 1910.

Слобожанин В. П. Земское самоуправление в Белоруссии (1905–1917 г.). – Мн., 1994.

Снапкоўскі У. Е. Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі. У 2-х т. Т.2. - Мінск, 2004.

Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемые при Правительствующем Сенате. – СПб. 1863–1917.

Судебная реформа. Т. 1–2. – М., 1915.

Улащик Н. Н. Предпосылки крестьянской реформы 1861 г. в Литве и Западной Белоруссии. – М., 1965.

Фридман М. Б. Отмена крепостного права в Белоруссии. – Мн., 1958.

Шелкопляс В. А. Карательный аппарат России во второй половине ХIХ века. – Мн.: АМ МВД РБ, 1994.

Шелкопляс В. А. Судебные органы в Беларуси (конец ХVIII – первая пол. XIX веков). – Мн., 1997.

 

Занятак 10.

Тэма 8. Грамадска-палітычны лад і права на Беларусі ў перыяд рэвалюцыйных перамен і змагання за адраджэнне беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці (1917-1920 гг.).

1. Лютаўская рэвалюцыя 1917 г. у Расii. Актывізацыя нацыянальна-вызваленчага руху. Троеўладдзе на Беларусi.

2.З’езд беларускiх нацыянальных арганiзацый 25–27 сакавiка 1917 г. у Мiнску.

3. Кастрычніцкая рэвалюцыя 1917 г. у Расii. Усталяванне Савецкай улады на неакупiраванай тэрыторыi Беларусi.

4. Усебеларускi з’езд (кангрэс) у Мiнску ў снежнi 1917 гАбвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублiкi.

5. Брэсцкi (Брэст-Літоўскі) мiрны дагавор і яго гісторыка-прававая характарыстыка.

6. Першы з’езд Кампартыi Беларусi ў снежні 1918 г. у Смаленску i яго рашэннi.

7. Першы з’езд Саветаў Беларусi 2–3 лютага 1919 г. i яго рашэннi. Змяншэнне тэрыторыі БССР. Дэкларацыі з’езда Саветаў.

8. Першая Канстытуцыя Беларускай ССР 1919 г.

9. Утварэнне Лiтоўска-Беларускай савецкай рэспублiкi і яе дзейнасць.

10. Аднаўленне Беларускай ССР. Дэкларацыя аб абвяшчэннi незалежнасці ад 31 ліпеня 1920 г., яе важнейшыя палажэнні і значэнне.

11. Другi з’езд Саветаў Беларускай ССР (снежань 1920 г.). Прыняцце Дапаўненняў да Канстытуцыi БССР 1919 г.

 

Літаратура да тэмы 8

Архівы БНР. – Мн., 1999. Т. 1. Ч. 1–2.

Борьба за Советскую власть в Белоруссии (1918–1920): В 2 т. – Мн., 1968–1971.

Васілевіч Р. А., Доўнар Т. І., Юхо Я. А. Гісторыя канстытуцыйнага права Беларусі. – Мн., 2001.

Вишневский А. Ф., Довнар Т. И. История государства и права Беларуси (1917–1996). – Мн., 1996.

Декреты Советской власти. – М., 1957. Т. 1.

Довнар Т. И. Краткий очерк истории государства и права Беларуси (послеоктябрьский период). – Мн., 1997.

Доўнар Т. I.Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. – Мн.: Амалфея, 2007.

Ігнатоўскі У. М. Гісторыя Беларусі ў ХIХ і ў пачатку ХХ стагоддзя. – Мн., 1923.

История государства и права Белорусской ССР: В 2 т. – Мн., 1970. Т.1.

История Советского государства и права: В 3 кн. – М., 1968–1985.

История Советской Конституции (1917–1956). /Под ред. С. С. Студеникина. – М., 1957.

Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР. Т. 4. – Мн., 1954.

Калубовiч А. Крокi гiсторыi. Беласток; Вiльня. – Мн., 1993.

Канчер Е. Белорусский вопрос. – Пг., 1919.

Круталевич В. А. История Беларуси: становление национальной державности (1917–1922). – Мн., 1999.

Круталевич В. А. Рождение Белорусской Советской Республики. – М., 1975.

Круталевіч В. А., Юхо І. А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі (1917–1945 гг.). – Мн., 2000.

Круталевич В. А. История Беларуси: становление национальной державности (1917–1922 гг.). – Мн., 1999.

Ладысеў У. Ф., Брыгадзін П. І. На пераломе эпох: станаўленне Беларускай дзяржаўнасці (1917–1920). – Мн., 1999.

Октябрь 1917 и судьбы политической оппозиции: Материалы и док. В 3 ч. – Гомель, 1993. Ч. 2.

1 января 1919 года: Временное рабоче-крестьянское советское правительство Белоруссии: док. и материалы / сост. В.Д. Селеменов и др.; науч. ред. М.Ф.Шумейко. – Мн., 2005.

Снапкоўскі У.Е. Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі. У 2-х т. Т.2. - Мінск, 2004.

Турук Ф. Белорусское движение. Очерк истории национального и революционного движения белорусов. М., 1921; – Мн., 1993.

Хоміч С. Асноўныя этапы фарміравання тэрыторыі БССР (1918–1926) // БГА. 2000. Т.7. Сш. 2 (13).

Цвикевич А. Краткий очерк возникновения Белорусской Народной Республики. – Киев, 1919; Мн., 1992.

Широков А. Т. ЦИК Белорусской ССР в 1919–1936 гг. – Мн., 1979.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 Т. – Мн., 1993–2003.

Юхо Я. А. Беларускія ўрады у 1918–1921 гг. і іх паўнамоцтвы // Беларускі гістарычны часопіс. 1993. № 4.

Юхо Я. А. Фарміраванне тэрыторыі беларусаў // Спадчына. 1991. № 6.

 

Занятак 11.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1164; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!