Тэма 12. Беларуская ССР у перыяд адбудовы народнай гаспадаркі (1946-1953 гг.).1. Дзейнасць органаў дзяржаўнай улады БССР у першыя пасляваенныя гады. Вярхоўны Савет БССР i Прэзідыум Вярхоўнага Савета. Пераўтварэнне Савета Народных Камiсараў ў Савет Мiнiстраў рэспублiкi.

2. Асаблівасці ўзнаўлення і дзейнасці мясцовых органаў дзяржаўнай улады і кіравання ў пасляваенны перыяд. Калектывiзацыя сялянскiх гаспадарак у заходнiх абласцях Беларускай ССР. Партыйныя камiтэты УКП(б)–КПСС i iх роля ў дзяржаўным кiраваннi.

3.Тэндэнцыі ў савецкім праве. Абмежаванне кампетэнцыi рэспублiкi ў праватворчасцi. Змены ў заканадаўстве СССР і БССР.

4. Змены ў мiжнароднай дзейнасці савецкіх рэспублік. Утварэнне Арганізацыі Аб’яднаных Нацый. Удзел Беларускай ССР ў ААН.

Тэматычны кантроль №4 па тэме 12

Занятак 15.

Тэма 13. Дзяржава і права Беларускай ССР у перыяд спробы правядзення рэформ і пашырэння кампетэнцыі рэспублікі ў праватворчасці (1954-1964 гг.).

Тэма 14. Дзяржава і права Беларускай ССР у перыяд застою ў эканоміцы і крызісу адміністрацыйна-каманднай сістэмы (1965-1984 гг.).

1. Дзейнасць вышэйшых органаў дзяржаўнай улады і кіравання ў СССР і БССР у другой палове50-х – першай палове 80-х гг.

2. Судовая сістэма БССР. Пракуратура БССР. Праваахоўчыя органы БССР.

3. ХХ з’езд КПСС 1956 г. i яго рашэнні. Спробы правядзення дзяржаўных рэформаў і пашырэння кампетэнцыі савецкіх рэспублік. Змены ў кiраваннi сельскай гаспадаркай i прамысловасцю. Утварэнне саўнаргаса БССР у 1957 г.

 

4. Новая кадыфікацыя заканадаўства. Прыняцце першых новых кодэксаў: КК і КПК 1960 г., ГК і ГПК 1964 г.

5. Прыняцце Канстытуцыі СССР 1977 г. Канстытуцыя Беларускай ССР 1978 г.

6. Новыя тэндэнцыі ў праве. Актывiзацыя праватворчай дзейнасцi рэспублiкi.

Тэматычны кантроль № 5 па тэме 14

 

Літаратура да тэмы 12–14

Бровка Ю. П. Белорусская ССР – суверенный участник международного общения. – Мн., 1974.

Бровка Ю. П. Международная правосубъектность БССР. – Мн., 1967.

Ведомости Верховного Совета Белорусской ССР за 1990–1991 гг.

Вишневский А. Ф., Довнар Т. И. История государства и права Беларуси. – Мн., 1996.

Вішнеўскі А. Ф.Гісторыя дзяржавы и права Беларусі: Вучэб. дапамож. – Мн., 2000.

Доўнар Т. I.Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. – Мн.: Амалфея, 2007.

История государства и права Белорусской ССС. В 2 т. Т. 2. – Мн., 1976.

Круталевич В. А., Юхо I. А. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi. Ч.2. – Мн., 1998.

Круталевіч В. А., Юхо Я. А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі (1917–1945 гг.). – Мн., 2000.

Мартинович И. И. История суда в БССР. – Мн., 1961.

На пути к правовому государству: совершенствование правовой сферы. Коллект. монография. – Мн.: Право и экономика, 2004.

Очерки истории государства и права БССР. – Мн., 1969. Вып. 2.

Сборник документов и материалов по истории СССР (1917–1958). – М., 1959.

Сборник законов Белорусской ССР. 1938–1967. – Мн., 1968–1969. Т. 1–2.

Сборник законов и указов Президиума Верховного Совета СССР (1939–1958). – М., 1959.

Сборник законов Белорусской ССР, указов Президиума Верховного Совета Белорусской ССР, постановлений Совета Министров Белорусской ССР. – Мн., 1970–1990.

Снапкоўскі У. Е. Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі. У 2-х т. Т.2. - Мінск, 2004.

Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi: У 6 т. – Мн., 1993–2003.

 

Занятак 16.

Тэма 15. Дзяржава і права Беларускай ССР у перыяд кардэнальных рэформ (1985-1990 гг.). Тэма 16. Дзяржаўнае будаўніцтва Рэспублікі Беларусь.

 

1. Дзейнасць вышэйшых органаў улады СССР і БССР ў 1985–1990 гг. Вярхоўны Савет БССР. Яго камісii. Прэзідыум Вярхоўнага Савета БССР. Савет Мінiстраў БССР.

2. Пачатак рэфармавання і дэмакратызацыі грамадскіх адносін у СССР. Змены ў заканадаўстве СССР i БССР. Змены ў Канстытуцыi БССР 1978 г.

3. Абвяшчэнне незалежнасцi Беларускай ССР. Дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнiтэце Беларускай ССР 1990 г. і яе значэнне.

4. Распад Саюза Савецкiх Сацыялiстычных рэспублiк. Утварэнне Садружнасцi Незалежных Дзяржаў.

5. Дзяржаўнае будаўніцтва Рэспубліцы Беларусь.

6. Развіццё права.Узнікненне новых палітычных партый у Рэспубліцы Беларусь.

7. Канстытуцыя Рэспублiкi Беларусь 1994 года. Змяненнi i дапаўненнi да Канстытуцыi.

8. Саюз Беларусi i Расii.

9. Судовы лад. Судова-прававая рэформа ў Рэспублiцы Беларусь.

 

Літаратура да тэмы 15–16

Белоруссия и Россия: общество и государство. – М., 1997.

Василевич Г. А. Верховный Совет Республики Беларусь. – Мн., 1993.

Василевич Г. А.Конституционное правосудие на защите прав и свобод человека. – Мн., 2003.

Васілевіч Р. А., Доўнар Т. І., Юхо І. А. Гісторыя канстытуцыйнага права Беларусі. – Мн., 2001.

Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь за 1991–1996 гг.

Ведамасцi Нацыянальнага Сходу Рэспублiкi Беларусь за 1997–2006 гг.

Верховный Совет Республики Беларусь: история и современность (1923–1998). – Мн., 1998.

Вестник Конституционного Суда Республики Беларусь за 1991–2006 гг.

Вішнеўскі А. Ф.Гісторыя дзяржавы и права Беларусі: Вучэб. дапамож. – Мн., 2000.

Доўнар Т. I.Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. – Мн.: Амалфея, 2007.

Збор пастаноў Урада Беларускай ССР (з 1991 Урада Рэспублікі Беларусь).

Збор указаў Прэзідэнта і пастаноў Кабінета Міністраў Рэспублікі Беларусь. 1994–1996.

Канстытуцыя Рэспублiкi Беларусь. – Мн., 1994.

Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь (са змяненнямі і дапаўненнямі). – Мн., 1996.

Коршук В. К., Платонов Р. П., Романовский И. Ф. Государственность Беларуси: Проблемы формирования в программах политических партий. – Мн., 1999.

Круталевич В. А., Юхо I. А. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi. Ч.2. – Мн., 1998.

Крымінальнае права Беларусі (закон, злачынства, адказнасць). – Мн., 1997.

Мартинович И.И., Пастухов М.И.Судебно-правовая реформа в Республике Беларусь. – Мн., 1995.

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999–2006. (Закон Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» от 10 января 2000 г. и др.).

Снапкоўскі У. Е. Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі. У 2-х т. Т.2. - Мінск, 2004.

Чудаков М. Ф.Конституционный процесс в Беларуси (1447–1996). – Мн., 2004.

Юхо Я. А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: Дапаможнік: У 2 ч. Ч.2. – Мн.:РІВШ БДУ, 2003.

 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1133; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!